Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 116 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119073B - - Dato : 18441104
Forfatter:Nielsen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøde. Adkomstattest og skøde til Niels Nielsen Bomholdsgård i Vejlby.

Mpr nr. A119019A - - Dato : 18470127
Forfatter:Johansen, kammerråd, landinspektør Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Anvisning fra byggekommissionen til kammerråd landinspektør Johansen i Århus til dækning af hans honorar for opmåling af de indkøbte jorder til bygning af den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland. Kan hæves hos landsoverretsprokurator Dahl i Århus.

Mpr nr. A119013A - - Dato : 18470814
Forfatter:Rasmussen, Hans Mikkelsen, Rasmus Jensen, Rasmus Stenberg, Mathias
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Undertegnede Hans Rasmussen, ejer af matri. nr. 26 i Weilbye Krat. Rasmus Mikkelsen ejer af 15 ibid og Rasmus Jensen Abild ejer ef no. 11 ibid, erklærer herved, at vi hver for sig vil afhænde ved salg til det offentlige så meget af vore bemeldte kratlodder, som kommer til at ligge norden for den linje, der trækkes i retning af Mathias Stenbergs søndre skellinje ud mod øst til havet, Købesummen bliver 400 rdl. pr td. lend. Der gives sælgeren vejret på de afhænde parcellere.

Mpr nr. A119014B - - Dato : 18470815
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Undertegnede Jacob Madsen, som hars selvtligt fæsteløvte på at postembedet i Weilbye ... Huus med Agerlod paa det saakaldte Egaa Fjed, under Matri. Nr. erklærer herved at jeg er villig til at afstaae og overdrage til det Offentlige uden nogen forholdenhed til min Fæsterettighed...

Mpr nr. A119015B - - Dato : 18470818
Forfatter:Steenberg, Marthinus Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Marthinus Steenberg sælger sin jord med hus for mindst 220 rd, dog således at Peder Nielsen jords matr. 6 a. kan erhverve et stykke til at lægge ind under sin grund. Han og hans familie må bebo huset samt høste dette års afgrøde på marken.

Mpr nr. A119119 - - Dato : 18471203
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 11 til Simony vedr. forberedelser til indhegning af Daareanstaltens grund.

Mpr nr. A119017A - - Dato : 18471204
Forfatter:Johansen, P A, landinspektør Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Byggegrund. Landinspektør P. A. Johansen fremsender kort over helbredelsesanstaltens jorder tillige med regning for opmålingen. Attesteres af Simony

Mpr nr. A119030A - - Dato : 18471208
Forfatter:Madsen, Jacob Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Overdragelse af jord. Til den nye dåreanstalt i Vejlby Krat bliver der købt jord, bl.a., et stykke, der hører ind under Vejlby præsten. Denne jord er fæstet til Jacob Madsen, der i kontrakten overdrages ejendomretten til et hus i Vejlby i stedet for, idet han afstår sit hævdfæste til pastor Wagtmann i Vejlby og den sælger grunden til dåreanstalten. Kopi af det originale dokument med præstens ægthedsvidnesbyrd på.

Mpr nr. A119018A - - Dato : 18471211
Forfatter:Simony Dahl, landsretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Anordning af Simony til landsretsprokurator Dahl med anvisning på udbetaling af købesummen for jord til bygninger og asylvejen samt opmåling af grunden indhegning af denne og løn til opsynsmand, der skal føre tilsyn med byggepladsen. Underskrevet Simony

Mpr nr. A119120 - - Dato : 18471211
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 16 Til Forvalter Rasmussen Svar på Brevet af 3/12 Om tilvejebringelse af de fornødne Tornebuske til Indhegning, og om hvilken sort der er bedst til formålet. - om Licitation over en stenkiste over bækken , og om anlæg af en skovvej.

Mpr nr. A119021B - - Dato : 18471224
Forfatter:Dahl Wenck, ingeniørkaptajn Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I brev fra Dahl meddeles, at der ligger penge til Wenck, ingeniørkaptajnen, der har anlagt asylvejen. Summen er 2150 rdl. Vedlagt deslige en afskrift bekræftet af Dahl over landinspektør Johansen beregning af arealet af grunden, der er indkøbt til Jyske asyl.

Mpr nr. A119121 - - Dato : 18480109
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 23 Til Simony Det oplyses at der skal bruges 12000 planter, af sorten Hvidtorn eller Havtorn (?)

Mpr nr. A119029A - - Dato : 18480203
Forfatter:Madsen, Jacob, ungkarl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kopi af dokument af overenskomst mellem commissionen til opførelse af en helbredsanstalt ved Risskov og Vejlby præstekald om afståelse af en lod, der tilhører præstekaldet. Overenskomsten og købesum 300 rdl pr. td. land er godkendt at danske cancelli. Jorden er fæstet til ungkarl Jacob Madsen der har et hus i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119022B - - Dato : 18480215
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I skrivelse til Det danske Cancelli fra kommissionen kan ses, at man ved berigtigelse af summerne i købet af grunden er stødt på, at en lod ejes af Ålborg? Hospital. Man ønsker indledt underhandlinger med stiftsøvrigheden om overtagelsen af denne lod.

