Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 351 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A089175 - - Dato :
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående stedtillæget, som skal ydes den konstituerede gartneriasistent Råhauge Askgård, jvf. direktoratets skrivelse vedrørende lønnens størrelse. Dette menes beregnet forkert af direktoratet, hvilket dette bekræfter ved at sende et brev med den rigtige beløbsstørrelse.

Mpr nr. A089156 - - Dato :
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den gældende betaling for daglønnede arbejdere på havearbejde. Direktoratet spørger om, hvilken løn hospitalet giver for dette arbejde. Hospitalet svarer.

Mpr nr. A105009 - - Dato : 18490301
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Tjenesteliste for sygeplejersker og lønopgørelse. mandssiden.

Mpr nr. A117079 - - Dato : 18491131
Forfatter:Selmer, doktor Steenberg, M
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I et brev til doktor Selmer beder M. Steenberg om lønforhøjele, som han har talt med ham om tidligere.

Mpr nr. A117080 - - Dato : 18500411
Forfatter:Selmer, læge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I et brev til byggekommissionen beder justitsministeriet om dennes udtalelse i anledning af et andragende fra praktiserende læge Selmer om at måtte få tildelt et honorar for sin deltagelse i arbejdet i forbindelse med opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. Kommissionen indstiller, at der tilstilles ham et honorar.

Mpr nr. A117071 - - Dato : 18500830
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Diæter m.m.. Brev fra justitsministeriet til bygningskommisionen angående anvendelse af stempel ved tinglysningen af skøderne på de jordlodder, hvorpå sindssygehospitalet skal bygges, samt vedrørende de diæter kommissionen kan beregne sig til sine medlemmer. Svar på brev fra kommissionen.

Mpr nr. A117088 - - Dato : 18500924
Forfatter:Simony, justitsråd Selmer, læge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Læge Selmer skriver til justitsråd Simony angående den løn han mener at kunne tilkomme som overlæge på sindssygehospitalet ved Århus. Han nævner eksempler på, hvilken løn overlæger på udenlandske hospitaler modtager.

Mpr nr. A117096 - - Dato : 18501015
Forfatter:Steenberg, M
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Hr. M. Steenberg anmoder om løntillæg som følge af en stigende arbejdsbyrde. Anmodningen sendt til bygningskommissionen.

Mpr nr. A117072 - - Dato : 18510623
Forfatter:Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra bygningskommissionen til justitsministeriet angående betaling af bygningsinspektør Friis for tilsynet med byggeriet.

Mpr nr. A105003 - - Dato : 18530128
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Rekvisitioner af løn til indenrigsminidteriet.

Mpr nr. A006039 - - Dato : 18560402
Forfatter:Bøggild, forvalter Luplau, snedker Volff, murmester
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, Håndværkere. Forvalter Bøggild indstiller til ministeriet at de to faste håndværkere, snedker Luplau og muremester Wolff, indrømmes en lønforhøjelse. Man henviser til, at den forhenværende muremester opsagde sin stilling i 1854 på grund af den lave løn og man henviser til at begge håndværkere er dygtige. Ministeriet mener ikke, at der for tiden er mulighed for af indrømme nogen højere løn, men man anbefaler, at håndværkerne tilbydes kost på anstalten mod betaling af de omkostninger som dette medfører. Snedker Luplau er ansat siden 1853.

Mpr nr. A006036 - - Dato : 18560410
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det er blevet bekendtgjort, at der kan ske tillæg i lønnen for en del funktionærer, hvorfor man andrager om, at forskellige overordnede får løntillæg (der foreligger en liste på et af akterne). Ministeriet ser dog ikke ud til, at være villig til at anerkende nødvendigheden af alle andragende, men Selmer sætter sig tilsyneladende igennem.

Mpr nr. A121031 - - Dato : 18570325
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori en fortegnelse over de på hospitalet ansatte, som har krav på lønningstillæg, bedes indsendt til ministeriet.

Mpr nr. A121033 - - Dato : 18570406
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse medfølgende en oversigt indeholdende fortegnelse over de embedsmænd på sindssyghospitalet ved Århus som har krav på løntillæg i indeværende finansår jvf. justitsministeriets begæring herom dateret den 25/3 1857.

Mpr nr. A121037 - - Dato : 18570605
Forfatter:
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori de ansatte på hospitalet, som har krav på løntillæg iflg. lov af 15. februar 1857 nævnes med det beløb som tilkommer dem.

Mpr nr. A121039 - - Dato : 18570625
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet angående beregningen af det løntillæg som tilkommer ham iflg. lov af 15. februar 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121040 - - Dato : 18570709
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet i anledning af det i lov af 15. februar anordnede løntillæg til en række ansatte på hospitalet her specielt en rettelse af det tidligere meddelte lønbeløb, som skal tildeles overlægen.

Mpr nr. A121034 - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Fortegnelse over embedsmænd og betjente på sindssygehospitalet ved Århus affattet med hensyn til lov af 15. februar 1857, (lov om løntillæg).

Mpr nr. A009070 - - Dato : 18580211
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I henhold til lov af 29. december 1857 skal ministeriet have indberettet lønninger og tillægskrav fra anstaltens ansatte embeds- og bestillingsmænd, hvorover der er vedføjet en liste.

Mpr nr. A009032 - - Dato : 18590207
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, til embedsmænd. Efter at kapitalstaksten for 1858 er sat vil der blive betalt løntillæg til statens embedsmænd i henhold til lov af 30. december 1858, hvorfor man ønsker indberettet til ministeriet, hvilke tillæg anstaltens embedsmænd skal have. Vedlagt oversigt og avis om omhandlende emne.

Mpr nr. A009055 - - Dato : 18590418
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorhold. Ministeriet har ifølge beslutningen i rigsdagen ikke kunnet anerkende en forhøjet af kontorholdbudgettet på 100 rdl. hvilket man fra anstalten gør indvendinger imod, idet som man anfører, de anslåede beløb kun er di faktiske udgifter i forbindelse med kontorholdet.

Mpr nr. A009056 - - Dato : 18590506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorhold. Ministeriet har i brev meddelt, at man efter vedtagelse i rigsdagen ikke kan godkende udgifterne på budgettet for 1859-60 til kontorhold, hvilket anstalten har gjort indsigelse imod, ministeriet finder dog ikke anledning til at ændre sin beslutning.

Mpr nr. A010013 - - Dato : 18600408
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brev fra justitsministeriet til Jyske asyl. Opgivelser af lønningstillæg til embeds- og bestillingsmænd ved anstalten.

Mpr nr. A011079 - - Dato : 18620321
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønforhøjelse til de ansatte. Liste over årsløn for alle overordnede.

Mpr nr. A011078 - - Dato : 18620327
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Vedr. lønforhøjelse. Gagetillæg. Brev fra præsten om at rigsdagens afslag ikke får indflydelse på hans forhold til anstalten.

Mpr nr. A115255 - - Dato : 18620508
Forfatter:Jøns
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sædtillæg. Gråbrødre Hospital. Jøns er blevet misundelig på overopsynet i Vordingborg, og har søgt om et tillæg, men er i stedet for sat ned i løn.

