Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 55 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117230 - - Dato : 18510810
Forfatter:Selmer, overlæge Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. skrivelse til overlæge Selmer, hvori der redegøres for et fejlindkøb af tørv, som fuldmægtig Goldschmidt har skylden for. Selmer videresender det til Goldschmidt med sine dertil knyttede bemærkninger.

Mpr nr. A006020 - - Dato : 18560401
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Opgørelse over beholdningerne af brændsel stenkul, brænde, og lys samt tørv.

Mpr nr. A121005 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Regnskab. Regnskab for brændsel i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A116040 - - Dato : 18580104
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Der har været kritik af brændselsforbruget i Folketinget, og dette er offentliggjort i Berlingske Tidende, hvori Selmer forsøger at få optaget et interat.

Mpr nr. A009047 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Varer. Beholdning af brændsel og belysningsvarer i april 1859.

Mpr nr. A009008 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over brændselsforbruget i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A116033 - - Dato : 18610701
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kulforbrug. Vaskeri. Man ønsker fra direktionens side en nærmere opklaring af udgifterne i forbindelse med kulforbruget samt omkostningerne ved vask efter et nyt vaskeri er taget i brug.

Mpr nr. A115236 - - Dato : 18621102
Forfatter:Gædeken Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Bøggild ønsker at føre bedre kontrol med udleveringen af brændseldepunatet, hvilket han dog ikke siger direkte til reservelæge Gædeken, men henvender sig til bestyrelsen om, at få meddelt G.

Mpr nr. A115210 - - Dato : 18640525
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Kontoret meddeler direktionen at der skal købes endnu 1300 tdr kul.

Mpr nr. A116211 - - Dato : 18690310
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Tørv. Der er kommet en skrivelse om tørvs fortrin fremfor stenkul, hvilket Selmer dog ikke vil kommentere, da han ikke kommer med til licitationen.

Mpr nr. A020021 - - Dato : 18700310
Forfatter:Thrane, L, København
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Bestyrelsen bedes om conditionerne for levering af 200 favne bøgebrænde, og desuden ønsker man at vide hvor licitationen foregår. L. Thrane, Gl. Strand 5, København.

Mpr nr. A021016 - - Dato : 18710410
Forfatter:Meyer, G Fischer, N C
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev fra G. Meyer, der vil sælge brænde under hånden, og fra N. C. Fischer, der tilbyder 225 favne storkløvet bøgetræ.

Mpr nr. A115157 - - Dato : 18710627
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brænde. Selmer vil ikke købe brænde på egen hånd, selv om Bøggild anbefaler det, idet justitsråden tidligere har ment, at man kunne købe det billigere.

Mpr nr. A104359 - - Dato : 18710918
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. At direktionen i Dagsmødet har vedtaget, at Anstaltens Brænde bliver at stille til Licitation med en trediedel af det fornødne kvantum firkløvet 2 trediedele tokløvet meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A115052 - - Dato : 18800130
Forfatter:Lunn Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Gas. Kul. Lunn mener, at meget taler for et privat gasværk, fordi byen vil blive utilfreds med, at der går megen gas til spilde som man ingen betaling får for, Anstalten vil være utilfreds med at trykket undertiden bliver for lille. Hagen Jacobsen ønsker indføjet i kulkontrakten, at kul skal leveres fra sejlskibe idet han anfører, at der bliver meget smul og mange ituslåede kul, når de leveres fra dampskibe. Lunn mener, at det bliver vanskeligt, at kræve sejlskibe, da flere og flere kul leveres pr. dampskib.

Mpr nr. A104316 - - Dato : 18800709
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker sin brændselsleverance erstattet af et pengevederlag, hvilket hermed imødekommes fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104270 - - Dato : 18880326
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det meddeles herved forvalteren, hvilket kvantum brænde, der skal tildeles reservelægen, bogholderen, gartneren, portneren. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104268 - - Dato : 19000130
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Maskinmesterens lejlighed er blevet forsynet med centralvarme og bevilliges herefter 3,5 favns brænde årlig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104269 - - Dato : 19010202
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Forvalteren spørger om, hvor meget brænde der skal tildeles overopsynsmanden på hospitalet. Dette fastsættes af direktionen til 6 favne årligt. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104272 - - Dato : 19030309
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det tildelte brænde for en række funktionærer forhøjes fra 2 til 3 favne årligt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104274 - - Dato : 19050414
Forfatter:Holm, 1 reservelæge
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det meddeles herved kontoret, at 1. reservelæge Holm fra 1. april at regne har fået tilladelse til at bruge kogegas i stedet for en del af det ham tilkommende brændsel. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104271 - - Dato : 19070605
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel: Tildelingen af brænde forhøjes for en række funktionærer på sindssygehospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved århus til kontoret.

