Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 57 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A121006 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Regnskab. Regnskab for belysning i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009004 - - Dato : 18590622
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Budget. Der er indsendt budget, men ministeriet har indvendinger på belysningskontoen og brændselskontoen, hvorfor man indsender fornyet budget for disse posters vedkommende.

Mpr nr. A009009 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over udgifterne ved belysningen for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A115161 - - Dato : 18710406
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der skal opsættes brandhaner og udkastet samt priserne til anlæget er ikke kommet. Desuden er prisen for høj for ministeriet.

Mpr nr. A115144 - - Dato : 18720925
Forfatter:Hermansen, M Bøggild, Top
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Afløb. M. Hermansen, Vejlby Krat tillader sig af henvende sig til direktionen idet Top Bøggild har afvist hans andragende om at en stenkiste, der fører afløbet under vejen mellem anstaltens og hans grund, skal flyttes, overenskomsten er afsluttet mundligt.

Mpr nr. A115112 - - Dato : 18751113
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Der er kommet to tilbud på renovation.

Mpr nr. A115107 - - Dato : 18760408
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Spildevand. Aftale mellem Vejlby Byggeri om afledningen af spildevand fra bryggeriet. Der skal bygges en kumme til bundfældning og ledningen skal ligge mindst 18 fod fra bæk og bassiner.

Mpr nr. A115105 - - Dato : 18760702
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at afløbet fra Vejlby byggeri, der tidligere forurenede anstaltens bassiner, nu er udskiftet. Køkkenet kogkedler trænger til reparation.

Mpr nr. A115074 - - Dato : 18781116
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Skifteret. ingen yderligere oplusninger.

Mpr nr. A096041 - - Dato : 18840714
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Bygninger. Forslag til foranstaltninger imod brandfare ved sindssygeanstaltens bygninger.

Mpr nr. A115031 - - Dato : 18850415
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Ministeriet tilbyder at sende en særlig kyndig inspektør over for at vurdere brandfaren på hospitalet, hvilket man invilger i.

Mpr nr. A035014 - - Dato : 18850520
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Anbringelse af dobbelte jerndøre i brandmurene. Forhøjelse af facademuren. .. hvor en lavere bygnings tag slutter sig til facaden. Tilvejebringelse af brandmure i hver af de to store vestlige bygninger. Merudgift i forhold til budgettet: smedearbejde 4710 kr., murerarbejde 3222 kr., tømrerarbejde 1700 kr. malerarbejde 279 kr. i alt 9911 kr.

Mpr nr. A115033 - - Dato : 18850714
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Porteners løn. Der er indkommet forslag om brandsikring. Portneren anmoder om lønforhøjelse på 120 kr årligt hvilket forvalteren anbefaler.

Mpr nr. A115035 - - Dato : 18850724
Forfatter:Schonheyder, vandinspektør Barfoed, frk
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet ledsagende vandinspektør Schonheyders indstilling angaaende han undersøgelse af sindssygeanstalten og forslag til forskellige forandringer og anskaffelser samt koncept til indstilling herfra til ministeriet i den anledning andragende fra frk Barfoed og pension. Jeg har ledsaget den med en skrivelse fra direktionen, i hvilken jeg først udtalt mig, og derefter tænker jeg mig, at D'hrr mugligvis ville tilføje en motivere eller umotiveret tiltrædende bemærkning.

Mpr nr. A115034 - - Dato : 18850817
Forfatter:Schonheider
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet, i hvilken der gives lov til overkride budgettet for at udføre brandmursarbejderne i det af Schobheider foreslåede udstrækning. De herhen hørende arbejder har jeg straks ladet sætte igang og samtlige jerndøre er bestilt.

Mpr nr. A115037b - - Dato : 18851119
Forfatter:Jensen, Henrik, renovationsmand Forvalteren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Andragende til direktionen fra vor nuværende renovationsmand Henrik Jensen om at få natterenovatiuonsarbejdet i 1886 for en betaling af 800 kr - Forvalteren anbefaler andragendet og da jeg mener, at anstalten kan være tjent med ham, skal jeg foreslå de herrer, at hans andragende bliver bevilliget.

