Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 252 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117041 - - Dato : 18500531
Forfatter:Rasmussen, forvalter Moesgård
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordstykke. Forvalter Rasmussen Moesgård anmoder bygningskommissionen om tilladelse til at lade nogle kvier afgræsse hospitalets jordstykke. Kommissionen giver tilladelse hertil på nogle betingleser.

Mpr nr. A119138 - - Dato : 18501126
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: forhold vedr. Landbrug

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr ?468??? Overslag til en driftsplan på den Nørrejydske Daareanstalts mark

Mpr nr. A119091B - - Dato : 18501126
Forfatter:Selmer Bidesbøll
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Avlsbygning. Jeg formoder underskriveren er forvalteren på Moesgård. I skrivelsen kommenteres Bindesbølls udkast til ladebygning og stald. Det kritiseres, at svin og heste går sammen da heste afskyr lugten af svin, endvidere anbefales det af kreaturer og heste anbringes nærmere hinanden, så de kan passes af samme mand. Der burde endvidere være gæstestald. I brevet omtales en driftsplan for dåreanstaltens jorder, som vedkommende har udarbejdet og som medfølger på opfordring af Selmer

Mpr nr. A117048 - - Dato : 18510723
Forfatter:Otterstrøm, A
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Haven. Bemærkninger til planen for havens anlægning ved sindssygehospitalet ved Århus, samt overslag over de bekostninger som anlæggelsen vil kræve indtil 1. april 1853. underskrevet A. Otterstrøm.

Mpr nr. A117109 - - Dato : 18510729
Forfatter:Rasmussen, Moesgård
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Overslag over omkostningerne ved landbrugets drift ved sindssygehospitalet ved Århus i året fra 1. april 1852 til 1. april 1853. underskrevet af Rasmussen Moesgård.

Mpr nr. A117049 - - Dato : 18510729
Forfatter:Rasmussen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Overslag over omkostningerne ved drift af markerne på sindssygehospitalet ved Århus fra dato indtil 1. april 1852. Underskrevet Rasmussen.

Mpr nr. A108040 - - Dato : 18510803
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. Landbrug

Tekst:
Overslag over anskaffelser til Avlsbygningen: Skrevet på Moesgaard af Ramshøj (?) Man når frem til 1064 .2 rbd

Mpr nr. A117207 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Haven. Fortegnelse over anviste regninger for arbejde og værktøj i forbindelse med haven ved sindssygehospitalet ved Århus i perioden fra 1. februar til 1. maj 1852.

Mpr nr. A117205 - - Dato : 18539999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Haveanlæg. Overslag over udgifterne ved havens anlæggelse fra 1. november 1852 til 1. maj 1853. Desuden udgifter fra 1. maj 1853 til 1. maj 1854.

Mpr nr. A119013B - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af jordbrug på sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1855-56

Mpr nr. A116143 - - Dato : 18550312
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartner. Der rundsendes alle de breve, der berører de 50 rdl til gartneren. Veje, desuden tales om regnskabet for vejanlæg i 1849.

Mpr nr. A120015 - - Dato : 18550315
Forfatter:Bøggild, forvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående disponeringen over restbeholdningen af rug og kløverhø. Følgeskrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion vedføjet disse medlemmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A116017 - - Dato : 18550420
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Tromle. Forvalteren fremsender en forespørgsel til direktionen vedrørende en tromle. Desuden omtales nogle regninger.

Mpr nr. A118052 - - Dato : 18550428
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften og indhøstningen af sindssygehospitalets avlsbrug i finansåret 1854-55.

Mpr nr. A116012 - - Dato : 18550716
Forfatter:Dahl Bøggild, Top
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Høstudbytte. En del kløverfrø? er tilovers. Top Bøggild ønsker overskudet solgt, men Dahl ønsker at vente.

Mpr nr. A120076 - - Dato : 18550918
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen angående en påtænkt anskaffelse af nogle arbejdsredskaber til markarbejdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A116020 - - Dato : 18551105
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svin. Dahl skriver til Selmer angående en sag om svin, som han gerne ser ordnet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af mere.

Mpr nr. A006006 - - Dato : 18560915
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Kohold. Foranlediget af en indstilling fra direktionen meddeler ministeriet, at det tillades overlægen og forvalteren at holde 1 a 2 køer på asylets jorder og med asylets foder. Dog gælder denne tilladelse kun indtil asylet ved sin udvidelse kunne få brug for vedkommende græsning og foder. Endvidere forudsættes det, at der ikke sker indskrænkninger i asylets hestehold.

Mpr nr. A116036 - - Dato : 18570222
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestevogn. Forvalteren foreslår, at der anskaffes en rensemaskine, bjælder til hestene om vinteren samt nye vognlygter, de sidstnævnte fordi kusken har været i konflikt med politiet om vinteren fordi han kører uden bjælder.

Mpr nr. A121008 - - Dato : 18580430
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab. Regnskab for heste, kreaturhold samt kørsel med tilhørende bilag i finansåret 1956-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009040 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1959-60, hvilket må være høstudbyttet i 1859.

Mpr nr. A121060 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af hospitalets jorder for finansåret 1957-58. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A009016 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over udgifter til haven, finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009019 - - Dato : 18610414
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Budget 1860-61. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A020007 - - Dato : 18700513
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Anstalten har solgt et par ældre, lamme heste for 180 rdl og købt et par nye for 562, ministeriet bliver derfor anmodet om at differencen kan blive dækket af avisindtægterne, hvilket ministeriet godkender.

Mpr nr. A116220 - - Dato : 18700724
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Heste. Direktionen. Forvalteren har indkøbt et spand nye heste, man overvejer om det skal indberettes til ministeriet. Man har allerede fået en påmindelse med købet af en vogn. Selmer mener, der er urimeligt, at ministeriet eller rigsdag skal tage stilling til sådanne sager. Bang er død, og der skal indstilles en eftermand, men denne udpeges af ministeriet ikke af direktionen.

Mpr nr. A116043 - - Dato : 18710721
Forfatter:Walther, forvalter Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Dammen. Forvalter Walther har fremsendt planer om arbejder ved dammen. Der skal udarbejdes et udkast til bekendtgørelse. Forvalteren har meddelt, at han agter at søge sin afsked. Ved denne lejlighed foreslår Selmer, at man laver om på forretningsgangen på kontoret, da denne jo gentagne gange har været oppe i direktionen.