Mpr nr. A119122 - - Dato : 18480215
Forfatter:Bygnings Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 34 Ansøgning til Rentekammeret om indkøb af 12000 hvidtorn-planter til levende hegn.

Mpr nr. A119033A - - Dato : 18480229
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Liste over pantegældsoplysninger, der skal påføres skøder ved køb af grund til helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A119123 - - Dato : 18480304
Forfatter:Rentekammeret
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 42 Skrivelse vedr. levering af 12000 planter. Der henvises til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm.

Mpr nr. A119124 - - Dato : 18480306
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 43 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Han anmodes om at sørge for forsendelsen af planterne snarres og billigst muligt.

Mpr nr. A119125 - - Dato : 18480330
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 54 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Der rykkes for svar , da man intet har hørt.

Mpr nr. A119126 - - Dato : 18480403
Forfatter:Plantageinspektør Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 56 Følgebrev til leveringen af de forlangte 12000 planter ( til Daareanstalten i Wiborg (?)).

Mpr nr. A119127 - - Dato : 18480414
Forfatter:Marthiniuus Stenberg, Opsynsmand over anstaltens jorder og Kratloder
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 58 til Simony "… lade dem videvorledes at det går med Daareanstaltens diger det går nu rask med at indkaste Jeg haaber at diget skal næsten være færdigt tel sørste mai. Jeg vente nu kuns på Planter til at beplante med (!)." anmoder om at benytte lidt græsning på anstaltens jorder.

Mpr nr. A119094A - - Dato : 18480415
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Arbejdstandsning. Århus amtsråd har indsendt en begæring til justitsministeriet om, at de arbejder der er begyndt ved dåreanstalten for Nørrejylland skal indstilles, idet der forventes mangel på arbejdskraft. Simony svarer, at der kun er indledt vejbygning til asylet, og at man vil fuldføre indhegningen af området. Ud over dette vil der ikke fordres nogen lokal arbejdskraft af betydning. Ved det fremtidige byggeri, bliver der fortrinsvis beskæftiget byggearbejdere fra købstæderne og København og der bliver tale om håndlangere fra de nærmeste landsbyer, hvilket vil betyde nogen mangel på arbejdskraft i disse, som kunne have været til brug for de lokale bønder. Ud over dette kan der ikke være tale om arbejdskraftbehov, som kan være til skade for arbejder i det øvrige amt.

Mpr nr. A119128 - - Dato : 18480425
Forfatter:Kommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 62 Kladde til 2 breve 1) Til forvalter Rasmussen om at planterne er afsendt med skib fra København vedr. Stenbergs anmodning om græsning ses ingen grund til at afslå, og Rasmussen anmodes om at faftale nærmere. 2) Til Stenberg om at henvende sig til Rasmussen vedr. græsningen.

Mpr nr. A119025A - - Dato : 18480505
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I anledning af at kommissionen har erfaret under opgørelsen af købesummerne at et areal tilhørte Århus Hospital, men var fæstet til Johan Christensen i Vejlby og der i den anledning er indsendt andragende til Det danske Cancelli om forhandlinger med stiftamtmanden og biskoppen vedrørende afståelse af det omtalte jordstykke meddeler cancelliet at man har underhandlet med de betræffende myndigheder, og at jorden kan afsås til en grundpris af 400 mark pr. td. land, idet det sættes i hartkorn efter hele gården samt at købet ikke indebærer nogen udgifter for sælgeren.

Mpr nr. A119129 - - Dato : 18480525
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 65 Til Simony Planterne er ankommer og plantet. Græsning aftalt med Stenberg

Mpr nr. A119027A - - Dato : 18480919
Forfatter:Dahl, stiftamtmand
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kommissionen har andraget, at der må forlods tilskødes jord til anstalten uden synsforretning, hvilket amtet indsender til approbation i danske cancelli, der misbilliger denne fremgangsmåde. Underskrevet af stiftamtmand Dahl til Moesgaard. Indlagt er et regnskab over udgifter til indhegning, vejbygning m.m. i anledning af byggemodningen.

Mpr nr. A119130 - - Dato : 18480923
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 77 til Simony ang. Salær for det tilsyn han har udført ved oprettelsen af hegnet på Daareanstalten.

Mpr nr. A119032A - - Dato : 18481025
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Bekræftelse fra amtet på, at der er lavet skøde om overdragelsen af et hus med grund til Jakob Madsen samt, at en del af jorden er overdraget til commissionen til opførelse af en dåreanstalt ved Vejlby af Vejlby pastorat. Skødet er i overensstemmelse med kancellibeslutningen af 3. februar s. å.

