Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten
    Der er 161 poster registreret under emnet Administration

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

Mpr nr. A119061A - - Dato : 18500815
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skødeskrivning. Commisionen til opførelse af en dåreanstalt ved Århus ansøger justitsministeriet om tilladelse til at skrive skøderne på ustemplet papir, idet man har overtaget at ordne salget uden omkostninger for sælgerne.

Mpr nr. A117098 - - Dato : 18511204
Forfatter:Goldsmidt, fuldmægtig Bygningskommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Annonce. Brev til fuldmægtig Goldschmidt fra bygningskommissionen om at indrykke en vedlagt annoncetekst i Ålborg Stiiftstidende og Århus Stiftstidende.

Mpr nr. A122004 - - Dato : 18520324
Forfatter:Justitsministeriet Scheel / Bech
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Til Stiftsfysiur dr. Med, Jespersen og Procurator Dahl i Aarhus. Om organanisatoriske problemer, bl.a. en underballance, hvortil bevilges 15600 Rbd.

Mpr nr. A122007 - - Dato : 18520622
Forfatter:Justitsministeriet /Bech
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Til Direktionen ang. Åbningstidspunkt for Hospitalet

Mpr nr. A122181 - - Dato : 18520813
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
opr jn ad 16/1852 (anstaltens åbning) >notater > bla. Vedr. regulativets § 23 og > Meddelelse til [sundheds]kollegiet > > og Vedr. avertissement i Aarhus Stiftstidende.

Mpr nr. A122140 - - Dato : 18520817
Forfatter:J S Hoppe
Emnegruppe: administration

Tekst:
Brev til Selmer ang overførsel af papirer i forbindelse med indlæggelse af patienter på anstalten. < Ligger som læg for akterne 122141 - 145 (?). < opr. Journ. Nr ad JN 73/1852

Mpr nr. A122183 - - Dato : 18520820
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Opr : JN 20/1852 til Amtmanden over Svendborg Amt Følgeskrivelse til patientoptagelsesblanket

Mpr nr. A122159 - - Dato : 18520927
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Gjenpart af Skrivelse til Justitsministeriet. < vedr. overlevering til Direktionen.

Mpr nr. A122158 - - Dato : 18520927
Forfatter:Simony og Friis
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Fra Bygningscommisionen til Direktionen oprindeligt JournalNo. JN 54/1852 >Følgebrev til genpart af Skrivelse indlagt- til Justitsministeriet > mpr 122159

Mpr nr. A122184 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
indlagt i 122183 Liste over udsendelse af skemaer til patientoptagelsse

Mpr nr. A118030 - - Dato : 18530903
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Beretning. Justitsministeriet skriver til direktionen i anledning af modtagelsen af regnskab og beretning for sindssygehospitalet ved Århus 1852-53. Der indkaldes i forlængelse hermed ændringsforslag til det kommende års budget.

Mpr nr. A119038A - - Dato : 18540609
Forfatter:Knudsen, Claus Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Bevilling. Fra Århus Stiftsamt henvender man sig til direktionen i anledning af en ansøgning fra Claus Knudsen Vejlby Krat om at opnå bevilling til et værtshus i umiddelbar nærhed af hospitalet. Fra hospitalets side fraråder man, at bevilling gives i et svar dateret 15. juni.

Mpr nr. A119040A - - Dato : 18540616
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Århus, Direktionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus henvender sig herved til Århus Stiftsamt for at rekvirere sådanne love og cirkulærer, som amtet sidder inde med til almindelig uddeling.

Mpr nr. A119042A - - Dato : 18540726
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Korrespondance. Brev af delvis privat karakter fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer.

Mpr nr. A119065A - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev til justitsministeriet vedrørende nogle sager af forskellig art, herunder nogle regnskabsspørgsmål og en patient, som forventes udskrevet i oktober.

Mpr nr. A119071A - - Dato : 18541109
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
En række skrivelser vedrørende forskellige sager, der rundsendes til underskrift hos direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer. Ialt seks sager er nævnt.

Mpr nr. A119072A - - Dato : 18541117
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende indkøbet af en dampkedel til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119073A - - Dato : 18541122
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende en patients eventuelle optagelse samt vedrørende indkøbet af en dampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119082A - - Dato : 18550109
Forfatter:Bach, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlæge Selmer skriver til de andre direktionsmedlemmer i anledning af et par sager. En svarskrivelse på et andragende fra skolelærer Bach, som medsendes til underskrift. Problemerne vedrrørende nogle af celleovnene, som udsender generende røg.

Mpr nr. A116182 - - Dato : 18550406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontor. Borch sender en skrivelse til direktionen, hvor han dels afgrænser sit ansvarsområde overfor forvalteren dels redegør for, at det er nødvendigt med hjælp på kontoret.

Mpr nr. A120030 - - Dato : 18550519
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori i alt 6 administrative sager er nævnt til disses overvejelse. Kommentarer hertil er vedføjet skrivelsen tilligemed endnu et brev fra Selmer til direktionsmedlemmerne dateret den 22. maj 1855 med tilhørende kommentarer.

