Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


    - Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 74 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A120003 - - Dato : 18509999
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Indmeldelsesblanket for optagelse i Brand assuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland.

Mpr nr. A120001 - - Dato : 18550117
Forfatter:for rørlige Ejendele, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Skrivelse fra brandassuranceforeningen for rørlige Ejendele i Nørrelylland til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af hospitalets ønske om optagelse.

Mpr nr. A120004 - - Dato : 18550403
Forfatter:overlæge, Selmer for rørlige genstande, Brandassureanceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et brev stilet til Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland til underskrift. Direktionsmedlemmernes kommentarer til brevet er vedføjet skrivelsen.

Mpr nr. A120005 - - Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Ansøgning om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland underskrevet af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120002 - - Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger herved om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland, under forudsætning af fornøden bevilling fra statskassen.

Mpr nr. A120006 - - Dato : 18550707
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Afslag på ansøgning om optagelse i Brandassurance foreningen for rørlige genstande i Nørrejylland stillet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra bemeldte institution. Med afslaget returneres hospitalets ansøgning.

Mpr nr. A013019 - - Dato : 18630227
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Skadeserstatning efter brand

Mpr nr. A116132 - - Dato : 18680129
Forfatter:Esmann Selmer
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Selmer er kommet i tanke om, at man er underforsikret med de nye bygninger og installationer, hvorfor han omsender en skrivelse til Esmann til underskrift.

Mpr nr. A018025 - - Dato : 18680130
Forfatter:Esman, brandinspektør
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Ved den siden Taxationen af anstaltens bygninger i 1860 er foretaget forskellige anlæg og indretninger her på stedet med en bekostning af 20 000 Rdl, ønskes assurancesummen forhøjet med et tilsvarende beløb. Direktionen anmoder Deres Velbyrdighed om at afholde en omtaxation tillige ønskes tegnet forsikring mod skade ved dampkedlens sprængning. Til brandinspektør Esman, Århus.

Mpr nr. A018018 - - Dato : 18680422
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Assurering af køkken og vaskeindretninger.

Mpr nr. A019025 - - Dato : 18690324
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Den af anstalten tegnede forsikring for skade afstedkommet ved eksplosion eller sprængning bedes forøget.

Mpr nr. A019018 - - Dato : 18690526
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Branddirektoratet udbeder sig en erklæring fra direktionen vedrørende erstatningen 49 Rdl 32 sk for et sprængt dampkogekar. Direktionen meddeler den intet har erdre mod den fastsatte sum.

Mpr nr. A019024 - - Dato : 18690603
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Hospitalet begærer ny forsikring mod sprængning.

Mpr nr. A019008 - - Dato : 18690930
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Bilag vedrørende en gaseksplosion som er sket den 11. september om morgenen i hospitalets kontorbygning. Herved er 2 fag lange gardiner, 2 rullegardiner, 1 mahognifineret barskab, 1 mahognifineret konsol, 2 mahognifinerede borde, 1 lakeret skilderiramme, 4 mindre rammer og 2 forgyldte rammer blevet brændt eller beskadiget. Assurancesummen udgør 28 Rdl 32 sk.

Mpr nr. A019007 - - Dato : 18691221
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
I erstatning for sprængningsskade ved kogeapparaterne på sindssygeanstalten i Veilby Sogn . 49 Rdl 32 sk. 87 Rdl 24 sk og 15 Rdl 40 sk- Meddelelse fra Hasle m.fl. herredskontor. Udbetalingsbilag.

Mpr nr. A020017 - - Dato : 18700330
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikringen mod sprængning er løbet ud, og der ansøges om ny forsikring: For bygningen..................................26610 Rdl For inventaret.................................17977 Rdl

Mpr nr. A021014 - - Dato : 18710330
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Anstaltens assurance mod sprængning meldes udløbet. Direktionen beder den videreført således: for bygninger .......................26610 Rdl for apparater .......................17977 Rdl 44587 Rdl

Mpr nr. A022007 - - Dato : 18720408
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Branddirektoratet meddeler, at der ikke mere kan forsikres mod dampkedlers sprængning. Forsikringen bliver* nedsat til 16777 mark? Bygningen bliver sat til 26610 mark?

