Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 38 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A025004 - - Dato : 18751015
Forfatter:Jensen, professor Vordingborg Selmer
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Kolonisation af sindssyge. Det kongelige sundhedscollegium skriver, at man gerne vil have Selmers kommentar til det medfølgende forslag til kolonisation af sindssyge i forbindelse med hospitalerne. Forslaget er fremsat af professor Jensen Vordingborg. Jeg kan kun delvis læse Selmers svar, men det ser ud til at han går ind for tanken.

Mpr nr. A064018 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Koncepter til aftaler med læger og plejefamilier, korrepondence med sundhedsstyrelsen og godkendelse af boligforhold. Regler fra Middelfart, der er startet på en lignende ordning i 1907.

Mpr nr. A065073 - - Dato : 19100199
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Bestemmelser for den til Sindssygeanstalten ved Århus tilknyttede familieplejeordning.

Mpr nr. A065025 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje, tandbehandling. Der er gjort forsøg med at anbringe ptt. i familiepleje, og dette er en delvis succes, som man vil fortsætte. Mange ptt. har dårlige tænder. Lægerne ser sig ikke i stand til at yde forebyggende tandbehandling, hvorfor man ansøger om tandlægehjælp, 300 kr årligt.

Mpr nr. A065017 - - Dato : 19100805
Forfatter:Post, Fred L, Skanderborg
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Fred L. Post, Skanderborg forespørger om det er muligt at få en rolig, kvinde pt. i pleje. Man meddeler, at pt. kun sættes i pleje i private hjem på landet.

Mpr nr. A067011 - - Dato : 19110428
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje: har været på forsøgsstadiet. men man har fået anbragt 55 pt. i stedet for de 20, der var planlagt. "Århus anst. hidtidige erf. på fpl. området kan tilfulde bekræfte forventningerne om, at den ville vise sig gavnlig for patienterne. Ligesom det for staten er den billigste forplejningsform. Tilbage på anstalten er de vanskelige patienter, der kræver særlig agtpågivenhed, til disse vil man gerne oprette to nye vagtafdelinger, hvortil man gerne vil ansætte to nye sygeplejersker, endvidere vil det være nødvendigt med 4 nye gangpiger.

Mpr nr. A066003 - - Dato : 19111220
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Jordemoderen i Veggerslev ønsker ptt i pleje, men læge Elmquist er tilbøjelig til at nægte det p.g.a. hjemmets karakter. Han ønsker at overlægen skriver afslaget, da han mener, at det kan skade hans praksis, hvis han selv gør det.

Mpr nr. A065029 - - Dato : 19120110
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje: Det er...gået over forventning med familieplejen, hvorfor man søger 6500 kr bevilliget ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A068024 - - Dato : 19120210
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Ministeriet anmoder om indberetning for familieplejen fra overlægen.

Mpr nr. A110006 - - Dato : 19120924
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Der skal oplræves 1,40 dagligt, samtidig bordtfalder statens tilskud til plejehjemmene. Endvidere en endberetning til finsnsloven fra overlægen om famlieplejens ordning her ved hospitalet.

Mpr nr. A071076 - - Dato : 19130529
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Hallager foreslår at han for et årligt beløb på 1200 kr. anskaffer sig et automobil, som vil være en lettelse for ham ved inspektion af familieplejepatienter, hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A071012 - - Dato : 19131119
Forfatter:Kirketerp, Ove, læge
Emnegruppe: Familiepleje.

Tekst:
Familiepleje. Læge Ove Kirketerpe i Gylling forespørger om det er muligt at få sindssyge i pleje, da en af hans bekendte, der tidligere har været ansat på Dalstrup ønsker dette. Man svarer, at dette ikke er muligt.

Mpr nr. A071007 - - Dato : 19131202
Forfatter:Rasmussen, Charlotte
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Herved tillader man sig høfligst at forespørge om der på sindssygehospitalet opholder sig en dame, som ønskes anbragt i pleje. Da der for en sådan dame kan fås plads her i et roligt hjem. Meddelelse bedes sendt i hoslagte konvolut. Charlotte Rasmussen, Linaa pr Laven St. Ovl meddeler at der foreligger mange tilbud, der også omtaler forholdene i hjemmet og betalingskrav.