Mpr nr. A116041 - - Dato : 18741027
Forfatter:Hermansen, Jacob Skabelund Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hegn. Der er øvet hærværk mod et læhegn med indflettet ris 16 alen langt op mod skelet til Skabelunds grund. Mistanken falder enten på denne eller Jacob Hermansen. Selmer foreslår en dusør på 20 daler for oplysninger, der kan føre til opklaringen.

Mpr nr. A115018 - - Dato : 18811014
Forfatter:Ejlertsen, landmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hegn. En skrivelse fra gårdmand Ejlertsen siger, at han ønsker et hegn kappet og klippet, men hegnet ligger på anstaltens grund, så man skønner ikke der er lovmæssig baggrund for, at han kan forlange hegnet klippet.

Mpr nr. A116165 - - Dato : 18840612
Forfatter:Nielsen, T C, gartner
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartner, løn. T. C. Nielsen, der er gartner ved hospitalet anmoder om, at få tilladelse til at sælge planter og frø af eget tiltræk. Dette kan direktionen ikke tillade, men man lover, at det vil blive forsøgt af forbedre hans stilling ved en øgning af lønnen, da han nu har fået en større familie.

Mpr nr. A034012 - - Dato : 18841127
Forfatter:Byråd, Århus
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jagt. Idet jeg har bragt i erfaring, at Århus Byråd i morgen agter at holde klapjagt i Ris Skov, tillader jeg mig på de manges vegne, hvis vej mellem Århus og sindssygeanstalten naturligt falder igennem skoven og idet mindste for en del ikke kunne være bekendt med, at skoven denne dag er usikker at færdes i, ærbødigst at henstille til hr. politimesteren, at der måtte blive truffet særlige foranstaltninger for at sikre vejfarende publikum for direkte skade eller ængstelser, enten ved at der ved udstillede poster anvises publikum en sikker vej gennem skoven eller ved at denne helt afspærres så længe skydningen varer. Mappe 824

Mpr nr. A116152 - - Dato : 18881104
Forfatter:Meyer, Otto
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Træer. Anstaltens træer ved Grenåchauseen har rødder i Otto Meyers mark, hvilket han mener skader væksten, så han anmoder direktionen om, at rødderne bliver hugget over. Han ønsker skadeserstatning på 80 kr.

Mpr nr. A048032 - - Dato : 18980917
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Forhold vedr. landbruget. Der er konstateret rødsyge hos anstaltens svinebesætning, hvorfor besætningen sættes under offentlig tilsyn.

Mpr nr. A051050 - - Dato : 19010713
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landauer. Bilag vedrørende indkøb af en vogn (landauer) og tegning af den ønskede vogn.

Mpr nr. A052016 - - Dato : 19020814
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Der nedlægges forbud mod adgang til svin, der er angrebet af sygdommen knudrosen, hvilket dekret hæves den 9. september 1902.

Mpr nr. A104088 - - Dato : 19110929
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Yderligere oplysninger vedrørende regnskabet for finansåret 1910-11. Sædskifte, indkøb af sædkorn mv., indkøb af foderstoffer, hysdyrhold, jordens beskaffenhed, patientarbejde.

Mpr nr. A069038 - - Dato : 19120412
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Til brug under forhandlinger vedrørende et sindssygehospital på Sjælland med tilknyttet sikringsanstalten ønsker ministeriet sig oplyst, hvorvidt et landbrug lader sig drive ved et sådant hospital, man svarer, at der reelt er underskud på landbruget ved Århus hospitalet.

Mpr nr. A069018 - - Dato : 19120824
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Ministeriet forespørger om der er fast dyrlægetilsyn af besætningen. Man svarer, at det er der ikke. Man har i 1911-12 haft udgifter til dyrlæge på 94,30 kr. Man mener ikke det er nødvendigt med fast dyrlægetilsyn.

Mpr nr. A067018 - - Dato : 19130210
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. 2 avlsheste er udslidte, hvorfor man ønsker dem solgt, hvilket ministeriet bifalder.

Mpr nr. A103095 - - Dato : 19130331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse for finansåret 1912-13 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A071052 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Avlsgård. Den nuværende avlsgård er blevet repareret, idet man endnu ikke har bygget en ny gård, som der har været ansøgt om gennem flere år. Det har kostet 2818 kr. 92 øre.

Mpr nr. A071057 - - Dato : 19130607
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktionen anmoder om, at man må få et nyt hønsehus og en røgterbolig med på finansloven, hvilket ministeriet tiltræder. Den gamle røgterbolig bliver revet ned.

Mpr nr. A071070 - - Dato : 19130607
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Grundejerne i nærheden af svinestalden klager over lugt og ønsker stalden fjernet. Direktionen mener ikke at dette er muligt, for hvis man lægger den et andet vil mulige grundejere formentlig kræve det samme.

Mpr nr. A104055 - - Dato : 19139999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Leverede urter og frugter til de private familier på hospitalet.

Mpr nr. A103096 - - Dato : 19140331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1913-14 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A071059 - - Dato : 19141106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Man har indvendinger mod arkitektens udkast til ny røgterbolig. se 071057.

Mpr nr. A103063 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget i finansåret 1913-14. Der er spørgsmål vedrørende svineholdet, kvægholdet og hønseholdet samt anvendelsen af kunstgødning.

Mpr nr. A103097 - - Dato : 19150331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1914-15. Avlen er opdelt på havre, og byg, roer, gulerødder, hø og besætningen er opdelt i kohold, hestehold og hønsehold.

Mpr nr. A104002 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Spørgsmålet og tildeling af havesager til de ansatte på sindssygehospitalerne blev diskuteret i kommissionen af 1. marts 1915. Det blev vedtaget at fortsætte den hidtidige praksis.

Mpr nr. A104190 - - Dato : 19151027
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Følgeskrivelse til skema ved spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Måden, landbruget er blevet drevet på, er beskrevet.

Mpr nr. A103091 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Følgebrev til spørgeskema om landbruget vedrørende jordens dyrkning i almindelighed. Det drejer sig om sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A104191 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Kun få af spørgsmålene har relevans til Middelfarthospitalet, da landbruget er så beskedent.

Mpr nr. A104171 - - Dato : 19151029
Forfatter:formanden for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Supplerende bemærkninger til det spørgeskema, som er tilsendt hospitalet ved Middelfart. Sendt til formanden for kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104172 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema til landbruget på stats sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A103092 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A104170 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssyggehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskifte, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104086 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på hospitalet ved Vordingborg. Arealets benyttelse, sædskiftet, kvægholdet, svineholdet, folkeholdet, overskudet.

