Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 84 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A118089 - - Dato : 18520131
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Fortegnelse over møblement og rekvisitter tilhørende kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Der er desuden vedlagt tegninger over kapellets indretning.

Mpr nr. A118003 - - Dato : 18520420
Forfatter:Vagtmann, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Vejlby Sogns præst pastor Vagtmann besvarer forespørgselen om, hvorvidt han er villig til at overtage præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere forventes det, at han tillige mod betaling kan give nogle undervisningstimer ved hospitalet ud over at forrette kirketjeneste i dettes kapel samt foretage jordpåkastelse m.v.. Af hans svar fremgår det at han ønsker en prøvetid på et eller to år, samt at han ønsker, at der igen indrettes en præstegård i Vejlby, hvorved hans arbejde i menigheden lettes. Han er nu bosat i Århus, og har således en vejstrækning på 4 km. til sin arbejdsplads.

Mpr nr. A118004 - - Dato : 18520421
Forfatter:Brammer, biskop
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Skrivelse fra biskop Brammer Århus angående besættelsen af hvervet som præst ved sindssygehospitalet ved Århus. Han anbefaler, at dette hverv overlades til sognepræsten ved Vejlby kirke. Endvidere omtales den undervisning af patienter, som det også vil tilkomme præstekaldet ved hospitalet at udføre. Forholdet mellem overlægen og præsten ved hospitalet. Skrivelsen er sendt til kirke - og undervisningsministeriet.

Mpr nr. A118009A - - Dato : 18530125
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Brev til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående udarbejdelsen af en instruks for præstens virke på hospitalet. Da hospitalet nu har været i virksomhed i 4 måneder, ønsker direktionen denne sag endelig ordnet, idet adskillige rekonvalecenter på hospitalet er grundlag for præstens virke.

Mpr nr. A118005 - - Dato : 18530405
Forfatter:Vagtmann, pastor Brammer, biskop
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst: Pastor Vagtmann Vejlby sogn meddeler herved sin indstilling til det af overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus forfattede udkast vedrørende præstegerningen på hospitalet til biskop Brammer Århus.

Mpr nr. A118006 - - Dato : 18530409
Forfatter:Brammer, biskop Vagtmann, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Biskop Brammer Århus giver sin indstilling til spørgsmålet om præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus, som tilstilles kirke- og undervisningsministeriet. Navnlig behandler han forholdet mellem den kirkelige og den lægelige side af omsorgen for patienterne, herunder de divergenser der kan opstå mellem disse to forskellige angrebsvinkler på patienternes sjælelige befindende, og det deraf nødvendige kompetenceforhold mellem disse to parter. I fortsættelse af pastor Vagtmanns indstilling til det af overlægen udarbejdede udkast til instruks for præstegerningen på hospitalet drøfter biskoppen indholdet i paragrafferne 2,5,6,7,8 og 9.

Mpr nr. A118056 - - Dato : 18530902
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkegård. I alt 9 aktstykker vedrørende spørgsmålet hvorledes der skal skaffes gravplads til de afdøde patienter fra sindssygehospitalet ved Århus. Disse er hidtil i stort omfang blevet begravet på Vejlby kirkegård. Imidlertid er der opstået et behov for enten at udvide denne eller lade hospitalet oprette sin egen kirkegård. Korrespondance mellem hospital, ministerium og menighedsrådet for Vejlby sogn samt med Århus stift.

Mpr nr. A118011 - - Dato : 18530922
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Skrivelse, hvori de to forslag til instruks for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus, nemlig kirke- og undervisningsministeriets udkast og det af hospitalsdirektionen udarbejdede, diskuteres for at nå frem til en fælles holdning. Skrivelsen er stilet til justitsministeriet.

Mpr nr. A118090 - - Dato : 18531120
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overslag over snedkerarbejdet i forbindelse med indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118093 - - Dato : 18531121
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel Inventarliste og overslag over snedkerudgifter ved indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118088 - - Dato : 18531121
Forfatter:Thielemann, arkitekt Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Gudstjeneste. Arkitekt Thielemann skriver til overlæge Selmer angående udformningen af et lokale på hospitalet til brug ved afholdelse af gudstjeneste for patienterne.

Mpr nr. A118002 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Bestemmelser angående præstens forhold ved sindssygehospitalet ved Århus. Opdelt i 8 paragraffer.

