Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Fritekstsøgning i hele arkivet, sorteret efter alder:

    - Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 53 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119026A - - Dato : 18480712
Forfatter:Simony Steenberg, M
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Erstatning. 2 skrivelser fra M. Steenberg, Vejlby Krat, i anledning af, at der er gjort skade i hans rugmark ved opmåling at vej og dige i anledning af byggearbejderne til den kommende helbredsanstalt. Han anmoder Simony om erstatning for tabet.

Mpr nr. A117129 - - Dato : 18480731
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Bygningskommissionen anmoder i et brev til justitsministeriet om at få stillet 3000 rdl til disposition dels for landsoverretsprokurator Dahl (2200 rdl.) dels til kommissionens formand Simony (800 rdl) Pengene bedes anvist på Århus Amtsstue.

Mpr nr. A117130 - - Dato : 18481125
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Justitsministeriet meddeler bygningskommissionen at der kan ydes et forskud på 13000 rdl. til at dække kontrakterne for byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus i løbet af indeværende og det kommende år efterhånden som det behøves.

Mpr nr. A117131 - - Dato : 18490227
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Bygningskommissionen beder i et brev til justitsministeriet om at måtte få tilstillet et beløb på 2000 rdl. til rådighed til betaling af mursten, som leveres i løbet af næste måned.

Mpr nr. A117132 - - Dato : 18490828
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Dels til berigtigelse af købesummen for et stykke jord på Vejlby mark erhvervet af Århus Hospital, dels til bestridelse af løbende udgifter ønsker bygningskommissionen anvist et beløb på 1600 rdl dels udstedt til landsoverretsprokurator Dahl på Århus Amtsstue (1000 rdl.) dels til kommissionens formand. Justitsministeriet svarer i et brev 21 september, at beløbet er foranstaltet anvist på den ønskede måde.

Mpr nr. A117133 - - Dato : 18491012
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Til bestridelse af de løbende udgifter ved byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus ønsker bygningskommissionen anvist et beløb på 3000 rdl. dels til landsoverretsprokurator Dahl (2000 rdl.) dels til kommissionens formand på henholdsvis Århus Amtsstue og finanshovedkassen i København.

Mpr nr. A117135 - - Dato : 18491026
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisition. Justitsministeriet meddeler, at det af bygningskommissionen ønskede beløb på 5000 rdl. til bestridelse af udgifterne i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus vil blive anvist dels til landsoverretsprokurator Dahl på Århus Amtsstue dels til kommissionens formand på finanshovedkassen i København.

Mpr nr. A117224 - - Dato : 18521228
Forfatter:Goldschmidt Burmeister, Baumgarten & Simony, kulturminister Selmer, overlæge
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regning. Overlæge Selmer skriver til fuldmægtig Goldschmidt angående en regning på 600 rdl fra Baumgarten & Burmeister for omlægningen af vandledningerne. Goldschmidt bedes betale dette beløb. Regningens fulde beløb er på 1152 rdl., hvoraf fragår 124 rdl. fragår som erstatning for mangler. De resterende 428 rdl. overlades til kulturminister Simony at udrede.

Mpr nr. A117136 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Pengerekvisitioner. 21 pengerekvisitioner, (resten), med tilhørende anvisninger på beløb, der er medgået til opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Korrespondance mellem bygningskommissionen og justitsministeriet.

Mpr nr. A122122 - - Dato : 18530199
Forfatter:Borch (?)
Emnegruppe: Indtægts og udgiftsiden

Tekst:
Kasseekstrakter for Regnskabsåret 1852/53 indlagt : a: januar 1853 b: februar 1853 c: September og October 1852 d: November 1852 e: December 1852

Mpr nr. A116142 - - Dato : 18541217
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kasseekstrakt. Kommentarer til kassekstrakten fra Dahl.

Mpr nr. A121017 - - Dato : 18570511
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet hvori direktionen for sindssygehospitalet afkræves beløbet 107 rdl. 12 sk i anledning af en opgørelse af de forskudte lønudgifter i finansåret 1855.

Mpr nr. A006033 - - Dato : 18570604
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udbetaling af statstilskud. Ministeriet meddeler, at man kan hæve penge til anstaltens drift i Århus Amtstue. I alt fire skrivelser af denne art.

Mpr nr. A121054 - - Dato : 18570725
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1858-59. 10 stk. bilag medfølger.

Mpr nr. A006032 - - Dato : 18580131
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Underskud. Top Bøggild indberetter, at der er underskud i januar 1858 fordi der er sket prisforhøjelser. Patienttallet er større end beregnet på budgettet og endelig er der sket en forhøjelse af lønningerne. Han understreger, et det ikke er på grund af hans embedsførelse, der er underskud.

