Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

 

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 290 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117073 - - Dato : 18510521
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev fra justitsministeriet til bygningskommissionen angående tilrettelæggelsen af budgettet for finansåret 1852-53.

Mpr nr. A122071 - - Dato : 18511112
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag B Beregning over Merudgiftern for den Jydske Daareanstalt ved en af Sundhedskollegiet foreslået Forandring ve tredje Forplejningsklasses Suppe

Mpr nr. A117110 - - Dato : 18519999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag. Motivering af budgetoverslaget over sindssygehospitalets drift i det første regnskabsår 1852-53. Tidspunktet for hospitalets åbning for patienter, fordelingen af patienter på de tre forplejningsklasser og betalingen herfor, den forventede underbalance på budgettet, avlsvæsenets og havens forventede udbytte.

Mpr nr. A122063 - - Dato : 18520729
Forfatter:A. M. Schee / Bech Justitministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Justitsministerriet udbeder sig oplysninger om anstaltens drift til næste års budget . Se 122062 Læg indeholdende akterne 122064 - 122089

Mpr nr. A122068 - - Dato : 18520811
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Læg påskrevet følgebrev til overslag mpr. 122062. Indeholdende motivation og bilag: mpr 122069 - 122083

Mpr nr. A122075 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag E Beregning over den aarlig udgift ved Vaskeri

Mpr nr. A122070 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag 1 til budgetoverslaget Overslag over det Aarlige Forbrug af Victualieer for hver Patient i Asylet ved Aarhus

Mpr nr. A122080 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag k Overslag over Bekostningerne paa en Patients Underholdning i Asylet ved Aarhus.

Mpr nr. A122081 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag J Overslag over Udgifterne til Hegns og Vejenes Vedligeholdelse ved den Jydske Helbredelsesanstalt.

Mpr nr. A122079 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag H Beregning overf aarligt Slid på Beklædningsinventarium (?) I den Jydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge.

Mpr nr. A122083 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag L Overslag over Udgifterne til Havens Anlæg og Vedligholdelse i Finansaaret 1853-1854.

Mpr nr. A122078 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag G Overslag over udgifterne til Patienternes Beskjæftigelse Adspredelse og Opmuntring i Helbredelsesanstalten ved Aarhus

Mpr nr. A122077 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Kladde til Overslaget mpr. 122062

Mpr nr. A122076 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag F Overslag over det aarlig Medicamentforbrug i Asylet ved Aarhus.

Mpr nr. A117044 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Oversigt over udgifter og indtægter for året 1852-53 for sindssygehospitalet ved Århus. Begning af de samlede omkostninger pr. patient for de tre forplejningsklasser.

Mpr nr. A122069 - - Dato : 18529999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Motivation til overslaget.

Mpr nr. A122084 - - Dato : 18530310
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Brev til Justitsministeriet vedr. budgetoverslaget.

Mpr nr. A122082 - - Dato : 18530401
Forfatter:Johs Bøgild
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag K Overslag over Udgifterne ved Daareanstaltens Avlsbygning.

Mpr nr. A118045 - - Dato : 18530816
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget Justitsministeriet indkalder herved budgettet for sindssygehospitalet ved Århus der uopholdeligt bør sendes til ministeriet.

Mpr nr. A118044 - - Dato : 18530817
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurator Selmer, overlæge Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overlæge Selmer beder i en skrivelse til landsoverretspokurator Dahl om at få returneret nogle bilag til budgettet udarbejdet af forvaletr Bøggild. som blev tilsendt ham den 11. august. Af dahls brev af 13. august framgår det, at han på daværende tidspunkt endnu ikke havde modtage bilagene. En skrivelse fra Dahl er noteret på dokumentet dateret 17. august.

Mpr nr. A118047 - - Dato : 18530820
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter i finansåret 1854-55 for sindssygehospitalet ved Århus. Motivering af de enkelte poster samt 10 bilag er vedlagt.

Mpr nr. A118046 - - Dato : 18530820
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Følgebrev ved indsendelsen af budgettet for finansåret 1854-55 for sindssygehospitalet ved Århus. Brevet indeholder en kortfattet introduktion til det medfølgende budgetforslag.

Mpr nr. A122066 - - Dato : 18531021
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev til Direktionenmed gennemgang af overslaget nr. 122062 , som man beskærer med knap 2000 rbd.

Mpr nr. A122065 - - Dato : 18531119
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Beregninger henhørende til Oplysningerne om Victualieforbruget

Mpr nr. A122064 - - Dato : 18531119
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Kladde til brev til Justitsministeriet vedr. budgettet. Indlagt i lægget : 122065

Mpr nr. A122062 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over Indtægter og Udgifter for Finansåret 1853/54 Indtægter : 18040 rbd Baseret på 10 patienter på 1. Forplejningeklasse , 30 på 2. Og 90 på 3. Forplejningsklasse. Udgifter på 36051. Rbd 44 M, med en underballance på 18011. 44 Der nævnes bl.a at der afsat 800 rbd til opførelse af en gartnerbolig.

Mpr nr. A122072 - - Dato : 18539999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Bilag C Overslag over Brændselsforbruget i den Jydsske Helbredelsesanstalt for Sindssyge i Finansåret 1853/54

Mpr nr. A122073 - - Dato : 18539999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Overslag over det aarlige forbrug af brænde i Asylet ved Aarhus studerbilag 1

Mpr nr. A118036 - - Dato : 18540102
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I anledning af folketingets 3. behandling af finanslovforslaget for finansåret 1854-55 skriver direktionen fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet for at forklare sig i anledning af de ved folketingets behandling faldne ytringer vedrørende hospitalets budget.

Mpr nr. A122067 - - Dato : 18540207
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Kommenterer Skrivelse af 18531119 vedr. Budgettet. (mpr 122064)

Mpr nr. A122085 - - Dato : 18540209
Forfatter:Johs. Bøgild, Forvalter
Emnegruppe:

Tekst:
Til Direktionen: Notat og overslag om Viktualieforbruget.

Mpr nr. A115276 - - Dato : 18540220
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev fra Selmer til forvalteren vedrørende anstaltens budget.

Mpr nr. A122086 - - Dato : 18540228
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Brev til Bøgild med svar på forespørgsel i skrivelsen af 18540209

Mpr nr. A122087 - - Dato : 18540322
Forfatter:Justitsministeriet,
Emnegruppe:

Tekst:
Til direktionen. Vedr. udgifterne i de sidste måneder af indeværende finansår. A122088 indlagt i skrivelsen

Mpr nr. A122088 - - Dato : 18540325
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Notat med påtegning af Dahl om ministeriets bevillinger.

Mpr nr. A122089 - - Dato : 18540403
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Skrivelse til justitsministeriet vedr. driftsudgifterne.

Mpr nr. A118049 - - Dato : 18540406
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori der klargøres for, på hvilke punkter folketinget vedtaglse af finansloven har modificeret og taget forbehold i det af hospitalet den 20. august 1853 indsendte budget for finansåret 1854-55.