Mpr nr. A074026 - - Dato : 19151208
Forfatter:Nissen, dr Elmquist
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Ved at tilstille Dem hoslagte udfyldte blanketter angående patienters anbringelse i familiepleje beder jeg Dem indhente plejehjemmenes tilståelse for, at de har modtaget de vedkommende patienter i familiepleje, hvorefter erklæringerne bedes mig tilstillede. Til brug ved fremtidige udflytninger af patienter samt patienternes udflytning fra Raamosegaard og Dalstrup og fra hospitalet fremsender jeg et antal blanketter med anmodning til Dem om at indsende nye erklæringer fra plejehjemmene, hver gang en patient flyttes til et nyt plejehjem. Fra Overlægen til dr. Nissen og Elmquist.

Mpr nr. A075029 - - Dato : 19160920
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Alle pkelepenge bliver sat op til 1 kr 25 øre pr. dag. Liste ovr familier på Djursland, der har patienter i pleje.

Mpr nr. A078022 - - Dato : 19170627
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Fra forskellige plejehjem er der anmodet om, at plejepengene bliver sat op på grund af dyrtiden i forbindelse med krigen. Andragnet tiltrædes af direktionen, men ikke af justitsministeriet.

Mpr nr. A080014A - - Dato : 19180306
Forfatter:Vestergård, Thea Murmann
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Thea Murmann Vestergård, Øster Alling pr. Auning forespørger om der er en egnet kvindelig patient, der kan gøre lidt husgerning som kan få plads hos hende. Man meddeler at der ingen egnede patienter er, andre end dem, der allerede er anbragt.

Mpr nr. A080012 - - Dato : 19180323
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Man får tilladelse af ministeriet til at sætte plejepengene for familieplejepatienter op fra 1,25 kr. til 1,50 kr. Endvidere en forespørgsel fra Nykøbing Sj. om hvor meget der gives i plejepenge for tiden. Man ønsker dersteds at foretage forsøg med familiepleje.

Mpr nr. A083013 - - Dato : 19191206
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Familieplejeptt. vil blive sendt tilbage til plejehjemmene eller hospitalet, såfremt man ikke får forhøjet betalingerne til 2 kr. (fra 1,50) på Djursland, dette er en trussel fra plejefamilierne, der som begrundelse anfører at de har tab på ptt. Der er vedlagt månedsregnskab fra plejefamilie, der viser at udgifterne pr. md. er 57 kr. for hvert familiemedlem, mens der kun udbetales 46 kr. i plejepenge.

Mpr nr. A081015 - - Dato : 19200119
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Brev til ministeriet, hvoraf det bl.a. fremgår, at taksten for familiepleje i 1920 bliver sat op til 1,75 kr.

Mpr nr. A085068 - - Dato : 19200316
Forfatter:Helweg, H, Vordingborg sindssygehospital
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. H. Helweg fra Vordingborg sindssygehospital forespørger om man kan tage 10 rolige og renlige, men ikke meget arbejdende kvinder i familiepleje på Djursland. Man svarer at det kan man godt, men skal kunne gøre nogen nytte.

Mpr nr. A085067 - - Dato : 19200406
Forfatter:Elmquist Gerrils Kralund Klan
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. I finansåret 1920-21 skal der udbetales 1,75 kr. dagligt pr. patient til plejefamilierne. Meddelelse sendes til Elmquist, Trustrup Weilbye, Gerrild. Quortrup Rønde. Kralund Kolind og Klan Voldum pr. Randers alle tilsynsførende læger.

Mpr nr. A086037 - - Dato : 19210205
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Der er til ministeriet indsendt andragende fra plejehjem om forhøjelse af plejepenge fra 1,75 til 2 kr., ministeriet afviser begæringen efter konsultation med hospitalet.

Mpr nr. A086028 - - Dato : 19210304
Forfatter:Kongen Berthelsen, Oline
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Der er modtaget flere tilbud om familiepleje end hospitalet kan udnytte. Man skriver derfor til Viborg og Middelfart og tilbyder pladser, bl.a. oversender Middelfart en 1037 Oline Berthelsen, som vistnok er identisk med hende der har lavet bensagerne i museet og sendt en af dem til kongen samt lavet møbeltegninger.

Mpr nr. A086001 - - Dato : 19210531
Forfatter:Hallager, overlæge Jacobsen, Thune A
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Overlæge Hallager har fået 1200 kr. om året i tilskud fra ministeriet til at rejse i forbindelse med familiepleje tilsynet, under forudsætning af, at han selv anskaffer en bil til transporten. A. Thune Jacobsen tilbyder ministeriet samme ordning.