Mpr nr. A103090 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Regnskaber for 1912-13, 1913-14 og 1914-15.

Mpr nr. A104189 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskiftet, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., folkeholdet, patientarbejdet, landbrugets overskud.

Mpr nr. A104203 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. supplerende spørgsmål angående landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Areal med afgrøder solgt på roden, folkeholdet, antal heste, forbruget af kartofler, købet af kartofler, indkøb af havesager.

Mpr nr. A104173 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Supplerende spørgsmål til hospitalet ved Middelfart angående dettes landbrug. Areal hvorfra afgrøden de solgt på roden, indtægten ved dette salg, mulige besparelser, hvis landbruget afskaffes, forbruget og købet af kartofler, købet af andre havesager.

Mpr nr. A103093 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Supplerende spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Salg af afgrøder på roden, folkeholdet Køb af kartofler og forbruget af kartofler, forbruget og købet af havesager.

Mpr nr. A103085 - - Dato : 19151230
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, to til forvalter Lund.

Mpr nr. A103086 - - Dato : 19151230
Forfatter:Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svar på spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye.

Mpr nr. A103064 - - Dato : 19159999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notater vedrørende fastsættelsen af prisen på madaffald, som af forstander Hauch anses for at være ansat for lavt.

Mpr nr. A104074 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Arealets benyttelse, sædskifte, husdyrhold, folkehold, patientarbejde. En række spørgsmål bliver besvaret. Tallene gælder for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104169 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Arealets anvendelse, sædskifte husdyrholdet, køb og salg af korn mv. Køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104174 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugregnskab, der foretages en omhyggelig undersøgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffelse, sædskiftet, svineholdets udvides, folkeholdet, tilsyn af landbrugskonsulenter.

Mpr nr. A103121 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugsregnskab, der foretages en omhyggelig under søgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffes, kartofler og havesager dyrkes i så stor udstrækning, som forholdne tillader, og i alt fald i mindst to marker i sædskiftet, svineholdet udvides på Århus og Oringe.

Mpr nr. A103089 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Regnskab, grundforbedring, kreaturholdet, sædskifte, svineholdet, evt. bordtforpagtning.

Mpr nr. A104176 - - Dato : 19160105
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget. Vedrørende avlsregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104076 - - Dato : 19160105
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgsmål angående avlsvæsensregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. svineholdet, koholdet hønseholdet, anvendelse af kunstgødning. Priser og mængder på de producerede varer.

Mpr nr. A104177 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landsbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Kommentarer til landbrugsregnskabet fra sindssygehospitalet ved Århus af forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole.

Mpr nr. A103120 - - Dato : 19160118
Forfatter:Lundbye, kontorchef Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til kontorchef Lundbye fra forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole angående avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Efter Hauchs mening giver avlsvæsenet underskud. Prisen på svineæde er afsat for lavt, fodringen af heste er ansat til et for højt beløb, sommergræsning til køerne er ikke taget med i regnskabet, patienternes arbejdskraft er for billig.

Mpr nr. A104077 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole argumenterer for af landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus giver underskud. Svinene er for store, når de købes, svineæden er afregnet til for lav pris, fodringen af fire køreheste er til for højt beløb, mælken er afregnet til for høj pris, patientarbejde er anført til for lav værdi.

Mpr nr. A103088 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, H, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra forstander H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kontorchef Lyndbye. Bemærkninger til regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus 1913-14. Svineholdet, prisen på svineæde, fodring af heste, kvægholdet, prisen på mælk, patientarbejde.

Mpr nr. A103082 - - Dato : 19160226
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget. Evt. anvendelse af landhusholdningsregn skaber, og undersøgelse af jorden samt tilsyn med driften. Begge dele afsvises. Dato: 4/5 1916. VB vedrørende det fremsendte udkast til udvalgsbetænkning vedrørende avlsvæsnet ved statens sindssygehospitaler. Bemærkninger til nedsættelsen af indtægterne med 3442,20 kr i regnskabsåret 1913-14. En række andre indvendinger imod udkastet.

Mpr nr. A103125 - - Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens, konsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Konsulent Jens Lunds forslag tildyrkning af Vordingborg sindssygehospitals jorder. Sædskifte, koholdet, svineholdet og arbejdskraften. Landbrug.

Mpr nr. A104204 - - Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Jens Lund har afgivet denne erklæring vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Forslag til sædskifte, koholdet, salg af madaffald, folkeholdet, tilsyn af en praktisk landmand.

Mpr nr. A104182 - - Dato : 19160501
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til betænkning, som det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler agter af afgive.

Mpr nr. A104180 - - Dato : 19160504
Forfatter:Lund, A, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forvalter A. Lunds kommentarer til forstander Hauchs analyse af regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104085 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Peder Nielsen, Lisbjerg Terp vurderer landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus, samt kommer med forslag om den fremtidige drift. Han finder hidtidige drift forsvarlig.

Mpr nr. A104179 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udtalelse af Peder Nielsen angående den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104075 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Peder Nielsen udtaler sig om den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Han udtaler sig rosende om landbrugets hidtidige drift.

Mpr nr. A103052 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
En vurdering af landbruget ved hospitalet skrevet af Peder Nielsen Lisbjerg Terp til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104181 - - Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg til behsndling af spørgsmål vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler har afgivet denne betænkning om, hvorledes de tilhørende jordarealer rettest bør udnyttes.

Mpr nr. A104080 - - Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til indstilling til justitsministeriet angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne sendt til kommissionen af 1. marts 1915 fra det medsatte udvalg. Landbrug af hensyn til patienterne, Omlægning af driften så denne ikke giver så stort et underskud, tilknytning af konsulenter til overvågning af driften.

Mpr nr. A104149 - - Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915 angående tilstedeværelsen af landbrug ved sindssygehospitalerne. Gavnligheden for patienterne, landbrugenes underskud skal begrænses, tilknytning af konsulenter til landbrugene, forslag til sædskifte på de enkelte hospitaler, det nødvendige folkehold.

Mpr nr. A103116 - - Dato : 19160522
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Følgebrev til betænkning nr 103-115 angående prisen på madaffald til grisene ved sindssygehospitalet ved Århus sammenlignet med priserne i Viborg.