Mpr nr. A118035 - - Dato : 18540406
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, med hvilke modifikationer og forbehold det af hospitalet den 20. august 1853 indsendte budget for finansåret 1854-55 er blevet vedtaget af folketinget i den nye finanslov for dette år.

Mpr nr. A118037 - - Dato : 18540502
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget bemærkninger til justitsministeriets skrivelse af 6. april 1854 vedrørende det for sindssygehospitalet af folketinget vedtagne budget for finansåret 1854-55.

Mpr nr. A118038 - - Dato : 18540524
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori forvalter Bøggild kommenterer de modifikationer og forbehold, hvormed hospitalets budget for finansåret 1854-55 er vedtaget af folketinget jvf. ministeriets skrivelse af 6. april.

Mpr nr. A118050 - - Dato : 18540601
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forvalter Bøggild giver til direktionen besked om, hvilke arbejder, de i budgettet figurerende håndværkere, en snedker og en murer har udført i sidste regnskabsår.

Mpr nr. A118032 - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse ti justitsministeriet i anledning af dettes ønske om at få tilsendt en genpart af budgettet for sindssygehospitalet for det sidst afsluttede regnskabsår. Direktionen spørger om, hvorhvidt de ønskede bilag er nødvendige. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119011A - - Dato : 18540729
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus ved et beregnet patienttal på 112 for finansåret 1855-56. Vedlagt er 10 bilag samt motivering af de enkelte poster i budgettet.

Mpr nr. A119021A - - Dato : 18540729
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. skrivelse, hvori forvalter Bøggild introducerer til overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1855-56 til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119012A - - Dato : 18540731
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet kommenterer en række punkter i det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte budget for finansåret 1855-56.

Mpr nr. A119020A - - Dato : 18540731
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurateor Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev til landsoverretspokurator Dahl fra overlæge Selmer, hvori denne introducerere budgettet for finansåret 1855-56, som bliver medsendt til gennemsyn. Endvidere nævnes færdiggørelsen af byggeregnskabet. Dahls svar er vedføjet på brevet.

Mpr nr. A118048 - - Dato : 18540731
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I henhold til direktionens skrivelser dateret 24. maj og 14. juli, hvori der gøres op med det af folketinget vedtagne budget for sindssygehospitalet ved Århus, jvf. minieteriets skrivelse dateret 6. april, svarer justitsministeriet herved på de fremførete indvendinger.

Mpr nr. A119023 - - Dato : 18540807
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretspokuretor
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev fra overlæge Selmer til landsoverretspokurator Dahl, som medfølger udkastet til budget for finansåret 1855-56, som han bedes gennemse, samtidig med at den seneste korrespondance med justitsministeriet beskrives.

Mpr nr. A119022A - - Dato : 18540899
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen skriver herved til justitsministeriet angående budgettet for finansåret 1855-56 for sindssygehospitalet ved Århus, idet det tidligere indsendte materiale, hvori de forventede forskelle mellem beløbene for indeværende finansår og det kommende er anført af forvalteren med direktionens kommentarer heertil, bringes i erindring.

Mpr nr. A121076 - - Dato : 18541013
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budget

Tekst:
opr. Jn 104/1854 Til Direktionen Approberer ændringsforslag fra Bygningsinspecteur Thielemann, vedr. Vandafledning, brolægning og makadamisering for i alt 1928 rbd.

Mpr nr. A115275 - - Dato : 18541119
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Del af brev fra Jespersen vedrørende ministeriets indstilling til det foreslåede budget.

Mpr nr. A122074 - - Dato : 18549999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe:

Tekst:
Studerbilag 2 Beregning om Omkostningen ved Belysningen i Asylet ved Aarhus

Mpr nr. A119016A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motiveringer til nogle poster på budgettet for finansåret 1855-56. Det drejer sig om bespisning, brændsel, belysning, lønninger og haven.

Mpr nr. A119056A - - Dato : 18550325
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Revisionsbemærkninger til afslutningen af regnskabet vedrørende kapellets indretning.

Mpr nr. A120021 - - Dato : 18550610
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forvalter Bøggilds skrivelse til direktionen angående de forventede ændringer i udgiftsposterne fra det gamle budget til det nye gældende for finansåret 1856-57 med direktionens vedføjede bemærkninger. Sendt fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet.

Mpr nr. A120020 - - Dato : 18550726
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet afgiver herved svar på indstilling vedrørende de forventede udgifter i det kommende budget, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har indsendt.

Mpr nr. A120017 - - Dato : 18550806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1856-57. Bilag ialt 11 stk. og motivering vedlagt.

Mpr nr. A120019 - - Dato : 18550808
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori budgetforslaget for finansåret 1856-57 introduceres. Endvidere omtale af en betænkning vedrørende patientbetalingen, som er under udarbejdelse. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A116023 - - Dato : 18551212
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Svar på forvalterens forslag angående... som jeg har motiveret med hensynet til budgettet, da jeg tror vi gør godt i at benytte forefaldende lejlighed til at indskærpe respekten for dette-sagen er vedlagt koncept til kautionsbevis.

Mpr nr. A120022 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motivering for budgettet for finansåret 1856-57.

Mpr nr. A120023 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Bilag til budgetforslag angående finansåret 1856-57. ialt 12 bilag.

Mpr nr. A006015 - - Dato : 18560520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter her ved Helbredsanstalten i finansåret 1857-58 ville udkræve andre beløb end der ved budgettet for 1856-57 er foreslået og som jeg, uagtet dette budget ikke er approberet, har set mig nødsaget til i nedenstaaende mit forslag, at betragte som antaget i sin helhed.

Mpr nr. A006023 - - Dato : 18560520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslaget angaaende adskillige Udgifter der ved Helbredsanstaltens drift i finansåret 1857-58 ville udkræve andre beløb, den der ved budgettet for 1856-56 ere foreslåede .... se 006015

Mpr nr. A006031 - - Dato : 18560528
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. Rundskrivelse, der bl.a. handler om indstillingen af budgetforslaget for 1856-57. Selmer udtrykker sin formening om, hvad ministeriet vil acceptere.

Mpr nr. A006024 - - Dato : 18560606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 1856-57. Selv om ministeriet endnu ikke har godkendt det nye budget tillader direktionen sig at gå ud fra, ar man kan godkende udgifter som uforandrede fra forrige finansår, endvidere fremsender man forvalterens forslag til ændringer i forhold til det gamle budget.

Mpr nr. A006025 - - Dato : 18560711
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 1856-57. Ministeriets svar på direktionens indstilling af 06.06.1856 se 006024

Mpr nr. A006014 - - Dato : 18560807
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1857-58.

Mpr nr. A006026 - - Dato : 18560809
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. koncept til budget.

Mpr nr. A006021 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Kort overdigt over afvigelserne og forhøjelserne på budgettet udarbejdet til direktionen.

Mpr nr. A006016 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motivering til budgettet 1857-58. Anmærkninger til indtægts- og udgiftssiden.

Mpr nr. A006029 - - Dato : 18570314
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. Koncept til budget rettet efter direktionens anvisninger og underskrevet af Borch og Top Bøggild.