Mpr nr. A009058 - - Dato : 18580514
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regnskab. Ifølge den approberede Repartition over det bidrag, der til dækning af forskudsvis af statskassen udredte lønningsudgifter i året 1857 bliver at udrede af stiftelser, for hvilke regnskaber ere indsendte til revision og decision under justitsministeriet vil af den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge være at erlægge 120 rdl.16sk, hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet.

Mpr nr. A009026 - - Dato : 18590524
Forfatter:Lenning
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Revision. Ifølge den approberede Repartition over det Bidrag, der til dækning af lønninger til Personalet i vedkommende revisions-kontoer i indeværende aar bliver at udrede af de stiftelser, hvis Regnskaber indsendes til Revision og Decision i Justitsministeriet, vil af den Nørrejyske helbredelsesanstalt for Sindssyge være at erlægge 189 Rdl. 72 sk., hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet. Lenning.

Mpr nr. A009007 - - Dato : 18590611
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget 1860-61. Forslag angående forskellige udgifter ved Helbredelsesanstalten for Sindssyges drift i året 1860-61, som ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet er bevilliget.

Mpr nr. A009027 - - Dato : 18590611
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter ved Helbredelsesanstaltens Drift, som i året 1860-61 ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet for 1859-60 er bevilligede.

Mpr nr. A011030 - - Dato : 18620104
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Fra justitsministeriet ang. overskridelse af brændselsbudgettet.

Mpr nr. A011031 - - Dato : 18620315
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Aprobation af brændselsudgifter fra justitsministeriet.

Mpr nr. A012009 - - Dato : 18621011
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kasseunderskud.

Mpr nr. A022087 - - Dato : 18721211
Forfatter:Selmer Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Forvaltning. Århus Privatbank spørger om man vil lade alle penge forvalte af banken, st udbetaler kan ske ved anvisninger fra direktionen eller en der er bemyndiget hertil. Selmer forelægger sagen for direktionen og skriver tilbage, at man ikke vil indgå en sådan aftale, idet der bliver vanskeligheder med indbetalinger for patienterne.

Mpr nr. A029017A - - Dato : 18780401
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1878 til 31. marts 1879 beregnet efter et patienttal på 400. Mappe 855

Mpr nr. A040003 - - Dato : 18901117
Forfatter:Overgård, R P, kjøbmand Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Klage. Idet direktionen erkender, at deres klage, som De har fremsendt i skrivelse af 8. okt., har noget begrundet i sig, tilbyder den Dem herved en erstatning af 40 kr., som vil blive Dem udbetalt af anstaltens kasserer, når, De herpå tegner, at De er tilfreds med denne erstatning. Holm Til kjøbmand R. P. Overgård.

Mpr nr. A043015 - - Dato : 18930328
Forfatter:Jacobsen, Hagen S, forvalter kasserer Quistgård Lunn Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udbetalinger. Direktionen meddeler herved samtykke til, at anstaltens Kasserer, forvalter , S. Hagen Jacobsen, må udstede og underskrive konto kurent anvisninger, betalbare til anstaltens leverandører, på de beløb, anstalten har indestående i bankkontoret i Århus, dog således, at disse anvisninger for at være bindende for anstalten tillige skulle være noterede af anstaltens bogholder. Holm Lunn Quistgård.

Mpr nr. A045004 - - Dato : 18950815
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Obligationer. Meddelelser om. at nogle obligationer hat været indsendt til notering hos kreditforeningerne.

Mpr nr. A048015 - - Dato : 18980404
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udlæg. Der gives herved bemyndigelse til kassereren uden udgift ordre fra direktionen eller overlægen forskudsvis af anstaltens kasse at afholde udlæg for herværende patienter efter regning der er forsynede med vedkommende overopsyns attestation om deres rigtighed,- og for bogholder til at notere disse regninger. Pontoppidan.

Mpr nr. A049032 - - Dato : 18990709
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udbetalinger. Det meddeles herved, at direktionens anvisninger på bankkontoret i resten af indeværende måned ville blive underskrevet alene af medundertegnede hofjæger Quistgård. Pontoppidan Quistgård. Til bankkontoret.

Mpr nr. A049005 - - Dato : 18991219
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Ubekendt. Direktionen billiger efter det foreliggende ikke at kunne imødekomme Deres andragende af 11. ds. fremsatte ønske.