Mpr nr. A024019 - - Dato : 18740317
Forfatter:Esmann
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I anledning af Deres brev af dd har jeg herved at meddele underretning om at den, ifølge police af 18 april 1872, for anstalten tegnede forsikring mod sprængning er gældende indtil videre. Esmann.

Mpr nr. A024008 - - Dato : 18740717
Forfatter:Professoren
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikringsvurdering af bygninger. Efter at bygningsmaterialer og bygningsarbejder i de senere år er stegne betydeligt i pris, vil en bygning i reglen koste 20 a' 25% mere at opføre end for 12 år siden, af de til sindssygeanstalten* hørende bygninger som dengang ere vurderede til 400 000 Rdl vil herefter nu koste ca. 80 000 Rdl mere at opføre end på den tid. Jeg skal derfor tillade mig at henstille til hr. professorens behagelige overvejelse, om der ikke måtte være anledning til, at lade disse bygninger omassurere.

Mpr nr. A115134 - - Dato : 18740812
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Police, der forsikrer de øvrige bygninger på Anstaltens grund, Dog undtaget gartnerboligen. sum 512 395 kr.

Mpr nr. A115133 - - Dato : 18740812
Forfatter:almindelige Brandforsikring for Landbygninger, Den Esmann, branddirektør
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Police udstedt af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger underskrevet af Esmann branddirektør.

Mpr nr. A024005 - - Dato : 18749999
Forfatter:Bøggild, T, forvalter almindelige Brandassurance Compani, Det
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Hr. forvalter T. Bøggild Ifølge Deres indstilling til det almindelige Brandassurance Compani tillader jeg mig herved at meddele Dem at direktionen har resolveret, at være villig til at tegne enten 75000 Rdl på de 3 de hovedbygninger tilsammen, eller , for så vidt bestyrelsen for anstalten skulde være villig til at opgive specielle beløb på de enkelte bygninger, da 55000 Rdl på den store hovedbygning og 15000 Rdl på hver af de tvende mindre. forsikring.

Mpr nr. A034002 - - Dato : 18841212
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Til brug under en verserende sag anmoder* ministeriet om, at få oplysninger om, hvor meget anstaltens inventar og løsøre er forsikret for, og om forsikringen svarer til genstandens virkelige værdi.

Mpr nr. A035002 - - Dato : 18850513
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Det statistiske bureau beder om oplysning vedr. bygningers og løsøres forsikring, hvilke oplysninger af de vedlagte skemaer.

Mpr nr. A104310 - - Dato : 18860518
Forfatter:Schønheyder, vandinspektør Hassel & Teudt, firma
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Sikringsforanstaltninger. Vandinspektør Schønheyder foreslår, at de sikringsforanstaltninger, som er bragt i forslag for sindssygehospitalet ved Århus, og som er bevilget penge til, udføres af firmaet Hassel & Teudt. Pumperne skal muligvis leveres af et svensk firma. Arbejdet skal udføres uden licitation. At udbude arbejdet i licitation mener Schønheyder vil give dårlig resultat. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A116010 - - Dato : 18861023
Forfatter:Grønlund, D Compani, Det Kongelige Københavnske Brandassurence
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Fra D. Grønlund, der repræsenterer det Kongelige Københavnske Brandassurence Compani får man et tilbud på, at forsikre hele hospitalet for 1 1/2 0/00, når der snarest indsendes tegninger, der viser bygningernes beliggende og brandsikring.

