Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 42 poster registreret under  emnet bibliotek

Mpr nr. A025001 - - Dato : 18759999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
bibliotek litteraturliste med medicinsk litteratur.

Mpr nr. A026021 - - Dato : 18760428
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Fra udenrigsministeriet har justitsministeriet modtaget et eksemplar af "bericht uber die Niederostereichischen Landirrenanstalt Ypps" med tilhørende afbildninger tilsendes anstalten.

Mpr nr. A027001 - - Dato : 18771128
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Efter anmodning af direktionen for det civile medicinalvæsen i Norge tilstilles herved hr. professoren et eksemplar af en oversigt over de norske sindssyge-asylers virksomhed i 1875 og 1876. Fenger.

Mpr nr. A028012 - - Dato : 18780212
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt skulle man tjenstligt tilstille direktionen for den Nørrejyske sindssygeanstalt at hertil fra udenrigsministeriet oversendt for den kgl. nederlandske regering modtaget eksemplar af en beretning med tilhørende planer vedrørende de hollandske sindssygehospitaler i årene 1869-74. Ricard

Mpr nr. A030026 - - Dato : 18800110
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt igennem udenrigsministeriet fra den herværende franske gesandtskab modtagne eksemplar af "rapport ge'ne'ral sur le service des alie'nesen 1874 skulde man tjenstligt tilstille den ærede direktion.

Mpr nr. A030022 - - Dato : 18800312
Forfatter:Selmer, etatsråd Bojesen, Johanne Selmer, Sophie Frk. Selmer, reservelæge Selmer, løjtnant
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Idet direktionen herved kvitterer for modtagelsen af den af etatsråd Selmer efterladte og af hans børn i følge den afdødes ønske til sindssygehospitalet skænkede psykiatriske bogsamling, skal den hertil føje sin varmeste tak for den værdifulde gave, idet den tillige udtaler, at det skal være en kær pligt at opfylde giverens ønske om at bevare bogsamlingen som en helhed til minde om den levende interesse, hvormed anstaltens afdøde overlæge altid omfattede det hospital. hvis grundlægger og mangeårige styrer han selv havde været. Til Fru Johanne Bojesen, Frk. Sophie Selmer, Hr. reservelæge Selmer, Hr. løjtnant Selmer

Mpr nr. A104308 - - Dato : 18900611
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Håndværkerbladet. Fællesorgan for dansk håndværk og indusrti nr. 38, 7. årgang.

Mpr nr. A104307 - - Dato : 18900918
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Håndværkerbladet. Det meddeles herved, at Håndværkerbladet fra 1. juni udkommer som fællesorgan for dansk håndværk og industri. Det ønskes fra bladets side, at dette kunne indeholde bekendtgørelser om auktioner, licitationer m.v. vedrørende håndværk og industri. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A043004 - - Dato : 18931108
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Skønlitterært bibilotek. Anstalten ønsker trykt en katalog over dens samling af bøger, henhørerende til skønlitteratur, historie m.v. ordnede under litr. A-G med forskellige underafdelinger. Overskrifterne skulle være med forskellige typer og bogtitlerne med forfatter navne omtrent som de findes i den medfølgende fortegnelse over den lægevidenskabelige bogsamling. Tillige skulle kataloget indeholde indholdsfortegnelse og være hæftet med hvide blade mellem de trykte... i alt 920 titler.... Jeg tillader mig at forespørge, om De vil påtage Dem trykning m.v. heraf og hvor meget De mener at hhv. 50 og 100 eksemplarer ville koste.

Mpr nr. A046014 - - Dato : 18969999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Lægebibl. 4/8 1982.

Mpr nr. A052053 - - Dato : 19020911
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Da det kgl bibliotek har erfaret at der er et trykkeri på hospitalet anmoder man om at få et eksemplar af alle tryksager som gave mappe. 838

Mpr nr. A054043 - - Dato : 19030120
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Fortegnelse til forskellige offentlig biblioteker over tryksager, der er udgået fra anstaltens trykkeri i 1902. Dokumentet er et følgebrev, den egentlige fortegnelse mangler.

Mpr nr. A055036 - - Dato : 19040307
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Kgl. bibliotek. Man anmodes om at indsende tryksager, men der svares at der kun er trykt blanketter og formularer i 1903, og disse ønskes formentlig ikke indsendt.

Mpr nr. A056019 - - Dato : 19050131
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man fremsender trykte programmer vedr. dilettant komedier opført på hospitalet til Statsbiblioteket i Århus, Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket.

Mpr nr. A060050 - - Dato : 19070117
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man fremsender en høstgildesang og 2 koncert programmer fremstillet i anstaltens trykkeri til Universitets Biblioteket, Statsbiblioteket og det Kgl. Bibliotek

Mpr nr. A060028 - - Dato : 19070703
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjenstligt 1 eksemplar af det i anstaltens trykkeri i forrige halvår trykte teaterprogram. Hallager. Universitets bibliotek, Statsbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek.