Mpr nr. A120026 - - Dato : 18550607
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55.

Mpr nr. A119084A - - Dato : 18550611
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer til orientering og underskrift angående ialt 7 forskellige administrative sager, herunder nogle patientspørgsmål, licitationer samt ministeriets godkendelse af celleovnenes ombygning

Mpr nr. A120052 - - Dato : 18550613
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer fra overlæge Selmer, hvori et par medfølgende administrative sager introduceres. Det drejer om et aktstykke til medunderskrift inden fremsending til ministeriet samt et personalespørgsmål.

Mpr nr. A118012 - - Dato : 18550621
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer tilsyneladende til den øvrige direktion for sindssygehospitalet indeholder to punkter. Punkt 1 drejer sig om nogle averteringer, som tænkes foretaget. Punkt 2 drejer sig om en skrivelse fra justitsministeriet indeholdende et udkast til instruks for præstegerningen ved hospitalet. De øvrige direktionsmedlemmers kommentarer hertil er noteret efter selve skrivelsen.

Mpr nr. A120060 - - Dato : 18550727
Forfatter:Selmer, overlæge Reservelæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Personale. Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer angående besættelsen af den ledige reserlægestilling, samt nogle administrative sager til underskrift. Udfærdiget af overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120061 - - Dato : 18550728
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående en række administrative sager. Det drejer sig om besættelsen af den ledige reservelægestilling, det kommende års budget præstesagen.

Mpr nr. A120064 - - Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer angående en række administrative spørgsmål. Licitationen over nogle brolægningsarbejder, reservelægestillingens besættelse, bespisningsregnskabet, budgettet. Sendt til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119060A - - Dato : 18550799
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori en række administrative sager behandles. En forspørgsel fra forvalteren omtales. 8 forlangender om udskrivning af patienter nævnes.

Mpr nr. A119062A - - Dato : 18550816
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Justitsministeriet tilstiller iflg. dette brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus denne bygningskommissionens forhandlingsprotokol med tilhørende bilag, således at den kan indgå i hospitalets arkiv i overensstemmelse med den tilstillede begæring dateret 30 juli 1855.

Mpr nr. A120070 - - Dato : 18550904
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer, som introducerer 6 forskellige administrative aktstykker, som følger vedlagt. Bemærkninger hertil er vedføjet landsoverretsprokurator Dahl. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120089 - - Dato : 18550914
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet vedrørende ændringer i patientbetalingen.

Mpr nr. A120077 - - Dato : 18551030
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra direktionen til justitsministeriet, hvori der spørges om, hvilke rettigheder hospitalet har med hensyn til evt. gratis indrykning af efterlysninger af patienter og andre bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser på samme måde som andre «offentlige myndigheder og institutioner.

Mpr nr. A120092 - - Dato : 18551112
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori der udbedes forslag til et nyt medlem af direktionen i stedet for justitsråd Dahl, som fratrådte pr. 1. november.

Mpr nr. A120042 - - Dato : 18551113
Forfatter:Jespersen, justitsråd Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsråd Jespersen, hvori spørgsmålet om fritagelse for stempelafgift på kautionserklæringerne ved patientindskrivninger fremdrages. Endvidere nævnes en sag om patientbetalingen i et tilfælde, som er aktuelt.

Mpr nr. A120094 - - Dato : 18551128
Forfatter:Justitsministeriet Ingerslev, kancelliråd
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori man billiger, at kancelliråd Ingerslev opfordres til at indtræde i direktionen i stedet for justitsråd Dahl.

Mpr nr. A120091 - - Dato : 18551199
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af landsoverretsprokurator Dahls udtræden af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120078 - - Dato : 18551204
Forfatter:i Århus, Amtmanden
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra amtmanden i Århus angående hospitalets evt. rettigheder til gratis indrykning af bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120098 - - Dato : 18551220
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion, hvori nogle administrative spørgsmål introduceres. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120099 - - Dato : 18551228
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer hvori et antal administrative sager introduceres til den øvrige direktion. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120027 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Årsberetning. Beregninger henhørende til årsberetningen for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55. Oversigt over patienterne og antal forplejningsdage samt patienter og deres placering på forplejningsklasse og geografisk status.

Mpr nr. A120036 - - Dato : 18560123
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til den øvrige direktion i anledning af en administrativ uoplyst sag, som iflg. skrivelsen ledsages. De øvrige direktionsmedlemmers kommentarer er vedføjet skrivelsen.

Mpr nr. A120079 - - Dato : 18560125
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionssmedlemmer vedrørende nogle administrative sager med tre punkter specifiseret: en indstilling til justitsministeriet til underskrift, indstilling vedrørende averteringer i aviserne, en sag vedrørende en patients optagelse.

Mpr nr. A120080 - - Dato : 18560128
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Forespørgsel angående averteringer til underskrift hos de øvrige direktionsmedlemmer, den skal sendes til justitsministeriet, en patient er død.