Mpr nr. A121016 - - Dato : 18570520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet udbeder sig herved budgettet for sindssygehospitalets drift i finansåret 1858-59 indsendt snarest mulig og senest inden udgangen af juni.

Mpr nr. A121065 - - Dato : 18570612
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslag til ændringer af udgiftsposter i forhold til det sidst vedtagne budget. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121081 - - Dato : 18570612
Forfatter:J Bøgild
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Forslag angaaende adskilligeUdgifter … ved Anstaltens Drift i Finansåret 1858/59 <<< ad. Conto II: Bespisningen <<< ad Conto VIII : Contoirhold <<< ad. Conto IX Vedligehold af Inventarie. <<< ad. Conto X Bygn. Vedligholdlse <<< ad. Conto XI Renovation <<< ad. Conto XII Veie og Hegn <<< ad. Conto XIII Heste og Kreaturhold mv. <<< ad. Conto XV Skatter og Afgifter. <<

Mpr nr. A121080 - - Dato : 18570627
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 <<< til Justitsministeriet <<< Bemærkninger til Budgettet for 1858/59

Mpr nr. A121059 - - Dato : 18570710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra justitsministeriet i anledningen af budgetlægningen for året 1858-59. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121082 - - Dato : 18570710
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Svar på Bøgilds Forslag

Mpr nr. A121022 - - Dato : 18570719
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Ledsagebrev fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer i direktionen som introducerer budgetforslaget for det kommende finansår med tilhørende motiveringer og bilag til gennemsyn. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121083 - - Dato : 18570725
Forfatter:Johs. Bøgild
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
opr. JN 75/1857 Overslag over Indtægter og Udgifter … basseret på et Pastientantal af 130, for Finantsaaret 1858/59

Mpr nr. A121084 - - Dato : 18579999
Forfatter:Bøgild mfl.
Emnegruppe: Budgetter1

Tekst:
Bilag til Budgettet 1858/59 Bl.a Viktualieindkøb, Belysning , Vedligehold …

Mpr nr. A121085 - - Dato : 18579999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Motivering for Budgettet for 1858/59

Mpr nr. A121086 - - Dato : 18580127
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad JN 75/1857 <<

Mpr nr. A121087 - - Dato : 18580210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Indlagt i A121086 <<< ad 75/1857 <<< Svar til Justistministeriet

Mpr nr. A121088 - - Dato : 18580221
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Indlagt i A121086 << Brev til Ingerslev om Artikel i Dagbladet d. 21 Januar <<< svar fra Ingerslev på bagsiden

Mpr nr. A121089 - - Dato : 18580426
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< Anvisning af aconto beløb til Driften

Mpr nr. A009046 - - Dato : 18580523
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Liste over hvilke poster, der udræver andre beløb i set nye budget sammenlignet med det gamle.

Mpr nr. A009050 - - Dato : 18580612
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1858-60. Brev til justitsministeriet, hvor man begrunder de dele af budgetforslaget, der kræver andre beløb, den de for forrige år udviste. Under bespisningen regner man med, at priserne er faldende, hvorfor beløbet sættes lavere.

Mpr nr. A121090 - - Dato : 18580619
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< Anvisning af Acontobeløb til Direktionen.

Mpr nr. A009048 - - Dato : 18580727
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Indstilling til justitsministeriet i anledning af budgettet, kommentarer til de enkelte poster.

Mpr nr. A009052 - - Dato : 18580727
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Ministeriets svar på budgetudkastet, man accepterer bespisningskontoens størrelse, men ønsker ikke at forhøje tildelingen af brændsel. På belysningen sker der heller ingen forhøjelse. Man ønsker ikke snedkerlønningen bestredet over vedligeholdelseskontoen for bygninger, men vil gerne have nyt zinktag på de forskellige bygninger.

Mpr nr. A121091 - - Dato : 18580814
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121092 - - Dato : 18581029
Forfatter:Justitsministeriet / Lenning
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A009051 - - Dato : 18589999
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Forvalter Bøggilds forslag til forandrede poster på budgettet. Motiveret af forvalteren med egen hånd.

Mpr nr. A009039 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske helbredsanstalt for sindssyge, beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009053 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Motivering og bilag.

Mpr nr. A121093 - - Dato : 18590211
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
ad 75/1857 <<< til Direktionen : Anvisning af 6000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A009054 - - Dato : 18590323
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Gage. Ministeriet meddeler, at budgettet er accepteret men man ønsker ikke at forhøje forvalterens og overlægens gage, idet rigsdagen ikke har villet godkende denne udgift.

Mpr nr. A009017 - - Dato : 18590812
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Justitsministeriets bemærkninger vedrørende budgettet 1860-61. Kopi af brev signeret Simony.

Mpr nr. A009020 - - Dato : 18590819
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009005 - - Dato : 18590819
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal på 130.

Mpr nr. A009023 - - Dato : 18590822
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Følgeskrivelse til ministeriet vedrørende budgettet skrevet af Selmer. Han beklager, at der har indsneget sig en fejl, hvorved statens tilskud til anstalten er sat for højt. Budgettet stiller sig derfor noget gunstigere end antaget.

Mpr nr. A009022 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Sammenstilling mellem bevilgede budgetsummer for 1859-60 og foreslåede for 1860-61.

Mpr nr. A009021 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Motivering samt bilag til budget for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009024 - - Dato : 18600704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Anvisninger til anstalten på forskud af de i det nævnte år bevilgede driftsomkostninger.

Mpr nr. A010020 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgettet 1861-62.

Mpr nr. A010017 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetter 1861/62.

Mpr nr. A011007 - - Dato : 18610413
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Vedr. budget 1861-62.

Mpr nr. A011077 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgettet 1862-63.

Mpr nr. A010019 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgettet 1861-62.

Mpr nr. A012013 - - Dato : 18620829
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1863-64.

Mpr nr. A013006 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1864-65.

Mpr nr. A014012 - - Dato : 18640615
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1864-65.

Mpr nr. A015006 - - Dato : 18650807
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1866-67.

Mpr nr. A016021 - - Dato : 18660924
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Der skal indsendes til justitsministeriet et udførligt budgetforslag med ændringer in duplo inden udgangen af juli.

Mpr nr. A016020 - - Dato : 18660926
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen om koncept til budget.

Mpr nr. A104331 - - Dato : 18661009
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet anmoder om, at der i fremtiden indsendes et udørligt budgetforslag, i stedet for som hidtil blodt at anføre ændringerne fra sidste års budget. Endvidere ønskes budgetforslaget tilsendt inden udgangen af juli måned som hidtil. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A016019 - - Dato : 18661016
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Følgebrev til budgetforslaget.

Mpr nr. A016001 - - Dato : 18661217
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget og skrivelser vedr. overbelægning. Hosp. har skrevet til justitsministeriet om at der snart er overfyldt, ministeriet afslår udvidelse men tiltræder 3/4 betaling på 3die klasse ved længere ophold.

