Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 18 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A049028A - - Dato : 18990822
Forfatter:
Emnegruppe: Epidemier

Tekst:
Skarlagens-epidemi. Brev til Århus Stiftsamt vedrørende en skarlagensfeberepidemi, der har ramt tyendet på hospitalet. Til isolationsstation ønsker man lånt et telt på kommunehospitalet under forudsætning af at dettes overlæge samtykker.

Mpr nr. A050004 - - Dato : 19001123
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Kemisk vandundersøgelse. Resultater af en kemisk og mikroskopisk undersøgelse af vandet fra forskellige kilder på anstalten.

Mpr nr. A056003 - - Dato : 19051211
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tyfus. Kemisk undersøgelse. Undersøgelse af vand, der viser, at der ingen tyfusbakterier er i vandet fra anstalten.

Mpr nr. A062019 - - Dato : 19080921
Forfatter:Hallager Robertson, Ford McRae
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Dementica paralytica subs. dementia paretica. Brevveksling mellem Hallager og Seruminstituttet vedrørende fremstilling af serum og vaccine til behandling af syfilis og dementica paretica. Han nævner, at han har været i Edinburgh hos Ford Robertson og McRae og studere deres behandling. Behandlingen er allerede startet på anstalten, men man ønsker instituttets medhjælp til fremstilling af serum og vaccine. På grund af mandskabsmangel er instituttet først i stand til at hjælpe om to måneder. Se vedlagte kopi af Hallagers artikel i Ugeskrift for Læger, 1908. Bemærk at den generelle følgevirkning af stoffet er temperaturstigning.

Mpr nr. A061013 - - Dato : 19081027
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Epidemiske sygdomme. På foranledning af fysikus for Viborg og Thisted amter har man taget op, hvorledes anstalterne skal forholde sig ved epidemiske sygdomme. Man har besluttet, at alle tilfælde af epidemiske sygdomme skal meldes til stiftsfysikus, hvad enten de forekommer blandt patienter eller personale. I Århus har man hidtil kun indberettet for personalets vedkommende.

Mpr nr. A063009 - - Dato : 19090716
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Dementia paralytica subs. dementia paretica. Anstalten indstiller til justitsministeriet, at der ansættes en 3die reservelæge til laboratorieundersøgelse af paresens bakteriologi, idet man henviser til udenlandske resultater. Ministeriet brevveksler med sundhedsstyrelsen og afviser forslaget. se 062-019 vedlagt artikel om emnet. svar JM journ 1909 no 6729 a (vedlagt sagen)

Mpr nr. A067043 - - Dato : 19110120
Forfatter:Muus, formand for sundhedsstyrelsen Hallager, overlæge
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Morfinisme. Formanden for sundhedsstyrelsen Muus, spørger overlægen om han har erfaringer for, at morfinafhængige læger udskriver overdrevne mængder af dette stof til ptt. og gør dem afhængige af stoffet. Hallager svarer, at han ikke er bekendt med sådanne tilfælde.

Mpr nr. A069035 - - Dato : 19120502
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tuberkulose. Der imødeses vanskeligheder, hvis man både skal isolere for akutte tuberkulose og akut sindssygdom. På kvindesiden har man indrettet en 4 sengs stue til isolering på mandesiden der kun er en pt ......

Mpr nr. A077012 - - Dato : 19160106
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Lungetuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvor mange patienter, der er på hospitalet som lider af lungetuberkulose. Desuden bedes oplyst på hvilket stadium patienterne befinder sig. Der er 2 patienter med brysttilfælde.

Mpr nr. A076022 - - Dato : 19160731
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Smitsomme sygdomme. Cirkulære til overpræsidenten og samtlige amtmænd. Regler vedrørende smitsomme (epidemiske) sygdomme og hvem der skal betale for deres kur. Udgivet af justitsministeriet.

Mpr nr. A077005 - - Dato : 19169999
Forfatter:Kohl, Agnes Winther, Anna, syerske
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Indlæggelse pga. skarlagensfeber. Syerske Anna Winther er indlagt på hospitalet på grund af skarlagensfeber. Underskrevet Agnes Kohl.