Mpr nr. A012015 - - Dato : 18620617
Forfatter:18620617 Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ansøgning fra Gædeken om, reservelæge, penge i stedet for kost, logi og vask.

Mpr nr. A015009 - - Dato : 18660405
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Finanslovens vedtagelse. Lønningstillæg.

Mpr nr. A015008 - - Dato : 18660511
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Meddelelse om tillæg til lønninger fra justitsministeriet.

Mpr nr. A016017 - - Dato : 18670624
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forespørgsel om hvorledes reservelæge Gædekens særtillæg skal udbetales da han fratræder sin stilling ved hospitalet den 1. juli 1867.

Mpr nr. A104330 - - Dato : 18670628
Forfatter:Gædeken, reservelæge doktor
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Angående det til særtillæg, som hospitalet vil yde reservelæge Doktor Gædeken, meddeles fra justitsministeriet, at dette godkender udbetalingen af dette beløb, som ydes for tidsrummet 1. april - 30. juni, hvor han fratræder stillingen ved hospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A116061 - - Dato : 18730406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsynskarle, løn. En gruppe karle anmoder om, at lønnen bliver sat op dels fordi lønnen er større på de omliggende gårde, dels fordi de mener lønnen ikke er reguleret siden anstaltens oprettelse i 1851. På en af Borch udarbejdet liste over lønforholdende viser det sig, at påstenden om manglende lønbevægelse ikke holder stik. Men der er ikke nogen stigende tendens lønnen stiger og falder med udbudet på arbejdskraft e.l.

Mpr nr. A116102 - - Dato : 18770208
Forfatter:Bechshøft
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overopsyn, løn. Bechshøft ansøger om tillæg i lønnen der er på 620 kr, fri bolig, brænde og belysning samt 1 kostportion eller pengegodtgørelse herfor.

Mpr nr. A026012 - - Dato : 18770516
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Liste med bestillingsmænds navne og forslag til dyrtidstillæg og lønforhøjelser.

Mpr nr. A026014 - - Dato : 18770609
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Brev fra ministeriet, der meddeler, hvor meget de enkelte embeds- og bestillingsmænd har modtaget i dyrtidstillæg.

Mpr nr. A116083 - - Dato : 18770815
Forfatter:Carlen, Jens, tømrer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Tømrer, løn. Anstaltens tømrer, Jens Carlsen, anfører, at han gerne vil sidestilles med murer og snedker i løn. Disse får incl. dyrtidstillæg 880 kr årligt og tømreren forlanger 808 kr, hvilket bliver anbefalet af forvalteren, der anfører, at han er anstaltens dygtigste håndværker, som man har megen gavn af.

Mpr nr. A104347 - - Dato : 18770817
Forfatter:Jens, Carlsen Johannes, Pedersen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Dagløn. I anledning af Jens Carlsens og Johannes Pedersens andreagende om forhøjelse af deres lønninger har direktionen vedtaget fra 1. august at regne at forhøje Jens Carlsens dagløn til 2 kr 90 øre om sommeren og 2 kr 85 øre om vinteren, hvorimod den ikke finder anledning til forhøjelse af Johannes Pedersens dagløn. Dette ville forvalteren behage at bringe til vedkonnendes kundskab.

Mpr nr. A030018 - - Dato : 18800330
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Ifølge kgl. anordning af 1879 skal alle embedsboliger med vedligeholdelsespligt forsynes med beskrivelser og tegninger, skriver justitsministeriet. Anstalten svarer, at der ikke findes boliger med vedligeholdelsespligt idet alle boliger vedligeholdes af anstaltens egne håndværkere eller patienter. Større reparationer foretages sammen med de i øvrigt forefaldende reparationer.

Mpr nr. A032013 - - Dato : 18820315
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Maskinmester H. Stabell ønsker, at den del af lønnen der hidtil har været udbetalt i naturalier for fremtiden skal udbetales som penge. Han anslår beløbet til 400 kr. årligt - svarene til forplejningen på 3. kl. Dette bliver ham tildelt, men man vil ikke udbetale nogen godtgørelse for det værelse han bebor på anstalten, men ikke benytter da han bor hjemme.

Mpr nr. A032008 - - Dato : 18830419
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ved tillægsbevillingsloven for finansåret 1882-83 er givet hjemmel for det dyrtidstillæg enbeds- og bestillingsmænd forholdsvis 727,29 kr. og 785,18 kr.

Mpr nr. A033002 - - Dato : 18830425
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ifølge det høje ministeriums skrivelse af 16. d.s. tillader direktionen sig hermed ærbødigst at fremsende en fortegnelse over de funktionærer ved anstalten, som formenes at kunne komme i betragtning ved tilståelse af dyrtidstillæg for indeværende finansår. Til justitsministeriet.

Mpr nr. A115025 - - Dato : 18840709
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Med justitsråd Lunns kommentarer.

Mpr nr. A115029 - - Dato : 18840818
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Vordingborg har foreslået ny løn og forslag herom er indgået til ministeriet både fra Vordingborg og Viborg man mener der er nødvendigt at skynde sig med at indsende Århus' forslag.

Mpr nr. A038007 - - Dato : 18860911
Forfatter:Holm, R A, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler, at der i den til overlæge R. A. Holm er inkluderet et beløb af 66,28 kr. til dækning af enkepensionskassebidrag, dette beløb forfalder hvert år den 16. august, og skal indbetales til anstalten i begyndelsen af måneden, første gang i 1887.

Mpr nr. A115010 - - Dato : 18871123
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønforhøjelse. Forvalteren anmoder direktionen om at anbefale et alderstillæg, og han tilføjer til denne anmodning, at han ved sammentællingsfejl gennem årene har betalt 468 kr 44 øre til anstaltens kasse. Direktionen ser sig ikke i stand til at anbefale andragendet, idet forvalteren allerede sammen med flere andre har fået udbetalt alderstillæg.

Mpr nr. A039001 - - Dato : 18890312
Forfatter:Holm, Rasmus A, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Efter begæring fra finansministeriet anmodes man om at indeholde 31,39 kr. i overlæge Rasmus A. Holms løn til dækning af præmie for hustruens pensionsforsikring.

Mpr nr. A039003 - - Dato : 18891214
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Prohibitionspåtegningen for 9 kreditforeningsobligationer skal hæves, hvorfor de indsendes til ministeriet

Mpr nr. A041017 - - Dato : 18901126
Forfatter:Hallager Quistgård
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Da der så vidt mig bekendt eksisterer mundtlige bestemmelser fra direktionen for : 1. at anstaltens overlæge og forvalter har lov til hver især at holde svin og fjerkreaturer her i anstalten samt frit af få føde fra anstalten til disse kreaturer i lighed med den føde, der gives anstaltens egne kreaturer af lignende art og 2. at der er tilladt anstaltens overlæge, reservelæge, forvalter, bogholder, den gifte overopsynsmand og gartneren frit af få havesager (deriblandt kartofler) fra anstaltens have så ofte og så længe, som anstaltens have kan præstere så store forråd af disse produkter, at der ikke alene er tilstrækkeligt til anstaltens eget forbrug.... Meddelelse til kontoret fra 18 juli 1902 at det ikke længere er tilladt at holde svin og fjerkræ underskrevet af Hallager og Quistgård.