Mpr nr. A103115 - - Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg. Landbrugne giver undrskud. Følgelig må bortforpagtning overvejes. Kvægholdet bør ophøre. Landbrugskonsulenter bør knyttes til driften som rådgivere. Svineholdet opretholdes og evt. udvides. Markplaner for de enkelte hospitaler.

Mpr nr. A104194 - - Dato : 19160605
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev til forvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående priser på solgt madaffald.

Mpr nr. A103079 - - Dato : 19160610
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen angående foderudgifter til heste. Han anser foderudgifterne for at være ansat lavt af forvalter Lund. Foderudgifterne er af andre anset for af være for høje.

Mpr nr. A104195 - - Dato : 19160627
Forfatter:Hauch, forstander Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende det af forstander Hauch kalkulerede underskud for hospitalets landbrug i 1913-14 på ca. 8000 kr. Ved sammenligning af priserne på madaffald på de forskellige sindssygehospitaler konkluderes, at den af Hauch dastatte pris er for høj, hvilket belaster regnskabet hårdt.

Mpr nr. A103070 - - Dato : 19160627
Forfatter:Lyndbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915 Nielsen, A P korpsdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Brev fra overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Det drejer sig hovedsageligt om prisen på madaffald. Hvis prisen i Viborg lægges til grund, får landbruget et underskud på 8000 kr. Overlægen motiverer sit særstandpunkt i kommissionen. Et følgebrev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen omhandler foderpenge til hesteholdets ernæring.

Mpr nr. A104196 - - Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Forstander Hauch redegør for forskellen mellem de anvendte tønder dels i Viborg dels i Århus. Han indrømmer at forskellen i tøndestørrelse forbedrer regnskabet for Århushospitalets landbrug med ca. 2500 kr.

Mpr nr. A103071 - - Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Brev fra Hauch, forstander på Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående de tønder man anvender til amdaffald i Viborg og Århus. Tønderne er ikke lige store.

Mpr nr. A104150 - - Dato : 19160721
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Beskrivelse af landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Dette ønsker man på hospitalet opretholdt Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103069 - - Dato : 19160721
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen på sindssygehospitalet i Middelfart til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalet. Det anbefales, at landbruget opretholdes.

Mpr nr. A103075 - - Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisssionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Udtalelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående den indstilling vedrørende landbruget ved hospitalet, som kommissionen af 1. marts 1915 er fremkommet med.

Mpr nr. A104151 - - Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktionen på sindssygehospitalet ved Vordingborg udtaler sig i anledning af den fra kommissionen af 1. marts 1915 framkomne indstilling om, hvorledes sindssygehospi- talerne ved Århus, Vordingborg og Middelfart bør benytte den dertil hørende jord.

Mpr nr. A104199 - - Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffaldstønder. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole redegør for forskellen mellem de anvendte madaffaldstønder dels i Århus dels i Viborg.

Mpr nr. A103073 - - Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev fra forstander Hauch, Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående madaffaldstøndernes størrelse i Viborg og Århus. Oversigt over tøndestørrelser.

Mpr nr. A104202 - - Dato : 19160907
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Sundhedsstyrelsen udtaler sig vedrørende landsbugne ved hospitalerne ved Middelfart og ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103068 - - Dato : 19160907
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sundhedsstyrelsen til justitsministeriet angående landbrugne på sindssygehospitalerne i Middelfart og ved Århus. Det anbefales, at der knyttes en tilsynsmand til hospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104082 - - Dato : 19160927
Forfatter:Hauch, forstander Lundbye, kontorchef Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev. Kontorchef Lyndbye skriver til forvalter Lund, for at denne skal arrangere et møde med forstander Hauch angående svineregnskabet.

Mpr nr. A104083 - - Dato : 19160929
Forfatter:Lund, forvalter Hauch, forstander Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev. Forstander Hauch skriver til forvalter Lund for at arrangere det af kontorchef lyndbye foreslåede møde angående svineregnskabet på sindssyghospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104084 - - Dato : 19161001
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevkort. Forstander Hauch udsætter det planlagte møde med forvalter Lund angående svineregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103067 - - Dato : 19161006
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notat vedrørende antal købte og solgte grise i årene 1914-15 og 1915-16 samt svineæden.

Mpr nr. A104205 - - Dato : 19161017
Forfatter:Lund, konsulent Lund, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauchs bemærkninger til en skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg samt en vedlagt betænkning fra konsulent Lund. Afskaffelsen af kvægholdet, avlen af roefrø, konsulentbistand. Bemærkninger til de af forvalter Lund Århus indsendte regnskaber herunder svineregnskabet.

Mpr nr. A103123 - - Dato : 19161017
Forfatter:Lund, Jens Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauchs svar på Jens Lunds forslag. Hauch mener at kvægholdet bør afskaffes, roefrø kan godt dyrkes inden hvede. Kommentarer til regnskaberne 1914-15 og 1915-16 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103126 - - Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Foderenhedsbergninger af forstander Hauch. Sammenligning af kalkuleret foderpris til opfedning af de solgte grise med den ansatte pris for svineæden.

Mpr nr. A104198 - - Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Forstander Hauch udregner madaffaldets værdi efter hvor mange foderenheder, det har indeholdt de enkelte år. Herved kommer han frem til en højere pris for madaffaldet end tidligere antaget for sindssygehospitalet ved Århus' vedkommende.

Mpr nr. A076011 - - Dato : 19161031
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktionen meddeler justitsministeriet, at man har solgt en syg hest til en hesteslagter for 425 kr. Hesten blev benyttet til kørsel med madaffald, brændsel, skarnkassers indhold m.v. Som erstatning for den solgte hest har man indkøbt en ny for kr. 1600. Herudover angives hvilke konti, man har posteret indtægten og udgiften på. Man kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om man vil overskride den på landbrug bevilgede sum pga. de 1600 kr. til indkøbet af den nye hest.

Mpr nr. A103062 - - Dato : 19161129
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget på sindssygehospitalerne. Landbruget kanefter kommissionens mening foregå i overensstemmelse med indsendte erklæringer fra hospitalerne.

Mpr nr. A104078 - - Dato : 19169999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Forstander Hauchs kritik af regnskabet.

Mpr nr. A103058 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A104079 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrugsregnskab. Regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103118 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1914-15. Det udviser et overskud på 4022,14 kr.

