Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 63 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116141 - - Dato : 18550412
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontor. Top Bøggild og Borch sender andragende til direktionen om at der må blive ansat en assistent i kontoret.

Mpr nr. A015017 - - Dato : 18650417
Forfatter:Grønvalt, Vilh Harup, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansøgninger til kontorassistent-stillingen, der gik til Vilh. Harup Grønvaldt.

Mpr nr. A116057 - - Dato : 18730716
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Grønvalt der er blevet ansat i 1861 ved hospitalets udvidelse fik dengang 200 rdl i årsløn. Han mener, at direktionen allerede dengang havde anmodet ministeriet om, at sætte lønnen til 300 rdl. Han understreger, at det er umugligt for man at have bibeskæftigelse, da han hele dagen er optaget på anstaltens vegne. Endvidere er der langt til byen, derfor ansøger han om de 300 rdl i årsløn.

Mpr nr. A116101 - - Dato : 18770312
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Grønvalt er blevet ansat som bogholder i Viborg, hvorfor man inddrager hans instruks der er fra 1865, og som er vedlagt sagen.

Mpr nr. A027015 - - Dato : 18770425
Forfatter:Bernth, L A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Der er 22 ansøgere, og stillingen bliver besat med L. A. Bernth til en årsløn på 600 kr., desuden er der fri bolig og fri forplejning på anden klasse. Med en gensidig opsigelsesfrist på 6 uger. Desuden skal der erlægges en kaution på 1000 kr. efter direktionens nærmere bestemmelse. Instruks vil blive skrevet og tilsendt.

Mpr nr. A030001 - - Dato : 18800424
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansættelse. Hr. løjtnant Jensen meddeles, at han er ansat som assistent ved anstaltens kontor, og at han indtil videre skal rette sig efter bogholderens anvisninger, idet der senere vil blive forelagt en instruks.

Mpr nr. A030011 - - Dato : 18801101
Forfatter:Hallesen, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrueplads. Stillingen bliver besat med frk. Hallesen, der fratræder på grund af sygdom den 31. 10. 1894.

Mpr nr. A033005 - - Dato : 18830801
Forfatter:Rasmussen, Chr S, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. En stilling som kontorassistent ved anstaltens kontor besættes med Chr. S. Rasmussen.

Mpr nr. A037004 - - Dato : 18880718
Forfatter:Herrstrøm, Gustav, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Blandt 89 ansøgere bliver Gustav Herrstrøm ansat som anden kontorassistent. Hans instruks er vedlagt sagen, heri hedder det, at han skal stå til rådighed for forvalteren og bogholderen samt renskrive overlægens post. Arbejdstiden er fra 1. april til 1. okt. 8-1 fra 1. okt. til 1. april 9-1 samt hele året fra 3-7 eftermiddag.

Mpr nr. A041021 - - Dato : 18910305
Forfatter:Grønvalt, Christian Vilhelm, bogholder Borch, kancelliråd 7 kl
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansættelse af bogholder. I henhold til Deres dersom indgivne ansøgning er De fra 1. maj 1891 ansat som bogholder ved sindssygeanstalten ved Århus. Til Hr. Bogholder Christian Vilhelm Grønvalt, Sindssygeanstalten Viborg. Borch udnævnes til kancelliråd af 7. kl. ved sin fratræden.

Mpr nr. A042013 - - Dato : 18920504
Forfatter:Lund, Albert, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Yngste kontorassistent. En plads bliver ledig efter af 2. kontorassistent bliver ansat i Viborg. Pladsen søges af 3 unge mænd, hvoraf den ene er Albert Lund, Køge. Lund får pladsen og det er ham, der senere bliver udnævnt til forvalter.

Mpr nr. A044010 - - Dato : 18940731
Forfatter:Møller, Anna, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrue. Anna Møller bliver ansat. Vedlagt sagen er instruks for oldfruen samt pensionsbegæring fra 1908, hun tildeles 479 kr. årligt i pension.