Mpr nr. A118010 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Motivering til forslaget om instruks for præstens virke ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er tale om en kladde på 8 sider, der bla.a. i udstrakt grad beskæftiger sig med forholdet præst og overlæge imellem i relationerne til de enkelte patienter. Endvidere behandles spørgsmålet om, hvorvidt det skal pålægges præsten at undervise patienterne i relegion og andre dermed beslægtede fag.

Mpr nr. A118007 - - Dato : 18539999
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Bestemmelser angående præstens forhold ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er to kopier, hvoraf den ene kun omfatter 8 paragraffer, mens den anden med overlæge Selmers skrift indeholder 9 paragraffer.

Mpr nr. A118091 - - Dato : 18540113
Forfatter:Thielgård, chr, snedkermester
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overslag over udgifterne til indretning af et kapel på sindssygehospitalet ved Århus udformet som et tilbud fra snedkermester Chr. Theilgård.

Mpr nr. A118018 - - Dato : 18540130
Forfatter:Lauenberg, pastor Brammer, biskop Århus stift
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Lauenberg Vejlby sogn besvarer et brev fra biskop Brammer Århus stift, idet han i henhold til det fra biskoppen modtagne brev dels referer hovedpunkterne i dette og dels besvarer de stillede spørgsmål vedrørende løn og arbejdsvilkår for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118094 - - Dato : 18540217
Forfatter:Nielsen, malermester
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Malermester Nielsens beskrivelse af det malerarbejde der skal udføres ved indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118095 - - Dato : 18540308
Forfatter:Thielemann, arkitekt Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Skrivelse fra arkitekt Thielemann til overlæge Selmer vedrørende indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet drejer sig især om tavlerne til salmenumre og altertavlen.

Mpr nr. A118096 - - Dato : 18540328
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Altertavle. Skrivelse til overlæge Selmer angående valget af et maleri, som skal anvendes som altertavle i kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118097 - - Dato : 18540331
Forfatter:Selmer, overlæge Thielemann, arkitekt
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirke. Arkitekt Thielemann skriver til overlæge Selmer angående udførelsen af messehagel og altertavle samt tavle til salmenumre til anvendelse i kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119030B - - Dato : 18540614
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Dierektionen for sindssygehospitalet ved Århus har henvendt sig til justitsministeriet i anledning af færdiggørelsen af kapellet på hospitalet. Man beder fra hospitalets side om, at der måtte blive foranlediget indvielse af dette på behørig vis

Mpr nr. A118013 - - Dato : 18550710
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Justitsministeriet udbeder sig direktionens ytringer til en betænkning, som biskoppen for Århus stift har udarbejdet som kommentar til det af hospitalet fremsatte forslag til instruks for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus dateret 25. januar 1853, idet der er enkelte divergenser mellem de to udkast.

Mpr nr. A118014 - - Dato : 18550907
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Hermed rundsender overlæge Selmer en af ham forfattet besvarelse af justitsministeriets skrivelse i præstesagen til direktionens medlemmer, idet han samtidig konstaterer, at sagen ikke kan behandles på det førstkommende direktionsmøde den 22. september, hvortil der allerede er tilstrækkeligt med sager på programmet.

Mpr nr. A119026B - - Dato : 18570123
Forfatter:Brammer, biskop Århus stift
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Biskop Brammer Århus stift skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af den forestående indvielse af det nyindrettede kapel på hospitalet, som kirke- og undervisningsministeriet har anmodet ham om at foretage indvielsen af

Mpr nr. A119029B - - Dato : 18570205
Forfatter:Selmer, overlæge Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overlæge Selmer skriver til biskorp Brammer i anledning af den forestående indvielse af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119033B - - Dato : 18570216
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Brev fra biskorp Brammer til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den forestående indvielse af kapellet på hospitalet

Mpr nr. A119028A - - Dato : 18570219
Forfatter:Selmer, overlæge Boesen, provst
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overlæge Selmer skriver til provst Boesen for at underrette ham om tidspunktet for indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus, som han forventes at deltage i.