Mpr nr. A103049 - - Dato : 19170321
Forfatter:Lauridsen, C P
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
En vurdering af landbruget på hospitalet samt forslag til dyrkningsmåde og husdyrhold. Underskrevet af C. P. Lauridsen. Det foreslås, at der dyrkes kartofler på den lettere jord, og runkelroer i vekseldrift på den lerede jord. Endvidere foreslås det, at kobesætningen og svineholdet opretholdes uden opdræt.

Mpr nr. A103098 - - Dato : 19179999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Kommentarer til forstander Hauchs bemærkninger til avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Hestenes arbejde, patientarbejde, mælkeprisen. Desuden oversigt over avlen i 1916 samt den kommende avl.

Mpr nr. A103059 - - Dato : 19179999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Notater vedrørende marker, kunstgødning og kvæghold.

Mpr nr. A103119 - - Dato : 19179999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1915-16. Det udviser et overskud på 7938,25 kr.

Mpr nr. A103042 - - Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til hospitalsforvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående antal heste på hospitalet og deres anvendelse.

Mpr nr. A103044 - - Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart til hospitalforvalter Lund vedrørende hesteholdet herunder anvendelsen af evt. fremmed hestekraft.

Mpr nr. A104208 - - Dato : 19180208
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Forvalteren på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland beskriver hospitalets hestehold i et brev til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103012 - - Dato : 19180311
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling mellem direktionen for sindssygehospitalet ved Århus og justitsministeriet angående hesteholdet.

Mpr nr. A103020 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående anvendelen af fremmed heste samt beskrivende hospitalets landbrug.

Mpr nr. A103022 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af fremmede heste, hospitalets landbrug samt hospitalets belægning i årene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103019 - - Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af andre heste end hospitalets egne i finansårene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103030 - - Dato : 19180620
Forfatter:a
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet.

Mpr nr. A103036 - - Dato : 19180621
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående antal heste på hospitalet samt indtægter og udgifter af hesteholdet i året 1916-17.

Mpr nr. A103035 - - Dato : 19180706
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til hesteholdet. Bilag mangler.

Mpr nr. A103031 - - Dato : 19180712
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende hestebestanden og dens anvendelse.

Mpr nr. A103033 - - Dato : 19180713
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet og dets anvendelse.

Mpr nr. A103032 - - Dato : 19180716
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende udgifter til hesteholdet.

Mpr nr. A103025 - - Dato : 19180720
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Ekstrakt vedrørende udgifter til køreheste samt til kørsel undenfor landbruget for sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A103057 - - Dato : 19180917
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svar på forespørgsel angående leje af et spand heste, hvilket ikke kan lade sig gøre for tiden på grund af mangel på heste i Århus.

Mpr nr. A104207 - - Dato : 19181026
Forfatter:Nielsen, A P, overdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Overdyrlæge A. P. Nielen udtaler sig om to heste på sindssygehospitalet ved Århus. De anses begge for at være udtjente.

Mpr nr. A103016 - - Dato : 19181126
Forfatter:Larsen, Anders Kommissionen af 1. marts 1915, formanden
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra Anders Larsen Holbæk til formanden for kommissionen af 1. marts 1915 ansående hesteholdet på hospitalet i Nykøbing.

Mpr nr. A103109B - - Dato : 19181204
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående hesteholdet

Mpr nr. A081070 - - Dato : 19181204
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Indberetning til justitsministeriet vedrørende hestehold, bl.a. omtales at kørsel og personale og patienter helt er bortfaldet på grund af mangel på heste. Mappe 853.

Mpr nr. A103017 - - Dato : 19181206
Forfatter:Hauch, H, Asmildkloster landbrugsskole af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet ved Århushospitalet.

Mpr nr. A081006 - - Dato : 19181218
Forfatter:af 15. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Kommissionen af 15. marts 1915 ønsker oplyst udgifterne til hestehold postkørsel m.v.

Mpr nr. A103015 - - Dato : 19181224
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 anslåede udgifterne til køreheste og posthest.

Mpr nr. A103038 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Ekstrakt af regnskabet vedrørende driften af landbruget under sindssygehospitalet ved Vordingborg i finansåret 1917-18.

Mpr nr. A103037 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab vedrørende landbrug samt kørsel og hestehold i året 1917-18 for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Udspecificeret fortjeneste ved henholdsvis landbrug og kørsel (til vognmandstakst).

Mpr nr. A103027 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab vedrørende haven og landbruget ved sindssygehospitalet i Middelfart. 1917-18.

Mpr nr. A103103 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende hesteholdet. Ingen konkrete oplysninger.

Mpr nr. A103011 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1917-18.

Mpr nr. A103102 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Fodring af heste. Køreheste, arbejdsheste, gartnerhest, posthest. Priser og mængder på fodret pr dag og pr år.

Mpr nr. A103010 - - Dato : 19190312
Forfatter:Drechsel, borgmester af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevveksling. Brev fra borgmester Drechsel i Århus til kommmissionen af 1. marts 1915 angående hospitalets hestehold.

Mpr nr. A103047 - - Dato : 19190815
Forfatter:Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr landbrug

Tekst:
Tilsyneladende følgebrev til nr 103-046. fra sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Accept af at hesteantallet nedsættes, hvis det tilsvarende finder sted på de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A083055 - - Dato : 19191210
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Ministeriet bemyndiger hospitalet til at anskaffe et par lettere dog kraftige heste til 5200 kr. Mappe 853.

Mpr nr. A103003 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold, postkørsel. Udkast til svar på udkast til kommissionsbetænkning.

Mpr nr. A103014 - - Dato : 19199999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Indstilling fra kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen og hesteholdet.

Mpr nr. A103004 - - Dato : 19199999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. udkast til betænkning.

Mpr nr. A086052 - - Dato : 19210103
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Mund- og klovsyge, landbrug. Der udstedes dekret om karantæne på grund af mund- og klovsyge i et distrikt der afgrænses af Århus Byskel langs Riis skov fra havet til Grenå landevej, langs denne vej til Fortevej, der går ned fra Vejlby By og derefter langs Futvejen lige ned til havet.

Mpr nr. A086030 - - Dato : 19210217
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Efter at have forhandlet med det kommunale kornnævn angående Deres restance med levering af byg (havre eller blandsæd) i henhold til S 2 i kornloven af 19. september 1919 for høståret 1919-20 skal man meddele, at amtsnævnet efter omstændighederne ikke har fundet føje til at foretage videre i sagen.