Mpr nr. A049053 - - Dato : 18990410
Forfatter:Larsen, L M, inspektør revisor Borch, kancelliråd revisor død
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Revisor. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge om den ved cancelliråd Borchs død ledigblevne post som revisor ved anstalten må blive mig overdraget, og vil jeg i den anledning oplyse, at jeg er 44 år gammel, inspektør ved fattigvæsnet i Århus på 13de år, før den tid fuldmægtig på forskellig restkontorer. L. M. Larsen. Antages. 1917. Det meddeles herved at hospitalet fra udgangen af indeværende finansår ophører med aflæggelse af månedligt bespisningsregnskab, og at det Den overdragne hverv at revidere disse regnskaber derfor fremtidig ophører. Fra direktionen, til Inspektør L. M. Larsen, Blegdamsvej 114, I, København . Vedlagt flere ansøgninger om posten som revisor.

Mpr nr. A050022 - - Dato : 19000808
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. 2 ansøgninger til stillingen som kontorassistent for bogholderen. Stillingen tildeles Beyer.

Mpr nr. A050016 - - Dato : 19000811
Forfatter:Beyer Grønvalt
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Exerpt af skrivelse til direktionen fra kontoret: Jeg skal tillade mig at indstille Beyer til antagelse. Rent bortset fra det forretningsmæssige, ville jeg anse hans ansættelse som en akvisition for anstalten. Men samtidig har jeg den tro, at han egner sig for kontorgerningen og ville blive en flink medarbejder, som jeg for mit vedkommende ville sætte pris på at få som assistent. Grønvaldt. Direktionen ønsker at begge ansøgere til stillingen skal fremstille sig for den.

Mpr nr. A050015 - - Dato : 19000822
Forfatter:Pontoppidan Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 29 f.m. er antaget som kontorassistent her ved anstalten fra 1. november d.a. at regne med løn 600 kr. årligt, der stiger med 100 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 800 kr. årligt samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder. De er underkastet den instruks for tjeneste, som vil blive overleveret Dem ved tiltrædelsen. Hr. C. T. A. Beyer, Viborg, Pontoppidan.

Mpr nr. A051024 - - Dato : 19010903
Forfatter:Vestergård, borgmester bestyrelsen Schwenn, bestyrelsen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Direktionsmedlem. Borgmester Vestergård har fremsat begæring om at fratræde den stilling i bestyrelsen i stedet for indsættes Schwenn, der dog dør i 1902, da man ønsker tilstillet et portræt af ham til direktionsstuen.

Mpr nr. A052036 - - Dato : 19020610
Forfatter:Jacobsen, W G C
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansøgning fra skibsintendant W. G. C. Jacobsen om stillingen som forvalter og kasserer.

Mpr nr. A052037 - - Dato : 19020613
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Første tillæg til Berlingske Tidende den 16. juni 1902 med opslag af forvalterstillingen.

Mpr nr. A052038 - - Dato : 19020616
Forfatter:Jensen, Gotthjælp
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansøgning til stillingen som forvalter fra Gotthjælp Jensen, Frederiksberg, Kong Gerorgsvej 6 A st. Desuden mange ansøgninger til samme stilling.

Mpr nr. A052052 - - Dato : 19020624
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansættelsesbrev for Albert Lund, desuden meddeles om dekorering R a D. Mappe 915.

Mpr nr. A052030 - - Dato : 19020722
Forfatter:Knudsen, Niels Christian Marius, direktionen Schwenn, direktionen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Direktionen. Efter at Schwenn er død indtræder Niels Christian Marius Knudsen, Århus i direktionen.

Mpr nr. A052035 - - Dato : 19020724
Forfatter:Lund, Albert, kontorassistent forvalter Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. I henhold til Deres ansøgning af 22 fm. udnævner direktionen Dem herved til forvalter og kasserer her ved anstalten fra 1. nov. då. at regne med en årlig lønning af 2400 kr., der stiger med 200 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 3200 kr., samt familiebolig og 16 favne bøgebrænde eller pengegodtgørelser derfor, og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, under betingelse af, at De stiler anordningsmæssig kaution af 6000 kr. efter nærmere forhandling med direktionen. De er pligtig til at underkaste Dem instruks, der senere vil blive givet Dem, og nærværende udnævnelse vil være at tinglæse ved Hasle m.fl. herreders ret 8. juli 1840 s 9. Til kontorassistent Albert Lund underskrevet af Hallager og Quistgård.

Mpr nr. A052017 - - Dato : 19020812
Forfatter:Andersen, Jenny , assistent oldfruen Møller, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent hos oldfruen. Pladsen som assistent hos oldfruen her på anstalten er ledig og ønskes besat senest den 1ste november da. med en praktisk, ugift dame, der er kendt med og har deltaget i ledelsen af arbejdet i et større dampvaskeri. Lønnen er 300 kr. årligt og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om denne plads stiles til direktionen og sendes til oldfrue frk. Møller her på anstalten i løbet af 14 dage fra dato. Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Frk. Jenny Andersen, Svaneapotek, Vejle ansættes.