Mpr nr. A120024 - - Dato : 18560305
Forfatter:Bøggild, kasserer Bøggild, forvalter amtsstue, Århus Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelser fra justitsministeriet, hvori hospitalets kasserer Bøggild anvises pengebeløb til afhentning på Århus Amtstue. Sindssygehospitalet ved Århus. Notat angående en pengerekvisition fra forvalter Bøggild dateret den 14. april 1856.

Mpr nr. A120081 - - Dato : 18560307
Forfatter:Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Århus Stiftsamt meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at institutionen ikke kan forvente vederlagsfri optagelse af averteringer i de privilegierede aviser.

Mpr nr. A116025 - - Dato : 18560704
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Ingerslev beklager, at han desværre kommer til at aflyse sin deltagelse i et møde.

Mpr nr. A120095 - - Dato : 18560706
Forfatter:Direktionen Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori det meddeles, at justitsråd dahl er genindtrådt i direktionen.

Mpr nr. A119031A - - Dato : 18570202
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Brev fra overlæge Selmer til fremlæggelse for direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. To tekster øjensynligt fra direktions-medlemmer er vedføjet på dokumentet. Indholdet drejer sig dels om en lisititation dels om indvielsen af kapellet.

Mpr nr. A118021 - - Dato : 18570313
Forfatter:Selmer, overlæge Heidemann Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Som oplæg til direktionsmøde omsender overlæge Selmer til medlemmerne med denne skrivelse følgende tre skrivelser. Kasseekstrakt for februar med bilag. Skrivelse fra Heidemann angående byggesagen til underskrift, en skrivelse fra justitsministeriet i præstesagen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121032 - - Dato : 18570331
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgeskrivelse der introducerer ialt 4 administrative sagsakter til den øvrige direktion fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus. Kommentarer hertil fra hvert af de øvrige direktionsmedlemmer er vedføjet.

Mpr nr. A121079 - - Dato : 18570603
Forfatter:H J Sorgenfrei, Tinnig(?) og ? Inspectionen paa Randers Hospital
Emnegruppe: Administrationen

Tekst:
opr. JN 63/1857 Til Direktionen vedr. samarbejde med den nye anstalt for uhelbredeligt syge i Nørrejylland << kan optage 8 kvinder og 12 mandspersoner fra Rander Hospital

Mpr nr. A121038 - - Dato : 18570610
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Følgeskrivelse i forbindelse med rundsendelse af ialt tre administrative sager til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121068 - - Dato : 18571206
Forfatter:Selmer, overlæge på Sindssygehospitalet ved Vordingborg, Overlægen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus med nogle administrative spørgsmål til sidstnævnte. Der er ialt fire spørgsmål.

Mpr nr. A121069 - - Dato : 18571299
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlæge Selmer besvarer fire administrative spørgsmål stillet af overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A116192 - - Dato : 18610823
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Der udarbejdes en ny instruks til kontoret. Borch siger Selmer utvetydigt, at han ikke ønsker, at direktionen fastætter bestemte klokkeslet for kontoret. Han mener, det er nok, at arbejdet bliver lavet.

Mpr nr. A121106 - - Dato : 18611202
Forfatter:C Steinbrunner
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
Erklæring om at færdiggøre det manglende arbeide han har modtaget betaling for , med paategnet Kautionsgarenti af P. Hansen

Mpr nr. A115258 - - Dato : 18620324
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Påtegning. Såvidt jeg kan se handler om betimeligheden af en påtegning på en skrivelse.

Mpr nr. A115254 - - Dato : 18620812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Det er hændet, at Selmer er kommet til kontoret om morgenen og om eftermiddagen i kontortiden, hvor der ingen kontorpersonale har været til stede. Han understreger kontorinstruksen og ønsker denne overholdt i fremtiden.

Mpr nr. A115252 - - Dato : 18620821
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Der er indført en lang kontortid, og Borch er utilfreds hermed, fordi han mener, den er længere end forretningerne fordrer.

Mpr nr. A104336 - - Dato : 18630806
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Stempelmærker. I skrivelse til ministeriet har man efter spørgsmål fra anstaltens kontor fået oplyst følgende, hvilket direktionen meddeler kontoret til videre foranstaltning. Efter lov af 1861 og 1863 skal der ikke anvendes stemplet papir til gældsbeviser og kautionsbeviser, men i stedet stempelmærker, hvilket det tillades at anvende og kassere foranlediget af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A115268 - - Dato : 18631012
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Dokumenter. Forskellige dokumenter har været i et læg, med oversigt over, hvilke papirer det indeholder, heraf er kun få tilbage. Depositum for forvalter Bøggild, overlevering af obligation som sikkerhed for en patients ophold. Udkast til kontrakt og kontrakt mellem to Vejlbyboere og leje af hus.

Mpr nr. A115218 - - Dato : 18631025
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Der indkaldes til møde, men Bang kan ikke komme på grund af sin gamle svigerfaders fødselsdag.

Mpr nr. A116092 - - Dato : 18650412
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Annoncer. Man får tilsyneladende ikke den behandling af Århus Stiftstidende, som man som offentlig institution mener at have krav på. Formentlig er det en gammel sag, der er passeret i Dahls direktionstid, der gør redaktøren knotten.