Mpr nr. A044001 - - Dato : 18941215
Forfatter:Jensen, Søre, kusk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ansøgning. Undertegnede tillader sig herved på grund af giftermål aller ærbødigst at ansøge direktionen om bespisningsgodtgørelse, i stedet for at få mad fra anstaltens køkken fra den 1. januar 1895 at regne. Søren Jensen, kusk ved sindssygeanstalten.

Mpr nr. A046012 - - Dato : 18960409
Forfatter:Sørensen, S M, fhv. opsynskone Jonassen, fhv. vægter Holm, overlæge Geill, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Ved tillægsbevilling og bevilling i finansloven er der meddelt følgende større understøttelse eller øget honorar: Fhv. vægter Jonassen 175 kr. Fhv. opsynskone S. M. Sørensen yde 175 kr. I anledning af fhv. overlæge Holms sygdomsforfald og den efter ham endeledigelse følgende vakance i overlægeembedet er der tillagt konstitueret overlæge Geill et honorar af 500 kr. og en ekstra læge kandidat for fem måneder af 65 kr.

Mpr nr. A046003 - - Dato : 18961029
Forfatter:Johnsen, overopsynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Man meddeler ministeriet, at alle gifte funktionærer erholder de den tilkommende naturalier som pengegodtgørelse, dette ønske ældste overopsynsmand Johnsen også, da han efter givet samtykke agter af gifte sig. Man beder derfor ministeriet om, at måtte udbetale kr. 50 for perioden 1. november til 31. marts, idet man anfører, at dette ikke vil overskride den budgetterede lønsum. Ministeriet giver sit samtykke.

Mpr nr. A047044 - - Dato : 18970317
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen har ansøge justitsministeriet om at sætte forvalterens brændlelstildeling op fra 12 til 16 favne brænde ud fra den begrundelse, at det samme er tilsået han kolleger i Vordingborg og Middelfart. Dette godkender ministeriet.

Mpr nr. A047043 - - Dato : 18970324
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bogholder Grønvaldt ansøger om at få udleveret 16 favne brænde i stedet for 12, da han ved, at forvalteren har fået denne lønforhøjelse, men andragnet bliver forkastet af direktionen.

Mpr nr. A115002 - - Dato : 18970911
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Gagetillæg. Forvalteren har fået tildelt 16 favne brænde i stedet for 14. Nu ansøger bogholder C. V. Grønvalt om at få brændselstildelingen sat tilsvarende op, idet harns lejlighed er lige så stor som forvalterens. Da han kun varmer een stue op, og dertil kun bruger 2 favne brænde har anstalten i flere år sparet en del penge, disse ønsker han nu forvandlet til penge, enten ved at brændselsudgifter helt udbetales i penge, eller ved at der udleveres 2 favne brænde og resten udbetales som penge.

Mpr nr. A047029 - - Dato : 18980104
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Papirer, der viser opsynsmændenes løn, samt breve, hvor det bliver foreslået at sætte lønnen op, fordi det er vanskeligt af få gode karle, da de tjener mere i privat tjeneste.

Mpr nr. A048011 - - Dato : 18989999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt over karle og pigers løn fra maj 1898.

Mpr nr. A049057 - - Dato : 18990401
Forfatter:Rosenkrantz, baronesse Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles herved kontoret at den anstaltens maskinmester fra 1 april d.å. at regne tillagte kostportion, i anstaltens 2den forplejningsklasse vil være at godtgøre ham med penge efter den i pågældende budgetter beregnede sum. At der fra 1 maj at regne for familiens regning antages en privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge baronesse Rosenkrantz, hvis løn vil være at udrede forskudsvis af anstalten og for hvis forplejning i 3die klasse der vil være at refundere anstalten betaling a 240 kr. årlig i lighed med den betaling, der erlægges af pt af 1. og 2. klasse for deres sypiges forplejning, jfr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansårets 1855-56. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

Mpr nr. A049074 - - Dato : 18991016
Forfatter:Holm, Th Pontoppidan
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Jeg ansøger herved den høje direktion om fra 1ste nov. d å at regne at måtte få den sædvanlige pengegodtgørelse i stedet for forplejning fra anstalten idet jeg med mit forestående ægteskab for øje fra nævnte dato med direktionens billigelse agter at føre egen husholdning. Th Holm Anbefales. Pontoppidan.

Mpr nr. A049042 - - Dato : 18999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt over løntillæg for tjeneste ud over 1 år for tyendepersonalet ved asylet 1900-01.

Mpr nr. A050032 - - Dato : 19000425
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overopsynsmand. Løn. Anstaltens opsynsmand findes lønnet med 800 kr., stigende med 100 kr. hvert tredie år til 1200 kr. Den nu ydede lønning må i betragtning af tjenestens besværlige opslidende art og det dermed forbundne ansvar siges at være uforholdsmæssig lav. Det må i så henseende erindres, at der er indrømmet opsynsmanden bolig for gift, hvilket i høj grad er i anstaltens interesse, da det gør det muligt at knytte god kræfter fastere til stedet.

Mpr nr. A050008 - - Dato : 19001022
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Man fremkommer fra Middelfart med et forslag om højere løn for de ansatte, hvorfor der bliver nedsat et udvalg bestående af overlægerne til at undersøge behovet. Til brug ved dette arbejde er lavet en total oversigt over samtlige personalekategoriers lønningsforhold.

Mpr nr. A049034 - - Dato : 19001030
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af, at det påtænkes for indeværende finansår at søge de af staten lønnede embeds- og bestillingsmænd, hvis samlede lønningsindtægt ikke overstiger 2500 kr. årlig, tillagt et ekstraordinært tillæg af 10 % af de første 1200 kr. fast lønning, skal man herved anmode direktionen om for sindssygeanstalten ved Århus at ville affatte og hertil indsende en opgørelse over de embeds- og bestillingsmænd, der kunne komme i betragtning i så henseende.... vedlagt liste til ministeriet. Fra justitsministeriet underskrevet af Ricard.

Mpr nr. A050038 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansatte i mands- og kvindesiden og deres alderstillæg i budgettet for 1901-02.

Mpr nr. A050033 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forhøjelse af lønnen for anstaltens håndværkere. Den nuværende løn er ikke engang hvad en arbejdsmand her på egnen tjener. Forvalterens forslag er 1100 kr.

Mpr nr. A050025 - - Dato : 19010419
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overopsynsmandens begyndelsesløn foreslås forhøjet fra 600 til 800 kr. og alderstillægget foreslås forhøjet fra 50 til 100 kr.

Mpr nr. A051029 - - Dato : 19010625
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Da opsynene og køkkenpigerne har fået tjenestedragt anmodes direktionen at indføre dette også for køkkenpigerne. Forslaget anbefales af oldfruen og bevilliges af direktionen, der anmoder forvalteren om at foretage det fornødne. Endvidere anføres det at vaskeripigerne er de lavestlønnede på anstalten.

Mpr nr. A051034 - - Dato : 19010801
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Flere af funktionærerne indstilles til lønforhøjelse. Der er vedlagt en liste over forhøjelsernes størrelse.