Mpr nr. A052031 - - Dato : 19020822
Forfatter:Jensen, Hans, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent for forvalteren. Hans Jensen ansættes med en løn af 750 kr. stigende med 100 kr. for hvert treidie års tjeneste indtil 1050 kr. Fri station på 2den forplejningsklasse samt en opsigelsesfrist på 6 måneder. Instruks vedlagt.

Mpr nr. A052033 - - Dato : 19021118
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansættelsesmeddelelse til Albert Lund om at han er beskikket som hospitalsforvalter, Han stiller en kaution på 15.000 kr. Ansat fra 1. november 1902.

Mpr nr. A050020 - - Dato : 19041123
Forfatter:Beyer, C T A, assistent Kautionsforsikringselskab, Dansk
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kaution for kontorassistentstilling. Da hr. assistent C. T. A. Beyer, Århus, til os har indgivet en begæring om udstedelse af kautionsforsikring til sikkerhed for Dem, tillader vi os at anmode Dem om så fuldstændig som muligt at besvare omstående spørgsmål, da Deres besvarelse heraf, i forbindelse med den dertil knyttede erklæring, vil danne grundlaget for vor forpligtigelse overfor Dem. Dansk Kautionsforsikringsselskab til direktionen.

Mpr nr. A057003 - - Dato : 19051028
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder død Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Bogholder. Til justitsministeriet, finsnaministeriet, 1. revisior departement. Direktionen skal herved tjenstligt indberette at den, efter at bogholder C. V. Grønvalt under 22. dm. er afgået ved døden, indtil videre har konstitueret kontorassistent C. T. A. Beyer som bogholder fra den 26. dm. at regne.

Mpr nr. A050019 - - Dato : 19051116
Forfatter:Beyer, assistent Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Jeg tillader mig herved at ansøge om fra 1ste december d.a. at måtte overgå fra at være assistent hos bogholderen, hvilken plads jeg nu har haft i over 5 år, til at være assistent hos forvalteren og kassereren. I fald tilladelsen gives mig, skal jeg inden 1ste december stille den forlangte kaution på 1000 kr. Beyer. Tilladelsen gives Hallager og Quistgård.

Mpr nr. A056001 - - Dato : 19051213
Forfatter:Christense, Christian Carl Theodor, Korporal kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Det meddeles herved kontoret, at direktionen dd har ansat korporal ved 2den generalkommandos indendatur Christian Carl Theodor Christensen, som kontorassistent ved sindssygeanstalten fra den 17. ds. at regne. Kauktionspapirer, ansøgning om giftemål, indflytning i bolig for gifte, kontorfuldmægtig, ansættelse som bogholder i Viborg.

Mpr nr. A062037 - - Dato : 19080211
Forfatter:Christensen, Chr Herrstrøm
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Bogholder, kontorassistent. Chr. Christensen søger om tilladelse til at søge stillingen som kæmner i Vejlby sogn. Dette bliver ham nægtet, da hans arbejdstid vil falde sammen med anstaltens kontortid, og man vil ikke bevillige Herrstrøm en ekstra medhjælp.

Mpr nr. A062012 - - Dato : 19080922
Forfatter:Hallager Nielsen, P
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrue. I Henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som oldfrue ved sindssygeanstalten fra 1ste december då., at regne med en årlig løn af 900 kr., stigende efter hver treidie års tjeneste med 100 kr. til 1200 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. For så vidt oldfruepladsen skulle blive ledig til 1ste november då. ansættes De som oldfrue fra denne dato med de nævnte vilkår. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, og De er pligtig til at følge den instruks for Deres gerning, som vil blive overleveret Dem. Hallager P. Nielsen.

Mpr nr. A061015 - - Dato : 19081029
Forfatter:Nissen, Gerda, assistent hos oldfruen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent hos oldfruen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som assistent hos anstaltens oldfrue fra 1. december 1908 at regne, med en årlig løn af 400 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 50 kr. til 550 kr., og fri station på anstaltens 2den forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Gerda Nissen, adr. Hr. pr. læge Nissen, Trustrup st. Hermed tillader jeg mig at anmode direktionen om tilladelse til at fratræde min stilling som assistent hos oldfruen fra den 1ste oktober 1910. Forvalterens og oldfruens tilladelse er givet. 13-9-1910.