Mpr nr. A115048 - - Dato : 18870429
Forfatter:Schonheyder, inspektør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Ministeriet har sendt approbation på arbejdernevedrørende brandsikring som inspektør Schonheyder har foreslået. S. Har endnu ikke besigtetigbet arbejderne og derfor er de endnu ikke godkendt, idet han selv har ønsket at prøve dem.

Mpr nr. A044021 - - Dato : 18940328
Forfatter:Lunn Hasle
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandforhør. Århus stiftsamt har under 21. ds. tilskrevet mig således: I anledning af den med Deres velbårenheds behagelige skrivelse afd. 30. januar d.å. hertil indsendte udskrift af et forhør angående en på sindssygeanstalten ved Århus den 25 d.m. stedfunden ildebrand skulle man til behagelig efterretning tjenstlig meddelelse, at der fra det offentliges side ikke vil være noget videre at foretage i sagen. Lunn, Hasle med fl. herreders kontor.

Mpr nr. A047022 - - Dato : 18971125
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. I forbindelse med darekronens telegram af d.d. om den her i nat stedfundne ildebrand, skal den herved meddele at ildebranden begyndte om natten klokken tre i den østlige halvdel af økonomibygningen, der benyttes til vaskeri, linnedkammer m.v. Den bredte sig med stor hurtighed til den vestlige halvdel, der benyttes til køkken med tilhørende bilokaler. Hele anden etage og tagetagen samt køkkenlokalerne i stueetagen ødelagdes fuldstændig, medens rummene i vaskeriets stueetage kun ødelagdes til dels, uden at det dog endnu kan siges hvor vidt bygningens.. brugelige, da ilden fremdeles ulmer i grunden. Skønt bygningen beboedes af samtlige til Økonomibygningen hørende kvindelige betjente, der først i sidste øjeblik alarmeredes, kom ingen mennesker til skade. Patientbygningerne berørtes ikke af ildebranden, hvis årsag endnu ikke er oplyst. ...

Mpr nr. A047006 - - Dato : 18980225
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Økonomibygningens brand. Der er foretaget de nødvendige indkøb til erstatning for den brændte bygning. der indberettes til justitsministeriet, hvad der er købt ind.

Mpr nr. A050041 - - Dato : 19001001
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandreglement. Kladder og trykt brandreglement gældende fra den 1. februar 1901, samt trykt oversigt over slukningsmidlernes placering i bygningerne. Reglement for placering af slukningsmandskab og kommando.

Mpr nr. A051052 - - Dato : 19010518
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet'

Tekst:
Brand. Århus stiftsamt har under 11. ds tilskrevet mig således: I anledning af den med hr. herredsfogedens skrivelse af 30. f.m. hertil indsendte rapport, optagen i anledning af den 22 f.m. på sindssygeanstalten i Vejlby Krat stedfundne, og af en indlagt patient foranlediget mindre ildsvåde, skal jeg hermed tjenstlig meddele, at der ikke fra det offentliges side vil være af foretage videre i sagen. Hvilket herved meddeles Dem til efterretning. Fra herredskontoret til sindssygeanstalten.

Mpr nr. A048038 - - Dato : 19011030
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Man anmoder statsbanerne om tilladelse til at føre kloakering under banelegemet og ud i bugten. Banerne betinger sig, at dermed forbundne udgifter ved baneanlægget betales af anstalten, desuden forbeholder man sig at kunne afbenytte anlægget om nødvendigt.

Mpr nr. A048039 - - Dato : 19011118
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Klage over klarebassinet og afløbet fra ejeren af villaen Rolighed. Man foreslår i første omgang afløbet flyttet, idet det er her lugtgenerne opstår.