Mpr nr. A119031B - - Dato : 18481208
Forfatter:Dahl, overretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kommissionen skriver til justitsministeriet, at man gerne vil have overført 2000 mark til Århus Amtsstue til dækning af køb af en grund tilhørende præstekaldet i Vejlby samt til dækning af omkostninger af køb af areal til Grenåvej til asylet. Overretsprokurator Dahls kvittering er bindende.

Mpr nr. A119939 - - Dato : 18490315
Forfatter:Johansen, landinspektør Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Jeg påtvivler ikke, at af Århus Amt er communiceret Dem en under 17. f.m. af Indenrigsministeriet afgiven Resolution, hvorved det er tilladt at Skyldsætningen af de til Dåreanstalten for Nørre Jylland indkjøbte Jordlodder må skyldsættes efter taxations Forholdet af Ejendommen Matr. N: 6a Det ville imidlertid være Commissionen kjært at erfare, hvorvidt Sagen er fremmest og De ville derfor forbinden Dem os ved at meddele os underretning herom. Vi haabe, at der ikke fra Sælgernes side er mødt nogen Vanskeligheder ved Sagens Ordning på den af Ministeriet ...Måde. Til landinspecteur Johansen fra Simony

Mpr nr. A119034A - - Dato : 18490328
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Efter at købesummen for det af præsteembedet i Vejlby sogn ejede jordstykke som er solgt til dåreanstalten for 1252 rdl er berigtiget, sender man skødet med pastor Wagtmanns underskrift og stiftsøvrighedens berigtigelse af papiret, samt brev fra det danske kancelli om afsendelsen.

Mpr nr. A119035A - - Dato : 18490329
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Andragende til justitsministeriet om, at man må tinglæse skøderne uden påtegnelse om berigtigelse, idet adkomsten går helt tilbage til udskiftningen, hvor byens krat er fordelt på forskellige ejere.

Mpr nr. A119036A - - Dato : 18490330
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Brev fra kommissionen til opførelse af en dåreanstalt til fuldmægtig Goldschmidt om at tage skridt til købet af en lod, der tilhører Århus hospital, samt orientering om, at såfremt sagføreren ikke har tilstrækkeligt med midler i kassen, vil kommissionen snarest overføre de nødvendige midler.

Mpr nr. A119131 - - Dato : 18490330
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 104 Til Forvalter Rasmussen Der udbetales 50 Rbdlr for tilsynet, som er udført til stor tilfredshed, og tilbud om tilsyn med fremtidige udbedringer modtages med tak.

Mpr nr. A119037A - - Dato : 18490413
Forfatter:Lauersen, Mads Jensen, Christen Christensen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Efter denærede Commissions nske har jeg herved den ære at fremsende de forskellige Forhandlinger i Anledning af Indkøbet af forskellige Jordstykker i Vejlbye, nemlig 1) forhandlingerne i Vejlbye den 8. August 1847 med derpå tegnede Quitteringer for forskjellige til Sælgerne udbetalte summer, 2) Gjenpart af de nævnte forhandlinger med påtegnet Erklæring og Quitteringfor adskillige udbetalte summer fra gårdmændene Mads Lauersen, Christen Jensen og Niels Christensen i Vejlbye, 3) Erklæring fra 3die mænd i Vejlbye angående afhændelse til dåreanstalten af nogle dem tilhørende kratlodder.

Mpr nr. A119038B - - Dato : 18490417
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. På derom indkommen begjæring tillades det herved, at de til dåreanstalts indretning sammenkjøbte grundstykker på Vejlby Mark, må skyldsættes efter Taxations Forfaldet af Ejendommen Matr. N:6a og den fra samme til bemeldte Dåreanstalt kjøbte parcel, når iøvrigt parcellernes sælgere samtykke i, at ommeldte taxation tages til følge. Hvilket tjenesteligen tilmeldes hr. Kammerherren til behagelig efterretning og bekjendtgørelse for Vedkommende. Indenrigsministeriet.

Mpr nr. A117075 - - Dato : 18490512
Forfatter:Sørensen, P, skolelærer og kirkesanger Kramer, kalkbrænder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundstykke. Skolelærer og kirkesanger P. Sørensen tilbyder på egne og medinterssenters vegne et jordstykke på Vejlby mark til bygningskommissionen til en nærmere angivet pris eller evt. leje. Det drejer sig om 3,5 tønder land med ler og mergelforekomster. Kommissionen svarer, at den ikke for øjeblikket finder tilrådeligt at købe jorden, da der allerede er sluttet kontrakt om levering af mursten, men at man evt. senere vil tilbydeat købe brøndsten m.v. fra det på grunden beliggende teglværk. Endvidere har man meddelt kalkbrænder Kramer, at han evt. kan leje brændeovnin hos dem.

Mpr nr. A117142 - - Dato : 18491211
Forfatter:landsoverretsprokurator, Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Brev fra bygningskommessionen til landsoverretsprokurator Dahl. hvori det meddeles ham, at der på Århus Amtsstue er anvist ham et beløb på 12800 rdl. til betaling for de jordlodder på Vejlby mark, som kommissionen har truffet købsoverenskomst med.