Mpr nr. A116121 - - Dato : 18680919
Forfatter:Willemose Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Selmer skriver fra Horsens til Willemoes og underretter ham om, at han er hjemme i morgen.

Mpr nr. A116225 - - Dato : 18691204
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Forskellige skrivelser fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A115151 - - Dato : 18720319
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. der indkaldes til møde, men Lunn kan ikke komme, fordi hans hest er lam.

Mpr nr. A024010 - - Dato : 18740715
Forfatter:Gædeken Selmer Ingerslev, godsejer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Oprettelse af anstalt for uhelbredeligt sindssyge i Viborg. På grund af overbelægningen dels på Vordingborgsasylet men i særdeleshed på det jyske asyl, har sandsynligvis Richard fra justitsministeriet foreslået at omdanne straffeanstalten i Viborg til depotanstalt for uhelbredeligt sindssyge. Den nærmere planlægning varetages af professor Gædeken, der har været reservelæge på jyske asyl. Planerne fremsendes til kommentar hos Selmer fra sundhedskollegiet. Selmers svar er et brev på flere sider, som jeg desværre ikke kan læse. Breve fra godsejer Ingerslev vedrørende forhandlinger i folketinget.

Mpr nr. A115091 - - Dato : 18780512
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse. Uinteressant.

Mpr nr. A115061 - - Dato : 18790222
Forfatter:Qustgaard
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Avertissement. Avertissementer i Jyllands-Posten optages i andre blade, hvorfor Quistgaard foreslår, at man annoncerer heri.

Mpr nr. A030010 - - Dato : 18800715
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rådgivning af arkitekt. Justitsministeriet skriver, at der bliver flere og flere sindssyge, hvilket gør det nødvendigt at udvide de eksisterende anstalter samt at bygge nye. Ministeriet har anmodet arkitekt Vilhelm Petersen om at udarbejde projekter og overlægen anmodes om at bistå arkitekten med rådgivning.

Mpr nr. A115016 - - Dato : 18870526
Forfatter:Holm Petersen, Marselisborg
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra direktionen: 1) 2 kasseekstrakter 2) Skrivelse fra Petersen Marselisborg om forhøjelse af prisen på smør. 3) Begæring om nedsat betaling for Peter Hansen af Illerup. Patienten er dranker, som har dårlige udsigter til helbredelse og som, hvis han skulle blive helbredt, efter rimelighed snart ville få tilbagefald. Min mening er, at han ikke bør have nedsættelse.

Mpr nr. A115015 - - Dato : 18870622
Forfatter:Nielsen, murermester Barfod
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) kasse-extrakt for juni måned. 2) nykomne patienters papirer. 3) Ansøgning om nedsættelse i betaling for en gårdmandsdatter. - Der er bevilget understøttelse fra amtet og nedsættelse fra anstaltens side kan der vel være grund til at indrømme (se hosliggende skrivelse fra amtet). 4) Skrivelse til kontoret om overdragelse af byggearbejdet på mandssiden til murermester Nielsen (til underskrift). 5) Skrivelse til kontoret med meddelelse af ministeriets skrivelse af 9. ds. ang. dyrtidstillæg og ang. de fejl i det nye lønningsreglement, som direktionen havde tilskrevet ministeriet om, som det vil ses indrømmes det, at frk. Barfods pension var bleven glemt.

Mpr nr. A115013 - - Dato : 18870820
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) kasseextrakt for juli måned. 2) nykomne patienters papirer. 3)Licitationskonditioner til de to foreslåede licitationer. Med hensyn til disse mine herrer tillader jeg mig at spørge Dem, om vi skulle give dem, der udgiver tilbud, adgang til at være tilstede, når budene åbnes. Det vil volde en del besvær, og vi undgår vel næppe lignende vrøvl, som vi kunne få fra folk, hvis bud ikke antages, men det kan jo måske tilfredsstille nogle at overvære den akt.

Mpr nr. A115011 - - Dato : 18870906
Forfatter:Overlægen Petersen, captain Holm
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra overlægen. 1) Nykomne patienters papirer 2) et par skrivelser til underskrift. Med hensyn til rykkerbrevet til rykkerbrevet til captain Petersen vil dherr se, at restancerne atter løber stærkt op, så det i henhold til tidligere erfaringer med ham vil være nødvendig at stille ham konens hjemsendelse i udsigt. Holm.

Mpr nr. A115008 - - Dato : 18890413
Forfatter:Jensen Patienter Bogholderen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) Jensens tilbud på forbedring af pumpeværket. 2) Patienters papirer. 3) En skrivelse fra bogholderen.

Mpr nr. A047005 - - Dato : 18971122
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Tinglysning. Første revisionsdepartement anmoder om oplysning om, hvorvidt anstaltens kasserer bestikkelse er tinglyst. Det meddeles i første omgang benægtende, senere meddeles bekræftende svar. Der skal årligt indsendes en attest herom med regnskaberne.