Mpr nr. A054039 - - Dato : 19039999
Forfatter:Overlægen Hain, Ingeniør Møller, Ingeniør Jørgensen, Stadsingeniør Holst, ingeniør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ukendt. Efter overlægens ordre fremsendes vedlagte fra ingeniørerne Hain og Møller- Holst indkomne skrivelse, hvorefter de ønsker at gøre tilbud på elektrisk anlæg. gr (grønvaldt ?) Til stadsingeniør Jørgensen.

Mpr nr. A055020 - - Dato : 19040427
Forfatter:Møller, Ellen fru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. I anledning af at direktionen for sindssygeanstalten ved Århus har tilladt undertegnede fru Ellen Møller at føre en kloakledning fra min villaejendom mtr nr. 7a og 7b af Vejlby over til en kloakbrønd, der findes på den sindssygeanstalten tilhørende funktionærboligs grund (mrt 7r af Vejlby) erkender jeg herved at denne tilladelse kun er givet således, at den til enhver tid kan tages tilbage af direktionen, og at der ingensinde af mig eller senere ejere af min ejendom kan vindes hævd over denne kloakledning.

Mpr nr. A059014 - - Dato : 19061009
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ildebrand. En ildebrand er opstået i en tørreovn i vaskeriet. Ilden blev bragt under kontrol af anstaltens eget brandvæsen inden Århus Brandvæsen nåede frem. Der indsendes skadeopgørelse, der viser skaden er begrænset.

Mpr nr. A059001 - - Dato : 19061115
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Indberetning om brandsikring til ministeriet, hvor det bl.a. anføres, at der ikke er tilstrækkeligt med slukkevand til en større ildebrand. desuden papirer vedrørende problemets løsning. Herunder anlæggelse af et vandtårn med udsigtsterrasse.

Mpr nr. A059007 - - Dato : 19061119
Forfatter:Møller, Otto Meyer
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloakledning. Møller Otto Meyer Mariemølle i Risskov, anmoder om, at kloakledningen der ligger frit på hans grund må blive flyttet ned i grøften, som det er sket med de øvrige ledninger. Dette indvilliger man i . Vejen er blevet offentlig, meddeles det i brevet, hvorfor omlægningen ikke skulle koste anstalten penge.

Mpr nr. A060049 - - Dato : 19070321
Forfatter:Hermansen, Jacob Liisberg, enkefru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten klager over, at den åbne kloakledning, der leder vand fra enkefru Liisbergs ejendom forbi anstalten og Hermansens hus i en åben grøft lugter. Der bliver klaget til sundhedskommissionen, der giver Hermansen medhold. De tre lodsejere enes om hver at betale en trediedel af omkostningerne ved nedlægning af rør i grøften.

Mpr nr. A064023 - - Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

Mpr nr. A064021 - - Dato : 19090730
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Tetzen - Lund klager over at der en læk kloak, der har forurenet hans karpedam, så fiskene er døde. Endvidere beklager han sig over stanken, der undertiden har tvunget ham til at sove i Århus. Desuden mangler der vand til karpedammen. Anstalten beklager ikke at kunne gøre noget ved sidstnævnte og afviser i øvrigt Lunds insinuationer. Man anbefaler ham ligefrem at klage til autoriteterne, så man kan blive fri for hans vrøvl...

Mpr nr. A067029 - - Dato : 19110415
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. På 1ste sal i køkkenbygningen udbrød en lille brand den 14.ds. som følge af at et spritapparat eksploderede. Skaderne: 2 fag hvide gardiner, l rullegardin, 1 gardinstang, 1 bordtæppe i alt 36 kr. skader

Mpr nr. A069025 - - Dato : 19121014
Forfatter:Lund, A., Brun og Sørensen, firma
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Spildvarme. A. Lund foreslår at man opvarmer kontorbygningen med spildvarme efter et forslag fra firmaet Brun og Sørensen Århus. Der vil kunne opnås en besparelse på 1000 kr. årligt.