Mpr nr. A051028 - - Dato : 19010814
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Håndværkerløn. De underskrevne fastansatte håndværkere ansøger direktionen om lønforhøjelse, da håndværkerne i omegnen har større løn. Men direktionen svarer at der ikke kan blive tale om yderligere tillæg i indeværende finansår med det allerede udbetalte tillæg.

Mpr nr. A052051 - - Dato : 19020117
Forfatter:Nielsen, Kirstine, overvaskeripige
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pension. Overvaskeripige Kirstine Nielsen får sin i en dampglitte og bliver invalid. Man bevilliger hende en understøttelse af 150 kr. årligt på finansloven, da hun ikke er i stand til at ernære sig selv eller er i besiddelse af subsistensmidler.

Mpr nr. A052044 - - Dato : 19020326
Forfatter:Holm, dr med, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. 1. reservelæge. Det meddeles Dem herved, at direktionen har bestemt, at der i stedet for køkkenhave, der tidligere var tillagt reservelægen, men hvorpå der i 1898 opførtes den nuværende vaskeribygning, som have til Dem udlægges det kratskifte der er beliggende syd for anstaltens Østlige haveanlæg imellem dette og kørevejen, der fra anstaltens hovedlandevej løber mod øst til stranden. Til reservelæge , dr. med. Holm.

Mpr nr. A052039 - - Dato : 19020501
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Avlskarlen ved hospitalet søger om at måtte få kosten på hospitalet med at betale for den, hvilket bliver bevilliget med en betaling af 20 kr. pr måned. Ophører igen ved giftermål den 1. oktober 1902.

Mpr nr. A052024 - - Dato : 19020502
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Efter lov af 1903, skal der udbetales løntillæg til forskellige arbejdsmænd på anstalten, hvorover der findes en fortegnelse.

Mpr nr. A051044 - - Dato : 19020507
Forfatter:Ricard Hallager, dr med, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af den ærede direktions forespørgsel i skrivelse af 3' ds skal man til behagelig efterretning og videre foranstaltning meddele, at alderstillæg vil kunne udbetales overlæge dr. med. Hallager for indeværende finansår, mod at der i regnskabet henvises til den ved tillægsbevillingsloven for finansåret 1901-02 i samme øjemed givne bevilling. Ricard.

Mpr nr. A052029B - - Dato : 19020616
Forfatter:Petersen, N P, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Gartnerassistent N. P. Petersen ansøger om lønforhøjelse samme stilling lønnes bedre ved anstalten i middelfart

Mpr nr. A051048 - - Dato : 19020623
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet giver tilladelse til at udbetale de dertil indstillede funktionærer et lønningstillæg efter anvisninger givet i vedlagte skrivelse.

Mpr nr. A054038 - - Dato : 19030221
Forfatter:Christensen, sløjdlærer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. På grundlag af sløjdlærer Christensens klage bliver der tilkendt ham, overkarlen, og kusken samt røgteren 3 favne brænde i stedet for hidtil 2.

Mpr nr. A052025 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Man meddeler fyrbøderen at hans løn som ansøgt er sat op til 600 kr. årligt.

Mpr nr. A054008 - - Dato : 19030513
Forfatter:Ibsen, Kirstine
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles at der udbetales frøken Kirstine Ibsen alderstillæg af 33 kr. og 33 øre.

Mpr nr. A054024 - - Dato : 19030713
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet anmoder anstalten om at få en liste over de faste ansatte der oppebærer midlertidigt lønningstillæg, idet man ønsker dette omdannet til et fast tillæg. Anstalten svarer at det for tiden er 4 daglønnede, der ikke er fastansatte som oppebærer det nævnte tillæg, man anser derfor ikke for nødvendigt, at foretage sig videre i sagen.

Mpr nr. A054017 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønningstillæg til opsyn 1904-05. Liste med navne over mandlige og kvindelige opsyn samt det kronebeløb der skal tillægges.

Mpr nr. A055023 - - Dato : 19040419
Forfatter:Sørensen, Søren Reinhold, opynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Opsynsmand Søren Reinhold Sørensen meddeles, at han fra udgangen af måneden kan tage ophold med sin familie i det hus, der er opført i hospitalets krat. og at han vil medtage 3 favne brænde årlig. Desuden går han ud af anstaltens forplejning og han vil få en årlig løn af 700 kr. med et tillæg på 30 kr. for tjeneste over 1 år.

Mpr nr. A054010 - - Dato : 19040420
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over daglønnede arbejdsfolk der kan tilkomme midlertidig lønningstillæg.

Mpr nr. A055019 - - Dato : 19040514
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. På given foranledning skal man herved meddele den ærede direktion, at særskilt indberetning ved finansåret udgang om, hvad der er udbetalt som midlertidig lønningstillæg, herefter ikke er nødvendig, for så vidt lønningstillægget på månedekstrakterne er opført som særskilt post, hvilken fremgangsmåde man fremtidig må ønske iagttaget. såfremt den ikke allerede nu benyttes. Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A057018 - - Dato : 19041107
Forfatter:Jensen, A C, røgter Rasmussen, K, avlskarl Borring, K, kusk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. A. C. Jensen, røgter, K. Rasmussen, avlskarl, og k. Borring, kusk, anmoder om løntillæg på 100 kr.

Mpr nr. A055013 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over ansatte, der skal have tillæg for tjeneste over 1 år på mands og kvinde siden. Samt nattevagter og gifte opsyn.

Mpr nr. A049071 - - Dato : 19050405
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, om det må blive mig indrømmet fremtidig at oppebære pengegodtgørelse svarende til mit brændsels depotet in natura, dog således at ligesom hidtil fra anstalten kan få brændsel in natura imod et tilsvarende afdrag i beløbet. Skulle dette imidlertid ikke kunne indrømmes, vil jeg dernæst ansøge om, at det af mig benyttede kogegas må blive betalt af anstalten, forudsat at det til mit brændselsdepotat svarende beløb ikke bliver overskredet ved mit samlede forbrug af brændsel og kogegas. Th Holm

Mpr nr. A104235 - - Dato : 19050414
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter, Det meddeles herved kontoret, at direktionen har indrømmet hospitalets snedker, tømrer, murer, postbud, badebetjent og fyrbøder gratis lægehjælp og medicin til sig og sin familie. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A055014 - - Dato : 19050426
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Assistenter hos oldfruen og hos husholdersken samt maskinmesteren. Assistenterne er tildelt et løntillæg på 50 kr. for hver tredie års tjeneste stigende til 400 kr. (grundløn er 300 kr.). Maskinmesteren er bevilliget fri station på 2den klasse.

Mpr nr. A055009 - - Dato : 19050531
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter Lausten, Jens Peteer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, Havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten får udbetalt midlertidigt lønningstillæg efter vedlagte lov.