Mpr nr. A119035B - - Dato : 18570223
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Skrivelse til biskorp Brammer Århus Stift fra sindssygehospitalet ved Århus, hvori man meddeler, at forberedelserne til indvielsen af kapellet er truffet i overensstemmelse med hans foreskrifter. Indvielsen er fastsat til at finde sted den 1. marts

Mpr nr. A119036B - - Dato : 18570225
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Biskorp Brammer meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sin endelige accept af, at indvielsen af kapellet kan finde sted den 1. marts kl. 13.30, om intet uforudset måtte indtræffe

Mpr nr. A119037B - - Dato : 18570306
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Justitsministeriet underrettes herved om, at indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus har fundet sted den 1. marts, og der udtrykkes det håb, at hospitalets kirkelige forhold nu ved ministeriets mellemkomst vil blive ordnet

Mpr nr. A118017 - - Dato : 18570310
Forfatter:for Århus stift, Biskoppen Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. I henhold til direktioenns skrivelse af 22. september 1855 meddeler justitsministeriet hospitalet, at de i skrivelsen nævnte ændringer i instruksen for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus er tiltrådt af biskoppen for Århus stift samt af kirke og undervisningsministeriet. De af pastor Lauenberg ønskede lønvilkår, samt at han tillægges fri befordring er tiltrådt af ministeriet.

Mpr nr. A118020 - - Dato : 18570324
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Brev fra direktionen (kladde) til justitsministeriet i præstesagen. Hvori pastor Lauenberg indstilles til hvervet som præst ved sindssygehospitalet ved Århus under de af ham skriftligt opstillede betingelser, idet han skal følge den af direktionen og kirke- og undervisningsministeriet i fællesskab udarbejdede instruks.

Mpr nr. A118019 - - Dato : 18570520
Forfatter:Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at sagen vedrørende bestridelse af den præstelige gerning ved hospitalet nu er løst, således at dette overdrages pastor Lauenberg Vejlby sogn til en årlig betaling på 200 rdl. plus fri befordring eller godtgørelse herfor.

Mpr nr. A118016 - - Dato : 18570526
Forfatter:Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præsteløn. Pator Lauenberg fremsætter herved til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønske om at måtte få sit honorar for arbejdet på hospitalet forhøjet fra de nuværende 200 rdl. pr. år til 300 rdl. året plus fri befordring.

Mpr nr. A121014 - - Dato : 18570528
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Skrivelse fra lærer Hjortshøj Vejlby til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori han indvilliger i at påtage sig hvervet som kirkesanger ved Hospitalets kapel under i brevet nærmere stillede betingelser.

Mpr nr. A121015 - - Dato : 18570530
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Brev til lærer Hjortshøj fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori ansættelsen af denne ved kapellet på de stillede betingelser bekræftes.

Mpr nr. A104344 - - Dato : 18570606
Forfatter:Lauerberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Lauerberg i Vejlby har modtaget ordre til at overtage sjælesorgen ved anstalten, men ønsker 300 Rd. i løn i stedet for de 200, som ministeriet har godkendt, hvilket han i skrivelse til direktionen anmoder om at få. Meddelelse fra direktionen til forvalteren.

Mpr nr. A121094 - - Dato : 18570821
Forfatter:Direktionen / Ingerslev
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
JN 111/1857 <<<" Om at anstalen udgør en Særegen Menighed">

Mpr nr. A119027B - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Noder med tekster til brug ved indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Der er ialt 8 nodeark

Mpr nr. A119034B - - Dato : 18579999
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Brev fra bogholder Borch til en unavngiven professor, hvori denne opfordres til at deltage i indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet har desuden den et privat indhold

Mpr nr. A009059 - - Dato : 18580325
Forfatter:Schøtt, M I, kammerråd Demant, orgelbygger, Odense
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Orgel. Kammerråd M. I. Schøtt til Søholm skænker anstalten et orgel. Der anbringes en indskrift med teksten: Justitsraad M. I. Schøtt til Søholm skjænkede i 1859 dette orgel til det jydske Asyl i Erkjendelse af, at private Kræfter gjøre vel i at understøtte den offentlige Humanitets Bestræbelser. Orglet er restaureret af orgelbygger Demant, Odense.

Mpr nr. A011009 - - Dato : 18610424
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Gudstjenester på søn - og helligdage.

Mpr nr. A011013 - - Dato : 18610630
Forfatter:Hjortehøj, skolelærer og kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Til skolelærer og kirkesanger Hjortehøj, Vejlby, om gudstjenesten.