Mpr nr. A104311 - - Dato : 18861231
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Regning for sikringsarbejdertil sindssygehospitalet ved Århus fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A104312 - - Dato : 18870216
Forfatter:og Teudt, Hassel Holm, overlæge Schønheyder
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Sikringsforanstaltninger, Hermed sendes en regning fra Hassel og Teudt på forskellege suppleringsarbejder samt regning for tilsyn med arbejderne fra Schønheyder. De supplerende arbejder nævnes. Til overlæge Holm sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A044011 - - Dato : 18940904
Forfatter:Hansen, N C, skræddermester Esmann brandforsikringsselskab, Danmark
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Under g.d. er af skræddermester N. C. Hansen her af byen hertil indleveret en skrivelse ifølge hvilken en sum af 300 kr. af den af ham i Brandforsikringsselskabet "Danmark" tegnede brandforsikring, som efter policens ordlyd hidtil har været gældende for varer tilhørende hr, Hansens kunder, for fremtiden alene omfatter lager af klæde og for stoffer ect. samt færdige klædninger tilhørende sindssygeanstalten ved Århus, Esmann.

Mpr nr. A046009 - - Dato : 18960727
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der har været brand på hospitalet og forskellige effekter er enten brændt, bortkommet eller beskadiget.

Mpr nr. A046004 - - Dato : 18961022
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Vedlaget tillader jeg mig at overrække Dem 10,50 kr. i kontanter, hvilket beløb udligner ligeledes medfølgende brandskade-kvitterings pålydende. Jeg ville meget takke Dem for at få ovennævnte brandskade-kvittering tilbagesendt forsynet med ærede underskrift. En kopi af brandskade opgørelsen medfølger idet jeg formoder, at De har brug for denne som indtægtsbilag. Thorsen.

Mpr nr. A046002 - - Dato : 18961112
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I henhold til derom truffen aftale tillader jeg mig herved at overrække Dem police no. 126348, hvorved Deres brandforsikring forhøjes til den 15. november 1897. Jeg beder Dem godhedsfuldt lade præmien - de kr. 368,05øre - indbetale på mit contor og lade vedkommende medbringe den særskilte kvittering for af jeg kan forsyne den med min underskrift.

Mpr nr. A046001 - - Dato : 18961125
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I anledning af, at Folketingets finansudvalg har udbedt sig oplysning om størrelsen af de beløb, der af statskassen årlig udredes i assurancepræmie for de af statens bygninger, der er forsikrede mod brandfare, skal man anmode direktionen om, at ville meddele ministeriet de til besvarelse af det stillede spørgsmål fornødne oplysninger vedrørende sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A047019 - - Dato : 18971125
Forfatter:Kongen, Hos Maj
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandskadeerstatning. Brev fra 20 uformuende piger til Hos. Maj. Kongen vedrørende hjælp efter økonomibygningens brand tilbagesendt fra justitsministeriet med påtegning om en udtalelse.

Mpr nr. A047020 - - Dato : 18971130
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandskadeerstatning. Brev fra anstalten til justitsministeriet vedrørende 20 piger, der har mistet det meste af deres beklædning under branden den 24. - 25. november 1897.

Mpr nr. A047018 - - Dato : 18971202
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandskadeerstatning. Brev til justitsministeriet vedrørende hjælp til piger, der boede i den nedbrændte bygning.

Mpr nr. A047011 - - Dato : 18971214
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandskadeerstatning. Ved i skrivelse af 30. f.m. at meddele at den ved brand, som natten mellem den 24. og 25. f.m. ødelagde anstaltens økonomibygning, have 17 eller 18 vaskeripiger og 2 køkkenpiger, hvis soveværelser befandt sig i den nævnte bygning, mistet den største del af deres ejendele, samt at de, af hvilke ingen havde assureret, derved have lidt et efter deres vilkår betydeligt tab i øjeblikket stå uden midler til de nødvendige anskaffelser i de brændte effekters sted, om end der ved privat indsamling er skaffet dem en foreløbig lille hjælp, har direktionen indstillet, dels at det tillades samme at anvende et beløb af indtil 2000 kr. til hjælp for de pågældende til anskaffelse af de nødvendige beklædningsgenstande, dels, at der for anstaltens regning fremtidig tegnes assurance af dens hele tyende personales ejendele....