Mpr nr. A078024 - - Dato : 19170119
Forfatter:Jessen, Alexander Petersen, F N Petersen, N M Laursen, Mette
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Epilepsi. Justitsministeriet forespørger, hvor mange epileptikere, der er på statens sindssygehospitaler og som trænger til hospitalsbehandling. Man svarer der er 4 mandlige og 1 kvindelig i Århus: Alexander Jessen, F. N. Petersen, N. M. Petersen, Mette Laursen.

Mpr nr. A078010 - - Dato : 19170305
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Wassermann-Reaktion. Ved undersøgelse på Bispebjerg Hospital er der fundet 2% positiv wassermann reaktion ved patienter, hvor dette er det eneste tegn på syfilis. For at få overblik over dette og stille en tidlig diagnose vil serum instituttet for et år stille sig til rådighed for en undersøgelse af samtlige indlagte, hvilket vil gælde de hospitaler, der er interesseret. Hospitaler skal betale den sum, der er betalt i 1916 for undersøgelse med Wassermann-reaktion, hvilket for sindssygehospitalet ved Århus er 73 kr.

Mpr nr. A079024 - - Dato : 19170326
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Koppevaccination. Sundhedsstyrelsen skriver, at der i lande hvorfra der kommer folk her til landet er kopper, hvorfor det er ønskeligt, at man foretager revaccination af den del af befolkningen, som kommer i berøring med vedkommende. Marselisborg Hospital tilbyder derfor en vaccination, såfremt hospitalet her ikke kan gøre det selv.

Mpr nr. A079040 - - Dato : 19170520
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Epidemier. Man skriver fra Marselisborg hospital vedrørende lægers pligt til at indberette tilfælde af epidemiske sygdomme til sundhedsstyrelsen. Lægerne har kun pligt til personlig indberetning såfremt de driver selvstændig lægepraksis ved siden af deres hospital.

Mpr nr. A082036 - - Dato : 19190910
Forfatter:Lind, Henry, konst overlæge
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvorfor der er flere obducerede tuberkulosetilfældle end klinisk diagnoticerede? Konst. overlæge Henry Lind svarer: Skal jeg meddele, at der siden 1 januar 1919 er påvist 12 tilfælde af lungetuberkulose, medens der i 13 tilfælde er fundet tuberkulose i lungerne ved sektion. En isolering af de tuberkuløse i en særlig bygning må anses for ønskelig dels af hensyn til smittefaren, dels og navnlig af hensyn til de tuberkuløse selv, da en behandling bedere vil kunne foregå i en særlig bygning (med liggehal osv) Derimod vil en undersøgelse af hospitalets patienter ved en særligt uddannet tuberkuloselæge formentlig ikke vil være til nytte. Når tallene for tuberkulose som dødsårsag er meget højere end tallene for klinisk påvist tuberkulose, så skyldes det formentlig dels at tuberkulosen hos visse kroniske sindssyge tager et særligt hurtigt forløb, dels at patienterne ofte modsætter sig undersøgelse hvorved en lunge stethoskopi i høj grad vanskeliggøres.

Mpr nr. A093002 - - Dato : 19231121
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Tuberkulose. Direktoratet foreslår, at der skal skaffes lægeattest for alle ansatte og ikke som nu, hvor det er plejere og plejersker samt sygeplejersker, der skal have lægeattest: Direktionen anfører, at det med en udvidelse af pligten vil være lagt over kravene til tuberkulosebekæmpelse opstillet i lov af 1918.

Mpr nr. A093064 - - Dato : 19231224
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Malariabehandling. Der er konnet et cirkulære fra sundhedsstyrelsen vedr. behandling af Demaentia Paralytica med malaria, der er derfor indrettet et myggetæt værelse på 1 sal på mds. afd. L, Hvor behandlingen kan foregå i overensstemmelse med de af sundhedsstyrlsen krævede forsigtighedsregler. Det har været vanskeligt at pode fra patient til patient, da der er for få egnede ptt. derfor har man måttet rejse til sct. Hans med patienter til podning. Dette giver en ekstra behandlingsudgift, som man søger bevilling til. Direktoratet svarer, at merudgifterne evt. kan lægges på kautionistens regning. Direktoratet giver en næse, fordi Thune Jacobsen ikke har søgt om tilladelse til at indrette et værelse til malariabehandling.