Mpr nr. A048008 - - Dato : 18980127
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Justitsråd Lunn. Man har opfordret tidligere medlem af direktionen justitsråd Lunn til at sende et maleri til ophængning i direktionsstuen. Findes dette stadig?

Mpr nr. A049043 - - Dato : 18990706
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til bestyrelsen underskrevet af Grønvaldt.

Mpr nr. A104292 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontor. Direktionen har vedtaget et tillæg til kontorets forreretningsorden. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A052013 - - Dato : 19020901
Forfatter:9, Christian Quistgaard, Iver Peter Theodor
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktion. At det på justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte forestilling har behaget Hans Majestæt Kongen under 30 f m at benåde Hofjægermester, Premierløjtnant Iver Peter Theodor Quistgård med dannebrogsmændenes hæderstegn, det skal man herved meddele direktionen til behagelig efterretning. Ricard til direktionen.

Mpr nr. A052006 - - Dato : 19021110
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kvittering. Underskrevet af Albert Lund.

Mpr nr. A058024 - - Dato : 19060405
Forfatter:9, Christian 8, Frederik
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Besigtigelse. Landesbaurat Zimmermann fra Westfalen ønsker sammen med 2 ingeniører at besigtige landets sindssygehospitaler vedr. deres økonomiske organisation og bygningsmæssige indretning, hvilket ministeriet anmoder overlægen at forberede og i øvrigt imødekomme gæsternes fordringer.

Mpr nr. A110033 - - Dato : 19061016
Forfatter:Justitsministeriet Hallager, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Journal. Justitsministeriet sender en journal (mangler) to til overlæge Hallager Sindssygehospitalet ved Århus til kommentering. Notater i tilknytning dertil af over læge Hallager

Mpr nr. A062023 - - Dato : 19080326
Forfatter:Zimmermann
Emnegruppe: Administration

Tekst:


Mpr nr. A063029 - - Dato : 19090308
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Stempelmærkers kassation. Afskrift fra Lovtidende.

Mpr nr. A096010 - - Dato : 19099999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Landsudstilling. Anmeldesesblanket til landsudstillingen i Århus 1909. der er 3 eksemplarer.

Mpr nr. A066029 - - Dato : 19110925
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Navneændring. I loven er indført betegnelsen hospital. Derfor ønsker direktionerne at ændre hospitalernes navne til Oringe Hospital, Risskov Hospital, St. Kelds Hospital, Viborg Hospital og Fænøsund Hospital (Middelfart). Man ansøger Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at anvende disse navne, men får afslag.

Mpr nr. A069034 - - Dato : 19120511
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Auktion. Der er beregnet penge for en auktion, som man ikke ved, hvad der er gået til. Derfor indhenter man oplysninger hos herredsfogeden.

Mpr nr. A069032 - - Dato : 19120530
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Tronskifte. I anledning af tronskifte skal der flages.

Mpr nr. A071013 - - Dato : 19130914
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kongehusets jubilæum. I anledning af kongehusets jubilæum meddeler justitsministeriet pr. telegram, at der skal flages den 15. september.

Mpr nr. A104001 - - Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Indkaldelse til åbningsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 fra kontorchef Lundbye, formand til kommissionen, til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104059 - - Dato : 19150499
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødereferat. Spørgsmålet om hvorvidt forvalteren skal være medlem af direktionen.

Mpr nr. A104037 - - Dato : 19150618
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgebrev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Der nævnes i brevet lovforslag om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler, forslag til lønninger til forskellige funktionærer, forslag til indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, en skrivelse vedrørende det førstnævnte lovforslag til ministeriet, en skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolument reglement.

Mpr nr. A104024 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Administration.

Tekst:
konomi. Fælles indkøb af varer til sindssygehospitalerne for at opnå en billigere pris, oprettelse af 1 økonomikontor. Forslag behandlede i kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104024 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Økonomi. Fælles indkøb af varer til sindssygehospitalerne for at opnå en billigere pris, oprettelse af et økonomikontor, forslag behandlede i kommissionen af 1. Marts 1915.

Mpr nr. A104027 - - Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse af kommissionen af 1. marts 1915 til den 11. oktober d.å. til behandling af forslaget om at oprette et økonomikontor fælles for alle sindssygehospitalerne. Sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104028 - - Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgebrev til mødeindkaldesle angående det opdrag, kommissionen har fået af justitsministeriet til behandling af forslaget til oprettelse af et økonomikontor til sindssygehospitalerne. Kommissionen af 1. marts 1915. sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104023 - - Dato : 19151006
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Indkaldelse til møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 11. oktober kl. 10.30. Sendt til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A075004 - - Dato : 19151104
Forfatter:Frederik, konprins Knud, prins Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 7. d.m. flages fra sindssygeanstalten i Århus i anledning af deres kongelige højheder kronprins Frederik og prins Knuds konfirmation.