Mpr nr. A115190 - - Dato : 18670627
Forfatter:Gædeken Jøns
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Pension. På grund af Gædeken har skrevet til ministeriet om oplysninger om sit stedtillæg, har man fundet ud af, at der endnu ikke er sendt approbation på budgettet. Skrivelse i anledning af Jøns' pension.

Mpr nr. A017006 - - Dato : 18679999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1868-69.

Mpr nr. A019013 - - Dato : 18690809
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1870/71.

Mpr nr. A116221 - - Dato : 18700628
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skal være indsendt senest 1. juli, hvorfor det rundsendes til direktionens godkendelse.

Mpr nr. A115159 - - Dato : 18710719
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Budgetforslag for 1872-73 forelægges til underskrift.

Mpr nr. A021011 - - Dato : 18710811
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1872-73. Budget.

Mpr nr. A022035 - - Dato : 18720313
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen for Østifternes Sindssygeanstalt. Handler om budgetlægningen.

Mpr nr. A022016 - - Dato : 18720828
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ved behagelig skrivelse af 5. d.m. har direktionen hertil indsendt det med bilag hoslagt tilbagefølgende overslag over indtægter og udgifter ved Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1873-74. Da ministeriet ikke har fundet noget at bemærke ved overslaget, skulle man tjenstligt anmode direktionen om behageligen snarest muligt at tilbagesende samme tilligemed de tilhørende bilag i tvende eksemplarer. Justitsministeriet. Vedlagt: Original af "Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.

Mpr nr. A022022 - - Dato : 18720912
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ministeriet har følt ønskeligheden af, at samordne budgetterne for de to sindssygeanstalter, men har ikke tidligere udtrykt ønske herom, da der var forskelligheder der gjorde sig gældende for de to anstalter, men nu er Østifternes Sindssygeanstalt blevet udvidet, således, at det skulle være muligt at indrette budgetterne ens. Man opfordrer derfor de to anstalters direktioner til at sætte sig i forbindelse med hinanden og forelægge ministeriet et forslag.

Mpr nr. A022023 - - Dato : 18721002
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
I anledning af en skrivelse fra justitsministeriet henvender Østifternes Sindssygeanstalt sig til herværende anstalt om en samordning af budgetterne. Man ønsker først tilsendt et eksemplar af det seneste budget, derefter kan det afgøres, om der skal en forhandling til. Hertil er udpeget en formand, der er overlæge ved hospitalet.

Mpr nr. A022026 - - Dato : 18721021
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Idet man herved, i henhold til modtagen skrivelse af 3. ds. tager sig den frihed at tilstille den ærede direktion for den Nørrejyske Sindssygeanstalt en afskrift af budgetforslaget for Østifternes Sindssygeanstalt for finansåret 1873/74, skal man .....tillade sig at fremkomme med de bemærkninger, som en sammenholdelse af de tvende budgetter måtte foranledige, og forventer man at modtage den ærede direktions bemærkninger angående den omhandlende sag, når den har fundet lejlighed til at foretage den lignende sammenholdelse af budgetterne for de tvende anstalter. Vedl. budget for Østifternes Sindssygeanstalt 1873/74 og brev fra Selmer om fremsendelse af dette.

Mpr nr. A022024 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ark med kommentarer til de enkelte punkter i budgetterne.

Mpr nr. A022028 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Forslag til samlet budget for de to anstalter, Østifternes og den Nørrejyske.

Mpr nr. A022025 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Sammenstilling mellem Jyske Sindssygeanstalts og Østifternes Sindssygeanstalts budgetter for 1873/74.

Mpr nr. A022027 - - Dato : 18730120
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Foreløbigt forslag til samordning af budgetter fra Østifternes Sindssygeanstalt. ... Altså kun at foretage sådanne mindre ændringer, hvorved anstalternes særlige, selvstændig udvikling og tarv ikke på nogen måde forrykkes.

Mpr nr. A022029 - - Dato : 18730319
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Selmers bemærkninger til budgetsamordningen stilet til direktionen for Østifternes Sindssygeanstalt.

Mpr nr. A023007 - - Dato : 18730804
Forfatter:Linde
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Da man endnu ikke har modtaget forslag til budget for den Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1874-75 skulle man tjenstligt bringe denne sag i direktionens erindring. Linde.

Mpr nr. A022030 - - Dato : 18731220
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overlæge Jensens bemærkninger til budgetsamordningen.

Mpr nr. A023005 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt efter et patienttal på 400 for finansåret 1874-75. Budget.

Mpr nr. A023006 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal på 400 for finansåret 1874-75. Renskrevet budget.

Mpr nr. A022032 - - Dato : 18740124
Forfatter:Selmer Walther, bygningsinspektør
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Da justitsministeriet har ønsket, at der skal mere ensartethed i budgetterne end hidtil stedfundet, henvender Selmer sig til bygningsinspektør Walther med en forespørgsel om, hvorvidt, der kan specificeres mere på byggekontoen. W. svarer, at det i reglen ikke er muligt at specificere eller forudse, hvilke arbejder, der vil forefalde, så direktionen må have sikkerhed for, at den kan bruge de forskellige konti til alle forefaldende arbejder. Beregningen af byggekontoen kan kun ske via erfaringer fra de pågældende bygninger eller tilsvarende bygninger.

Mpr nr. A022031 - - Dato : 18740210
Forfatter:Selmer Lunn, P Jensen, prof
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse fra Selmer. Sagen angående budgetterne for Jyske og Østifternes anstalt, der længe har hvilet er nu taget op igen ved medfølgende skrivelse fra prof. Jensen af 20. dec. f.å. 2) Kassekontrakten for januar medfølger. Jeg har på ny at gennemgå denne sag ikke fundet anledning til at fremkomme med forslag til at bringe andre principper i anvendelse end de gjorte gældende i kontraktmedfulgte svarskrivelse..... P. Lunn.

Mpr nr. A022033 - - Dato : 18740215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Foranlediget af en skrivelse af 20. dec. 1873 er budgetsagen atter optaget. Selmer skriver et langt brev, som jeg kun delvist kan læse. Ad litr. A Indtægter: enighed. Litr. B udgifter: 1. lønninger enighed. 2 Bespisning: foreslås bespisning og viktualier. 3. 4. 5. Brændsel, belysning og rengøring: enighed. inventarium: en længere udredning. Bygningskonto: bl.a. om skorstensfejningen. udgifter til arbejds .........

Mpr nr. A022034 - - Dato : 18740303
Forfatter:Jensen, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Fra overlægen Jensen, Vordingborg. Budget. Følgende punkter er accepterede: Bespisning. Fra inventarkontoen går vognarbejde over på hestehold og kørsel.En egen konto oprettes for renovation. En egen konto oprettes for vejens vedligeholdelse. Også på indtægtssiden opføres fremtidig bevillingerne for det løbende og forbruger i det første år, hvormed den afsluttende oversigt (efter Jyske anstalts budget) bortfalder. ... Man har således kunnet bidrage til en noget højere vurdering af lægens betydning som anstaltsfornødenhed end jyske anstalt syntes at gøre ligesom jeg aldrig i kritikløs selvvigtighed har tænkt på at ville arrogere mig en særlig piedestal, således beder jeg troet, at jeg kollegialt har været betænkt på at dele "overpladsen" med den jyske overlæge.