Mpr nr. A048043 - - Dato : 18981003
Forfatter:Holm, pens overl
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles, at der skal indeholdes 66,28 kr. i pens. overl. Holms pension til dækning af forfalden præmie på en livsvarig livsforsikring i statsanstalten for livsforsikring.

Mpr nr. A057010 - - Dato : 19050804
Forfatter:Døcker
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Assurance. Oplysninger vedrørende assurancesummer, alle værdier bygninger og indbo samt Døckersk filttelt er påført. Indberetning til ministeriet i anledning af lovforslag vedr. statens assuranceforhold.

Mpr nr. A059003 - - Dato : 19060420
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Vedtægt for Brandforsikringsfonden.

Mpr nr. A058016 - - Dato : 19060526
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Brandforsikringsfonden anmoder om oplysninger bla meddeles i 1907, at der bygges en 2den etage på køkkenbygningen samt en forlængelse af denne.

Mpr nr. A059013 - - Dato : 19061027
Forfatter:Ficher, Johannes, patient Schou, sognefoged Thomsen, Kristian, murer Jørgensen, Anton, tømrer Hallager Quistgaard Knudsen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Skadeserstatning. Patienten Johannes Fischer fjernede sig den 31. august fra anstalten og blev ført tilbage den 2. september fra Århus , hvortil sognefoged Schou i Rønde havde bragt ham. Det viser sig han har taget en båd .. ved Vejlby strand og med den er sejlet over til Mols, hvor han efter egen meddelelse har lagt den for anker et lille stykke fra land. Bådens ejere murere Kristian Thomsen og tømrer Anton Jørgensen ... anmoder om erstatning for det tab de har lidt, ved at båden og et slæbevåd, der lå i den, blevet ødelagt ...at bevillige en erstatning uden derved ar anerkende nogen almindelig forpligtelse for anstalten til at erstatte den skade, der måtte blive forårsaget af patienter, som har fjernet sig fra den. Hallager, Quistgaard. Knudsen. Der ydes en erstatning på 175 kr.

Mpr nr. A059004 - - Dato : 19061028
Forfatter:Westesen, Cand polyt Nielsen, Rasmus, tømrermester Nielsen, Magnus, murermester
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. År 1906 den 28. oktober afsluttedes en af os undertegnede murermester Magnus Nielsen, Tømrermester Rasmus Nielsen og ingeniør cand. polyt. Westesen foretagen opmåling og vurdering til brandforsikring af sindssyge anstalten ved Århus. Gennemgang af samtlige redskaber og maskiner på hospitalet.

Mpr nr. A058026A - - Dato : 19070403
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der er søgt bevilling på 140,25 kr. til forsikring af personalets og patienter på 1. klasses tøj i tilfælde af ildsvåde. Godkendes for personales vedkommende fra direktionen til ministeriet.

Mpr nr. A060015 - - Dato : 19071121
Forfatter:Hallager Knudsen Brandforsikringsfonden, Stats
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I henhold til vedtægt for Stats Brandforsikringsfonden af 20. april 1906 s 7 fremsendes hoslagt en vurderingsforretning med tilhørende situationsplan over de indeværende finansår opførte nybygninger ved sindssygeanstalten i Århus. Hallager Knudsen Tilhørende liste med værdioverslag.

Mpr nr. A061021 - - Dato : 19080815
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Indberetning til brandforsikringsfonden om værdien af anstaltens produktionsmidler.

Mpr nr. A061009 - - Dato : 19081130
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Sager vedrørende forsikring af arbejdere og tyende.