Mpr nr. A063025 - - Dato : 19090627
Forfatter:Christensen, M, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. M. Christensen ansættes. I 1914 udnævnes hun til kontorfuldmægtig. Lønnen er 900 kr. årligt stigende for hvert tredie års tjeneste med 100 kr til 1200 kr samt fri station for en ugift i 2den klasse. Gensidig opsigelse 6 måneder.

Mpr nr. A063019 - - Dato : 19090628
Forfatter:Gjessing, Kamma, plejemoder
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Plejemoder. Fru Kamma Gjessing ansættes som plejemoder ved mandsafdelingen fra 1. september 1909 med en årlig løn af 1200 kr., stigende med 100 kr. for hvert tredie års tjeneste til 1500 kr. samt fri station i anstaltens anden forplejningsklasse. Opsigelsesfrist 2 måneder. Fra 29. januar 1916 er hun pensioneret, idet hendes nervesystem er fuldstændig nedbrudt. Hun får en understøttelse af 469 kr årlig.

Mpr nr. A065015 - - Dato : 19101021
Forfatter:Rohde, Rigmor, assistent hos oldfruen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent hos oldfruen. Ansat bliver frk. Rigmor Rohde, med en løn af 400 kr årlig stigende for hvert tredie års tjeneste med 50 kr til 550 kr og fri station i anstaltens 2den klasse. Gensidig opsigelse på 3 måneder.

Mpr nr. A067039 - - Dato : 19110319
Forfatter:Schrøder, Marie, assistent på linnedstuen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent på linnedstuen. Marie Schrøder bliver ansat, da hun har erfaring i skræddersyning. Løn 200 kr. årligt stigende efter 3 aars tjeneste med 50 kr. til 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse. Hun tager sin afsked i 1914, da hun får plads på kommunehospitalet i Ålborg.

Mpr nr. A066024 - - Dato : 19110808
Forfatter:Jørgensen, H
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansøgning. H. Jørgensen, Banegårdsgade 42, Århus søger en assistentplads på kontoret, som han har hørt bliver ledig. Overlægen svarer, at der ikke ham bekendt bliver nogen stilling ledig.

Mpr nr. A069040 - - Dato : 19120711
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Kontorassistenterne foreslår, at deres stilling efter en vis tjenestetid og når assistenterne når en bestemt alder skal benævnes kontorfuldmægtig, fordi dette vil være til nytte under forhandlinger og ved afløsning af forvalteren.

Mpr nr. A070013 - - Dato : 19130315
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Vægter. På forespørgsel fra ministeriet skriver man at vægteren arbejder fra 8 1/2 aften til 6 morgen. Han må gerne have bibeskæftigelse enten ved staten eller private hans løn er 900 kr. årligt stigende med 100 kr. for hvert tredje års tjeneste til 1100 kr. Han har fri bolig, brændsel uniform og lægehjælp samt medicin. Vægteren er tidligere tillagt understøttelse af statskassen efter deres afsked i statens tjeneste. De er nu pensionsberettigede efter lov nr 82 af 19 april 1907.

Mpr nr. A074001 - - Dato : 19150325
Forfatter:Nielsen, Magnus, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som kontorassistent ved sindssygehospitalet fra den 1. april d.å. at regne med en årlig løn af 900 kr. stigende med 100 kr. hvert tredie år til 1200 kr. samt fri station på hospitalets 2den forplejningsklasse, og med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Ved pladstiltrædelse vil der blive overrakt Dem en instruks angående Deres pligter. Hr. Magnus Nielsen, Vallø stiftskontor, Vallø.

Mpr nr. A074031 - - Dato : 19151130
Forfatter:Hingsberg, Axel, vikar som kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Vikar for kontorassistent. Axel Hingsberg, villa Familiely, Risskov, får stillingen med en månedlig løn af 70 kr. og fri station i II forplejningsklasse, ansættelsen ophører når anstaltens kontorassistent bliver hjemsendt fra militærtjeneste.