Mpr nr. A089185 - - Dato : 19210714
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Læge Elmkqust Råmosegård skriver til Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den måde, familieplejen fungerer på. Der er stadigvæk villige modtagere af patinter i familiepleje, sev om betalingen er derfor meget lille i forhold til udgifterne. Spørgsmålet om kontrol med patinternes tøj tages op. I denne forbindelse bringes transportforholdene på bane.

Mpr nr. A087057 - - Dato : 19210905
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Brev til sundhedsstyrelsen med redegørelse for familieplejen. Det anføres, at den centrerer sig om Dalstrup og Raamosegaard, hvilke betingelser, der stilles til plejehjemmene hvorledes inspektionen af hjemmene foregår - hver måned af den stedlige læge og 1 gang årligt af overlægen ved hospitalet, desuden af forstanderinde Raahauge fra Raamosegaard. Enkelte tal om familieplejen vedlagt fra 1910 to 1921. Fin kortfattet oversigt over emnet !

Mpr nr. A089223 - - Dato : 19220109
Forfatter:Nielsen, Karoline, sygeplejerske
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Sygeplejerske Karoline Nielsen tilbyder i et brev til overlægen at modtage 1 eller to patienter i familiepleje. Overlægen svarer, at der kun overføres patienter til familiepleje fra plejeanstalterne Råmosegård og Dalstrup og kun til egnen omkring disse plejeanstalter, hvorfor han renoncerer på tilbudet.

Mpr nr. A088050 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Under dyrtiden har betalingen for beklædning af familieplejepatienter været 50 øre pr. dag, nu nedsættes den til 40 øre.

Mpr nr. A088028 - - Dato : 19220623
Forfatter:Mussmann, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje, lægetilsyn. En læge, der hedder Mussmann skal overtage tilsynet med familieplejepatienter, hvorfor han ønsker instrukser, endvidere ønsker han oplyst om han skal føre tilsyn med klæder og rapporterer ptt. tilstand hvert kvartal.

Mpr nr. A088015 - - Dato : 19220825
Forfatter:Jensen, Inger
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Inger Jensen ansøger om tilladelse til at tage patienter i familiepleje, men overlægen svarer, at hun bor langt borte fra hospitalet og anstalten til at det kan lade sig gøre, man har ansøgere nok, der bor nærmere ved.

Mpr nr. A088102 - - Dato : 19230829
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Plejhjemstilsyn. Rejserne foregår som regel på forskellige tider, dog i en anledning på samme dag. Rejserne foretages med jernbane, bil eller cykel og betalingen erlægges med 1/12 af den årlige bevilling. Man erindrer desuden ministeriet om, at der er bevilliget 1200 kr. årligt til familieplejeinspektion, og denne bevilling er fast.

Mpr nr. A093027 - - Dato : 19231006
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Beklædning, Familipleje. Direktoratet ønsker indsendt prøver af strømper og undertøj, der anvendes til familieplejepatienter.

Mpr nr. A092078 - - Dato : 19231210
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Beklædning. Man ønsker et blødere stof end det tilsendte, som fremstilles af fængselsvæsnet, idet det skal anvendes til patienter i familiepleje.

Mpr nr. A094134 - - Dato : 19240710
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Regler vedrørende betalingen for familieplejepatineter ved afgang til anden plejehjem, hospital eller ved død.

Mpr nr. A094095 - - Dato : 19241013
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Med henblik på de hjem, i hvilke patinter fra sindssygehospitalet er anbragt i familiepleje til stiller jeg Dem herved en afskrift af en af sunhedsstyrelsen udarbejdet normalsunhedsvedtægt for landkommuner (uden bymæssig bebyggelse) - for så vidt angår vandforsyningen og stalde, svinestier og møddinger, og beder dem meddele mig om forholdende i hjemmene er af en sådan art, at de opfylder de i vedtægten fremsatte påbud.

Mpr nr. A094016 - - Dato : 19250311
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Fra flere plejehjem er der indkommet andragende om, at plejepengene bliver sat op. I 1914 var pristallet 100, mens det i januar 1925 er 215. Plejepengene pr. dag var i 1914 1 kr. og nu er det 1,75 kr. Man anbefaler af plejepengene kommer til at stå i et bestemt forhold til pristallet.

Mpr nr. A097087 - - Dato : 19430399
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Overlægen meddeler, at et andragende fra en kreds af familieplejeværter om at få forhøjet betalingen herfor ikke kan imødekommes.