Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 32 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117047 - - Dato : 18510729
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brevveksling. Brev til ministeren for hertugdømmet Slesvig angående forholdene omkring sindssygehospitalet i Slesvig. Disse oplysninger menes at ville være til hjælp i forbindelse med indretningen af sindssygehospitalet ved Århus, som er under opførelse.

Mpr nr. A117046 - - Dato : 18510801
Forfatter:Simony Goldschmidt, sagfører fuldmægtig Selmer
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brevveksling. Hr. Simony skriver til sagfører fuldmægtig Goldschmidt angående nogle vedlagte breve, som bedes overbragt overlæge Selmer.

Mpr nr. A012008 - - Dato : 18620828
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Kontrabog for afgående post.

Mpr nr. A024014 - - Dato : 18740430
Forfatter:Nielsen, Lise, datter Nielsen, Peder Jensen, gårdmand Christensen, Niels, gårdmand
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
omflakkende pige. En ung pige 22 år er fundet forkommen ved bækken nord for anstalten, og er indbragt hertil men hun er efter undersøgelse ikke sindssyg. Hun hedder Lise Nielsen og er datter af gårdmand Niels Christensen i Elsted. Hun er blevet dårligt behandlet i sin plads hos gårdmand Peder Jensen Nielsen i Spørring, hvorefter hun har sagt op og er gået hjem til sin fader. Han var imidlertid ikke hjemme og stedmoderen ville ikke optage hende. Derefter har hun flakket om en dag og en nat indtil hun blev fundet. Brevet er en følgeskrivelse til hospitalet i Århus.

Mpr nr. A022044 - - Dato : 18740628
Forfatter:Selmer Jensen, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brevveksling mellem Selmer og overlæge Jensen vedr. ensartetgørelse af mål og vægt.

Mpr nr. A022045 - - Dato : 18740721
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev fra overlæge Jensen vedr. overgang til kronemønt.

Mpr nr. A025002 - - Dato : 18751122
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Deltagelse i udstilling om sundhedspleje. Skrivelse fra justitsministeriet, der pålægger hospitalet at yde af hjælp til komiteen for dansk deltagelse i den internationale kongres og udstilling som sundhedspleje og redningsvæsen i Brussel 1876. Følgebrev fra Selmer, hvor han skriver, at han bl.a. sender den Købckske plan over hospitalet. Brev fra komiteen, der har ledsaget en medalje og at diplom som kvittering for deltagelse i udstillingen.

Mpr nr. A115064 - - Dato : 18790202
Forfatter:Selchau, pastor
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Præst. Svar til pastor Selchau, hvorpå vides ikke.

Mpr nr. A043006 - - Dato : 18930623
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Trykning af blanketter. Efter mundtlig aftale i går tillader jeg mig at forespørge prisen på trykte blanketter som vedlagte 3 skemaer ... Grønvaldt.

Mpr nr. A044004 - - Dato : 18941215
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brevveksling. Til lettelse ved sagernes behandling skal man tjenesteligt anmode Direktionen om fremtidig i hertil angående svarskrivelser at ville gøre henvisning til det i justitsministeriets forudgående skrivelse anførte brev og journalnummer.

Mpr nr. A046027 - - Dato : 18961112
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Fødselsdagsbrev til Albert Lund. Hentyder til talen for kvinden (se den trykte udgave af Albert Lunds dagbog, hvor denne episode udførligt omtales).

Mpr nr. A049002 - - Dato : 18991219
Forfatter:Postkontor, Århus
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Post. På grund af den betydelige forøgelse af antallet mellem sindssygeanstalten og Århus Postkontor udvekslede postsager og det for kontorets personale derved opståede forøgede arbejde henstilles til den ærede direktions overvejelse, om ikke det i den anledning til fordeling blandt personalet hidtil ydede gebyr af 75 kr. årlig kunne forhøjes til 100 kr. årlig. Svaret foreligger på samme stykke papir, idet man meddeler at det desværre ikke er muligt indenfor det nuværende budget.

Mpr nr. A050042 - - Dato : 19000710
Forfatter:Pontoppidan Engelsted
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Festskrift. I anledning af Deres forespørgsel om udgifterne ved kysthospitalets festskrift, kan jeg nu give Dem fuldstændig oplysning. Til Pontoppidan fra Engelsted. Sikkert forberedelser til 50 års jubilæet 1902?

Mpr nr. A052054 - - Dato : 19020901
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Jubilæum. 50 års jubilæum i 1902 beskrivelse af festen samt lister over ansatte ved Jyske Asyl fra 1852 til 1902. Mappe 834.

Mpr nr. A054025 - - Dato : 19030711
Forfatter:Hofjægermesteren Quistgård
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Jubilæum. Det ville være anstalten en særlig glæde at måtte fejre mindet om, at det den 18de dm er 25 år siden, at hr. hofjægermesteren udnævntes til medlem af direktionen. Direktionen udbeder sig derfor æren af hr. hofjægermesteren med damers behagelige nærværelse på anstalten til middag den nævntdags eftermiddag kl 6. Fra direktionen. Der foreligger svarbrev fra Quistgård, hvor det formentlig meddeles at har ikke kan komme, skriften er noget utydelig.