Mpr nr. A074017 - - Dato : 19160119
Forfatter:Herrstrøm, Gustav Rejnholt
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Bogholder. I brev af 30 f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som bogholder ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille, at pladsen besættes med den hidtil værende bogholder Gustav Rejnholt Herrstrøm, som er født 21. juni 1866, og som af direktionen den 6. november 1905 blev ansat som bogholder ved hospitalet fra den 1. december s.å. at regne. Hvorfor stillingen skal ombesættes fremgår ikke af akterne.

Mpr nr. A074018 - - Dato : 19160119
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter og kasserer
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. I skrivelse af 30. f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som hospitalsforvalter ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille at pladsen besættes med hidtilværende hospitalsforvalter Albert Lund, som er født den 13. november 1870, og som af direktionen den 24. juli 1902 blev ansat som forvalter og kasserer ved hospitalet fra den 1. november at regne.

Mpr nr. A076042 - - Dato : 19160630
Forfatter:Christensen, fuldmægtig Nielsen, K L, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Vikarplads på kontoret. Man har antaget kontorist K. L. Nielsen til midlertidig tjeneste som kontorassistent ved hospitalets kontor med en månedlig løn af 75 kr. og fri station, således at hans tjeneste ophører, når fuldmægtig Christensen bliver hjemsendt fra sikringsstyrken.

Mpr nr. A080003 - - Dato : 19180423
Forfatter:straffeanstalt, Nyborg
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorhold. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale Nyborg Straffeanstalt 206,23 kr. til dækning af udgifter til kassebogsskemaer.

Mpr nr. A080001 - - Dato : 19180508
Forfatter:Jørgnesen, Andreas, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som kontorassistent ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. juni d.å. at regne med en årlig løn af 700 kr. stigende efter hvert 4. års tjeneste med 220 kr. til 1800 kr. samt fri station i hospitalets II forplejningsklasse, og med gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder. Ved pladsens tiltrædelse vil der blive overrakt en instruks angående pligter. Assistent Andreas Jørgensen, Maribo amts Arbejds- og plejeanstalt, Saxkøbing.

Mpr nr. A081017 - - Dato : 19190613
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Centralvarme. Brev til ministeriet vedrørende indretning af centralvarme i cellebygningen på kvindesiden. se 081-015.

Mpr nr. A083042 - - Dato : 19190828
Forfatter:Christensen, M, kontorassistent Christensen, Chr, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Besvarende justitsministeriets telegrafiske forespørgsel skal direktionen oplyse, at sundhedsstyrelsen i skrivelse af 11. juli 1912 har underrettet direktionen om, at justitsministeriet den 6. s.m. har meddelt tilladelse til, at kontorassistenterne på statens daværende 4 sindssygehospitaler efter at have gjort uafbrudt tjeneste på et af disse i 5 år, og for så vidt den pågældende er fyldt 30 år, benævnes kontorfuldmægtige. For tiden er der her ved hospitalet kun ansat 1 kontorfuldmægtig, idet frk. M. Christensen, som blev ansat 1. juli 1909 som kontorassistent, den 1. juli 1914 opfylder betingelserne for ansættelse som kontorfuldmægtig. Den ved hospitalet tidligere ansatte kontorfuldmægtig Chr. Christensen blev den 1. juni 1918 ansat som bogholder ved sindssygehospitalet i Viborg.

Mpr nr. A082028 - - Dato : 19191106
Forfatter:Sørensen Emil, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Om betegnelsen kontorist se 082-023 Det meddeles herved at De er ansat på prøve som kontorist ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1. December at regne med løn overensstemmende med bestemmelserne i lov om statens tjenestemænd af 12. september d.å. og med gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Prøvetiden i hvilken De må gøre fuld tjeneste udgør mindst 1 år. Emil Sørensen.

Mpr nr. A085052 - - Dato : 19200531
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at antage en kontorfuldmægtig til forvalteren, idet denne ofte er på rejse og den nuværende kontorassistent varetager da forvalterens funktioner. Der foreligger ikke noget svar, selv om der er skrevet 2 breve i sagen herfra.

Mpr nr. A084019A - - Dato : 19201116
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. kgl. ansættelsesbrev for Albert Lund. Mappe 915.

Mpr nr. A087080 - - Dato : 19210715
Forfatter:Wern, Marie, oldfrueelev
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrueelev. Marie Wern, der har været ansat som oldfrueelev i Nykøbing, søger og får samme stilling i Århus.