Mpr nr. A089263 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Direktoratet spørger hospitalet om, hvorledes priserne på de havesager, som leveres til hospitalets forbrug fra dettes egen have, fastsættes. Hopitalet svarer at gartneren ansætter priserne efter de offentilggjorte priser publiceret i Gartnertidende gældende på Københavns grønttorv. Direktoratet konfirmerer denne fremgangsmåde, idet der tages hensyn til varens kvalitet og de store mængder, som kan give anledning til prisnedslag.

Mpr nr. A089206 - - Dato : 19220120
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Grundarealer. Direktoratet beder om oplysninger mht. det til sindssygehospitalet hørende jordareals størrelse og dets fordeling på anvendelse. Hospitalet svarer den 3. februar.

Mpr nr. A089129 - - Dato : 19220299
Forfatter:Jensen, C, inspektør for de kongelige lysthaver
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har skrevet til justitsministeriet om at få en sagkyndig til hospitalet for sammen med gartneren at planlægge omlægninger af beplantningen i gårde og park ved hospitalet. Direktioratet meddeler i denne forbindelse, at det har anmodet inspektør for de kongelige lysthaver C. Jensen om at udføre dette hverv.

Mpr nr. A103045 - - Dato : 19220310
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev fra sindssygehospitalet ved Vorsingborg til hospitalsforvalter Lund Århus. Indeholder bemærkninger om tiderne samt underretningen om en driftsplan for markbruget.

Mpr nr. A089106 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Driftsplan over sindssygehospitalets markjorder i finansåret 1922-23.

Mpr nr. A089107 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23.

Mpr nr. A089102 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Driftsplan for køkkenhaven ved Sindssygehospitalet ved Århus i 1922-23.

Mpr nr. A089130 - - Dato : 19220328
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Haveinspektør C. Jensen har udfærdiget denne raport om beplantning omkring sindssygehospitalet ved Århus. Der gives forslag til forbedringer samt et overslag over udgifterne til planter.

Mpr nr. A089131 - - Dato : 19220406
Forfatter:Hastrup, O Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. O Hastrup kommenterer haveinspektør C. Jensens rapport om beplantningen ved sindssygehospitalet i et brev til direktionen.

Mpr nr. A089132 - - Dato : 19220407
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående den rapport, som haveinspektør C. Jensen har afgivet vedrørende beplantningen af have, park og gårde ved hospitalet, og efter at have læst gartnerens kommentarer hertil. I brevet anmodes der om at få en bevilling på ialt 1200 kr til indkøb af planter.

Mpr nr. A089133 - - Dato : 19220504
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Efter ansøgning af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus bevilger justitsministeriet herved beløbet 1200 kr fordelt ligeligt over tre år til regulering af beplantning omkring hospitalet.

Mpr nr. A089110 - - Dato : 19220520
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Justitsministeriet har skrevet til landbrugsministeriet, at dette skal foranledige et forstmæssigt tilsyn med sindssygehospitalets skovareal af landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Århus amt.

Mpr nr. A089111 - - Dato : 19220603
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Fra landbrugsministeriet har direktoratet via justitsministeriet fået meddelese om, at tilsynet med sindssygehospitalets skovareal er overdraget til landbrugsministeriet tilsynsførende med de private skove i Århus amt direktør Weismann, Ry station.

Mpr nr. A089090 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Direktoratet indskærper i et brev til sindssygehospitalet ved Århus, at der skal vises omtanke ved rekvisition af mad fra køkkenet, således at der ikke er mere, end patienterne kan spise, idet, jvf. vedlagte bilag, er der en større mngde madaffald i Århus end i Viborg.

Mpr nr. A088077 - - Dato : 19220628
Forfatter:Hansen, K, landhusholdningsselskabet
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. K. Hansen landhusholdningsselskabet har erklæret sig villig til at være konsulent for direktoratet vedrørende nedlægning af de til sindssygehospitalerne knyttede landbrug, hvorfor man tillader ham adgang til alle oplysninger, der er nødvendige i den anledning.

Mpr nr. A088092 - - Dato : 19221006
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet forespørger i anledning af budgettet hvor meget halm, der vil medgå til strøelse samt hvorledes dyrlæge regning og beslag er udregnet, man svarer at det er efter skøn.

Mpr nr. A089112 - - Dato : 19221211
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Ved hoslagt at dende direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en afskrift af den indberetning, som direktør Weismann har indsendt til landbrugsministeriet vedrørende sindssygehospitalets skovareal, meddelser direktoratet, at driften af skovarealet bør anlægges i overensstemmelse hermed. Næste tilsyn vil finde sted om 5 år.

Mpr nr. A086019 - - Dato : 19230210
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Haver. Direktoratet forespørger hvorledes haver holdes ved lige med patientarbejdskraft, og man indsender en skrivelse forfattet af forvalter Lund. Lægernes og økonomiens lederes haver vedligeholdes til dels ved patientarbejdskraft. Overplejernes have alene ved patientarbjedskraft, øvrige holder deres have selv.

Mpr nr. A088098 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets markjorder samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A088097 - - Dato : 19230331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havebrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets haver samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af haverne i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A088096 - - Dato : 19230404
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forvalteren har lavet en oversigt over besætningens værdi.

Mpr nr. A193030 - - Dato : 19230425
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Cirkulæreskrivelse til landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove.

Mpr nr. A193085 - - Dato : 19230503
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Ekstraafskrift af den af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen udarbejdede betænkning vedrørende den fremtidige anvendelse af jordtilliggendet under sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193086 - - Dato : 19230711
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring og udbeder dog svar snarest.

Mpr nr. A193087 - - Dato : 19230712
Forfatter:Lund, forvalter Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Skrivelse fra forvalter Lund til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige drift af hospitalets landbrug. De af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen stillede forslag kommenteres.

Mpr nr. A193088 - - Dato : 19230719
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer direktoratet, at der på et møde i direktionen er taget stilling til direktoratets skrivelse af 3. maj, hvorefter der snarest vil fremkomme en indstilling.

Mpr nr. A193089 - - Dato : 19230720
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen udtaler sig om den fremtidige drift af jordbruget på hospitalet herunder inddragelsen af patienter i arbejdet.

Mpr nr. A193091 - - Dato : 19230827
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. I et svar hertil skriver direktionen, at brevet har været til behandling på et direktionesmøde den 25. august, men da direktionen ikke var fuldtallig, vil et endeligt svar først kunne indsendes til direktoratet i slutningen af næste måned.