Mpr nr. A059018 - - Dato : 19060911
Forfatter:Pontoppidan, prof Levison, Ph, Dr Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Litteratur. I vedlagte jubilæumsskrift om de medfølgende papirer vil De vistnok kunne finde alle de oplysninger De ønsker. Jubilæumsskriftet indeholder tillige grundrids af anstalten og nogle billeder.- Skulle De ønske at fremlægge det i Milano, er det naturligvis til tjeneste. Jeg skal dog bemærke at grundridset ikke er up to date. Der er siden 1902 bl.a. opført et gymnastikhus og nye opsynsboliger, og vaskeribygn. er blevet udvidet ved en tilbygning.- At anstalten oprindelig var en blandet anstalt, men at den i prof. Pontoppidans tid blev gennemført mellem en afdeling for friske tilfælde og en for kroniske tilfælde, vil De også se i festskriftet. Jeg benytter lejligheden til at takke dem for særtrykket af den interessante afhandling. Til Dr. Ph. Levison Fra Hallager.

Mpr nr. A059016 - - Dato : 19061005
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Bortkommet brev. Besvarelse af spørgeskema fra postvæsenet, dertil meddelelse om at brevet er fundet blandt Hallagers private post. Lignende kan ikke ske, når breve sendes over Århus.

Mpr nr. A060003 - - Dato : 19071211
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Ukendt. Følgebrev uden indhold.

Mpr nr. A062051 - - Dato : 19080723
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Landsudstilling. Liste over udstillede genstande m.v. samt program for udstillingen. Mappe 852.

Mpr nr. A065064 - - Dato : 19100130
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Landsudstilling. 1909. Anmeldelse af bibliotek - både videnskabeligt - og morskabsbibliotek.

Mpr nr. A065004 - - Dato : 19101209
Forfatter:Postkontoret
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Postforsendelse. Klagebrev til postkontoret om en pakke, der er sendt fra København, og som menes at være blevet forsinket. Postkontoret svarer, at den har været fremme til tiden. Dens indhold fremgår ikke af skrivelsen, kun siges tjenestelige forretning, der skulle besørges omgående.

Mpr nr. A068020 - - Dato : 19120102
Forfatter:Rohde Jensen Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Paternitetssag. Fra byfogeden i Århus fremsendes en sag Rohde contr. Jensen hvortil Hallager bedes udtale sig.

Mpr nr. A068019 - - Dato : 19120202
Forfatter:Selmer, Fanny Selmer, Andreas Julius, søn Selmer, Harald
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Malerier. Til Århus Museum er ankommet kasser med billeder af fru Selmer. Man omtaler captain, commodore Andreas J. Selmer, Casilla nr. (Av(enida)) ? 1104, Valparaiso Chile. Der skulle være ankommet 7 billeder. NB Hospitalet ejer et billede malt af Fanny Selmer, skulle dette maleri være et af syv ? Er Andreas Selmer, Harald Selmers søn? Ja! Fanny Selmer er Andreas Julius Selmers kone.

Mpr nr. A069045 - - Dato : 19120322
Forfatter:Christensen, Joh
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Plejehjem. Joh. Christensen, der har været ansat i Viborg, men nu er forsikringsagent, ønsker at oprette et privat plejehjem for sindssyge. Overlægen forklarer at der ikke er brug for private initiativer.

Mpr nr. A075067 - - Dato : 19150305
Forfatter:Madsen, Carl, amtsfuldmægtig
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Postadressebog. Medens man ikke kan anerkende Deres berettigelse til at påoktrokyere hospitalet den tilsendte håndbog over kommuner, distrikter og kredse i Danmark, lige så lidt som man kan anse sig forpligtet til at tilbagesende en bog, hvis tilsendelse man ikke har ønsket, skal man dog- af hensyn til den nytte, den kan være for hospitalet kontorpersonale - anmode Dem om at tage betalingen, 2 kr., som postforskud på hospitalet. Til amtsfuldmægtig Carl Madsen Holbæk.

Mpr nr. A104133 - - Dato : 19150616
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Følgeskrivelse. Til forvalter A. Lund vedrørende en række sager, som på kommisionen af 1. marts 1915. næste møde.

Mpr nr. A078006 - - Dato : 19170331
Forfatter:Mosel, G, købmand
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev. Der er fundet et brev ved snedkerværkstedet adresseret til hr. købmand G. Mosel Heibergsgade 2 Århus, som overlægen herved oversender. Indholdet af brevet fremgår ikke af sagen.

Mpr nr. A104154 - - Dato : 19190707
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Følgeskrivelse. Idet der fremsendes et nyt udkast til kommisionens indstilling til justitsministeriet. Sendt til overlæge Hallager.

Mpr nr. A082018 - - Dato : 19191110
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev til amtmanden er forkert anbragt og bliver tilbagesendt.

Mpr nr. A085069 - - Dato : 19200322
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Sikringsanstalt. Justitsministeriet fremsender et skema som hidtil har været anvendt ved overførsel af ptt. til sikringsanstalten i Nykøbing Sj. man forespørger om hospitalet har noget at erindre mod den pågældende formulering. Der foreligger Håndskrevne kommentarer af Thune Jacobsen. I pkt. 3 skal indføjes spørgsmål om kriminalitet i familien. Spørgsmål 8 ønskes formuleret på en anden måde. Pkt. 10 skal have mere plads, da lægeerklæringerne ofte fylder flere folioark, eller også skal der kun stå en konklusion og lægeerklæringen skal vedlægges.

Mpr nr. A095036 - - Dato : 19240508
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Snedkervarer. Kontoret for fængselvæsnets arbejdsdrift meddeler at man løber tør for ordrer, hvorfor man søger arbejde for de indsatte hos hospitalerne.

Mpr nr. A193207 - - Dato : 19241021
Forfatter:Arnholm, A overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev. Overlægen skriver til A. Arnholm som svar på et fra ham modtaget brev.