Mpr nr. A057025 - - Dato : 19050710
Forfatter:Hallager Kohl, Agnes
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeløn. Jeg anmoder herved den ærede direktion om. st den ved mit ophold på amtssygehuset forbundne udgift, der beløber sig til 189,70 kr. må blive vedtaget, som den mig her ved anstalten tilkommende lægehjælp og blive udredet af denne. Agnes Kohl. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A056018 - - Dato : 19050730
Forfatter:Larsen, Rasmus, opsynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn løn. Opsynsmand Rasmus Larsen ansøger om at få udbetalt et alderstillæg for tiden, da han har ansat en ung medhjælp til at passe sit barn, som moderen døde fra. Larsen har en kort periode været væk fra hospitalet fordi han søgte at etablere sig i sit håndværk som skomager, men dette mislykkedes. Andragendet bliver bevilliget.

Mpr nr. A057022 - - Dato : 19050799
Forfatter:Priors, dr Dalgas, Caroline
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeløn. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge den ærede direktion om at udgifterne ved mit ophold på dr. Priors klinik, der ifølge vedlagte regning udgør 116 kr. må blive udredet af anstalten. Bevilliges under forudsætning af at der indsendes en regning til anstalten. Caroline Dalgas.

Mpr nr. A057005 - - Dato : 19051026
Forfatter:Andersen, Johanne, nattevagt
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Understøttelse opsyn. Johanne Andersen, der har været fast nattevagt gennem 10 år og opsyn 1 år søger om understøttelse, da hun nu ikke mere kan arbejde. Hun er holdt op med at arbejde på anstalten, fordi hun er svagelig men kan end ikke klare privat sygepleje mere. Andragendet afslås. Johanne Andersen Helgenæsgade 4 Aarhus.

Mpr nr. A057019 - - Dato : 19059999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. 5 opsynspiger ansøger anmoder om ligeløn mellem mandlige og kvindelig opsyn, da de varetager samme opgaver og arbejder til tider er værre for pigerne.

Mpr nr. A058009 - - Dato : 19060427
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionens opmærksomhed henledes på, at alderstillæg regnes i hele måneder, dvs. er en person ansat den 12 september 1900 regnes alderstillæg fra 1. oktober 1905.

Mpr nr. A057014 - - Dato : 19060716
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter, funktionær Lausten, Jens Peter, funktionær
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Vedr. midlertidig løntillæg til funktionærer. Dette gives til havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten. Deres stilling og arbejdsområde er noteret i skrivelsen. Desuden alder og tjenestetid.

Mpr nr. A060035 - - Dato : 19070522
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Daglønnede arbejdere får lønforhøjelse til 3 kr. daglig. Samtidig bortfalder tidligere løntillæg. Skrædderen får lønforhøjelse til 2,50 kr. daglig, senere en forhøjelse til 3 kr. Ligeledes bortfalder tidligere løntillæg

Mpr nr. A059027 - - Dato : 19070525
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Arbejdsmænd, løn. Der er ingen arbejdere, der skal have midlertidigt løntillæg, da de er blevet lovet lønforhøjelse, de tilsammen skal være højere end den hidtidige dagløn på 3 kr. og løntillægget tilsammen.

Mpr nr. A060030 - - Dato : 19070702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn, løn. Der er forslået lønforhøjelse til det mandlige og kvindelige opsynspersonale. Mænd 300 på tre år stigende til 350 kr. (15-15-20). Kvinder 225 på 3 år til 260 kr. (10-10-15). Bevilliges indtil videre og sættes på finansloven.

Mpr nr. A060034 - - Dato : 19070710
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bilag vedrørende lønforhøjelser og forslag til pensionslov for embeds- og bestillingsmænd ved statens sindssygehospitaler og straffeanstalter.

Mpr nr. A059025 - - Dato : 19070808
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn, løn. I skrivelse af 2. juli då. har justitsministeriet approberet af lønningerne til ugifte opsynspersonale fra 1. juli då. fastsættes således: mandlige opsyn 300 kr. stigende med 10-20 til 350 kr.* kvindelige opsyn225 stigende hvert år med 10-10-15 kr. til 260 kr. Merudgiften søges tillægsbevilliget.

Mpr nr. A104266 - - Dato : 19070916
Forfatter:Andersen, A C, opsynsmand Jensen, A C, røgter Jacobsen, S, tømrer Borring, R B A, kusk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i følgende funktionærers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsantalten for livsforsikring. Opsynsmand A. C. Andersen, røgter A. C. Jensen, tømrer S. Jacobsen, kusk R. B. A. Borring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A058003 - - Dato : 19071008
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Læger. Lønregulativ og collegiale vedtægter for medlemmer af foreningen af yngre læger. Spørgsmål vedrørende forståelse af overenskomsten.

Mpr nr. A060020 - - Dato : 19071028
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt over lønningsforslag og tillæg for alle medarbejdere og pensionister

Mpr nr. A060021 - - Dato : 19080102
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Skematisk oversigt over overlægernes og samtlige funktionærers indtægter således som de for tiden er, og således som de foreslås fra 1. april 1908 i sindssygeanstalten i Århus. Udarbejdet på opfordring af ministeriet som bilag til budgettet.

Mpr nr. A062031 - - Dato : 19080310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, opsyn. Direktionen indfører efter ansøgning, at man udbetaler løn hver måned den 12', eller hvis denne dag er helligdag, den næstfølgende søgnedag efter hvert hele års tjeneste

Mpr nr. A062001 - - Dato : 19089999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bygninger. Forslag til lønforandring for kategorier på anstalten. Forslag til bygning, vedlagt tegning af nyt depot til Mds. D.

Mpr nr. A062009 - - Dato : 19090202
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forvalter, løn. Ved at fremsende vedlagte andragende fra anstaltens forvalter skal direktionen udtale, at den ikke ville være fremkommet med eller have anbefalet noget andragende om lønningsforbedring under de nuværende forhold, hvis der ikke på budgetforslaget var optaget en forhøjelse af forvalterens løn på Middelfartanstalten. Da det ved sidst opnåede lønningsforbedring for anstaltens personale var en forudsætning, at der så vidt mulig skulle opnås ensartethed, og da direktionen ikke kan erkende at Århus anstaltens forvalter har mindre arbejde end Middelfartanstaltens eller udfører det mindre godt, skal man tillade sig at anbefale, at han også fremdeles lønnes ligesom forvalteren på Middelfart.

Mpr nr. A104232 - - Dato : 19090915
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har tilladt, at der fremtidig udbetales såvel opsynsmænd og opsynspiger løn for hver forløben måned, dog således at udbetalingerne foregår den 12. eller forsåvidt den 12. er en helligdag den nærmest følgende søgnedag. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A065014 - - Dato : 19100918
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, opsyn. Sindssygeanstalten i Stege forespørger, hvor meget opsyn får i løn.

Mpr nr. A065035 - - Dato : 19110304
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejere. Breve om lønspørgsmål med en total opgørelse over hvad de forskellige kategorier har i løn og tillæg. Desuden en skrivelse, der forespørger, hvorledes det økonomisk vil stille sig for anstalten, hvis plejere får en ugentlig fridag samt 1 hel fridag om måneden i stedet for 3 halve, samt 14 dages ferie. Arbejdstiden må ikke overstige 12 timer og der skal være mindst 2 timers spise- og hvile tid.

Mpr nr. A066032 - - Dato : 19110627
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Der skal reformeres i tildelingen af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygeanstalter, hvorfor sundhedsstyrelsen anmoder overlægen om enten hver for sig eller samlet at indsende forslag herom.