Mpr nr. A119050B - - Dato : 18491215
Forfatter:Simony Dahl Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Mageskifte. Simony skriver til Dahl, at han medsender et udkast til mageskiftebrev mellem dåreanstalten og Steenberg. Endvidere er der rettet i grundskylddsætningen. Se 119-049.

Mpr nr. A119051A - - Dato : 18491227
Forfatter:Christensen, Johannes Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fæsteren af Århus Hospitals grund i Vejlby, Johannes Christensen, ansøger om, at der må tilstås ham renter af købesummen på jorden, tilbage til 1847, men dette afviser Dahl, idet det ville give ham fordel frem for de andre sælgere, dog synes Dahl stemt for, at give et års rente, for den gode stemnings skyld.

Mpr nr. A119012B - - Dato : 18499999
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Kort over hovedparcellen no. 1 af Peder Nielsens gårds jorder matrikel nr. 6 a Vejlby by og sogn, Hasle Herred.

Mpr nr. A119052A - - Dato : 18500125
Forfatter:Christensen, Johannes Steenberg, opsynsmand Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Bygning. I brevet fra kommissionen til helbredelsesanstaltens opførelse til Dahl anføres først nogle kontrakter på sand, mursten og sokkelsten, derefter omtales kravet fra Johannes Christensen om renter for købesummen tilbage til 1847. Kommissionen kan ikke tage stilling hertil, da det hører under justitsministeriets myndighed. Man mener dog, at hvis han selv havde krævet det kunne der allerede være skrevet skøde dengang - hvis han derfor har lidt tab, er det hans egen skyld. Opsynsmand Steenberg, der fører tilsyn med byggepladsen ønsker lønforhøjelse, hvilket man mener er billigt, da der nu igen er arbejde igang på stedet. Hvorvidt en markopsynsmand skal have salær for indkøbet af et mindre parti kampesten, lader man stå hen. Dog mener man, at det er bedst at ahn, hvis der skal udbetales ham penge for denne ydelse, at prisen bestemmes dagvis.

Mpr nr. A119053A - - Dato : 18500305
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor meddeler, at der er udbetalt følgende summer til sælgere af grunde til den planlagte dåreanstalt i Vejlby Krat, hvilket ialt bliver 12893 og 8 sk.

Mpr nr. A119054A - - Dato : 18500401
Forfatter:Wagtmann, pastor Goldscmidt, sagførerfuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Der er til kommissionen til opførelse af en dåreanstalt på Vejlby Mark indsendt en regning fra pastor Wagtmann i Vejlby med opgørelse over de summer han skal fordele. Man beder derfor sagførerfuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor om at sende det skyldige beløb på 165 rdl 4 mark og 11 sk. som man anmoder pastor wagtmann om at fordele samt at sørge for, at der bliver aflagt kvittering fra hver enkelt modtager.

Mpr nr. A119132 - - Dato : 18500423
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 265 Til Commisionen ang udbedringer af hegn omkring grunden.

Mpr nr. A119056B - - Dato : 18500527
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Johannes Christensen har anmodet om at der af købesummen til hans fæstelod, ejet af Århus Hospital betales renter af købesummen siden overdragelsen af jorden til hospitalsbyggeriet i 1847. Man når dog til den konklusion at han selv er skyld i, at der ikke tidligere er udbetalt penge. Vedlagt er Købekontrakten til anstaltens jorder underskrevet af lodsejerne i 1847. Det er originalen.

Mpr nr. A119058A - - Dato : 18500705
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Bygning. Retsskriveren har ikke taget skridt til udfærdigelse af skøder på almindeligt papir, idet han har ventet på kommissionen til opførelse af et dårehospital ved Århus har taget skridt dertil. Endvidere meddeles, at begge bygningerne er assurerede, hvor meget ved Goldschmidt dog ikke.

Mpr nr. A119059A - - Dato : 18500720
Forfatter:Vhrisrnsen, Johannes, jordfæster Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Jordfæsteren Johannes Christensen, der har en fæstegård ejet af århus Hospital, har krævet, at der udbetales ham renter i den tid han ikke har kunnet diaponerer over den til dåreanstalten solgte jordlod fra sagens underskrivelse til udstedelse af skøde. I brevet skriver Dahl, at han ikke mener at Johannes Christensen har krav på denne rente, idet han så får en forrettighed fremfor andre sælgere. Dahl anbefaler dog, at der udbetalet fæsteren et beløb af 25 rdl.

Mpr nr. A119060B - - Dato : 18500807
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fæster Johannes Christensen har ønsket at få betalt renter af den periode, hvorfra jordlodden til bygning af dåreanstalten ved Århus blev solgt til kommissionen og til der blev bygget, idet han ikke har kunnet udnytte lodden i denne periode. I indstilling til justitsministeriet fra kommissionen, skriver man at der er indgået overenskomst med køberne om, at der ikke måtte hugges tømmer på lodderne efter salget hvilket har været aftalt med alle sælgerene.

