Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 22 poster registreret under dette emnet Begravelser
Mpr nr. A011002 - - Dato : 18610406
Forfatter:Dahl Selmer Fattiglem, Christiansdatter Ane
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Vedr. betaling af fattiglem Ane Christiansdatters begravelse til Selmer signeret Dahl.

Mpr nr. A011004 - - Dato : 18610424
Forfatter:Ane, Christiansdatter
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Århus Stiftsamt vedr. Ane Christiansdatters begravelse.

Mpr nr. A115260 - - Dato : 18620308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelsesreglement. Udkast til reglement samt Selmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A014029 - - Dato : 18640810
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Om fattiglemmers begravelse.

Mpr nr. A104324 - - Dato : 18650322
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Justitsministeriet har godkendt foreslåede ændringer i reglementet for begravelser og kirkegårdens afbenyttelse. Endvidere nævnes taksterne for begravelser for uformuende patienter på 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A016026 - - Dato : 18660424
Forfatter:for Fattigvæsnet, Commissionen
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Brev fra Commissionen for Fattigvæsnet i Århus. Commissionen har taget bestemmelse om, at den for fremtiden selv vil tage skridt til begravelse af afdøde fattiglemmer, som dør på hospitalet. Commissionen ønsker snarest meddelt når en patient dør.

Mpr nr. A024002 - - Dato : 18750419
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Ministeriel approbation af priser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård for patienter af 3. klasse, for mandfolk 38,50 kr. for kvindfolk 40,50 kr. Konditioner for leverance af ligkister, skrivelser fra snedkeren om ligkistelevering.

Mpr nr. A104323 - - Dato : 18750429
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Takster for begravelser på hospitalets kirkegård.

Mpr nr. A025022 - - Dato : 18750624
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Sløjfning af grave på Vejlby kirkegård. Kirkeværgerne skriver, at man normalt sløjfer grave efter 20 år, hvis ikke de pårørende ønsker graven bevaret. De patienter fra anstalten, der er begravet på kirkegården mellem 1852 og 1857 får nu deres grave sløjfet med mindre der foreligger indvendinger. Anstalten sætter en annonce i Berlingske Tidende, hvor der averteres efter pårørende til de pågældende som der er en liste over vedlagt sagen. Der er 34 grave.

Mpr nr. A115055 - - Dato : 18791222
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd Selmer, Henrik Jægermersteren Justitsråden Holm
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Harald Selmer, Begravelse. I overensstemmelse med Henrik Selmer har jeg sat faderens begravelse til søndag den 28. kl. 12 1/2 og sendt aviserne bekendtgørelser derom. Hr. Jægermesteren billiger formentilg den mellem justitsråden og mig mundtlig trufne aftale, at omkostningerne ved etatsråd Selmers begravelse her på anstalten bestrides af anstaltens kasse. Holm.

Mpr nr. A115009 - - Dato : 18880718
Forfatter:Kerrn, overlærer
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Vedligeholdelse af gravsted. Efter anmodning ad overlærer Kerrn i København tillader jeg mig på hans vegne og i henhold til den imellem sognerådet og mig trufne aftale, herved at tilstille sognerådet en gave til vejlby sogn fattiges kasse, stor 50 kr, halvtredsindstyve kroner, på følgende vilkår: 1) at sognerådet forpligtiger sig til en gang årligt i 20 år fra juni termin d å at regne, af denne sum at udbetale sindssygeanstaltens gartner 2 kr for vedligeholdelse af overlærer Kerrns svigerinde, frøken Gjessings gravsted på anstaltens kirkegård og 2) at den ovennævnte sum efter disse 20 års forløb først da som gave skal tilfalde Vejlby sogns fattiges kasse.