Mpr nr. A067013 - - Dato : 19110715
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Man foreslår afsat 400 kr. til plejerløn på de vanskeligste afdelinger.. "De afdelinger, hvor der er brug for de dygtigste, omhyggeligste og mest besindige plejere, er for en del også de afd., hvor tjenesten er mest byrdefuld og ubehagelig. Det kan ikke gå an, at lade plejerne begynde deres tjeneste her og avancere til de afdelinger, hvor der er mindst brug for erfaring, og det vil føles som en uretfærdighed,.. Pl. på grund af særlig god tjeneste skal flyttes til de pladser som de nødigt vil have.

Mpr nr. A065027 - - Dato : 19111019
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, reservelæger. Der er bevilliget 333,34 kr til lønforhøjelse for 1. og 2. reservelæge. Fremtidig vil der årlig være et tillæg på 400 kr til hver. Justitsministeriet til anstaltens direktion.

Mpr nr. A096002 - - Dato : 19120207
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Idet overlægen for sindssygehospitalet ved Viborg har modtaget et særligt honorar for det forøgede arbejde, efter at hospitalet har fået oprettet en afdeling for observanter, ønsker overlægerne på de øvrige sindssygehospitaler at modtage et lignende honorar for det tilsvarende arbejde.

Mpr nr. A069046 - - Dato : 19120422
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kælderkarlen m.fl. søger 100 kr. i løntillæg, hvilket afvises af ministeriet.

Mpr nr. A104095 - - Dato : 19120525
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kontorassistenterne ansøger om lønforhøjelse. Der er en oversigt over lønningerne før og efter 1. april 1908 samt de procentvise stigninger for en række funktionærer på hospitalerne. Kontorassistenternes løn på strafanstalterne anføres.

Mpr nr. A104021 - - Dato : 19120525
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Anmodning om lønforhøjelse fra kontoristerne underskrevet Beyer, assistent. Det vises, hvor stor forskellen i lønudvikling er for forskellige grupper af ansatte. Den forøgede arbejdsbyrde for kontoristerne fremføres som begrundelse.

Mpr nr. A069029 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Indstilling fra direktionen til ministeriet vedr. et andragende fra oldfrue og husbestyrerinde om bedre løn.

Mpr nr. A069030 - - Dato : 19120531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Andragende fra kontorpersonalet om løn svarende til andre hospitalers ansatte. Fra direktionen til ministeriet.

Mpr nr. A110113 - - Dato : 19121227
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Læge Nissen meddeler overlæge Hallager, at en række ansatte er villige til evt. tilbagebetale en del af deres løn, hvis der mod forventning ikke bevilges penge på finansloven til den givne lønforhøjelse.

Mpr nr. A069024 - - Dato : 19130215
Forfatter:Jensen, Christina dagplejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Dagplejer. Christina Jensen får tilladelse til at gifte sig og godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og godtgørelse for kost og naturalier 300 kr. årlig.

Mpr nr. A071056 - - Dato : 19130427
Forfatter:Jensen Kjær, J C, overplejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overplejer, løn. Fra overplejer J. C. Jensen Kjær foreligger der andragende om lønforhøjelse, for at følge med maskinmesterens løn, da disse hidtil har været ligestillede. De kvindelige ligestillede har for et par år siden fået 200 kr. i forhøjelse. Kjær har børn i alderen mellem 10 og 6 år. Han vil gerne holde dem, i de bedste skoler i byen og have en lille ferie hvert år.

Mpr nr. A104072 - - Dato : 19130503
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Forvalter A. Lund ansøger om lønforhøjelse hos direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104066 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønnen til husbestyrerinde og oldfrue ønskes hævet med 200 kr, da det har vist sig vanskeligt at få pladserne besat med kvalificeret personale. Desuden stigning for assistenter, portner, vægter, fyrbødere samt kuske, der ydes samme løn som vægteren. Sendt fra sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104097 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev til justitsministeriet fra overlægen på sindssygehospitalet ved Middelfart, som på samtlige overlægers vegne spørger om, hvorvidt det kan tillades at give en række ansatte lønforhøjelse, det drejer sig om husbestyrinder, oldfruer, portner, vægter, fyrbødere og kusk.

Mpr nr. A071054 - - Dato : 19130529
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
3die reservelæge. Under hensyn til den udvidede familiepleje på Djursland, søger man om en 3die reservelæge, hvilket tiltrædes af ministeriet. Løn 2400 kr. årligt stigende med 200 kr. hvert tredje år til 3000 samt bolig for en gift, hvilken ikke må forårsage nogen udgift.

Mpr nr. A071051 - - Dato : 19130531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. For at hospitalet fortsat kan få flinke piger til de forskellige grene af økonomien ønsker man at sætte lønnen op så den ikke ligger for langt under hvad en dygtig pige kan tjene i omegnen. Lønnen hæves derfor til gennemsnitlig 230 kr. årlig. Der ønskes et honorar til plejere og plejersker der arbejder på de urolige afdelinger, idet dette er forbundet med større belastning end på de rolige afdelinger, som man ellers rykker op til.

Mpr nr. A104101 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet angående merudgiften i finansåret 1915 til de ansøgte lønforhøjelser.

Mpr nr. A104070 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Budgettet for finansåret indeholder lønforhøjelser med udtrykkelig bemærkning herom i motiveringen. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104100 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet angående merudgiften som følge af lønforhøjelser i finansåret 1914-15, såfremt disse bevilges.

Mpr nr. A104068 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønforandringer i finansåret 1914-15, hvis disse bevilliges. Det gælder for oldfrue og husbestyrerinde. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104099 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Merudgiften til lønforhøjelser i finansåret på sindssygehospitalet i Middelfart, som skal gælde for husbestyrinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk.

Mpr nr. A104069 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Merudgifter på budgettet til lønninger til husbestyrerinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk andrager 1400 kr for finansåret 1914-15. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104096 - - Dato : 19130703
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra overlæge Hallager til justitsministeriet angående lønforhøjelse til en række ansatte og den samlede merudgift hertil. Det er en korrektion af et tidligere brev.

Mpr nr. A104067 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående direktionens indstilling om løforhøjelser til en række ansatte. Merudgiften er beregnet. Brevet korrigerer et tidligere afsendt brev.

Mpr nr. A070002 - - Dato : 19130723
Forfatter:Mikkelsen, J, natplejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejer. Natplejer J. Mikkelsens hustru har været indlagt på kommunehospitalet til operation, hvortil der har været udgifter på 164,20 kr. Plejeren søger om at få disse udgifter betalt af hospitalet, men ministeriet afslår.

Mpr nr. A071020 - - Dato : 19130931
Forfatter:Møller, Martin, plejer Mikkelsen, Jens Smek
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejer. Plejer Martin Møller ønsker at indgå ægteskab, hvorfor han ønsker emolumenterne udbetalt som pengeløn. I 1917 tillægges han familiebolig på hospitalets grund, efter at Jens Smek Mikkelsen går af.