Mpr nr. A022036 - - Dato : 18740403
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udkast til budget udarbejdet på grundlag af de seneste forhandlinger. Sendt fra Østifternes Sindssygeanstalt.

Mpr nr. A022037 - - Dato : 18740408
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev fra Selmer til Østifternes Sindssygeanstalt med bemærkninger til budgetsagen.

Mpr nr. A022038 - - Dato : 18740409
Forfatter:Jensen, stifterne
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Telegram. Der er herfra intet at indvende mod de nævnte ændringer og sagen kan således afsluttes. Jensen fra Østifternes Sindssygeanstalt til den Nørrejyske.

Mpr nr. A022039 - - Dato : 18740414
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev, hvori Selmer takker for telegrammet fra Østifternes Sindssygeanstalt af 9. april, og hvor han bekræfter at forhandlingerne er afsluttede. Anstalterne er nu enige om, at sende forslaget til justitsministeriet. Budget.

Mpr nr. A023004 - - Dato : 18740526
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Udbetalingsanvisninger fra justitsministeriet. Lønninger brev fra justitsministeriet, hvori der meddeles lønforhøjelse til følgende: ældste opsynsmand 310 rdl, yngste do 270 rdl, ældste opsynskone 250 rdl, yngste do 200 rdl, gartneren 450 rdl, snedkeren 350 rdl, mureren 350 rdl. Liste fra Selmers hånd over de forskellige lønningers stigning.

Mpr nr. A022052 - - Dato : 18740627
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Opsætningsanvisning for budgetforslag. Opgørelse over haveindtægter. Oversigt over madplan for helligdage.

Mpr nr. A024009 - - Dato : 18740717
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget for 1875, budget for viktualier, udbetalinger fra statskassen, oversigt over vedligeholdelsesarbejder på Bygningerne.

Mpr nr. A026016 - - Dato : 18760718
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Fra Hagen Jacobsen: Flg poster på budgettet for 1877-78 1) Bygningsarbejder 2) kontormedhjælp til kassereren 3) forplejning til samme 4) løntillæg til postbudet 5) ditto til vægter 6) lønforhøjelse til gårdens 9 karle.

Mpr nr. A025016 - - Dato : 18760727
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Antegnelser og revision af regnskabet for 1875 dertil godkendelse af tillægsbevillinger for overskridelser af budgettet.

Mpr nr. A026015 - - Dato : 18760804
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brevveksling med ministeriet om budgettet, bl. a. om der er uniform. Borch skriver, at der har været uniform siden 1867 og Selmer tilføjer, at det er for at skabe den rette esprit de corps. Uniformen består af frakke, vest, benklæder og hue.

Mpr nr. A026010 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1877 til 31. marts 1878, beregnet efter et patienttal af 400. Ikke renskrevet udkast.

Mpr nr. A026011 - - Dato : 18769999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1877 til 31. marts 1878 beregnet efter et patienttal på 400. Renskrevet kopi.

Mpr nr. A026013 - - Dato : 18770619
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Pengeanvisninger fra ministeriet gennem amtstuen.

Mpr nr. A027009 - - Dato : 18770626
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1878-79. Udbetalingsanvisninger og tegninger til en espaliermur i haven.

Mpr nr. A022069 - - Dato : 18770718
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brevveksling mellem bogholderne om en fejlberegning i budgetforslaget for treideklasse.

Mpr nr. A028010A - - Dato : 18780617
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget og overslag over hovedreparationer 1879/80.

Mpr nr. A115083 - - Dato : 18780716
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag.

Mpr nr. A029006 - - Dato : 18799999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter 1880-81.

Mpr nr. A096026 - - Dato : 18800799
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetoverslag. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret med diverse bilag. Brev fra arkitekten til forvalteren vedrørende den nye gartnerbogligs opførelse.

Mpr nr. A030008 - - Dato : 18800825
Forfatter:Corvinus, oldfrue
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anvisninger fra ministeriet, ingen overslag vedlagt. Derimod to skrivelser, hvoraf det fremgår, at oldfrue Corvinus, der har været ansat siden 1852 går af 65 år gammel. Man ansøger om understøttelse, og der bevilliges 700 kr. årligt.

Mpr nr. A096027 - - Dato : 18800910
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1881 til 31. marts 1882 beregnet efter et patienttal af 400. Anmærkninger til budgettet for 1881-82.

Mpr nr. A030027A - - Dato : 18810401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1881 til 31. marts 1882 beregnet efter et patienttal på 400. Mappe 855.

Mpr nr. A031007 - - Dato : 18810704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Herved tillader jeg mig at fremsende tvende overslag med kopier over vedligeholdelsesarbejder og hovedreparationer ved sindssygeanstalten i finansåret 1882-83.

Mpr nr. A116160 - - Dato : 18810820
Forfatter:Furste, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Furste, der er overlæge på Vordingborg-hospitalet sender en afskrift af deres budget.

Mpr nr. A096025 - - Dato : 18810899
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1993 beregnet efter et patienttal af 400. Bilag b,c,d og e medfølger.

Mpr nr. A096015 - - Dato : 18819999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved Østifternes Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1883.

Mpr nr. A032007 - - Dato : 18820715
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1883-84.

Mpr nr. A039013 - - Dato : 18830203
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Prisliste over malerarbejder fra malermestrene i Århus.

Mpr nr. A033006 - - Dato : 18830821
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1884-85.

Mpr nr. A034005 - - Dato : 18840715
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1885-86. Vedlagt tegninger til ailesprøjte og tilbud til opstilling af telefonapparater.

Mpr nr. A035006 - - Dato : 18850810
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1886-87. Med overslag over reparationsarbejder og forslag til dyrtidstillæg for funktionærer.

Mpr nr. A115043 - - Dato : 18860722
Forfatter:Eibe, kandidat
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag. Ventilationssystem. Desinfektionsovn. Postbud og vægter skal i det nye budget forsynes med passende lønninger, for at komme bort fra, at disse poster beklædes af samme person. På bygningskontoen er opført en ekstrordinær nybygning på mandssiden svarende til den nye på kvindesiden. Vandet til badene skal opvarmes ved et nyt system, idet der er underkapacitet på varmt vand i den periode, hvor man ikke kan søbade. Ansøgning fra kandidat Eibe om påny at blive ansat i sin plads for et år. Han passer sine ting særdeles godt og arbejder ved siden af alvorligt, anstalten kan derfor være godt tjent med at beholde ham et år til, og jeg håber d'herrer vil bifalde, at jeg har ham i udsigt, at han vil kunne blive et år til....

Mpr nr. A038009 - - Dato : 18860806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1887-88. Indlagt lønoversigter for alle sindssygeanstalter, særlige lønlister til beregning af dyrtidstillæg ved Århus-anstalten. Overslag over udgifterne til en til bygning på mandssiden.