Mpr nr. A068022 - - Dato : 19120223
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Justitsministeriet forespørger, hvilken slags kul der anvendes på anstalten man svarer Aitken Navigation til Dampmaskinen og Watsons Hartley og Brucknock Hartley til kakkelovne. Disse to sorter er man kommet frem til ved forsøg.

Mpr nr. A068023 - - Dato : 19120326
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. I anledning af kulminearbejderstrejke i England udbeder ministeriet sig oplyst, hvor mange kul og koks, der er til rådighed på asylet, man svarer, at der er tilstrækkeligt til en måned samt at statsbanerne har lovet 20000 kg snarest.

Mpr nr. A068003 - - Dato : 19121007
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Man ønsker Bannockburn Navigation Dampkul fra Statsbanerne.

Mpr nr. A073004 - - Dato : 19140831
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kulleverancer. I forbindelse med krigsbegivenhederne i Europa, har det været svært at skaffe kul, nu er situationen bedret og den særlige kommission opfordrer kulaftagere til at tage lagre hjem, hvis der igen skulle blive vanskeligheder med kulleverancerne.

Mpr nr. A074010 - - Dato : 19150205
Forfatter:Erhardi, firma
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul og koks. Man har købt kul til overpris, fordi firmaet Erhardi ikke vil overholde den aftalte pris fra licitationen. Indberetning til justitsministeriet, der dog ikke foreligger noget svar fra.

Mpr nr. A104044 - - Dato : 19151109
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Andragende fra hovedbestyrelsen for Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens Sindssygehospitaler om, at de funktionærer, der gives bolig i eller ved hospitalerne, også måtte gives brændsel og lys in natura. Desuden ønskes, at de funktionærer, der ikke har bolig og brændsel in natura, men i stedet godtgørelse herfor, måtte få udleveret brændsel fra hospitalet til samme pris, som dette selv giver. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A074024 - - Dato : 19151116
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Herved beder jeg om at få tilsendt en erklæring på tro og love om, at det brændsel, der af statsbanerne afgives til Århus Sindssygehospital, udelukkende er til brug for sindssygehospitalet. Uden en sådan erklæring vil der nemlig for tiden ikke kunne gives kul til hospitalet.

Mpr nr. A104042 - - Dato : 19161222
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens sindssygehospitaler anholder dels om, at der må blive givet de funktionærer, der har bolig i eller ved hospitlerne brændsel in natura men i stedet godtgørelse herfor, må få udleveret brændsel fra hospitalerne til samme pris som disse selv giver. Kommisionen af 1. marts 1915 har taget stilling til spørgsmålene, og den anbefaler ikke det sidstnævnte, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A078017 - - Dato : 19170203
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændselsbeholdning. I henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 1. ds. indberettes tjenstligt at hospitalets beholdninger af kul og cinders den 2. ds. om aftenen beløb sig til kul........................6100hl cinders ....................139hl Af koks og briketter var der intet i behold. Det antages at de tilstedeværende beholdninger vil være tilstrækkelige til midten af april måned d. å..

Mpr nr. A078014 - - Dato : 19170212
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Da det under forhåndsværende omstændigheder vil være nødvendigt at udvise den yderste sparsommelighed med landets beholdninger af brændsel, tillader man sig herved tjenstlig at anmode justitsministeriet om at ville foranledige, at brændsels- og lysforbruget i de under samme sorterende institutioner indskrænkes mest muligt. Brev fra indenrigsministeriet til justitsministeriet.

Mpr nr. A080018 - - Dato : 19180202
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Justitsministeriet skal herved anmode direktionen om at foranledige opgjort, hvor store mængder kul og koks hospitalet behøver 1918-19 og derefter snarest henvende sig til vedkommende lokale brændselsfordelingsmyndighed desangående.

Mpr nr. A103099 - - Dato : 19180706
Forfatter:Lund, forvalter Tillge, Einer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev til forvalter Lund fra Einer Tillge sindssygehospitalet Middelfart. Det drejer sig dels om brændselsprisen dels om privatlivet.

Mpr nr. A103043 - - Dato : 19180710
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brev til hospitalsforvalter Lund fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående brændslskørslen på hospitalet og udgifterne til denne.

Mpr nr. A081051 - - Dato : 19180805
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Til kommissionen af 1. marts 1918 skal oplyses, hvor meget brændsel der er indkøbt og hvilke priser, der er givet for det. Der foreligger en fortegnelse over indkøb i 1917-18.

Mpr nr. A089224 - - Dato : 19220109
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktoratet spørger hospitalet om, hvilke arter brændsel, der anvendes, hvilke principper, der anvendes ved indkøb af de kvanta, der indkøbes under normale forhold.