Mpr nr. A071002 - - Dato : 19130331
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet, kogegas. Brev der meddeler Århus Belysningsvæsen at hospitalet går over til elektrisk lys pr 1.maj 1913 Desuden anmoder man om en kontrakt for levering af kogegas, hvilken er vedlagt i genpart. Brev fra 1917, der meddeler, at den overenskomstmæssige kogegaspris fra 1913 ikke kan overholdes på grund af stigende kulpriser.

Mpr nr. A070004 - - Dato : 19130422
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Vejlby Sogneråd. Der har været forhandlinger vedrørende et målerhus mellem hospitalet og Vejlby Sogneråds Udvalg for Gas og Ele3ktricitet, men udvalget meddeler, at man har købt grund andetsteds, selv om man ville have foretrukket en ordning med hospitalet.

Mpr nr. A069021 - - Dato : 19130607
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. 1 maj 1913 har hospitalet fået indlagt maskineri til elektricitet. Man anmoder om lønforhøjelse til maskinmesteren og assistenten fordi nyanlægget koster mere arbejde. Man anmoder om tilladelse til at købe akkumulatorbatterier.

Mpr nr. A073032 - - Dato : 19140617
Forfatter:Kjærting, Chr Ovesen, afdød murer
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Chr. Kjærting har købt afdøde murer Ovesens grund ved hospitalet og ønsker at opføre en villa. I den forbindelse søger han om tilladelse til at lade sin kloak støde til hospitalets. Denne tilladelse gives for spildevands vedkommende, men ikke for afløb fra WC.

Mpr nr. A075066 - - Dato : 19150305
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ildebrand. Til statens statiske bureau, statsbrandforsikringsfonden, København. Det indberettes herved tjenstligt, at der den 1. ds. i hospitalets sydlige plejerbolig opstod en lille ild løs som følge af, at den kakkelovnsrist ikke var tilstrækkeligt sikkert anbragt og faldt på gulvet. Derved faldt tillige det i kakkelovnen værende brændselsmateriale, hvori der var ild, ned på gulvet og antændte den tæt op ad kakkelovnen stående divan. Ved branden, der hurtig slukkedes blev ødelagt . 1 divan med madras, 3 uldne sengetæpper, 2 lagner. i alt 79 kr.

Mpr nr. A074008 - - Dato : 19160328
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Vand. Der er indlagt nye boring i krattet, der medfører at nogle grundejere mister vand i deres brønde, herfor får de udbetalt erstatning.

Mpr nr. A071004 - - Dato : 19160720
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Til Vejlby Sundhedskommission er fra en del villaboere af Vejlby Krat fremkommen klage over forholdene ved Sindssygehospitalet kloak udløb i havet...

Mpr nr. A075046 - - Dato : 19160915
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Inventar. Man anmoder justitsministeriet om tilladelse til at omsætte 12 porcelænsovne, men får afslag for så vidt reparationer ikke kan udføres på vedligeholdelseskontoen.

Mpr nr. A076057 - - Dato : 19179999
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Budget 1917/18. Overslag over indretning af loftsværelse i bygning for 2 gifte assistenter. Udarbejdet af K. Varming arkitekt.

Mpr nr. A081045 - - Dato : 19180903
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Middelfart. Hospitalet i Middelfart ønsker oplyst om der ud over lampe er stikkontakt i plejerboligerne, idet man ønsker midlertidig installation af lys på plejerværelserne. Man svarer, at der kun er en nedhængende lampe fra loftet med en styrke af 25 eller 32 lys.

Mpr nr. A083034 - - Dato : 19190508
Forfatter:og Sørensen, Bruun
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Centralvarme. Bruun og Sørensen tilbyder at indlægge centralvarme i cellebygningen på mandesiden. De i kælderkorridorerne existerende varmekamre for cellerne fjernes, det samme gælder de deri liggende ribberør, der overgår til vor ejendom. I stedet indrettes små varmekamre for her to celler med glatte radiatorer og chikaneplader.

Mpr nr. A081016 - - Dato : 19191003
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Der bevilliges 1081 kr. til opsætning af en brandhane i hospitalets hovedgård.