Mpr nr. A115014 - - Dato : 18870728
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. Hermed følger budgetforslag for finansåret 188/89 til eftersyn og behagelig underskrift. Holm. P:S. I dette øjeblik får jeg justitsrådens meddelelse om, at han er bortrejst, så jeg sender forslaget til Dem, herr jægermester, det får da gå ud til ministeriet med 2 underskrifter. R.N.

Mpr nr. A096023A - - Dato : 18870806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal af 525. Bilag vedrørende vedligeholdelsesarbejder, bilag vedrørende bygning med ligkapel og obduktionsrum, bilag vedrørende invevtar til nybygningen på mandesiden.

Mpr nr. A036007 - - Dato : 18879999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal på 525.

Mpr nr. A096024 - - Dato : 18880426
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I henhold til foreløbig lov af 1. april over indtægter og udgifter for finansåret 1888-89 indtil finansloven for det nævnte år er given og det ifølge samme fra justitsminsteriet affattede budget anslås udgifter og indtægter for sindssygehospitalet ved Århus i bemeldte finansår at være følgende.

Mpr nr. A037007 - - Dato : 18880919
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetoverskridelse. Anstalten har brugt 1131,79 kr. for meget på konto VII a2, til hvilken udgift man søger tillægsbevilling.

Mpr nr. A037005 - - Dato : 18890510
Forfatter:Nielsen, Johanne, opsynsbetjent
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget, Udbetalingskvitteringer m.v. I brev af ovennævnte dato meddeles opsynsbetjent Johanne Nielsen en understøttelse på kr. 200 årligt.

Mpr nr. A039011 - - Dato : 18890705
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over fornyelse af gulve i 1890.

Mpr nr. A039016 - - Dato : 18890706
Forfatter:Nielsen, Magnus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Undertegnede tilbyder herved at udføre de forskellige arbejder med tillæg af materialer ved anlægget af en ny hovedkloakledning med sideledninger på kvindesiden af sindssygeanstalten ved Århus efter vedlagte tegning og efterfølgende specifikation .... Magnus Nielsen.

Mpr nr. A039021 - - Dato : 18890706
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag på malerarbejder og bespisning, samt dubletter af tidligere registrerede overslag.

Mpr nr. A039015 - - Dato : 18890708
Forfatter:Grouleff, Jens
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Tilbud 275 al render (12") med rendejern til fornyelse af ureparable render forskellige steder på sindssygeanstalten med nedtagning og oplægning 1,50 kr. pr stk 412,50 kr. Jens Grouleff

Mpr nr. A039019 - - Dato : 18890708
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Herved tilbyder vi at levere til sindssygeanstalten ved Århus en vandbeholder, som rummer 45 td for en betaling af 650 kr.* dimensionerne for beholderen bliver: diam- 4 al 2", højden 2 al, pladetykkelsen 1/4" dampkedelplade. Beholderen samles på pladsen, hvor den skal stå.

Mpr nr. A039018 - - Dato : 18890801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Fortegnelse over snedkerarbejde til ekstrabevilling på bygningerne på sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A039012 - - Dato : 18890802
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Undertegnede tilbyder herved at levere til sindssygehospitalet ved Århus 150 stk hvide kakler 8+9 til reparation af dampkomfuret i hovedkøkkenet og påsætte samme i cement for 1 kr. 28 øre pr stk, 210 kr. 10 øre. Endvidere til afdækning ovenpå komfuret 300 stk pålagt i cement stk 16 øre 48 kr. i alt 258 kr.

Mpr nr. A039010 - - Dato : 18890812
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anmærkning til budgettet for 1890-91.

Mpr nr. A039009 - - Dato : 18890812
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen tillader sig herved ærbødigst at fremsende forslag til sindssyge anstaltens budget for finansåret fra 1. april 1890 til 31. marts 1891.

Mpr nr. A039017 - - Dato : 18891801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over malerarbejde at udføre på sindssygeanstalten sommeren 1890.

Mpr nr. A039020 - - Dato : 18899999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Betingelser og prislister for det under statsbanerne vedligeholdelse forefaldende malearbejde.

Mpr nr. A039014 - - Dato : 18900602
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. calculatiorisk overslag over træk til vindmøllens pumpe.

Mpr nr. A040009 - - Dato : 18910401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag 1891-92. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1891 til 31. marts 1892 beregnet efter et ptt.tal af 540.

Mpr nr. A041012 - - Dato : 18919999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1892-93.

Mpr nr. A043009 - - Dato : 18931211
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1894-95. Indeholder H. Stabells opsigelse på grund af alder og svagelighed (maskinmester). Desuden tegninger til fornyelse af anstaltens vandbassiner.

Mpr nr. A045002 - - Dato : 18950814
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1896-97. Indlagt ansøgninger om plads som opsynskarl og sager vedr. præster.

Mpr nr. A042009 - - Dato : 18950817
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1893/94.

Mpr nr. A046013 - - Dato : 18960622
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1897-98.

Mpr nr. A044013 - - Dato : 18970515
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1895-96.

Mpr nr. A048029B - - Dato : 18980701
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1899.

Mpr nr. A049044 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Papirer vedrørende budgettet 1900-1901.

Mpr nr. A049033 - - Dato : 19000401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1900 til 31. marts 1901 beregnet efter patienttal af 540.

Mpr nr. A050029 - - Dato : 19000801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1901 til 31. marts 1902 beregnet efter patienttal af 500.

Mpr nr. A047037 - - Dato : 19000929
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1898-99.

Mpr nr. A050030B - - Dato : 19009999
Forfatter:Hallager, overlæge Inwersen, overopsynsmands enke Loycke, snedkers enke Nielsen, Kirstine, overvaskeripige fhv
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1901-01. Alderstillæg til overl. Hallager 200 kr. understøttelse til overopsynsmand Iwersenns enke 201 kr. understøttelse til snedker Loyckes enke 75 kr. understøttelse til tilskadekommen fhv overvaskeripige Kirstine Nielsen 62,50 kr.

Mpr nr. A051053 - - Dato : 19010708
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige bilag over udbetalinger m.v..

Mpr nr. A051037 - - Dato : 19010715
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Beregning over forbruget af fødevarer under konto bespisning, beregnet i overensstemmelse med reglementet.

Mpr nr. A051033 - - Dato : 19010801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1902 til 31.marts 1903. Beregnet efter et patienttal på 500.

Mpr nr. A051036 - - Dato : 19020426
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev vedr. de på finansloven vedtagne udgifter og indtægter for anstalten.

Mpr nr. A050039 - - Dato : 19020529
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Papirer vedr. budgettet 1901 - 02. Dokumenter med særlig interesse er registreret for sig.

Mpr nr. A052029A - - Dato : 19020703
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1903-04. Diverse papirer i forbindelse med budgettet.

Mpr nr. A052019 - - Dato : 19020804
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra april 1903 til 31. marts 1904, beregnet efter patienttal på 530.

Mpr nr. A054022 - - Dato : 19030710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. forskellige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A054007 - - Dato : 19030801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1904 til 31. marts 1905 beregnet efter et patienttal på 515.