Mpr nr. A011094 - - Dato : 18611106
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Stemning af orgel.

Mpr nr. A014006 - - Dato : 18640930
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Vedr. pastor Laurbergs død og beskikkelse af ny præst.

Mpr nr. A015012 - - Dato : 18650705
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Klage over at præsten kun holder gudstjeneste hver anden søn- og helligdag.

Mpr nr. A027012 - - Dato : 18770406
Forfatter:Borch, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Borch går af fordi han har fået en anden stilling. Der foregår en brevveksling vedr. præstens befordring til og fra hospitalet, der forhandles med to andre præster om tilknytning til hospitalet.

Mpr nr. A027014 - - Dato : 18770608
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Justitsministeriet har brevvekslet med kirke- og undervisningsministeriet og spørger i denne anledning om der tilkommer præsten andre goder end 800 kr. i årsløn for at forrette gudstjeneste ved anstalten. Man svarer, at der er aftalt fri befordring til og fra anstalten i embeds medfør.

Mpr nr. A027013 - - Dato : 18771022
Forfatter:Krøyer, pastor Jensen, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Krøyer skriver, at han desværre ikke ser sig i stand til at holde gudstjeneste den følgende søndag, men han anbefaler, at man taler med pastor Jensen, der gerne vil bestride præstegerningen på hospitalet.

Mpr nr. A030021A - - Dato : 18800225
Forfatter:Duus, Th, organist Gædeken, organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Organist Th. Duus søger om at få sin løn på 120 kr. sat op. Han har overtaget organiststillingen efter Gædeken i 1867 og har, siden haft den samme løn. Han klager over, at han skal gå den halve mil fra Århus til anstalten, nu da alderen trykker ham. Desuden indfører han, at hans indtægter er små.

Mpr nr. A031006 - - Dato : 18810812
Forfatter:Hjortshøj, P I, skolelærer og kirkesanger Petersen, G M, skolelærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. P. I. Hjortshøj, der er lærer ved Vejlby skole og kirkesanger på hospitalet ansøger om afsked på grund af alder. Denne bliver bevilliget og i stedet bliver tredielærer G. M. Petersen, Vejlby ansat med en årsløn af 200 kr.

Mpr nr. A033007 - - Dato : 18830804
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. P. skifter bolig til Veilby præstegård og man skriver til ministeriet, om der fortsat skal ydes 300 kr. i befordringstilskud til præsten. Ministeriet ansætter omkostningerne uforandret.

Mpr nr. A096023B - - Dato : 18870699
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Ligkapel. Overslag ang. en bygning indeholdende et kapel på kirkegården. Jordarbejde, tømmerarbejde ...

Mpr nr. A036000 - - Dato : 18880621
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Ligkapel. Byggekontrakt.

Mpr nr. A041005 - - Dato : 18911030
Forfatter:Ussing, Henry Braem
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. At justitsministeriet fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet har modtaget meddelelse om, at hans majestæt kongen under 16. okt. allernådigst har beskikket den fungerende præst ved sindssygeanstalten for Nørrejylland sognepræst for Vejlby menighed, Henry Braem Ussing, til sognepræst for Hvidovre menighed i Sjælland stift fra den dag at regne da den i Valby opførte kirke indvies for at tages i brug som filialkirke i Hvidovre sogn, det skal man til behagelig efterretning tjenestilig meddele.

Mpr nr. A042018 - - Dato : 18920105
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Oplysninger til ministerialbogen. I følge cirkulære fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet af 1. oktober d.å. og instruks af samme dato om ministerialbogens førelse efter nye skemata, vil det herefter være højst ønskeligt, at der ved anmeldelse af fødsler på sindssygeanstalten meddeles præsten oplysninger om: 1) Fødselsår og dato. 2) Forældrenes fulde navn efter forevisning af døbe- eller vielsesattest, deres stilling og bopæl, moderens alder (fyldte år). Barnets ægte fødsel må altid dokumenteres med vielsesattest. Og ved anmeldelse af dødsfald: 1) dødsdag og år. 2) begravelsesstedet (kirkegårdens, sognets eller herredets (købstadens) navn) 3) begravelsesdagen, 4) den afdødes fulde navn så vidt muligt forevist dåbs- eller fødselsattest. 5) Den afdødes stilling og bopæl (sidste fast opholdssted, betegnet ved landet, byen sognet og herredet i købstaden ved gaden og husnummeret) samt for så vidt oplysning derom kan erholdes tillige den afdødes fødested og forældrenes (ved uægte fødte moderens) fulde navn stilling og bopæl. 6) Hvis den afdøde var eller vides at have været gift anføres dette tillige samt, så vidt muligt, ægtefællens fulde navn og deres sidste fælles bopæl. 7) Afdødes alder. 8) Af hvilken præst begravelsen er forrettet. Århus stiftsprovstebolig, den 5. januar 1892.