Mpr nr. A069041 - - Dato : 19131107
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Fællesforslag fra alle anstalter om naturalier og bolig samt andre fornødenheder, der indgår i personalets løn

Mpr nr. A071033 - - Dato : 19131117
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overplejere. Ansøgning om højere løn bliver afslået af ministeriet.

Mpr nr. A073043 - - Dato : 19140604
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgninger om større løn for personale, der er ansat i økonomi og administration.

Mpr nr. A067001 - - Dato : 19140824
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kommission til revision af emolumenter til funktionærer og tjenestemænd.

Mpr nr. A104062 - - Dato : 19150406
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marte 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Emolumenterne for funktionærer ønskes forhøjet til 300 kr pr. lejlighed plus 200 kr for brændsel og lys. Sendt ved forvalter Lund til Kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104063 - - Dato : 19150410
Forfatter:Lund, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. konomipersonalet ved hospitalet sender et ønske om at få forhøjet alderstillæget til forvalter A. Lund, for at han kan fremføre ønsket i kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103142 - - Dato : 19150505
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Fortegnelse over lønning og emolumenter til funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A075059 - - Dato : 19150506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kandidat. I anledning af direktionens indstilling i skrivelse af 9. f.m. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til, så længe der ved sindssygehospitalet ved Århus er en plads som lægekandidat udsat, at dele den for stillingen normerede pengeløn 100 kr. månedlig ligelig mellem hospitalets 2. og 3. reservelæge.

Mpr nr. A104010 - - Dato : 19150699
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Følgeskrivelse til et udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagene er nævnt.

Mpr nr. A104185 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Mindretalsforslag to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103144 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Indstilling fra kommisionen af 1. marts 1915 om at give lønforhøjelser til en række ansatte på sindssygehospitalerne sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104053 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Følgebrev til et nyt udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagne er nævnt.

Mpr nr. A104188 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Resultatet af kommissionen af 1. marts 1915 overvejelser af lønforholdne for alle de på hospitalerne ansatte funktionærer.

Mpr nr. A075025 - - Dato : 19150810
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Anciennitet. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man behandler tilfælde, hvor ansatte skal have overført anciennitet fra andre statsstillinger. Man svarer, at ansatte fra andre sindssygehospitaler altid får anciennitet overført ved direktionens afgørelse, mens læger der har gjort tjeneste ved andre hospitaler forelægges justitsministeriet.

Mpr nr. A103023 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Reglement. Tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104050 - - Dato : 19151203
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Bemærkninger til emolumentreglement af 1. oktober 1915 trædende i kraft 1. april 1916.

Mpr nr. A076078 - - Dato : 19160320
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Elever på 2. prøvehalvår - løn. Breve fra justitsministeriet og direktionen vedrørende ovennævnte emne.

Mpr nr. A075023 - - Dato : 19160323
Forfatter:Sørense, Anna Elise, fhv plejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerske. I det med direktionens skrivelse af 15. september f.å. hertil indsendte andragende har fhv. plejerske på plejeanstalten Raamosegaard, Anna Elise Sørensen, der efter at det var konstateret, at hun led af en begyndende ikke smittefarlig tuberkulose i højre lungespids, den 23. juni f.å. efter eget ønske fratrådte sin stilling på plejeanstalten anholdt om, at der må blive tilstået hende en understøttelse af statskassen. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at justitsministeriet ikke finder tilstrækkelig grund til at søge ansøgerinden tillagt nogen sådan understøttelse.

Mpr nr. A075030 - - Dato : 19160417
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Der tillægges ansatte dyrtidstillæg. Liste vedlagt samt beløb.

Mpr nr. A076081 - - Dato : 19160428
Forfatter:Petersen, Christian Edvard, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Anciennitetstillæg for plejer. Justitsministeriet meddeler direktionen at plejer Christian Evard Petersen, som i en vis periode har fungeret som reserveplejer (fra januar 1914) skal have anciennitet fra 1. april 1914.

Mpr nr. A076072 - - Dato : 19160502
Forfatter:Koch, ingeniør Varming, arkitekt
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. Justitsministeriet beder direktionen udbetale honorar til de herrer Varming og Koch. Arkitekt Varming skal have 221 kr. 95 øre og Ingeniør Koch skal have 570 kr. 21 øre.

Mpr nr. A076061 - - Dato : 19160529
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Budget 1917/18. Direktionen skriver til justitsministeriet vedrørende ny lov, om den har ret til at udbetale penge til løn (personlige tillæg) og får telegrafisk svar som er bekræftende. Brev følger.

Mpr nr. A103143 - - Dato : 19160616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Forslag om en lønforbedring for foreningens funktionærer fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A076037 - - Dato : 19160701
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Tyendeløn. Direktøren for Københavns hospitalsvæsen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for at få materiale som kan benyttes til bedømmelse af betimeligheden af at forhøje tyendelønnen i Københavns kommunale hospitaler. Han anmoder om oplysning om lønnens størrelse for mandlige og kvindeligt tyende (begyndelsesløn, stigning og slutløn) og tyendets gennemsnitlige alder ved antagelsen indenfor det sidste år, samt meddele ham om reglerne for tyendelønnen er undergået nogen forandring eller forestår en sådan. Hospitalet meddelelser direktøren at der ikke er nogen ensartet lønningsskala for kvindeligt tydende ( sy- stryge-, vaskeri-,stue-,og køkkenpiger). Begyndelseslønnen har i finansåret 1915/1916 varieret fra kr. 12 til kr. 20 månedlig. Slutlønnen har ligeledes varieret højeste slutløn var 24 kr. Den gennemsnitlige alder ved antagelsen i 1915/1916 var 20 år. For mandligt tyende, bestående af 2 gartnerkarle, var begyndelseslønnen 25 kr. månedlig. Slutlønnen andrager 33 kr. 33 øre. Gennemsnitlig alder var 17 år.

Mpr nr. A104045 - - Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Løn. Andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A076080 - - Dato : 19160727
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn vedrørende ubesat kandidatplads. Justitsministeriet meddeler direktionen at denne har ret til at udbetale kr. 300 til ligelig fordeling mellem de læger der har udført kandidatens arbejde.

Mpr nr. A076025 - - Dato : 19160805
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pension og løn til efterladte ved død. På finansministeriets foranledning anmoder justitsministeriet direktionen om at udfylde lister over ansatte ved døden afgåede tjenestemænd, der har efter ladt sig enke eller uforsørgede børn under 18 år. Listerne skal bruges i forbindelse med tilvejebringelse af lovhjemmel for at tjenestemænds efterladte i de nærmeste måneder efter den pågældendes død får ret til at oppebære hans sidste lønning eller pension. Listerne vil blive brugt til at skønne over merudgiften.

Mpr nr. A104046 - - Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Løn. Følgebrev til andragende fra husflidslærer Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103127 - - Dato : 19161128
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommisionen af 1. marts 1915, angående lønningerne for plejersker, plejere og elever. Da det er vanskeligt at skaffe ansøgere anbefales det at hæve lønnen for disse personalekategorier.

Mpr nr. A076023 - - Dato : 19161215
Forfatter:Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Fyrbøder/plejer - alderstillæg. Justitsministeriet meddeler at der ikke kan bevilliges alderstillæg til fyrbøder C. J. H. Willumsen, der har været ansat som fyrbøder ved sindssygehospitalet siden 1. september d.å. selv om han har været ansat som plejer fra 1. november 1912 til 28. februar 1915.