Mpr nr. A093052 - - Dato : 19230903
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Planter. Direktoratet henvender sig til hospitalet vedrørende levering af forskellige planter til hospitalet i Vedsted, idet der ikke er medtaget bevilling til haveanlæg ved dette hospital. Der medfølger en liste over de planter, der kan anvendes hertil, men Århus hospitalet har kun overtallige stauder, som kan stilles til rådighed.

Mpr nr. A193092 - - Dato : 19230914
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Foranlediget ved det af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch givne forslag om ændret drift af det til hospitalet hørende jordbrug kommer gartneren med denne udtalelse desangående.

Mpr nr. A193093 - - Dato : 19230917
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen sender gartnerens forslag til ændret drift af hospitalets jord til direktionsmedlen redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193095 - - Dato : 19230922
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående dettes skrivelse af 3. maj. Man kan går ind for afskaffelsen af kvægbruget, men vil i øvrigt senere komme med en fyldigere udtalelse desangående og de øvrige forslag i skrivelsen.

Mpr nr. A193094 - - Dato : 19230922
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen sender en række skrivelser vedrørende jordbruget til direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193096 - - Dato : 19231013
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sagen vedrørende hospitalets landbrug i erindring jvf. direktionens skrivelse af 22. september.

Mpr nr. A193097 - - Dato : 19231020
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen meddeler de øvrige direktionsmedlemmer, at et møde må udsæægen ttes, da forvalteren er på Råmosegård. Samtidig bringes et udkast til indstilling vedrørende direktoratets skrivelse af 3. maj i cirkulation blandt direktionsmedlemmerne.

Mpr nr. A193098 - - Dato : 19231024
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelse af 3. maj. Man er enig i, at kvægholdet afskaffes. hvorimod man ikke ønsker at sælge eller bordtforpagte nogen del af jordtilligendet. Svineholdet ønskes opretholdt, da man ikke har fået et tilstrækkelig højt tilbud på madaffald.

Mpr nr. A193128 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Værdiansættelse af de til funktionærerne ved sindssygehospitalet ved Århus udleverede grønsager i tiden fra 1. april 1922 til og med 31. marts 1923.

Mpr nr. A193127 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Fortegnelse over de til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1922-23 udleverede havesager.

Mpr nr. A193099 - - Dato : 19239999
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Et forslag til indberetning til direktoratet forfattet af direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193083 - - Dato : 19240107
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet sender hosfølgende udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch angående den fremtidige anvendelse af hospitalets jordtilliggende dateret den 27/12 1923.

Mpr nr. A193180 - - Dato : 19240111
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Direktoratet anmoder om, at hospitalet sender en driftsplan og specifiseret driftsoverslag vedrørende gartneriet for finansåret 1924-25 inden udgangen af måneden.

Mpr nr. A193100 - - Dato : 19240123
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Forvalter Lund skriver vedrørende svineholdet på hospitalet. Det giver et godt økonomisk resultat. Han har indhentet tilbud på køb af madaffaldet hos svineholdere i omegnen. og har som højeste bud modtaget prisen 2 kr pr. hl. Følgelig vil det fortsat kunne betale sig af holde svin til opfedning på madaffaldet. Hønseholdet har i en periode givet et ekstraordinært stort overskud på grund af de høje ægpriser.

Mpr nr. A193101 - - Dato : 19240129
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen tilstiller i anledning af landstingsmand Hauchs og statslonsulent K. Hansen fremsatte forslag direktionsmedlemmerne en række skrivelser.

Mpr nr. A193102 - - Dato : 19240301
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen tilstiller direktionsmedlemmerne en række skrivelser vedrørende jordbruget. De bedes tage stilling til svineholdets eventuelle afskaffelse.

Mpr nr. A193081 - - Dato : 19240311
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Statskonsulent K. Hansen meddeler hospitalet at han ønsker at aflægge besøg den 15. marts for at drøfte planen for driften af hospitalets jord i indeværende år.

Mpr nr. A193078 - - Dato : 19240322
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en betænkning udarbejdet af statskonsulent K. Hansen efter forhandlinger med hospitalet angående anvendelsen af jordtilliggendet. Hospitalets bemærkninger til denne betænkning udbedes.

Mpr nr. A095016 - - Dato : 19240323
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratets godkendelse af driftsplaner vedrørende jordbruget og svine- og hønseholdet.

Mpr nr. A193084 - - Dato : 19240325
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus besvarer den udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch, som er tildendt fra direktoratet. En udtalelse af gartneren medfølger brevet, som sendes til direktoratet.

Mpr nr. A193079 - - Dato : 19240402
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overslag over udgifter vedrørende driften af jordbruget på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193080 - - Dato : 19240407
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Hospitalets kommentarer til den af statskonsulent K. Hansen forfattede brtænkning specielt vedrørende det nye jordstykke, som skal inddrages i havebruget.

Mpr nr. A193077 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet godkender nogle omlægninger i anvendelsen af hospitalets jordtilliggende samt havebrugets budget. Endvidere godkendes, at der sættes hegne op omkring et jordstykke, som inddrages til havebruget, men overslaget over udgifterne hertil findes for højt. Endvidere billiges det, at svineholdet bevares i sin nuværende skikkelse samt at hønseholdet opretholdes.

Mpr nr. A089105 - - Dato : 19241124
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet anmoder om, at planer og overslag vedrørende hospitalets svine- og fjerkræhold for fremtidige driftsår må blive sendt inden udgangen af hvert års januar måned.

Mpr nr. A193082 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overslag over indtægter og udgifter i finansåret 1924-25,

Mpr nr. A094083 - - Dato : 19250316
Forfatter:Pan, forsikringsselskab
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Kreaturforsikring. Hospitalet her har opsagt sin hesteforsikring på grund af en opfordring fra direktoratet. Man spørger fra forsikringsselskabet Pan, Fortunstræde 4, København, om denne disposition har rigtighed, hvilket direktoratet bekræfter.

Mpr nr. A094112 - - Dato : 19250317
Forfatter:forsøgsvirksomhed i plantekulturer, Statens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Hoslagt skal man til brug for hospitalsforvalteren og gartneren fremsende 3 eksemplarer af meddelelser nr. 116 og 117 fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekulturer.

Mpr nr. A104206 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1915-16.