Mpr nr. A042015 - - Dato : 18920402
Forfatter:Welding, Christian Frederik Adolf, pastor Ricard
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Direktionen tillader sig herved at henstille til det høje ministerium, at pastor Christian Frederik Adolf Welding, der er bleven sognepræst i Vejlby og er blevet indsat i sit embede i søndags den 27. marts, også må blive ansat som præst ved sindssygeanstalten. Fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsen har justitsministeriet modtaget underretning om, at det under 28... har behaget hans Majestæt Kongen allernådigst at beskikke hidtilværende sognepræst for Vejlby menighed under Århus Stift og præst ved sindssygeanstalten ved Århus, Christian Frederik Adolf Welding til 2. ..siddende kapellan ved Bremerholms menighed her i Staden. Hvilket man herved tjenesteligt skal meddele til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A042005 - - Dato : 18920930
Forfatter:Hallager Quistgård Lunn Holm Christensen, Chr, lærer og kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Jeg underskrevne lærer og kirkesanger i Vejlby tager mig herved den frihed at andrage den høje direktion om at måtte blive ansat som kirkesanger ved sindssygeanstalten ved Århus. Chr. Christensen I henhold til Deres andragende af 30. f. m. meddeles der Dem herved udnævnelse som kirkesanger ved sindssygehospitalet ved Århus, fra den 1. oktober d.å. at regne ind til videre mod en årlig løn af 200 kr. Holm Lunn Quistgård Direktionen har modtaget Deres meddelelse om, at De ikke ønsker at fungere som kirkesanger ved sindssygeanstalten kirke. Hallager

Mpr nr. A045001 - - Dato : 18951011
Forfatter:Welding, pastor Holm
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. I anledning af at justitsministeriet fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet har modtaget forespørgsel om, hvorvidt det ønskes, at der ved opslag af det ved pastor Weldings forflyttelse ledigblevne embede som sognepræst for Vejlby menighed i Århus Stift ligesom ved tidligere opslag skal tages forbehold om, at den mand, som beskikkes til samme, skal være pligtig til såfremt det forlanges tillige at overtage udførelsen af de præstelige forretninger ved sindssygeanstalten ved Århus, samt i bekræftende fald, hvilket vederlag der i det hele må blive tillagt...virksomhed, skal man tjenstligt udbede sig direktionens ytteringer med hensyn til det rejste spørgsmål behageligen meddelte. Holm meddeler, at man helst ser en moden mand i embedet samt at vederlaget er 800 kr. årligt.

Mpr nr. A051001 - - Dato : 19019999
Forfatter:Beyer, C T A, kontorassistent organist Johnsen, C, overopsynsmand organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Organist. Den som organist fungerende overopsynsmand C. Johnsen fratræder og kontorassistent C. T. A. Beyer tiltræder.

Mpr nr. A055001 - - Dato : 19040602
Forfatter:Martensen-Lansen, Pastor Jørgensen, Geert, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Kirkesanger. Pastor Martensen-Larsen aftræder, i stedet ansættes Geert Jørgensen. Man forespørger i justitsministeriet om man fortsat skal betale højtidsoffer til præst og kirkesanger. Ministeriet svarer at menigheden har den samme pligt, som andre menigheder.

Mpr nr. A058020 - - Dato : 19060419
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst og degn. Forhandlinger vedrørende afløsning af højtidsofferet over skatten. Dette er allerede tilfældet ved anstalten i Middelfart. jfr. brev fra Helweg.