Mpr nr. A104183 - - Dato : 19160506
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Sendt til overlæge Hallager angående det berammede møde til den 16. maj kl. 10.30

Mpr nr. A104091 - - Dato : 19160506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Kommissionen af 1. marts 1915 holder møde den 16. maj kl. 10.30. Til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104107 - - Dato : 19160621
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
konomikontoret. Der argumenteres mod oprettelse af et fællesindkøbskontor for sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A103066 - - Dato : 19161107
Forfatter:kommissionen af 1. marts 1915.
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Afbud til et kommissionsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 samt bemærkninger til de emner, der skal tages op på mødet.

Mpr nr. A076007 - - Dato : 19161109
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Årbog. Brev fra Den alm. danske lægeforening vedrørende rettelser til 1917-udgaven af Lægeforeningens Årbog.

Mpr nr. A104092 - - Dato : 19161110
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Møde. Udsættelse af et møde, da hverken forstander Hauch eller forvalter Lund kan komme til det først berammede møde. Mødet finder sted den 20. november 1916.

Mpr nr. A079043 - - Dato : 19170503
Forfatter:Dalhoff, H. Hofgørtlermester, Søn
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Stempel, emblemer. Hr. hofgørtlermester H. Dalhoffs Søn, St. Kongensgade 22, København K. Direktionen skal herved forespørge, om firmaet er villigt til at levere emblemer til hospitalet overensstemmende med medfølgende tegning. (Den midterste). I bekræftende fald udbedes meddelelse om , hvor stor udgiften vil blive, dels til anskaffelse af en form, dels til selve emblemerne. Det tilføjes, at emblemerne i øvrigt ønskes ligesom de af firmaet til Sindssygehospitalet ved Middelfart leverede. Med den ærede formands svar bedes tegningerne tilbagesendt.

Mpr nr. A080009 - - Dato : 19180405
Forfatter:Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kongefødselsdag. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der mandagen den 8. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af 100 årsdagen for kong Christian den Niendes fødselsdag.

Mpr nr. A080008 - - Dato : 19180406
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Krigsfanger. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1917-18 til paragraf 17 -A-VI-10 er det tilladt, at krigsfanger, der fra lazaretlejrene ved Horserød og ved Hald indlægges på statens sindssygehospitaler, forplejes på 3. forplejningsklasse, uagtet de ikke er hjemmehørende i riget.

Mpr nr. A080007 - - Dato : 19180419
Forfatter:Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Grundlovsdag. På dertil given foranledning af konsejlspræsidenten skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 21. d.m. flages fra sindssygeanstalten ved Århus i anledning af grundlovens ikrafttræden.

Mpr nr. A103106 - - Dato : 19180611
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse til den 26. juni kl. 10.30 i kommissionen af 1. marts 1915. Det er sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103113 - - Dato : 19180623
Forfatter:i Viborg, Sindssygehospitalet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet i Viborg vedrørende årlige møder, ændringer af regulativet, udnævnelse af en økonomiskriver.

Mpr nr. A081069 - - Dato : 19180624
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Nykøbing Sj. Regulativ for sikringsanstalten ved sindssygehospitalet i Nykøbing på Sjælland. Mappe 843.

Mpr nr. A103109A - - Dato : 19180719
Forfatter:af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg, Det Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse til den 24. juli kl. 010.30i det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg. Sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A081028 - - Dato : 19181028
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Legater. Da første revisionsdepartement ved kasseundersøgelserne på sindssygehospitalerne har fået kendskab til legater, der bestyres af hospitalerne, men ikke får regnskaber af sådanne til revision, henvender man sig til justitsministeriet for at få opklaret, hvilke legater der findes. Man anmoder også hospitalet i Århus om oplysninger, men dette svarer, at der ikke findes legater her ved hospitalet.

Mpr nr. A103001 - - Dato : 19190310
Forfatter:Drechel Drechsel Lunn, forvalter Drecher
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brevveksling. Brev fra kommunen (Drecher, Drechel, Drechsel) til forvalter Lunn angående en koncept til et særvotum.

Mpr nr. A103007 - - Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Møde i økonomiudvalget nedsat af kommissionen af 1. marts 1915 torsdag den 24. april kl. 10.30.

Mpr nr. A103008 - - Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 25. april 1919 kl. 10.30.

Mpr nr. A103051 - - Dato : 19190816
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev til kontorchef Lundbye angående kommissionsbetænkningsudkastet

Mpr nr. A082032 - - Dato : 19190930
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Afstemning i Sønderjylland. Fra statsministeriet får man meddelelse om, at enhver tjenestemand uden forlods tilladelse af ministerierne må rejse til Sønderjylland til afstemning. Dog skal han betids melde forfald til vedkommende tjenestested. Dog kun for så vidt det ikke strider mod tjenestens tarv.

Mpr nr. A085081 - - Dato : 19200127
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Ejendomsskyld. Skema til opgørelse af ejendomsskyld. Håndskrevet kopi.

Mpr nr. A085078 - - Dato : 19200707
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Genforening. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der fredagen den 9. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark

Mpr nr. A085019 - - Dato : 19200903
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Lukning af statens kontorer. I anledning af folkeafstemningen d. 6. sept. lukker alle statens kontorer kl. 12.00.

Mpr nr. A085015 - - Dato : 19201005
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Besøg. Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland anmoder direktionen om, at Deres hospitalsforvalter Mørch må besøge hospitalet i Risskov og ved den lejlighed gøre sig bekendt med hospitalets drift.