Mpr nr. A119064B - - Dato : 18500813
Forfatter:Hermann Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Gennem Dahl er kommissionen til opførelse af en dåreanstalt i Jylland blevet gjort opmærksom på, at den lodsejer der tidligere var utibøjlig til at sælge sin grund, Hermann, er nu villig til at afhænde denne meget billigt, hvilket kommissionen ønsker at benytte sig af, hvorfor der indsendes anmodning til ministeriet om tilladelse til at købe grunden for 600 rdl.

Mpr nr. A119133 - - Dato : 18500815
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 371 Til Plantageinspektør Schäfer, Hirchholm. Bestilling af yderligere 6000 planter

Mpr nr. A119065B - - Dato : 18500830
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Brev fra ministeriet, der omhandler tingløsning af skøder på køb af grunden til den nye jydske dåreanstalt på ustemplet papir. Endvidere besører skrivelsen udbetaling af diæter til kommissionens medlemmer under rejse på kommissionens vegne. Disse ansættes til 4 rdb. pr. dag.

Mpr nr. A120045 - - Dato : 18500903
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Skrivelse fra justitsministeriet til amtmanden i Århus hvori det meddeles, at bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus gives fritagelse for af betale stempelafgift fra de skøder, som erholdes ved køb af jordlodder til hospitalet.

Mpr nr. A119010A - - Dato : 18500910
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Køb af byggegrund. Århus stiftsamt meddeler, at man fra finansministeriet har fået tilladelse til at udfærdige købskontrakter på ustemplet papir. Man gør opmærksom på, at dette udtrykkeligt skal fremgå af de udfærdigede papirer.

Mpr nr. A119066A - - Dato : 18500916
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Brev til justitsministeriet med anmodning om, at man på kommissionens vegne vil indsende en ansøgning til finsansministeriet om, at skøderne til indkøbt jord til byggegrund for den nye dåreanstalt for Nørrejylland på blive tinglæst på ustemplet papir, idet retsskriveren, der skal udfærdige papirne, mener at denne procedure er nødvendig.

Mpr nr. A119069B - - Dato : 18501002
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokurator kontor meddeler, at der er givet tilladelse fra finansministeriet til at affatte skøderne til den nye dåreanstalt på ustemplet papir, hvilken tilladelse medsende skrivelsen. Den foreliggende skrivelse er en genspart i ekstrakt.

Mpr nr. A119134 - - Dato : 18501004
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 421 til Commisionen efterlyser plantene

Mpr nr. A119135 - - Dato : 18501012
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 452 til Forstraad Schäffer hvor der rykkes for planterne

Mpr nr. A119136 - - Dato : 18501016
Forfatter:Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 431 til Simony Meddelelse om afsendelsen af planterne.

Mpr nr. A119137 - - Dato : 18501018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 455 til Goldshmidt Meddeler om forsendelsen af 8 pakker med tilsammen 6000 5 år gamle hvidtornplanter. Bedes give besked til Forvalter Rasmussen.

Mpr nr. A119063B - - Dato : 18501018
Forfatter:Graah
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Finansministeriet meddeler, at da der er indsendt ansøgning til ministeriet om, at skødet for købet af byggegrund til den nye jydske dåreanstalt må udstedes på ustemplet papir, har ministeriet valgt selv at påtegne de indsendte papirer, hvilket Graah fra amtet meddelser kommissionen.

Mpr nr. A119067B - - Dato : 18501027
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I skrivelse fra fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokuratorkontor meddeles, at skødet til dåreanstaltens grund er blev medsendt denne skrivelse. Endvidere omtales leverence af mursten fra teglværket her i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119139 - - Dato : 18501214
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 484 refererer til 468 Til Forvalter Rasmussen , hvor man bifalder hans forslag til driftsplan. Forslag til ændring af Stald og Ladebygninger er overladt til Selmer at bedømme.

Mpr nr. A119140 - - Dato : 18510131
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Brev til Selmer bl.a vedr. ladebygningen

Mpr nr. A119143 - - Dato : 18510227
Forfatter:A Otterstrøm, Gartner
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Bygningscomm. Protokol Nr. 509

Mpr nr. A119144 - - Dato : 18510316
Forfatter:J. Chr Jensen, Aarhus
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brev til Selmer. Tilbud om bistand ved haveanlæg. Efter henvendelse til Bindesböll

Mpr nr. A119146 - - Dato : 18510322
Forfatter:Commisionen, - Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 523 Brev til Procurator Dahl. Otterstrøms forslag viderebringes til Dahl og Bindesböll .Selmer og Dahl bemyndiges til at træffe afgørelser i samråd med Bindesböll

Mpr nr. A119145 - - Dato : 18510325
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brev til Procurator Dahl. Selmer er blevet forsinket med at rejse til Aarhus pga et barns sygdom. Skitserer overvejelser om grundens anlæg. A119145a Tegning af grunden med bygningernes placering .