Mpr nr. A089225 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Hospitalet meddeler direktoratet, hvilke typer brændsel, der anvendt i de senere år herunder de unormale krigsår.

Mpr nr. A089226 - - Dato : 19220303
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Direktoratet meddeler, at der ikke må foretages indkøb af brændsel uden godkendelse fra direktoratets side.

Mpr nr. A089227 - - Dato : 19220330
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Hospitalet søger direktoratet om godkendelse af indkøb af kul til fyring. Direktoratet godkender købet til de angivne priser, og henstiller, at det pågældende firmas tilbud vedlægges ansøgningen om godkendelse af indkøb.

Mpr nr. A089228 - - Dato : 19220407
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker direktoratets godkendelse af et indkøb af kul og koks, idet priser for varen og transporten vedlægges tillige med tilbudet fra firmaet. Direktioratet godkender indkøbet.

Mpr nr. A089040 - - Dato : 19220499
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Under henvisning til den i genpart hosfølgende skrivelse af 10. februar fra statens brændeadministration skal direktoratet anmode direktionen om at ville aftage hospitalets forbrug af brænde fra brændeadministrationens beholdninger i Århus Amt. Såfremt en sådan anskaffelse under hensyn til brændet kvalitet og pris, derunder omkostninger ved transport, ikke stiller sig ufordelagtigere end anskaffelse fra statsskovene. Hospitalet svarer, at der allerede for flere måneder siden er truffet aftale om levering af 300 rm. med Silkeborg Skovkasse.

Mpr nr. A089229 - - Dato : 19220509
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger direktoratet om godkendelse af indkøb af 250 ton kul hos to forskellige fohandlere, idet tilbudene er vedlagt. Direktoratet godkender indkøbet.

Mpr nr. A088052 - - Dato : 19220613
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Elektricitet. Direktoratet godkender, at man beregner elprisen ud fra hospitalets produktionspris for et år ad gangen.

Mpr nr. A088073 - - Dato : 19220809
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Glødelamper. Direktoratet meddeler, at man skal aftage Helioslamper, men aflyser dette igen i 1923, da der opstår forhandlinger om prisen, hvorfor alle indkøb af lamper skal ske ved direktoratets foranstaltning.

Mpr nr. A089230 - - Dato : 19220814
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger om godkendelse hos direktoratet for købet af 100 tons kul, idet tilbudet er vedlagt. Direktoratet godkender købet.

Mpr nr. A088018 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Tørv. Indenrigsministeriet har anbefalet, at institutioner der bruger tørv, skal vedblive at bruge dette råstof.

Mpr nr. A088001 - - Dato : 19221010
Forfatter:Marineministeriet
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Direktoratet har fået en henvendelse fra Marineministeriet om dette kunne overtage leverancen af kul til sindssygehospitalerne da man har fornøden oplagsplads ved orlogsværftet og transportmulighed med kulskibet Herved. Hospitalet svarer, at man intet har derimod, blot kvaliteten forbliver som hidtil.

Mpr nr. A088039 - - Dato : 19230228
Forfatter:Erhardi, grosserer kul
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Der indhentes tilbud på kul. Grosserer Erhardi Århus klager over, at der ikke har været offentlig licitation, men hospitalet anfører, at licitationen har været annonceret i lokale aviser.

Mpr nr. A089057 - - Dato : 19230399
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktoratet spørger om, hvilke regler hospitalet følger med hensyn til indeholdelse i lønnen af de i fradragsregelmentet fastsatte fradrag for brændsel til tjenesteboliger. Hospitalet svarer, at dette sker en gang om året ved et fradrag ved finansårets udgang. For tjenestemænd, som fratræder i løbet af året, sker fradraget forholdsvist for det antal måneder som ansættelsen har varet.

Mpr nr. A092048 - - Dato : 19240209
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul og koks. Der spørges om der kan anvendes kul i stedet for koks endvidere opgøres beholdningerne.

Mpr nr. A091021 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Der indkøbes kul og efter kontrakten skal der ske kursregulering.

Mpr nr. A073024 - - Dato : 19240821
Forfatter:Andersen, Brødrene
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. tilbud fra Brødrene Andersen af dampkul.

Mpr nr. A117051 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Overslag over det Årlige forbrug af brændsel på sindssygehospitalet ved Århus, når det er belagt med 130 patienter, og samtlige lokaler er taget i brug.

Mpr nr. A104155 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kørselsudgifter. Kørsel med brændsel og proviant i året 1918-19. Sammenlignende udgifter, hvis hospitalet anvender egen lastbil til kørslen.