Mpr nr. A104201 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. En supplerende udtalelse fra kommissionen af 1. marts 1915 angående værdien af madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus. Forstander Hauch har regnet ud, hvor mange foderenheder der har været i det opdræte madaffald, og med en pris på 6 øre pr foderenhed bliver værdien større end tidligere antaget.

Mpr nr. A103110 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beskrivelse af hestenes arbejde. Argumentation af nødvendigheden af mindst seks heste på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104200 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Kommissionen af 1. marts 1915 giver hermed en supplerende udtalelse til sin betænkning. Forskellen på madaffaldstønderne konstateres. Endvidere omtales de priser, der er opnået for madaffaldet, samt hvad der er budt på affaldet fra Århushospitalet.

Mpr nr. A103124 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til forstander Hauchs vurdering af regnskaberne for landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus underskrevet af forvalter Lund.

Mpr nr. A104089 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Størrelsen af tønder svineæden måles i dels i Viborg dels i Århus. Licitation over madaffaldet i Århus. Kalkulation af det medgåede foder til opfedning af grisene viser, at værdien af madaffaldet ikke er for højt sat.

Mpr nr. A103094 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Optegnelser vedrørende landbruget. Markerne , hysdyrholdet.

Mpr nr. A103080 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1915-16.

Mpr nr. A103081 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. Iflg. forstander Hauch er indtægt ved hestefoding 300 kr for høj, indtægt for mælk 900 kr for høj, beholdningerne pr. 1. april 1913 er fejlagtigt indtægtsført, madaffaldet er ansat for lavt i pris.

Mpr nr. A103061 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget. Oplyser om arealets anvendelse, besætningens størrelse og sammensætning, køb og salg af korn og foderstoffer og arbejdskraft.

Mpr nr. A104090 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Størrelsen af de anvendte tønder til madaffaldet. Kalkulation af forderprisen for opfedning af grisene giver en høj pris for madaffaldet. Følgelig giver landbruget ved hospitalet underskud.

Mpr nr. A103083 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Avlsvæsnet. Notater til forstander Hauchs kritikpunkter af regnskabet for finansåret 1913-14. Foder til hestene, prisen på mælk, førsel af begyndelsbeholdningerne pr 1/4 1913 både som udgift og indtægt i regnskabet, svineregnskabet, udgiften til daglejerhjælp, indkøb af grise, svineæden mælkemængden.

Mpr nr. A103087 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Bemærkninger til regnskabet over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Pris på hestefoderet, indtægt ved mælk, beholdningerne pr 1/4 1913, Pris på svineæden.

Mpr nr. A104081 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til indstilling angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne afleveret af det af kommissionen nedsatte udvalg.

Mpr nr. A103084 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget. Større kartoffeldyrkning, nedlæggelse af koholdet, svineæden til grise, prisen på madaffald.

Mpr nr. A103104 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Priser på have, havrehalm og rughalm.

Mpr nr. A103105 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Arealets fordeling på landbrug, haver og bygninger mv. for hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg, samt hesteholdets størrelse de enkelte steder.

Mpr nr. A104156 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Postbesørgelse og hestehold. Udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen til og fra sindssygehospitalet ved Århus samt i forbindelse hermed behovet for heste. Kommissionens flertal foreslår, at postadressen flyttes fra Århus til Risskov, samt at antallet af heste nedskæres fra 7 til 4 heste. Den særlige posthest samt -vogn skal således afskaffes. Et mindretal i kommissionen foreslår, at det samlede transportbehov klares af tre heste, samt lastautomobil og et personautomobil.

Mpr nr. A104087 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Anmærkninger til forstander Hauchs bemærkninger vedrørende avlsregnskabet for 1913-14 ved sindssygehospitalet ved Århus. Svineregnskabet, prisen på mælk, patientarbejdet, indtægtsføringen af begyndelsesbeholdningerne ved årets start.

Mpr nr. A104193 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. I forbindelse med den af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet indsendte skrivelse fra overlæge Hallager vedrørende udbyttet af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus foranlediges kommissionen til af fremkomme med en supplerende udtalelse til sin betænkning af 22 maj.

Mpr nr. A103060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A103074 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Kommissionsbetænkning vedrørende madaffaldstøndernes størrelse i Århus samt priserne på madaffaldet ansat i regnskabet. Kommissionen mener ikke, at der er holdt egentlig licitation i Århus.

Mpr nr. A103072 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffaldstøndernes størrelse samt kommentarer til forskellen i ansatte priser på madaffald i Viborg og Århus. Priserne på hestenes fodring. Markernes tilsåning.

Mpr nr. A103046 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hesteholdets anvendelse. En detaljeret gennemgang af kørselsopgaverne for hospitalets heste. Argumentation for at flere heste er nødvendige en de fire, som forstander Hauch mener er tilstrækkelige. Der er to ark.

Mpr nr. A103076 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103078 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1914-15.

Mpr nr. A103006 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. Udkast ti betænkning vedrørende hesteholdet.

Mpr nr. A104178 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Bemærkninger til regnskabet over sindssygehospitalet ved Århus' avlsvæsen i 1913-14.

Mpr nr. A103077 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104209 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Notater vedrørende leje af heste.

Mpr nr. A103117 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er specifiseret 19 spørgsmål.

Mpr nr. A103111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Notater vedrørende kørehestenes arbejdsområder. Argumentation for 5 heste til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103065 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug Notater vedrørende et spørgeskema om landbruget. Bla.a. angående antallet af tønder svineæde, der er anvendt til svinefodring.

Mpr nr. A104197 - - Dato : 99999999
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestefodring. Idet forstande Hauch har anset prisen beregnet for foder til hestene på sindssygehospitalet ved Århus for for højt ansat meddeler korpsdyrlæge A. P. Nielsen, at han tværtimod med baggrund i 10 års erfaring med Hospitalets heste, anser prisen for for lavt ansat.

Mpr nr. A103029 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Regnskab for et hestehold.

Mpr nr. A104175 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103053 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Et tilbud til hospitalet om at købe to heste, som hospitalet hidtil har lejet.

Mpr nr. A103122 - - Dato : 99999999
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jens Lunds svar, som belv oplæst i kommissionsmødet. Kvægholdet bør ikke afskaffes. Runkelroefrøavl er for usikker i udbytte. Der kan ikke såes hvede efter runkelreofrø. Landbrug.

Mpr nr. A103002 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hesteregnskab. Udgifter til transport. 1917-18.