Mpr nr. A065019 - - Dato : 19100823
Forfatter:Brandforsikringsfonden, Stats
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Stats-Brandforsikringsfonden, opgørelse af værdien af løsøre, der udgør 358 624,62 kr.

Mpr nr. A051005 - - Dato : 19110426
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Vedr. et af Hallager optaget lån i statsanstalten for livsforsikring, og dettes behandling efter overlægens død i 1921.

Mpr nr. A066020 - - Dato : 19110913
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Opgørelse over værdier. Bygninger 1.610.875 kr. maskiner 142.887 kr., løsøre dyr etc. 360.934,19 kr. i alt 1.753.762 kr. Bygningernes høje værdi skyldes stigende byggepriser.

Mpr nr. A066017 - - Dato : 19120106
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Man ønsker alt personales indbo og tøj forsikret for 200 kr. pr. person, hvilket bevilliges af ministeriet dog ikke privat ansatte opsyn samt tyende.

Mpr nr. A070028 - - Dato : 19130131
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Livsforsikring. Om udbetaling af bonus ved bestillingsmænds livsforsikring.

Mpr nr. A071017 - - Dato : 19130307
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Man meddeler at værdien at Raamosegaarder ansat til 92.757 kr. og værdien af løsøre i SvAa er 398.947,79.

Mpr nr. A071016 - - Dato : 19131020
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Statsbrandforsikringsfonden skal herved tillade at meddele den ærede direktion, at man kunne ønske at lade besigtige brandfareforholdene og brand slukningsforanstaltningerne ved Århus Sindssygehospital, hvorfor man skal anmode om, at der bliver givet fonden delegerede adgang hertil. Besøget vil antagelig finde sted den 24. ds.

Mpr nr. A073015 - - Dato : 19141107
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Brandforsikringsfonden meddeles at værdien af hospitalets løsøre den 1. april 1914 er 402.437 kr. 36 øre.

Mpr nr. A074029 - - Dato : 19151125
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der indsendes en opgørelse til brandforsikringsfonden om værdien af hospitalets løsøre pr. 1. april 1915. den samlede værdi er 426.426,98 kr.

Mpr nr. A077022 - - Dato : 19161108
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Det statistiske Departement, Stats-brandforsikringsfonden skriver til hospitalet og henleder opmærksomheden på det den 3. oktober udstedte tillæg til vedtægt for Stats-Brandforsikringsfonden. 1 eksemplar af denne er indeholdt under dette journalnummer. I brevet har man trukket flere punkter fra dette tillæg frem. Desuden findes et brev fra Stats-Brandforsikringsfonden til Sindssygehospitalet i Middelfart, hvor man gør opmærksom på at fonden selv vil tage foranstaltninger til at foretage omvurderinger for de i fonden indtegnede risikoer og at nærmere besked og vejledning vil tilgå de pågældende institutioner.

Mpr nr. A076033 - - Dato : 19161123
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Værdien af løsøre på hospitalet. Direktionen indberetter værdien af løsøret pr. 1. april 1916 til Det statistiske Departement, Stats- og Brandforsikringsfonden Der findes en fuldstændig opgørelse på brevet. Værdi pr. l. april 1915 og pr. 1 april 1916.

Mpr nr. A078045 - - Dato : 19171207
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Man indberetter værdien af løsøre og varer til det statistiske departement, stats- og brandforsikringsfonden, København K. i alt 463.305,68 kr.

Mpr nr. A081046 - - Dato : 19180715
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bemyndiget forvalteren til at tegne en forsikring på den hest, der trækker hestegangen på Raamosegaard.

Mpr nr. A081048 - - Dato : 19180902
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Man indsender en opgørelse til det statistiske departement over hospitalets løsøre og varer m.m. der i alt beløber sig til 500413,35 kr.

Mpr nr. A083043 - - Dato : 19190719
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Forsikringssummen forhøjes på budgettet, hvorfor ministeriet kræver en forklaring.