Mpr nr. A119148 - - Dato : 18510529
Forfatter:Gartner Jensen,
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 571 Forslag til Haveanlæget opdelt i flg. Afsnit: A:Kjøkkenhaven. B: Lysthaven C: Overlægens Have D: Inspektørens Have E: Langs de nordlige plankeværker: Patientgårde og Blegeplads. F: Møddingsplads. Tegningen mangler!

Mpr nr. A119147 - - Dato : 18510603
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brefv til Prokurator Dahl: Jeg modtog i dag hosfølgende skrivelse fra Gartner Jensen i Aarhusmed tilhørende udkast og plan til Haveanlæggene ved Daarea

Mpr nr. a110150 - - Dato : 18510819
Forfatter:Commisionen - Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr.602 Udkast til breve til Gartner Jensen og Otterstrøm, hvor det meddeles dem at deres planer ikke vil blive anvendt.

Mpr nr. A119149 - - Dato : 18510829
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr.593 Idet hans forslag ikke anvendes fremsendes nota for det på opfordring udførte arbejde. 119149a : Nota på 20 Rbd. 119149b : Selmer til Goldsmidth: Anviser 25 rbdl til udbetaling til Jensen. 22/8 1851

Mpr nr. A119141 - - Dato : 18510927
Forfatter:Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift til Forvalter rasmussen vedr udbedring af vej og anmoder om anvisning til Offersen som har udført arbejdet.

Mpr nr. A119068B - - Dato : 18511003
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Sælgere af jorden. hvorpå helbredsanstalten bygges svarer endnu kongtiende af den jord, som de har afhændet, hvilket de i vedlagte skrivelse søger ændret. De har fået skattepenge tilbage, men det kniber at få dem fordelt retfærdigt. Vedlagt er en liste over, hvor meget skat, der betales af sælgerne til Kommissionen for opførelse af helbredsanstalten hedder det blandt andet, at der skal leveres 6000 stk røde tagsten til hovedbygningen.

Mpr nr. A119151 - - Dato : 18511221
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 715 Beretter til Selmer hvad han har udført af arbejde siden sin ankomst/ansættelse(?)

Mpr nr. A119152 - - Dato : 18520106
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 716 til Selmer hvad han har udført af arbejde .

Mpr nr. A119142 - - Dato : 18520123
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Bygningscomm. Protokol Nr. 718 Brev til Simony / Commisionen ang Afregning (?) for de udførte forretninger.

Mpr nr. A107016 - - Dato : 18520124
Forfatter:Sebelin, Holm m.fl.
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Forskellige overslag over stakitter og plankeværk. Indlagt i 107012

Mpr nr. A119153 - - Dato : 18520224
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 748 til Selmer om hvorvidt anlægget er fremskyndet, og om forskellige anskaffelser

Mpr nr. A122139 - - Dato : 18520722
Forfatter:Commisionen . Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
oprindeligt journalnr. 1852/10 Til Direktionen. vedr. Købesummen på Anstaltens Jorder

Mpr nr. A119071B - - Dato : 18520722
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. Da vi antager, at skøderne på de for Helbredsanstalten for sindssvage i Nørrejylland restest opbevares af den for anstalten udnævnte direktion, undlader vi ikke indesluttet af tilstille den ærede direktion disse, idet vi udbeder os til stsåelse for modtagelsen behageligt meddelet. Den jydske Daareanstalts byggekommission i København

Mpr nr. A119072B - - Dato : 18520731
Forfatter:Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. At skjøderne på de helbredsanstalten for sindssvage i Nørre-jylland tilhørende jorder, som anstaltens byggekommission under 22. dm. har oversendt direktionen, af denne er modtagne under 28. dm. skulde direktionen ikke undlade hermed at tilstaa. Selmer Dahl Jespersen.

Mpr nr. A116097 - - Dato : 18551013
Forfatter:Steenberg Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Dahl har ladet falde en yttring om at det ville være godt at købe Steenbergs jord, det hedder sig, at denne nu er til salg for 2800 rdl. Brevpapiret er det eneste jeg har set med påtrykt Asylet ved Århus.

Mpr nr. A121104 - - Dato : 18560218
Forfatter:Bogholder Borch og h. Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Div. Bilag vedr. grudkøb .

Mpr nr. A116100 - - Dato : 18560219
Forfatter:Sørensen, Frederik
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Man har købt Frederik Sørensens grund for 1000 mark pr. kvardratmeteren, såfremt grunden ved nærmere opmåling holder 27.000 kvardratalen.

Mpr nr. A116096 - - Dato : 18560403
Forfatter:Regensburg, amtmand
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Sagen handler om Egå fed og er underskrevet af amtmand Regensburg.

Mpr nr. A121108 - - Dato : 18569999
Forfatter:direktionen , herredsfogeden mflr.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Læg mærket: Dokumenter uden videre værdie vedkommende de tilkjøbte ejendomme. Indeholder div skøder og panteoblogationer tilbage fra 1842. Hvorforde er arkiveret som uden værdi er uvist. Bør nærmere gennemgås. Indlagt bl.a. 121109

Mpr nr. A121109 - - Dato : 18570907
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
Regnskabsbilag vedr. de nye Kjøb af jorder

Mpr nr. A115271 - - Dato : 18619999
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Have. Overslag over udgifter til anlæg af have og Tørreplads ved anstaltens nye bygninger. Underskrevet Gartner M. Jensen. Beløber sig til 154 rigsdaler og 4 skilling.