Mpr nr. A062039 - - Dato : 19080122
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Til Det kongelige Bibliotek og universitets biblioteket fremsendes eksemplarer af tryksager fremstillet på anstaltens trykkeri.

Mpr nr. A062016 - - Dato : 19080714
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Meddelelse til Statsbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek om, at man fremsender teater og koncertprogrammer for 1. halvår 1908.

Mpr nr. A063036 - - Dato : 19090107
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Til bibliotekerne fremsendes eksemplarer af årets høstgildesang samt koncertprogram.

Mpr nr. A064022 - - Dato : 19090722
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Følgebrev til bibliotekerne (Kgl. Stats- og Universitets-) til tryksager fra første halvår 1909.

Mpr nr. A065068 - - Dato : 19100119
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Brev til Stats- Universitets- og Det Kongelige bibliotek om tryksager for 2det halvår 1909.

Mpr nr. A067044 - - Dato : 19110128
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Kvittering for indsendelse af tryksager til bibliotekerne for 2det halvår 1910.

Mpr nr. A068013 - - Dato : 19120108
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Indsendelse af eksemplarer af tryksager fra andet halvår 1911 og 1. halvår 1912.

Mpr nr. A068001 - - Dato : 19120127
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Kvittering fra universitetsbiblioteket for tryksager fra 2. halvår 1911.

Mpr nr. A070016 - - Dato : 19130228
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Meddelelse til bibliotekerne om fremsendelse af tryksager fra anstaltens trykkeri i andet halvår af 1912.

Mpr nr. A072022 - - Dato : 19140205
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Brev vedr. tryksager, der er sendt til bibliotekerne.

Mpr nr. A074012 - - Dato : 19150118
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Indberetning til bibliotekerne om tryksager, der er fremstillet i trykkeriet i andet halvår 1914.

Mpr nr. A077004 - - Dato : 19160303
Forfatter:Overlægen
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Tryksag. Breve fra overlægen til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket, København og Statsbiblioteket Århus angående en tryksag der er lavet første halvår 1916. Desuden sender man et særtryk lavet i 1914 om sindssygehospitaler. Brev er sendt til Statsbiblioteket for af få særtrykket fra 1914.

Mpr nr. A077026 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotekers ret til et frieksemplarer. Bekendtgørelse angående gennemførelsen af lov nr 66 af 2den maj 1902 om offentlige bibliotekers ret til frieksemplarer af tryksager m.m. og lov nr 181 af 17de maj 1916 0m Statens Avissamling i Århus. Der er et eksemplar af bekendtgørelsen.

Mpr nr. A078031 - - Dato : 19170112
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man indsender eksemplarer af de ved hospitalet trykte tryksager til bibliotekerne.

Mpr nr. A080021 - - Dato : 19180125
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Det meddeles bibliotekerne, at der i 1917 ikke er fremstillet tryksager på hospitalets trykkeri som er afleveringspligtige.

Mpr nr. A083030 - - Dato : 19190110
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. hoslagt fremsendes tjenstligt eksemplarer in duplo af de i året 1918 i hospitalets trykkeri udfærdigede tryksager.

Mpr nr. A084016 - - Dato : 19200330
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Tryksager. Breve til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket om at man fremsender tryksagerne for 1919.

Mpr nr. A086049 - - Dato : 19210113
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes in duplo eksemplarer ad de i året 1920 udfærdigede tryksager. Til Statsbiblioteket, universitetsbiblioteket, og kongelige bibliotek.

Mpr nr. A086025 - - Dato : 19210316
Forfatter:Hallager, overlæge Hallager, enke
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til for en sum af 1000 kr. at indkøbe en del af overlæge Hallagers bogsamling fra hans enke, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A086003B - - Dato : 19210430
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Statsbiblioteket forespørger hvilke tidsskrifter hospitalet anskaffer og hvilke udenlandske bøger der er indgået.

Mpr nr. A091045 - - Dato : 19230208
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Det indberettes til bibliotekerne, at der ikke er fremstillet indleveringspligtige tryksager i 1922.

Mpr nr. A091044 - - Dato : 19230220
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man overvejer om der skal købes tyske tidsskrifter, fordi priserne er steget. Thune Jacobsen mener dog man fortsat skal købe dem, da besparelsen kun vil være 2-300 kr. Endvidere vil det være vigtigt at støtte tyske læger, der har vanskeligheder efter krigen.

Mpr nr. A092055 - - Dato : 19240129
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjensteligt 2 eksemplarer af de i hospitalets trykkeri i 1923 fremstillede tryksager.

Mpr nr. A094035 - - Dato : 19250131
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Herved fremsendes tjenesteligt eksemplarer in duplo af de ved sindssygehospitalets trykkeri i 1924 fremstillede tryksager.

Mpr nr. A028001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Udlånt Lægebibl. 4.8. 82

Mpr nr. A037001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Udlånt lægebiblioteket 4/8 82.