Mpr nr. A060054 - - Dato : 19071204
Forfatter:Jørgensen, Geert, præst Christensen, førstelærer kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Klage fra præsten Geert Jørgensen, over at kirkesangeren førstelærer Christensen, har opført sig usømmeligt under altergangen. Direktionen giver ham en næse. Mappe 827.

Mpr nr. A104250 - - Dato : 19080118
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkegang. Sindssygehospitalet får tilladelse til at anvende særkalke ved navneren i gudstjenesten. Dette meddeles herved kontoret på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A060007 - - Dato : 19080609
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Altergang. Hospitaler m.v. hvor der foreligger smittefare ved brug af fælles alterkalk har fået tilladelse til at anvende særkalke ved uddelingen af altervinen. Dette ønskes også på sindssygeanstalten.

Mpr nr. A062041 - - Dato : 19081019
Forfatter:Vinten, Ejnar, kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Ejnar Vinten ansættes som kirkesanger ved anstaltens kirke.

Mpr nr. A063021 - - Dato : 19090529
Forfatter:Jørgensen, Geert, præst
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Justitsministeriet forespørger, hvorledes præstegerningen besørges ved anstalten. Man svarer, at anstalten er en særskilt menighed jfr. kgl. resolution af 2. januar 18958. Der afholder gudstjeneste hver helligdag i kapellet. For tiden er Geert Jørgensen, Vejlby præst, skrivelse af 10. december 1904 (brev 19225 journal no. E 3899) Betaling for begravelser er ordnet iflg. brev 16. juni 1908 4206 journal no. 7292. Endvidere fællesregulativet S9 af 3. marts 19888. I brev af 12. oktober 1895 er fastsat de betingelser for præsten som ministeriet har anset for ønskelige brev nr 14826 journal nr E 3899. Oplysningerne skal bruges ved ansættelse af præst i Vordingborg.

Mpr nr. A064017 - - Dato : 19090810
Forfatter:Jørgensen, Geert, pastor Beyer, ass organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Pastor Geert Jørgensen klager over, at organisten ass. Beyer har forladt sin plads ved gudstjenestens begyndelse den 8. august 1909 uden nogen lovlig grund. Præsten frabeder sig dette og fastholder, at han er den øverste myndighed i kirkelige sager på anstalten kun underlagt kirkelige myndigheder. Dette indskærper han overfor overlægen, der forklarer, at Beyer havde en privat aftale, som han skulle overholde, hvorfor han forlod orglet. I øvrigt må præsten fremlægge flere enkeltheder, hvis man skal diskutere præstens og overlægens kompetence i forhold til hinanden.

Mpr nr. A065060 - - Dato : 19100221
Forfatter:Jørgensne, Geert, pastor Martensen Larsen, H, lic theol
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Geert Jørgensen har ladet lic. theol. H. Martensen Larsen (så vidt jeg ved blev denne Københavnsk biskop) prædike i kirken og haft nogle højskoleelever med sig til gudstjeneste uden ovl. samtykke, hvorfor man klager til justits- og kirkeministerium og henholder til regulativet, at præsten skal rette sig efter ovl. anvisninger.

Mpr nr. A065042 - - Dato : 19100720
Forfatter:Beyer, ass Jørgensen, Geert, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præsteværelse. Ass. Beyer har meddelt pastoren at præsteværelset midlertidig skal flyttes, hvorfor pastor Geert Jørgensen anmoder om en skriftlig meddelelse fra direktionen. Denne meddeler, at præsten p.g.a. byggearbejde foreløbig kan anvende det såkaldte dameværelse ved siden af festsalen.

Mpr nr. A065002 - - Dato : 19101220
Forfatter:Bækgaard, 3. lærer Jørgensen, Geert
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. 3. lærer Bækgaard fra Vejlby Skole søger stillingen som kirkesanger ved anstaltens kirke. Han anbefales af Geert Jørgensen og får stillingen med en løn af 200 kr årlig. Han siger op i 1914.

Mpr nr. A069031 - - Dato : 19120523
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Menighedsråd. Biskoppen spørger, om hospitalet kan se nogen anledning til at oprette et menighedsråd for dens kirke, idet det i en ny lov er bestemt, at der skal være et råd for hver kirke. Man svarer, at der formentlig ingen grund er til dette.

Mpr nr. A069006 - - Dato : 19121224
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Forespørgsel fra ministeriet om befordring af præsten, hvor det anføres, at denne med lethed kan gå fra sin bolig til hospitalet på et kvarter.