Mpr nr. A015022 - - Dato : 18650318
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Udskrift af matriklen vedr. anstaltens ejendom i Vejlby sogn.

Mpr nr. A017021 - - Dato : 18670502
Forfatter:Købke Selmer Sophie, Selmers datter
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Brev fra Købke, der foretog opmålingen af hospitalet. Omtaler sikkert trykningen af* Planer, idet brevet omtaler to regninger hvoraf den ene på 203 Rdl ikke er betalt. Brevet slutter med en hilsen til lille Sophie (Slemers datter).

Mpr nr. A017014 - - Dato : 18670703
Forfatter:Købke, J K, ingeniørkaptejn patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Ledsageskrivelse til Justits ministeriet for en plan over hospitalet, der er udarbejdet af en patient ingeniørkaptajn J. K. Købke til hvem der er en takkeskrivelse fra direktionen. Brev til direktionen fra Købke: tak for det venlige brev "min delagtighed i det omhandlede værk har været mig til velsignelse, og blandt så meget andet er jeg asylets højt agtede mig dyrebare læge, professor Selmer, taknemmelig".

Mpr nr. A115167 - - Dato : 18700528
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Papirer vedrørende forskellige parceller i Vejlby Krat. Købt i 1868.

Mpr nr. A116223 - - Dato : 18700602
Forfatter:Napoleon, Pierre Borch Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Napoleon: Borch har været indblandet i en jordhandel og han beder nu om at gartneren må få et mindre honorar for sin tjeneste i denne forbindelse. Direktionen diskuterer om Borch også skal have en erkendtlighed for sin indsats. En kammerjunker, der skyder på folk er blevet ekspederet herind på en aldeles formløs måde, men lige så hurtigt atter sendt ud herfra af Selmer. Han hedder Pierre Napoleon.

Mpr nr. A021019 - - Dato : 18710214
Forfatter:Abild, Jensen Ole
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Direktionen anmoder justitsministeriet om tilladelse til at erhverve Ole Jensen Abilds parcel, der støder op til anstaltens vej og ligger med tre sider op ad anstaltens grund. Købet udgør en sum af 650 Rdl og der bliver på finansloven afsat 700 Rdl til dette formål. Køb af jord.

Mpr nr. A021003 - - Dato : 18711027
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Til indenrigsministeriet. Direktionen tillader sig at anmode om matrikelkortene for de anstalten underlagte jordejendomme.

Mpr nr. A116072 - - Dato : 18720321
Forfatter:Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Spildevand. Linjen til spildevandsledning er stukket ud. Den ligger sine steder kun 12 alen fra bækken mod hidtil 14, vejinspektør Muller besigtiger linien og accepterer denne, hvis der bliver nedlagt glaserede rør.

Mpr nr. A023022 - - Dato : 18730226
Forfatter:Liisberg, H Pedersen, Blåkjær Jens
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Mageskifte med H Liisberg. Vedkommende har købt en parcel tidligere tilhørende gårdmand Jens Pedersen i Vejlby. Denne grund grænser op til anstaltens grund ved to sider, men anstalten har en grund, der ligger ned mod havet. Denne grund vil L mageskifte med en parcel af nordenden af sin grund.

Mpr nr. A023017 - - Dato : 18730911
Forfatter:Hermansen, Marius, murer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skelstrid. Murer Marius Hermansen, Vejlby Krat har klaget over Anstaltens havedige (c f 173/1871) Hermansen påstår, at vejen ligger på hans grund, men en landvæsenskommission kommer til den slutning, at vejen ikke ligger på hans grund, hvorfor han heller ikke er den rette vedkommende til at klage over anstaltens havedige.

Mpr nr. A119074A - - Dato : 18741214
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. Tinglyste skøder for salget af byggegrund til den nye helbredsanstalt for Nørrejylland.

Mpr nr. A116084 - - Dato : 18770528
Forfatter:Winge, prokurator Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Prokurator Winge har ordnet et jordkøb med Valeur til 8600 kr, den afsatte sum hertil 12000. Selmer mener, der skal købes anden jord for resten af pengene.

Mpr nr. A031009 - - Dato : 18810609
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Anstalten vil erhverve et stykke land med en grusgrav, der ligger mellem banen og havet, hvortil justits ministeriet bevilliger 500 kr., der skal føres til udgift i regnskabet for indeværende år.

Mpr nr. A031003 - - Dato : 18811008
Forfatter:Eilertsen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skel. Gårdejer Eilertsen ønsker et tjørnehegn afkappet og klippet idet det skader hans afgrøder. Han henviser til loven af 6. marts 1869. Anstalten svarer, at både grøften og diget som hegnet står på tilhører anstalten, hvilket giver hegnet en afstand af 3 alen til nabomarken. Anstalten er derfor ikke forpligtiget efter omtalte lov.