Mpr nr. A104291 - - Dato : 19000406
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udgifter. Der vil forekomme budgetoverskridelser på en række konti. Justitsministeriet forventer i forbindelse med det afsluttede regnskab for indeværende finansår at modtage indstilling fra direktionen med hensyn til de da endelig opgjorte overskridelser. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A052007 - - Dato : 19021115
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Statstilskud. I henhold til vedlagte begæring af 12tw dm fra anstaltens forvalter og kasserer tillader direktionen sig herved tjenstligt, at anmode om, at der måtte bliver foranstaltet anvist et beløb af 20.000 kr. af det anstalten ved finansloven for indeværende finansår bevilligede tilskud af statskassen. Århus amtstue har under 5te dm tilmeldt direktionen, at finansministeriet ønsker, at fremtidige udbetalinger af statstilskud til anstalten sker pr check på nationalbanken i stedet for som hidtil kontant gennem amtstuen, og direktionen tillader sig derfor tjenstligt at anmode om, at de ovennævnte 20.000 kr. måtte blive den tilstillede pr. check på Nationalbanken. Fra direktionen til justitsministeriet.

Mpr nr. A055002 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Finanslov. Forslag 1905-06.

Mpr nr. A065046 - - Dato : 19100514
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Statstilskud. Der spørges fra ministeriet om beløb som modtages i statstilskud, men ikke umiddelbart anvendes, indsættes til forretning. Man svarer, at det gør de. og indtægterne tilfalder anstaltens kasse.

Mpr nr. A065003 - - Dato : 19101217
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Tryksager. Til brug for finanslovkommissionen anmoder justitsministeriet om oplysning om, hvor mange trykkeudgifter der falder på staten ved anstalten. Udgifterne er 259 kr 85 øre.

Mpr nr. A067041 - - Dato : 19110325
Forfatter:Kjær, overplejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Honorarer. Ministeriet forespørger, hvem der får udbetalt de budgetterede 300 kr. til tilsyn af lynafledere, og hvem der får udbetalt honorar for gymnastikundervisningen, og endelig hvilken tandlæge, der får udbetalt de 300 kr. på den herfor opførte konto for ubemidlede ptt. pleje af tænder. Man svarer at det er kobbersmeden, gymnastiklæreren, der for en tid er erstattet af overplejer Kjær, og at man endnu ikke har truffet aftale med en tandlæge

Mpr nr. A067004 - - Dato : 19110426
Forfatter:Hjort, købmand
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Besparelser. Der skal foretages en undersøgelse af økonomien ved sindssygehospitalerne, hvorfor man giver købmand Hjort, Nyborg, fuld adgang til alle oplysninger desangående.

Mpr nr. A066026 - - Dato : 19110804
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Besparelser. En undersøgelse er foretaget, hvor de fastslås at der kan spares på bespisning på sindssygehospitalerne derfor holdes der et møde med justitsministeren, hvor man søger at lokalisere steder, hvor der kan spares.

Mpr nr. A066011 - - Dato : 19110930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bank. Ved en fejl er anstaltens indestående i Århus Privatbank kun blevet forrentet med 2% mod de aftalte 2 1/2% som herefter vil rette sig efter.

Mpr nr. A070007 - - Dato : 19131110
Forfatter:Rantzau, kontorchef overformynderiet
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bogholderi. Forslag til omordning af bogholderiet udfærdiget af kontorchef i overformynderiet Rantzau udarbejdet på foranledning af justitsministeriet.

Mpr nr. A072011 - - Dato : 19141201
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kassebeholdning. Ministeriet påpeger, at der ikke må være mere end 6000 kr. i kassen efter fællesregulativet.

Mpr nr. A075027 - - Dato : 19150803
Forfatter:Lund, Tetzen, grosserer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Andragende. Efter Deres ønske tilbagesendes Deres andragende Grosser Tetzen Lund Århus.

Mpr nr. A076043 - - Dato : 19160628
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Prisen på madaffald. Regnskab for avlsvæsen. Overlægen skriver til kontorchef Lundbye, Formand for kommissionen af 1. marts 1915, og giver en begrundelse for, hvorfor han har vægret sig ved at underskrive en passus i forslaget til betænkning, nemlig at når man lægger de priser der er betalt for madaffald i Viborg til grund, skønnes det, at de 12,69 ha af Århus hospitalets jordbeliggende, der er under landbrugsmæssig dyrkning, i finansåret 1913/14 har givet et underskud af ca 8000 kr. Tønderne i Viborg er petroleumstønder medens det i Århus er korntønder Overlægen sammenligner priserne for madaffald i Middelfart og Vordingborg, med priserne i Viborg. Der er et regnskab for avlsvæsen for 1914/15 indlagt i omslaget.