Mpr nr. A085001 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mindesmærke for genforeningen. Direktionen anbefaler, at der gives tilladelse til oprettelse af et mindesmærke for genforeningen med Sønderjylland. Justitsministeriet går ind for det, såfremt det ikke koster statskassen noget. Mindesmærket skulle anbringes i et område med gran og zirbuske.

Mpr nr. A086035 - - Dato : 19210131
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Der skal udarbejdes nye administrationsændringer, hvorfor Nykøbing spørger de andre hospitaler, om de vil være med til en fælles henvendelse til ministeriet om en høring af direktionerne inden videre foretages. Århus erklærer sig indforstået.

Mpr nr. A086003A - - Dato : 19210513
Forfatter:Statsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranledige, at der onsdagen den 15. juni 1921 flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af Valdemarsdagen.

Mpr nr. A087055 - - Dato : 19211019
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Lægeforeningens Årbog. Man indkalder rettelser, der dog ikke er anført.

Mpr nr. A085005 - - Dato : 19211119
Forfatter:angående det Jydske Universitets beliggenhed, Udvalget
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Statistiske oplysninger om hospitalet. 20/12 1920 udbeder "Udvalget angående det jyske universitets beliggenhed" sig oplysninger om, hvad der taler til gunst for oprettelsen af et medicinsk fakultet. Desuden vil de gerne have statistiske data om hospitalet, samt hospitalets anvendelighed som undervisningsklinik. Overlægen giver en del statistiske oplysninger i brevet af den 19.11. 1921.

Mpr nr. A087056 - - Dato : 19211228
Forfatter:Brøchmer-Mortensen, fængselsinspektør
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktoratet. Ministeriet meddeler, at for fremtiden skal alle sager vedrørende statens sindssygehospitaler gå gennem Direktoratet for statens sindssygehospitaler. Endvidere ligger der ved sagen et brev om, at fængselsinspektør Brøchner-Mortensen er ansat som direktør for statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A089069 - - Dato : 19220228
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, Overlægen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlægemøde. Overlægen for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et udkast til en skrivelse til direktoratet. Endvidere indkaldes til overlægemøde den 15.-16. marts eller et nærliggende tidspunkt.

Mpr nr. A088078 - - Dato : 19220429
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
1. maj. Justitsministeriet undlader ikke at meddele, at der i så stor udstrækning, som tjenesten tillader det, kan tilstås statens tjenestemænd, som derom fremsætter begæring, tjenestefrihed fra kl. 12 middag den 1. maj 1922, men dog således, at den fornævnte dag ikke udbetales dag- eller timelønnede, som begærer sådan frihed løn for tiden efter kl. 12 middag.

Mpr nr. A088071 - - Dato : 19220511
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktoratet meddeler, at rekvisitioner på blanketter, der fremstilles på direktoratets foranstaltning, skal indsendes betids inden oplaget er væk.

Mpr nr. A089204 - - Dato : 19230123
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktionen bestiller en række forskellige blanketter til levering fra Nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A091049 - - Dato : 19230208
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brevpapir. Direktoratet ønsker, at hospitalet skal anvende det samme brevformat og samme kvalitet papir som direktoratet. Man henstiller, at dette brevpapir bliver fremstillet i Nyborg Straffeanstalt, men dette afslår hospitalet, da man selv har et trykkeri og anser dette arbejde for nyttig beskæftigelse for patienterne.

Mpr nr. A091018 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktoratet udbeder sig oplyst hvor mange af de forskellige blanketter, man har tilbage og meddeler, at man for eftertiden kan bestille blanketter direkte i Nyborg Statsfængsel.

Mpr nr. A193193 - - Dato : 19230423
Forfatter:Direktoratet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. Direktoratet skal herved anmode direktionen om at foranledige, at der på deres majestæter kongens og dronningens sølvbryllupsdag, torsdag den 26. april 1923 flages fra hospitalet.

Mpr nr. A092003 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blade. Til administrationen kan der anskaffes følgende blade: Statstidende, Berlingske Tidende, Stedlig Dagblad, Rigsdagstidende og Lov og Ministerieltidende. Illustrerede blade kan indbindes til brug på hospitalets bibliotek. Dagblade til ptt. kan købes på kto. 13 og på arbejdsfonden.

Mpr nr. A087014 - - Dato : 19230615
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Behandlingsopgørelse. Direktoratet fremsender skemaer til opgørelse af behandlingsresultater og behandling i øvrigt på sindssygehospitalerne. Kopier af de udfyldte skemaer er vedlagt.

Mpr nr. A193090 - - Dato : 19230723
Forfatter:Jensen, B, redaktør
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlægen sender en række skrivelser til direktionsmedlemmet redaktør B. Jensen.