Mpr nr. A048036 - - Dato : 18981017
Forfatter:Meyer, Møller, Mariesminde
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Møller Meyer, Mariesminde tilbyder anstalten en jordlod, der liggende umiddelbart nord for kirkegården, med tilhørende bygninger, der foreslås anvendte til indkvartering af ældre gifte plejere eller håndværkere, som anstalten gerne vil have boende i nærheden. Der søges bevilling til finansåret 1899-1900.

Mpr nr. A052045 - - Dato : 19020409
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Man indsender en oversigt over samtlige til anstalten hørende parceller med matrikelnumre og ønsker et kort fra landbrugsministeriet over anstaltens ejendomme, men der er problemer med matrikel nr. 8. Sagen medfølger ingen kort.

Mpr nr. A077013 - - Dato : 19160320
Forfatter:Nielsen, Anton C, konsul
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Salg af krat tilhørende hospitalet. Justitsministeriet skriver til direktionen at konsul Anton C Nielsen af Århus ikke kan købe krattet da der for tiden ikke bør sælges.

Mpr nr. A076008 - - Dato : 19161215
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Indlemmelse af Vejlby kommune i Århus Købstad. I brev til justitsministeriet anbefales det, at indlemmelse ikke sker, da hospitalet ikke ville have gavn af det. I øvrigt ville personale og patienter komme til at betale større skatter, hvorfor det kunne blive svært at få de forskellige pladser tilfredsstillende besat.

Mpr nr. A079029 - - Dato : 19170730
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Kolonihaver. Forespørgsel gennem sundhedsstyrelsen om der er arealer ledige til kolonihaver på hospitalets grund. Direktionen svarer, at man anvender al jorden, dels til dyrkning af korn og foderstoffer, dels til dyrkning af grønsager, hvorfor man ikke ser sig i stand til at stille jord til rådighed til sådanne formål.

Mpr nr. A078055 - - Dato : 19171103
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Julemærkekomiteen. Komiteen ansøger om tilladelse til at erhverve sig en grund, der tilhører sindssygehospitalet til bygning af et rekonvalcenthjem for børn. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til at afhænde det pågældende stykke jord (som er indtegnet på vedlagte matrikelkort), men ministeriet ønsker ikke at sælge.

Mpr nr. A081003 - - Dato : 19180716
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Fredning af strand. I anledning af fredningslovens vedtagelse, skal der fredes strand og denne skal åbnes for almenheden. Derfor er strandens grundejere deriblandt hospitalet indkaldt til fredningsforretning. I den anledning forespørger hospitalet, om man skal rive bådeskuret på stranden ned, idet det er brøstfældigt og trænger til en gennemgribende reparation. Ministeriet anbefaler, at man ikke river skuret ned, men lader det stå indtil det evt. falder sammen, hvor man så kan undersøge mulighederne for at genrejse det.

Mpr nr. A081052 - - Dato : 19180725
Forfatter:Nielsen, A. M. Sørensen, Johs.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Fabrikant A. M. Nielsen og fabrikant Johs. Sørensen ønsker at købe en grund af hospitalet til opførelse af villaer, man ansøger ministeriet, der forespørger på hospitalet. Man ønsker her ingen bebyggelse tæt på hospitalet, hvorfor ministeren afslår at ville sælge grunden.

Mpr nr. A085003 - - Dato : 19201202
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Frasalg af jordstykke. Vejlby kommune har fået lov af justitsministeriet til at overtage noget af hospitalets jord til en pris af kr. 3000,- pr tdr land.

Mpr nr. A094025 - - Dato : 19250212
Forfatter:Clausen, fabrikant "Elvirasminde"
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordsalg. Fra fabrikant Clausen "Elvirasminde har direktoratet modtaget tilbud om køb af noget af jorden til hospitalet her. Man spørger fra direktoratet, om der er mulighed for at afhænde jord, hvilket bliver besvaret benægtende herfra.

Mpr nr. A016031 - - Dato : 19660928
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Breve fra Århus Stiftamt om indhegning af Vejlby Krat.

Mpr nr. A119011B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Kort over lodderne, der skal indkøbes til hospitalets byggegrund.

Mpr nr. A119020B - - Dato : 99999999
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Landsoverretsprokurator Dahl meddeler, at det være lettest at udstede skøder på ustemplet papir og få dem anerkendt af rentekammeret (skattevæsenet). Endvidere ønsker han en taksationskommitte nedsat, idet der ikke er sket nogen taksation samtidig med landinspektør Johansens opmåling af grunden. Dahl skriver endvidere, at der endnu ikke har meldt sig leverandører af kampestem, hvorfor det sikkert bliver nødvendigt at avertere igen. Dahls forvalter siger, at det går rask fra hånden med indhegning af det købte areal.