Mpr nr. A087041 - - Dato : 19211021
Forfatter:Nielsen, Peder, landstingsmand død Jensen, Bertel, redaktør
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Direktion. Under d.d. er redaktør Bertel Jensen, Viby pr. Århus, beskikket til at indtræde i direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus i den ved partikulier, fhv. landstingsmand Peder Nielsens død ledigblevne plads.

Mpr nr. A075072 - - Dato : 19230609
Forfatter:Nielsen, Oskar Magnus, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. I anledning af min forflyttelse som kontorfuldmægtig fra sindssygehospitalet ved Århus til herværende hospital (hospitalet i Vedsted ), tillader jeg herved at anmode direktionen om, at den af mig overfor direktionen stillede kaution, stor 1000 kr., må blive frigivet, således at jeg kan overføre den til direktionen for sindssygehospitalet i Viborg. Vedlagt kautionsbevis og ansøgning om assistentpladsen hos forvalteren. Oskar Magnus Nielsen.

Mpr nr. A092030 - - Dato : 19240108
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Ansøgninger til stillingen som kontorist tilfalder Annemarie Rasmussen, Braaskovgaard.

Mpr nr. A092029 - - Dato : 19240330
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Undertegnede, der fra den 1. april d.å. er ansat som kontorist ved sindssygehospitalet ved Århus, tillader sig herved at ansøge den ærede direktion om tilladelse til at bo udenfor hospitalet og oppebære fuld løn uden afkortning for frit ophold. Grunden til at jeg kunne ønske denne ordning, er, at mit hjem ligger i hospitalets umiddelbare nærhed, hvorfor det i økonomisk henseende vil være en fordel for mig at bo hjemme. Annemarie Rasmussen, kontorist.

Mpr nr. A092025 - - Dato : 19240403
Forfatter:Lutken, Hans, kontorchef
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorchef. Under 29. fm. har justitsministeren fra den 1. marts 1924 at regne indtil videre konstitueret cans.jur. Hans Lutken som kontorchef i Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler.

Mpr nr. A092028 - - Dato : 19240412
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Det meddeles herved. at De pr. 16 ds. er ansat som kontorist på prøve her ved hospitalet foreløbig for tiden til 30. september d.å. med en årlig løn af 1200 kr /200 kr over den i loven fastsatte, idet hun allerede har gjort tjeneste ved statsungdomshjemmet Braaskovgaard i Vejlby samt sted- konjunktur- og dyrtidstillæg efter de til enhver tid gældende bestemmelser. Det tilføjes, at dierktionen har indstillet til tilladelse til at tage bopæl udenfor hospitalet og oppebære fuld løn med tillæg uden afkortning, og at der vil blive tildendt Dem nærmere meddelelse, når direktoratets afgørelse foreligger. Kontorist frk. Annemarie Rasmussen, statsungdomshjemmet Braskovgaard, Braaskov.

Mpr nr. A092027 - - Dato : 19240416
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist på prøve
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist på prøve. Frk. Annemarie Rasmussen, Braaskovgaard, Vejlby ansøger om, at måtte bo hjemme og oppebære fuld løn uden fradrag for det værelse, der hører med til stillingen, Direktionen indstiller anmodningen til godkendelse, da man så får et ledigt værelse, hvilket godkendes af direktoratet.

Mpr nr. A095035 - - Dato : 19240509
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
konomibestyrinde. Direktoratet henleder opmærksomheden på at en sådan plads er ledig ved et sindssygehospital, hvilket man anmoder om, bliver bekendtgjort for personalet.

Mpr nr. A094097 - - Dato : 19241009
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Gartneriassistent. Kontorfuldmægtigen er udgået af hospitalets kost og bebor en tjenestebolig ved Asylvej, hvor også en maskinassistent bor. På grund af pladsmangel på det øvrige hospital, har det været nødvendigt at indlogere gartnerassistenten i et værelse hos kontorfuldmægtigen for 150 kr årligt. Nu mener kontorfuldmægtigen, at disse penge burde tilfalde ham og ikke hospitalet. Direktoratet mener ikke, at man skal indlogere gartnerassistenten her, men hospitalet anbefaler, fordi der er pladsmangel på det øvrige hospital. Direktoratets afgørelse forligger ikke.

Mpr nr. A011088 - - Dato : 99999999
Forfatter:Dahl, C R, assistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansøgninger om stilling som assistent ved kontoret. Meddelelse til C. R. Dahl om at han har fået stillingen.