Mpr nr. A076028 - - Dato : 19160726
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Hospitalsforvalternes kontante kassebeholdning. Justitsministeriet henleder direktionens opmærksomhed på dens pligt til at påse at hospitalsforvalterens kontante pengebeholdning (kasse-beh.) ikke overstiger den af ham stillede sikkerhed. Direktionen har en almindelig pligt til at påse, at fællesregulativets bestemmelse overholdes af de underordnende funktionærer.

Mpr nr. A076019 - - Dato : 19160906
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Løn og stillingsbetegnelser for karle. Justitsministeriet beder direktionen oplyse, hvilken løn og anciennitet hver enkelt ved sindssygehospitalet ansat karl har samt hvori vedkommende virksomhed består. Der findes en opgørelse over løn og godtgørelser samt ancienniteten for de enkelte karle, samt hvor de beskæftiger sig med.

Mpr nr. A077023 - - Dato : 19170416
Forfatter:Lauridsen, C P, landbrugskonsulent Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp af 1 marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Havers og landbrugs drift i regnskabsmæssig henseende. Direktionen skriver til Justitsministeriet og meddeler dem at man fremover vil opføre landbrugets drift efter "Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs" udgivne modelregnskab og at man har taget kontakt med landbrugskonsulent C. P. Lauridsen, Vejlby. Årsagen er at man ikke tidligere har kunnet adskille hospitalets drift fra landbrugets (det var iht. en budgetordning). Justitsministeriet giver i brev af 23. juni direktionen lov til at gøre som den ønsker. C. P. Lauridsen har lavet en status og en fortegnelse over materiel pr. 1/4 1917 til bogholderen.ændringen fremkommer efter ønske fra kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende driften af Sindssygehospitalerne. Der findes et brev fra overlægen til formanden for Kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende priser på køkkenaffald sammenlignet med priserne i Viborg. Herudover findes en afskrift af et brev fra C. P. Lauridsen med hans ændringsforslag til hospitalets landbrug. Der er også et brev fra Kommissionen af l marts 1915 til Justitsministeriet dateret 22. maj 1916. Der er en afskrift af et brev fra Peder Nielsen Lisbjerg Terp dateret 13/5 1916 som er blevet anmodet af Kommissionens formand om at give en udtalelse om landbrugets drift på hospitalet i Århus.

Mpr nr. A076045 - - Dato : 19170426
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
1918/1918. Justitsministeriet skriver at iht. finansloven for finansåret 1917-18 er der til udgift og indtægt ved Århus sindssygehospital påregnet følgende beløb. Herefter følger udgifter og indtægter.

Mpr nr. A088049 - - Dato : 19220728
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bankkonto. Århus Privatbank meddeler, at man nedsætter renten fra 4 1/2% til 4%, hvorfor direktionen gør indsigelse og truer med at sætte pengene til et andet institut, hvilket betyder at renten bliver ført tilbage til den oprindelige.

Mpr nr. A091052 - - Dato : 19230222
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Postgirokonto. Man påtænker indført en postgirokonto til de løbende udgifter ved hospitalet. Man fastsætter, at der aldrig må være mere end den fastsatte kassebeholdning i kontoen, men bemærker, at der ved kvartalsskiftet vil indgå større beløb på grund af indbetalinger for kur. normalt vil der være en 2-3000 kr på kontoen.

Mpr nr. A087012 - - Dato : 19230815
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Besparelser. Direktoratet fremsender en oversigt over udgifterne pr. patient og ønsker at direktionen skal tilstræbe en nedbringelse af udgifterne på alle punkter, hvor sådanne er mulig.

Mpr nr. A089002 - - Dato : 19240403
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regning. Direktionen for statens sindssygehospitaler bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at udbetale arkitekt K. Varming honorar for tilsyn af hospitalets bygninger i finansåret 1923- 24.

Mpr nr. A017020 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Koncept til beretning til sundhedskollegiet. Vedlagt en avisside fra 1864 efter kampen på Dybbøl. Proklamation fra kongen, faldne og fangne officerer. Dagstelegram fra krigsministeriet. Forskellige annoncer. Mærket bilag 1866, men siden indeholder ikke noget specielt om hospitalet.

Mpr nr. A076009 - - Dato : 99999999
Forfatter:Larsen, Peter Chr, plejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Plejer. - Kontraktbrud. Brev til Sindssygehospitalet i Middelfart vedrørende plejer Peter Chr. Larsen, som anmodede om at blive løst fra sin tjeneste straks efter at være vendt tilbage fra sikringsstyrkerne. Dette blev ham nægtet, men han forlod alligevel sin plads. Han blev sagsøgt for kr. 270 (3 mdr. løn med kostgodtgørelse m.v. efter emolumentreglementet). Der blev indgået forlig om 90 kr. plus skadesløse sagsomkostninger.