Mpr nr. A093053 - - Dato : 19230828
Forfatter:Hospitalet i Nykøbing Sj., Direktionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Gæstedage. Direktionen for hospitalet i Nykøbing Sj. forespørger, hvorledes der erlægges betaling for ophold og kost for hospitalets ved Århus gæster. Man svarer, at der erlægges betaling efter emolumentreglementet, efter hvor mange måltider man indtager, uanset om vedkommende har logi på hospitalet eller ej.

Mpr nr. A093018 - - Dato : 19231105
Forfatter:Herrstrøm, Bogholder Direktoratet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Bogholder Herrstrøm foreslår, at man skal samle oplysningerne fra ventelistekortene, så de videreføres med hele behandlingsforløbet. Direktoratet ønsker dog ikke et kartotek men en løsbladebog, hvor sagerne afsluttes med et blåt mellemlægspapir.

Mpr nr. A092070 - - Dato : 19231212
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Sagsbehandling. Der fremsendes et cirkulære om statsmyndigheders fremgangsmåde ved sagsbehandlingen både med andre myndigheder og med private. Man ønsker, at vedkommende cirkulære skal komme ud til alle embedsmænd med selvstændigt ansvar.

Mpr nr. A092015 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Norsk og svensk mønt. Der er vedtaget en lov, hvorefter de nævnte møntsorter ikke længere er brugbar skillemønt i Danmark. Derfor skal alle mønter, der befinder sig i hospitalets kasse indsendes til Nationalbanken til indveksling.

Mpr nr. A092085 - - Dato : 19240329
Forfatter:Weibll, V, Kontorchef i Direktoratet for Fængselsvæsenet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Redegørelse: Redegørelse af V. Weibull, kontorchef i Direktoratet for fængselsvæsenet: De økonomiske virkninger af arbejdet i straffeanstalterne.

Mpr nr. A092053 - - Dato : 19240501
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Konceptpapir. Det anbefales, at man kun bruger gult konceptpapir og helt afstår fra brugen af blåt.

Mpr nr. A093197 - - Dato : 19240625
Forfatter:Stauning, Th.
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Besparelser. Cirkulære vedrørende statsmyndigheders sparebestræbelser. Undertegnet Th. Stauning.

Mpr nr. A094121 - - Dato : 19240807
Forfatter:Departement, Statistiske
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Statistiske Efterretninger. Man forespørger fra Det statististiske Departement om hospitalet her fortsat ønsker denne publikation tilsendt.

Mpr nr. A094092 - - Dato : 19241016
Forfatter:Administrationsdirektoratet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktorat. Det meddeles, at direktoratet er flyttet til Lavendelstræde nr. 1.

Mpr nr. A094039 - - Dato : 19250100
Forfatter:Lægeforening, Den Almindelige Danske
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Medicinsk Vejviser 1925.ændringer hertil bedes sendt til den almindelige danske lægeforening.

Mpr nr. A094049 - - Dato : 19250112
Forfatter:Socialministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Socialt tidsskrift. Man meddeler fra direktoratet, at socialministeriet har meddelt, at man udsender et "Socialt Tidsskrift" der vil omhandle sociale emner fra ind- og udland samt meddele nye vedtagelser af love m.v.

Mpr nr. A118029 - - Dato : 19530629
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Beretning. Følgeskrivelse til beretning og regnskab for finansåret 1852-53 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104127 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Notater vedrørende forholdet mellem forvalterne og overlægerne på sindssygehospitalerne. Der bør ske en adskillelse mellem det rent lægelige og administrationen.

Mpr nr. A104128 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Forholdet mellem overlæge og forvalter.

Mpr nr. A104058 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Samarbejde. Lægerne administrerer hen over hovedet af forvalteren. Forvalterens kaution. Overlægen kan blande sig i husholdningen hen over hovedet på forvalter, køkkenbestyrerinde og oldfrue. Forvalteren som medlem af direktionen. Hospitalerne er både underlagt justitsministeriet og sundhedsstyrelsen.

Mpr nr. A104130 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Notater vedrørende en række emner. Rejseinspektør, bespisning, lønninger, bygningsvæsen, regulativ af 3/11 1888 paragraf 7, drift af hospitalet, patienternes arbejdskraft.

Mpr nr. A104131 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
I forbindelse med en revision af regulativet af 3/11 1888 behandles kompetencen mellem overlægerne og forvalterne. Det betones, at det skal undgås, at overlægen giver ordrer til forvalterens underordnede bag dennes ryg.

Mpr nr. A082041 - - Dato : 99999999
Forfatter:Bentzen, Augusta, Frk Kjær, Banearbejder, Vamdrup
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Gods. Vedlagte sag tilbagesendes med bemærkning, at frk. Augusta Bentzen, ifølge oplysning indhentet her på hospitalet, er blevet gift med banearbejder Kjær i Vamdrup.

Mpr nr. A097071 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Betalingsblanket med specifikation af årsag, dato og beløb. Fra kassererkontoret ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Samarbejde. Spørgsmålet om hvorvidt forvalteren bør være medlem af direktionen. Forvalterens stilling benævnes inspektør.

Mpr nr. A117231 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Protokoller. Udkast til protokoller, som tænkes ført på sindssygehospitalet ved Århus. Der nævnes 10 forskellige.