Mpr nr. A055006 - - Dato : 19040730
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1905-06. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus beregnet efter et patienttal på 515.

Mpr nr. A057013 - - Dato : 19050731
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1906-07. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1906 til 31. marts 1907, beregnet feter et patienttal på 515.

Mpr nr. A055010 - - Dato : 19060410
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1905-06. Forskellige papirer vedrørende budgettet udbetalinger bespisningsoversigt.

Mpr nr. A057029A - - Dato : 19060629
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overskridelser af budgettet 1905-06.

Mpr nr. A059028 - - Dato : 19060712
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A059024 - - Dato : 19060730
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1.april 1907 til 31. marts 1908 beregnet efter et patienttal af 530.

Mpr nr. A057020 - - Dato : 19060924
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1906-07. Forskellige papirer.

Mpr nr. A060018 - - Dato : 19070831
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1908 ti 31. marts 1909 beregnet efter et patienttal på 530.

Mpr nr. A062002 - - Dato : 19080811
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1ste april 1909 til 31te marts 1910 beregnet efter et patienttal på 530.

Mpr nr. A062011 - - Dato : 19090524
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer vedr. budget. Udbetalinges- kvitteringer etc..

Mpr nr. A061019 - - Dato : 19090621
Forfatter:Renzmann
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Ved at tilstille den ærede direktion det hosfølgende eksemplar af en under 15' f.m. af finansministeriet på samtlige ministres vegne udstedt bekendtgørelse angående begæringer om bevillinger på finansloven skal man henlede opmærksomheden på, at forslag til sindssygeanstaltens budget - affattet i overensstemmelse med skrivelse herfra af 21' august f. å. - fremtidig må være justitsministeriet i hænde inden hvert års 1' juli. Renzmann.

Mpr nr. A063001 - - Dato : 19090710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra den 1. april 1910 til den 31. marts 1911, beregnet efter et patienttal af 530.

Mpr nr. A063015 - - Dato : 19100513
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1910-11. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A065026 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus, for finansåret 1911-12 beregnet efter et patienttal på 580, heraf 50 familiepleje.

Mpr nr. A065041 - - Dato : 19110413
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer anvisninger etc. 1911-12.

Mpr nr. A067047 - - Dato : 19110607
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Svar på forespørgsel fra ministeriet om forskellige ansættelser og salg af kasserede varer. m.v. Mappe 854.

Mpr nr. A104065 - - Dato : 19110915
Forfatter:Hjort, Wilkens, direktør
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Møde. Der afholdes et møde mellem forvalterne for statens sindssygehospitaler og direktør Wilkens Hjort i Nyborg for i fællesskab at konferere om muligheden for besparelser på sindssygehospitalernes budgetter.

Mpr nr. A067006 - - Dato : 19111405
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 2 eksemplarer af overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1912 til 31. marts 1913, beregnet efter et patienttal på 630.

Mpr nr. A069019 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1913-14. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus. ptt. tal. 728. I hospitalet 530 i familiepleje 100 ptt. i Dalstrup 98 ptt..

Mpr nr. A069027 - - Dato : 19130411
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1913/14. Øvrige papirer.

Mpr nr. A067028 - - Dato : 19130509
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget Forskellige papirer vedrørende budget 1912-13.

Mpr nr. A071049 - - Dato : 19130531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1914 til 31. marts 1915 beregnet efter et patienttal af 800. Hospitalet 520 Familiepleje 127 Dalstrup 98 Raamosegaard 55.

Mpr nr. A073045 - - Dato : 19140602
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1915-16. Øvrige papirer.

Mpr nr. A073034 - - Dato : 19140604
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1915 til 31. marts 1916, beregnet efter et patienttal på 820 nemlig i hospitalet ........530 i familiepleje..............127 i Raamosegaard...............65 i Dalstrup...................98

Mpr nr. A073029 - - Dato : 19140704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Ministeriet forespørger, om det er muligt at indsende budgettet før den nuværende frist. Hospitalet svarer at det vil være vanskeligt, da man allerede nu har svært ved at tilpasse regnskabsafslutningen fra forrige år med budgetlægningen, således at man er klar over de forskellige kontis størrelse ved udgangen af året og ud fra dem kan beregne det kommende års beløb.

Mpr nr. A071066 - - Dato : 19150405
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1914-15. Øvrige papirer vedr. budget.

Mpr nr. A075039 - - Dato : 19150531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1 april 1916 til 31. marts 1917 beregnet efter et patienttal på 830. i hospitalet 530 Familiepleje 130 Raamosegaard 72 Dalstrup 98

Mpr nr. A075031 - - Dato : 19150702
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget: Ministeriet forespørger til hvilken hospitalet foretrækker at få overført sine driftsmidler. Man svarer Århus Privatbank.

Mpr nr. A075016 - - Dato : 19150930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I besvarelse af direktionens forespørgsel i skrivelse af 28. ds. skal man tjenstlig melde, at hospitalets foliomidler er anbragte i aktieselskabet "Århus Privatbank", og der hidindtil er ydet en foliorente på 2 1/2% p.a. Direktionen skal tilføje, at justitsministeriet - i anledning af at sindssygehospitalet i Viborg opnår en rentefod på 4% p.a. foruden 1/2% af det mindste beløb - i skrivelse af 21. august d.å. har anmodet direktionen om at søge at opnå en højere rentefod, og at forhandlingerne derom endnu ikke er afsluttede.

Mpr nr. A076063 - - Dato : 19160427
Forfatter:Christensen, Chr, plejer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Justitsministeriet meddeler at varepriserne før verdenskrigen skal benyttes i budgetforslaget. Desuden findes der nogle foreløbige udregninger vedrørende budgettet. Desuden findes der et brev fra plejer Chr. Christensen af 17. marts 1916 vedrørende hans ønske om at få en mere tilsvarende bolig en den han har.

Mpr nr. A075050 - - Dato : 19160505
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1916-17. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A076060 - - Dato : 19160531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Direktionen fremsender sit budgetforslag til budgettet 1917/18. Man gør opmærksom på at varepriserne før verdenskrigen er lagt til grund. Desuden er der kommentarer til visse ny- og tilbygninger.

Mpr nr. A103147 - - Dato : 19161116
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ministeriet udbeder sig en udtalelse angående det udkast til budget og regnskabsførelse samt bogføring, som er udarbejdet. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103131 - - Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Regnskab. Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående regnskabsaflæggelsen for statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A078001 - - Dato : 19170320
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Idet man hoslagt fremsender et af justitsministeriet udarbejdet udkast til budget for Statens Sindssygehospitaler skal man til efterretning meddele, at Sindssygehospitalet ved Århus forslag til budget for 1918-19 vil være at affatte i overensstemmelse med det nævnte udkast. Budgetforslaget skal indsendes i 2 eksemplarer, hvoraf i hvert fald det ene skal være affattet i en sådan form at det kan trykkes som anmærkning til finanslovsforslaget.