Mpr nr. A079036 - - Dato : 19191216
Forfatter:Lund, A, sognerådsformand
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. Man laver en aftale mellem Vejlby Sogneråd og direktionen om levering af strøm til Vejlby. bl.a. en skrivelse fra A. Lund sognerådsformand.

Mpr nr. A086041 - - Dato : 19210221
Forfatter:for fængselsvæsnet, Direktøren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Inventar. På dertil af direktøren for fængselsvæsnet given anledning skal man anmode direktionen om at lade sådanne forbrugsgenstande, snedkrearbejde, som forarbejdes i de af staten indrettede værksteder i straffeanstalterne, såsom umalede eller malede skabe, borde, bænke, senge, køkkeninventar, gymnastikhusinventar, forsendelseskasser, m.m. fremstille i de pågældende værksteder, når disse er i stand til at overtage udførelsen, og med dette øjemed så tidligt som muligt sætte sig i forbindelse med direktoratet for fængselsvæsnet (kontoret for arbejdsdriften).

Mpr nr. A085021 - - Dato : 19210606
Forfatter:Jensen Bredal, Peter, Skorstensfejermester Jensen Bredal, Alfred, søn
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandtilsyn. Justitsministeriet anmodes om at brandsyn foretaget af skorstensfejermester Peter Jensen Bredal, overdrages til hans søn Alfred Jensen Bredal. Ansøgningen bevilges.

Mpr nr. A087001 - - Dato : 19210801
Forfatter:Lund, forvalter Lund, sognerådsformand Ellen, Jensen Stabel, Gartner Stabel, maskinmester
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Der indkaldes en landvæsenskommission for at syne kloakken ved Tretommervej (der kommer fra Vejlby Landbrugsskole). Der omtales en gartner Stabel, er det i familie med Stabel der blev ansat her som maskinmester i 1869? Ellen Jensen nævnt ved julefrokosten 1984, at der stadig er kontakt til en familie Stabel her i Risskov. Lund deltager både i egenskab af sognerådsformand og forvalter.

Mpr nr. A091070 - - Dato : 19221215
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der har været en mindre brand i en plejerskebolig, hvorfor man skriver til forsikringen om skadeserstatning på 200 kr Lund har lavet en opgørelse over skaderne.

Mpr nr. A092041 - - Dato : 19240211
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Det meddeles herved at der i nat har fundet en mindre ild løs sted i hospitalets kvindlige afdelsing Ilden er opstået ved at man bag afdelingens fajanceovn har anbragt en jernplade, som er blevet glødende og har antændt tømmer i skillevægen. Tømmeret skal erstattes med murværk, hvortil der skal bruges 100 kr som man ønsker udbetalt af brandforsikringsfonden.

Mpr nr. A092031 - - Dato : 19240229
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Det meddeles at der har været brand på et kandidatværelse. Hvorledes branden er opstået vides ikke, men man antager at en gnist fra kandidatens cigar har antændt gardinet, men kandidaten var i laboratoriet. Da han kom tilbage 5 minutter efter brændte værelset og man slukkede inden brandmanskabet kom frem. Hele skaden er på 214,75 efter Lunds opgørelse, hvilket man ansøger om at få udbetalt fra statsbrandforsikringsfonden.

Mpr nr. A095054 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der har været brand og man indberetter til direktoratet at det er indskærpet overfor personalet at: Det skal nøje påses at asken, der udtages af komfurer eller kakkelovne ikke indeholder ild, den overhældes med vand straks når den udtages og inden den bringes til askerummene i sidegården.

Mpr nr. A094124 - - Dato : 19240818
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Lynafledere. Man indberetter til direktoratet at lynaflederne ikke er tilfredsstillende, men herfra kontakter man en rådgivende ingeniør, der anviser, at systemet skal repareres over en 3 årig periode.

Mpr nr. A117052 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Belysning. Beregning over omkostningerne ved belysningen på hospitalet.

Mpr nr. A097101 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandregulativ for plejeanstalten Råmosegård.