Mpr nr. A060002 - - Dato : 19071217
Forfatter:Friis den Anden af Sverige Majestæt, Kong Oskar
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Bisættelse. I anledning af Hans Majestæt Kong Oskar den Anden af Sverige bisættelse den 19. ds. skal man i overensstemmelse med derom afgiven allerhøjeste resolution anmode direktionen om at foranledige, at flaget hejses på Århus Sindssygeanstalt den nævnte dag og sættes på halv stang under selve bisættelsen fra kl. 11 formiddag til kl. 1 eftermiddag. Friis

Mpr nr. A062048 - - Dato : 19080128
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Undertegnede anmoder herved herr forvalter om at få vort begravelseshonorar forhøjet fra 1 til 2 kr. for hver ligbærer. bevilliges af direktionen. mappe 830

Mpr nr. A062027 - - Dato : 19080331
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Priser vedrørende begravelser af uformuende patienter i perioden 1908-17. Håndværkerne ved hospitalet er ligbærere og lønnes herfor.

Mpr nr. A104243 - - Dato : 19080618
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Forhøjelse af taksterne for afholdelse af begravelser på sindssygehospitalet ved Århus. Taksterne er godkendt af justitdministeriet og meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104244 - - Dato : 19080623
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Ligkister. Kondetioner for levering af kister til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A065045 - - Dato : 19100517
Forfatter:d. 7des, Kong Edward
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. I anledning af Kong Edward d. 7des bisættelse den 20 ds. skal man anmode direktionen om at foranledige, at der på Århus sindssygeanstalts bygninger flages på halv stang den nævnte dag fra kl 8 morgen til 4 eftermiddag. og derefter på hel stang indtil solen går ned. fra Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A069017 - - Dato : 19120602
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Ministeriet vil fastsætte ensartede regler for begravelser på hospitalerne, men den hidtidige ordning bliver bieholdt. I Århus koster et gravsted for en pt af hvilken som helst klasse 2 kr. for 20 år 20 kr. for 50 år og 60 kr. for 100 år. Ansatte deres hustruer og umyndige børn har friplads. Gravstederne er på 10 kvadratalen.

Mpr nr. A079030 - - Dato : 19170718
Forfatter:ved Ribe, Åndsvageanstalten
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Åndsvageanstalten ved Ribe ønsker at anlægge en gravplads, hvorfor man stiller forskellige spørgsmål til andre institutioner. Kirkegården er 6700 m2, hospitalet planter en rose på hver grav, gartneren besørger pasningen sammen med medhjælp og patienter. Gartneren får 2,50 kr. for gravkastning. Den årlige udgift er 1200 kr. som går i hospitalets kasse.

Mpr nr. A079025 - - Dato : 19170814
Forfatter:Plejerforeningen
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Plejerforeningen anmoder om, at den må blive overdraget assistancen ved begravelser i stedet for håndværkerne, der har haft denne indtægt siden hospitalets oprettelse. Direktionen finder ingen afledning til at ændre den givne ordning.

Mpr nr. A081021 - - Dato : 19181214
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, plejer Nielsen, P Hallager
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Plejer Søren Chr. Sørensen, som renholder ligkapellet og vasker lig af patienter, har søgt om forhøjelse af de ham for ligkapellets renholdelse og for vask af lig af 3 pleje patienter tilligate honorarer, henholdsvis 15 kr. om året og 2 kr. pr lig. Idet jeg bemærker at udgifter til vask af lig af 1 og 2 plejepatienter (4 kr. pr lig) udredes af vedkommende patients familie, desens derimod udgiften til vask af 3 plejes patienter udredes af hospitalet, skal jeg foreslå direktionen bevilliger ham 30 kr. om året for renholdelse af ligkapellet og 4 kr. pr ligvask. Hallagers forslag tiltrædes af P. Nielsen. Sagen er vedlagt udtalelser om forholdene på de andre hospitaler.

Mpr nr. A081022 - - Dato : 19190328
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Leverandøren af ligtøj og ligkister andrager om forhøjelse af taksterne til 45 kr. for kiste, ligtøj til mænd 15 kr., ligtøj til kvinder 17,65 gravplads 2 kr., grav at kaste 2,50 kr. 7 ligbærere 14,00 kr. Ministeriet tiltræder denne forhøjelse.