Mpr nr. A071021 - - Dato : 19131000
Forfatter:Jensen, Chr, præst
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Bethaniaforeningens Bureau. Præst ved Bethlehemskirken Chr. Jensen meddeler, at søstrene i hans bureau står til tjeneste. Foreningen har virket siden 1907 i Vejle.

Mpr nr. A072005 - - Dato : 19140430
Forfatter:Olsen, M, kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Det meddeles herved kontoret, at lærer M. Olsen i Vejlby er ansat som kirkesanger ved hospitalets kirke fra den 1. maj d.å. at regne med en løn af 200 kr. årlig.

Mpr nr. A075069 - - Dato : 19150304
Forfatter:Christensen, Rigmor, organist Christensen, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Rigmor Christensen, der er gift med kontorfuldmægtig Christensen ansøger og erholder pladsen som organist.

Mpr nr. A080004 - - Dato : 19180422
Forfatter:Christensen, fru fuldmægtig organist Jørgensen-Geert, pastor organist Steen, Holger N S
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Undertegnede, der er lærer ved Vejlby Kommuneskole og organist ved Vejlby Kirke, tillader sig herved ærbødigst at ansøge om at blive ansat som organist ved sindssygehospitalets kirke. Jeg er 50 år gammel og har samtidig med skolelærereksamen taget eksamen i orgelspil. Fra jeg var 25 år gammel har jeg stadig udøvet organistvirksomhed og haft mange elever i orgelspil, ligesom jeg i de 4 år, jeg har været i Vejlby, ret tit har vikarieret for fru fuldmægtig Christensen i hospitalets kirke. Med hensyn til anbefalinger tillader jeg mig at henvise til pastor Geert-Jørgensen, Vejlby. N.S. Holger Steen. Ansættes. Lønnen er 200 kr. årligt.

Mpr nr. A082004 - - Dato : 19200119
Forfatter:Hansen, Aage, kirkesanger Steen, Holger, organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger, organist. Aage Hansen, kirkesanger og Holger Steen, organist, ansøger om lønforhøjelse. De får 200 kr. årligt. Tilsvarende opgaver i Vejlby Kirke honoreres med 500 kr. efter deres oplysninger.

Mpr nr. A085013 - - Dato : 19201113
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirke. Direktionen får forespørgsel om afståelse af et areal til opførelse af en kirke i Risskov. Direktionen ønsker ikke dette.

Mpr nr. A088043 - - Dato : 19220727
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge Drechsel Jensen, Bertel
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Menighedsråd. Besvarende Deres højærværdigheds skrivelse skal jeg på direktionens vegne meddele, at man må finde det ønskeligt, at der i henhold til lov om menighedsråd oprettes et særligt menighedsråd for de personer, der er fast knyttede til hospitalet. Følgende afsnit er slettet: Men da jeg efter telefonsamtale med Deres højærværdighed er kendt med, adgangen til deltagelse i kommunale og politiske valg står hospitalets patienter åben under visse betingelser, må jeg anbefale at valgret til menighedsråd også står åben for patienter, når de opfylder betingelserne derfor, og når overlægen ikke finder at deres tilstand er til hinder for udøvelsen af valgretten. Slettet afsnit slut. Antallet af funktionærer, der er fast knyttede til hospitalet (d. e. boende på hospitalets grund) og som opfylder de i loven nævnte betingelser er antagelig 130-40. Overlæge Thune Jacobsen. Tiltrædes Drechsel ligeså Bertel Jensen.

Mpr nr. A088081 - - Dato : 19241018
Forfatter:Andersen, A C, plejer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Sogneråd. Plejer A. C. Andersen er i sognerådet og har i den anledning været i Tyskland. Man har ikke set sig i stand til at ansætte afløser til ham, uden over medhjælpskontoen hvilket direktoratet efterlods billiger, men man understreger, at dette ikke kan ske i fremtiden.

Mpr nr. A094018 - - Dato : 19250228
Forfatter:Branting
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Begravelse. Telegram: Søndag flages halv stang til 4 derefter hel Brantings begravelse Direktoratet.

Mpr nr. A118015 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Foreløbige bestemmelser angående præstens forhold til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119032B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Inventarliste for kapellet