Mpr nr. A076051 - - Dato : 19170410
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver til direktionen, at denne kan udbetale en efter ferietidens længde fastsat godtgørelse i overensstemmelse med* emolumentreglementet for funktionærer der har fri forplejning.

Mpr nr. A076064 - - Dato : 19170522
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Justitsministeriet beder i en række breve finansministeriet indbetale 50.000 kr. til hospitalets drift på sindssygehospitalets folio i Århus Privatbank.

Mpr nr. A079053 - - Dato : 19170606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1918-19 beregnet efter et patienttal af 830: I hospitalet...............530 I familiepleje............137 I Dalstrup.................98 I Raamosegaard..............65

Mpr nr. A076054 - - Dato : 19171013
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Overskridelser af diverse konti. Direktionen skriver til justitsministeriet om overskridelser på følgende konti: 1. medhjælp. 2. brændsel og belysning. 3. vask og renlighed 4. forplejning og bespisning samt familiepleje. 5 lægemidler.

Mpr nr. A076055 - - Dato : 19171710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Finansloven. Justitsministeriet sender 5 eksemplarer af finansloven (forslag) til direktionen. Eksemplarerne mangler.

Mpr nr. A076046 - - Dato : 19180402
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver at ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1917-18 er hospitalets budget ændret på følgende måde: herefter kommer ændringerne.

Mpr nr. A079068 - - Dato : 19180417
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1918-19. Øvrige papirer vedrørende budget 1918-19, tildel omfattende papirer, der hører til særskilt registrerede.

Mpr nr. A081012 - - Dato : 19180604
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1919-20. Beregnet efter patienttal på 830 fordelt således: Hospitalet................530 familiepleje..............137 Dalstrup.................. 98 Raamosegaard.............. 65 830

Mpr nr. A081013 - - Dato : 19190414
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra ministeriet, der opregner hvad der er bevilliget i 1919-20, indlagt er en tegning fra arkitekt Varming over et ligkapel ved Raamosegaard.

Mpr nr. A083037 - - Dato : 19190528
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Over papirer med bemærkninger til budgetforslaget.

Mpr nr. A083031 - - Dato : 19190603
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 830. I hospitalet................530 i familiepleje .............132 I Dalstrup.................. 98 I Raamosegaard............... 70

Mpr nr. A083046 - - Dato : 19190606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Ministeriet meddeler at der ved udarbejdelse af finanslov skal anvendes gældende priser, således at man kan få et klart billede af de særlige krav der er skabt ved krigen.

Mpr nr. A076065 - - Dato : 19190613
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Direktionen skriver til justitsministeriet og oplyser på særskilt ark papir om hvor meget kul der er indkøbt af hospitalet i finansåret 1917-1918. Desuden oplyses også mærkerne på de indkøbte kul.

Mpr nr. A076058 - - Dato : 19200503
Forfatter:Sørensen, Brun &
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Bilag C til finanslovforslag 1917/18 (Afskrift af tilbud fra Brun & Sørensen) er udleveret til forvalteren 3/5 1920 og ikke tilbageleveret, der findes kun en seddel på det.

Mpr nr. A085037 - - Dato : 19200601
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget for april 1921 til marts 1922 . Budget og meddelelser vedrørende tillægsbevillinger.

Mpr nr. A081020 - - Dato : 19200625
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1919-20. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A085049 - - Dato : 19201104
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1921-22. Øvrige papirer vedr. budgettet.

Mpr nr. A075018 - - Dato : 19210202
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Sag vedr. renter af indestående i banken og mulighederne for at få en bedre forrentning.

Mpr nr. A083051 - - Dato : 19210329
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Øvrige papirer.

Mpr nr. A087011 - - Dato : 19210601
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1922-23. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus. I hospitalet.................540 I familiepleje...............132 I Dalstrup................... 98 I Raamosegaard............... 70 Ialt.........................840

Mpr nr. A085043 - - Dato : 19220123
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Mer- og mindreudgifter ved hospitalet i 1921-22 sammenlignet med priserne før den store krig.

Mpr nr. A088083 - - Dato : 19220610
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1923 til 31. marts 1924 beregnet efter et patienttal på 920. I hospitalet...................600 Ifamiliepleje..................152 I Dalstrup..................... 98 I Raamosegaard................. 70 Ialt...........................920

Mpr nr. A193190 - - Dato : 19230424
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet indskærper, at ændringsforslaget til det indsendte budgetforslag skal være direktoratet i hænde senest ved juletid.

Mpr nr. A193181 - - Dato : 19230424
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet anmoder herved direktionen om at indsende hospitalets og plejeanstalten Råmosegårds budgetforslag for finansåret 1924-25, En redegørelse vedrørende budgetforslagets udformning medfølger.

Mpr nr. A193182 - - Dato : 19230511
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet meddelser, at midlertidige tillæg til lønningerne ændres fra 15% til 20% i budgetforslaget for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193169 - - Dato : 19230515
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, at budgetforslaget vil blive udarbejdet ud fra den forudsætning, at hospitalet er normeret til 614 patienter undtagen for personalets vedkommende, hvor man venter direktoratets godkendelse af en personaleforøgelse.

Mpr nr. A193164 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Hoslagt sendes tjenstligt hospitalets budgetforslag for finansåret 1924-25 ledsaget af en række nævnte bilag.

Mpr nr. A193138 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anmærkninger til budgetforslaget for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193137 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1924 til 31. marts 1925 beregnet efter et patienttal af 962.

Mpr nr. A193170 - - Dato : 19230622
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet har konstateret en uoverensstemmelse mellem totalsummen og specifikationen under forskellige på konti , cll have- og landbrug. Hospitalet svarer, at det er totalsummen, som er forkert, hvilket hermed rettes.

Mpr nr. A087026 - - Dato : 19230919
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1922-23. Øvrige papirer vedr. budgettet.

Mpr nr. A193139 - - Dato : 19240402
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet sender det vedtagne forslag til finanslov for sindssygehospitalet ved Århus for året 1924-25. Beløbene på de enkelte konti må ikke overskrides uden direktoratets godkendelse. Der henvises i øvrigt til de trykte anmærkninger til finanslovforslaget.

Mpr nr. A117055 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Patienter. Overslag over direkte årlige udgifter til patienternes beskæftigelse, adspredelse og opmuntring.

Mpr nr. A076047 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1917/18. Håndskreven "opgørelse over indtægter og udgifter ved Sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1917/18. Der er 2 bilag med samme overskrift.

Mpr nr. A193179 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udgifter. Daglig udgift pr patient efter budgetforslaget angivet i øre med 1 decimal.

Mpr nr. A076044 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget for 1917/18. overslag over indtægter og udgifter ved Sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1917 til 31. marts 1918 beregnet efter et patienttal af 830 nemlig: I hospitalet........... 530 I familiepleje......... 137 I plejecentralen Råmosegd 65 I -"- Dalstrup 98_ I alt 830

Mpr nr. A103134 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udkast til budget for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A116222 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Budgettet er blevet godkendt af ministeriet ganske som det er forelagt af direktionen.

Mpr nr. A012011 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag 1863-64.

Mpr nr. A022015 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.