Mpr nr. A082005 - - Dato : 19191223
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Indberetning til det statistiske departement værdien er 511.433,66 kr.

Mpr nr. A077030 - - Dato : 19200323
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring mod ulykkestilfælde. Man sender fra justitsministeriet en bekendtgørelse vedrørende ordningen af statens pligt til at yde sine tjenestemænd og arbejdere erstatning efter lov af 6. juli 1916 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Samtidig gør man opmærksom på, at det ikke fremover er nødvendigt at indsende indberetning om ethvert ulykkestilfælde. Et eksemplar af bekendtgørelsen. Brev af 26. jan. 1921 fra justitsministeriet til direktionen: fremover er forsikringen villig til ved ekspedition af ulykkesforsikringsattester og honorarer at anvende tilsvarende regler som er indgået mellem lægeforeningens attestudvalg og dansk ulykkesforsikrings-forbund. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1919. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1917: samtlige indgåede kontrakter om forsikring af tjenestemænd og arbejdere mod følger af ulykkestilfælde må betragtes som bortfaldet efter at den pågældende risiko er overtaget af staten, iht. bekendtgørelse af 29. marts d.å. 23 april 1917 anmoder justitsministeriet direktionen om at indsende besked om ethvert ulykkestilfælde.

Mpr nr. A082002 - - Dato : 19200410
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Opgørelse af brandforsikringssummen for bygninger og inventar i alt kr. 4.453.346.

Mpr nr. A087043 - - Dato : 19201001
Forfatter:Brandinspektøren
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandsikring. Brandinspektøren fra Århus har beset jernbranddørene og har udtalt, at disse ikke er tilstrækkelig brandsikring, hvorfor man anmoder ministeriet om, at tage det op til sagkyndig vurdering. Ministeriet brevveksler med direktoratet og afslår at tage problemet op.

Mpr nr. A086014 - - Dato : 19210412
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der kommer ny vedtægt for statsforsikringsfonden, hvorfor man anmodes fra ministeriet om at regnskabsførere udgifterne med forklaring.

Mpr nr. A087033 - - Dato : 19211126
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I overensstemmelse med s 10 i lov nr. 343 af 6. maj 1921 om retsforholdet mellem husbond og medhjælpere bør ejendele tilhørende de i loven omhandlede medhjælpere (tyende) fra 1. januar 1922 at regne af hospitalet holdes forsikrede mod ildsvåde til at beløb af 500 kr. Fra den ovennævnte dato at regne bør der hos forsikringen for ejendele tilhørende lægekandidater plejeelever, sygeplejersker på prøve, plejere plejersker samt sygeplejerske og over plejepersonalet bortfalde.

Mpr nr. A087032 - - Dato : 19211220
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Bygninger, brandforsikring. Man meddeler at værdien af bygninger og løsøre pr. 1. april 1921 er 379.589,23 kr.

Mpr nr. A093001 - - Dato : 19231031
Forfatter:i Hinnerup, Politiet
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Ulykkesforsikring. Sag fra politiet i Hinnerup vedrørende ulykkesforsikring for familieplejepatienter. Det anføres, at patienter under hospitalet aldrig er forsikret, da de er under overlægens ansvar og tilsyn, hvorfor staten har ansvaret.

Mpr nr. A095053 - - Dato : 19240416
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Statsbrandforsikridsfonden meddeler, at der vil blive inspektion af bygningerne.

Mpr nr. A094001 - - Dato : 19250204
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brand. Raamosegaard. Der har været brand i en garderobe. Ilden er formodentlig opstået ved, at kakkelovnen har været åben og en gnist er sprunget over i tøjet. En del af Raamosegssrds pigebeklædning og noget privat tøj er brændt.

Mpr nr. A193165 - - Dato : 19250299
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der nævnes en tyveriforsikring tegnet den 4. februar 1914 af kontante penge under transport til og fra Århus og indenfor Århus bygrænse for et beløb på 8000 kr.