Mpr nr. A077014 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Stedlig løn til arbejdere. En del arbejdere ved hospitalet har lavet en forespørgsel om de ikke burde have den stedlige løn udenfor hospitalet uden fradrag af dyrtidstillæg. Justitsministeriet giver dem ret og fremover skal den stedlige løn udenfor hospitalet være gældende.

Mpr nr. A075012 - - Dato : 19170117
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Til brug ved pensionssager har man lavet en oversigt over, hvor meget beklædning, der skal uddeles til de forskellige personalegrupper og omkostningerne derved. Desuden er der breve om prisen for lægehjælp og medicin. Også til brug ved pensioneringen.

Mpr nr. A076039 - - Dato : 19170126
Forfatter:Jørgensen, J, maskinmester, Viborg
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Maskinmestre og maskinassistenter - lønforhøjelse. Justitsministeriet rykker for svar på brev fra 9. november f. å., hvori man udbad sig en udtalelse om andragende fra maskinmester på sindssygehospitalet i Viborg J. Jørgensen på samtlige maskinmesters og maskinassistenters vegne om lønforhøjelse for disse. Den 7. februar 1917 tiltræder og anbefaler direktionen på grundlag af vedlagte papirer at lønforhøjelsen finder sted. Der finder oversigt over hvad de enkelte ansatte ved sindssygehospitalerne tjener, (bør tjene).

Mpr nr. A078019 - - Dato : 19170202
Forfatter:Lisbjerg, Marie
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeplejerske. Der bliver en stilling ledig som sygeplejerske den 1. april 1917, som lønnes med 500 kr. årlig stigende for hver tre års tjeneste med 100 kr. til 900 kr. samt fri station i II forplejningsklasse. Pensionsret. Vedkommende skal i begyndelsen fungere som plejeassistent. frk. Marie Lisbjerg, Nykøbing Sj.

Mpr nr. A078016 - - Dato : 19170205
Forfatter:Jensen Wernege, H E
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerelev. H. E. Jensen Wernege beklager sig over et være afskediget i utide. Han er fundet uegnet til opgaven af plejemoderen, hvorfor han fik frist til 1. marts, men han holdt allerede den 1. februar og fik halv måneds løn, 12,50 kr. men nu ønsker han udbetalt løn til 1. marts 1 måneds kost penge. Overlægen mener ham legalt afskediget.

Mpr nr. A076052 - - Dato : 19170424
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Budget 1917/18. Lønninger til karle. Justitsministeriet angiver i breve af 10. april og 24. april lønninger til fastansatte karle ved hospitalet.

Mpr nr. A079048 - - Dato : 19170501
Forfatter:Andersen, portner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Portner, Andersen. Andersern, der er rekonvalescent efter Ischias, passer foruden porten hospitalets telefoncentral. Da han ikke er i stand til at varetage alle sine pligter, bliver han nødt til at have hjælp i huset. Om natten passer vægteren telefonen og ofte passer portnerens hustru centralen i dagtimerne. Man ansøger om forhøjelse af honoraret for pasning af telefon bliver hævet fra 120 til 360 kr. årligt.

Mpr nr. A076050 - - Dato : 19170515
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver til direktionen, at denne har ret til at lønne fyrbøderne med en løn af 900 kr. årligt stigende hvert 3. år med 100 til 1200 kr. samt fri bolig brændsel og belysning i overensstemmelse med emolumentreglementet.

Mpr nr. A076048 - - Dato : 19170518
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Budget 1917/18. Skrivelser mellem sindssygehospitalet i Vordingborg og justitsministeriet vedrørende løn, alderstillæg og personligt tillæg og plejepersonalet.

Mpr nr. A075044 - - Dato : 19170602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 10 f.m., hvori man meddelte bemyndigelse til den 1. f.m. at regne at udbetale de funktionærer, der har fri forplejning på sindssygehospitalet ved Århus, for den tid i hvilken de har ferie og følge heraf ikke nyder forplejning på hospitalet, godtgørelse for kost- beregnet efter ferietidens længe og de i emolumentreglementet for kost anførte værdier, meddeler justitsministeriet herved i henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1916-17 direktionen en tilsvarende bemyndigelse for det nævnte finansår.

Mpr nr. A079012 - - Dato : 19171006
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønforbedring. Postbud, røgter, kælderkarl og køkkenkarl søger om løntillæg, idet kusken har fået løntillæg, men dette bliver afslået af ministeriet.

Mpr nr. A078059 - - Dato : 19171028
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Tyendeløn. Karle og piger fra vaskeriet søger om løntillæg, men kun pigerne bliver sat op til gennemsnitlig 300 kr. om året.

Mpr nr. A079018A - - Dato : 19171124
Forfatter:Christensen, Carl, arbejdsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Arbejdsmand. Arbejdsmand Carl Christensen er død. Hans enke søger først at få udbetalt løn med dyrtidstillæg for den tid han var syg, dernæst søger hun pension, hvilke man anbefaler og indsender pensionsskema. Christensen har været i fast arbejde som portnerafløser siden 1907, og har forinden været opsynsmand, gårdkarl m.m. Om enken tillægges pension fremgår ikke af akterne.

Mpr nr. A078058 - - Dato : 19171212
Forfatter:Olsen, Marius Kristian Johan
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Elevløn. Marius Kristian Johan Olsen søger sig tillagt dyrtidstillæg, men ministeriet svarer, at dette ikke kan bevilliges, da vedkommende modtager kosten som en del af sin løn.

Mpr nr. A078043 - - Dato : 19171227
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Dansk sygeplejeråd. Sygeplejersker og oversygeplejersker søger om løntillæg, men får i første omgang afslag senere i 1918 får oversygeplejerskerne et tillæg. Man vil tillige søge at gøre lønninger ensartede inden for statshospitalerne, incl. somatiske hospitaler.

Mpr nr. A078039 - - Dato : 19180131
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ydelse foruden pengeløn. Ministeriet spørger: 1. efter hvilke regler lovbestemte eller administrativt bestemt regler gives de forskellige ydelser udenfor den faste pengeløn. 2. Hvilken er begrundelsen for at de forskellige ydelser udredes. 3. Hvilke andre ydelser, der har karakteren af godtgørelse for udgifter, findes der, efter hvilke regler gives de og 4. Hvad er begrundelsen for dem? 5. For så vidt overarbejdspenge ikke ydes oplysning om overarbejde forekommer.

Mpr nr. A079047 - - Dato : 19180413
Forfatter:Offersen, Offer, murerarbejdsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Murerarbejdsmand. Offer Oferrsen har været ude for en arbejdsulykke, og er blevet midlertidigt uarbejdsdygtig. Man ansøger derfor justitsministeriet om tilladelse til at udbetale ham dagpenge i sygdomsperioden, hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A081057 - - Dato : 19180715
Forfatter:Fehr, afdelingslæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Afdelingslæge. Efter at afdelingslæge dr med Fehr er blevet afskediget, ansøger hospitalet om at måtte udbetale hans begyndelsesløn 293,33 kr. til de fire læger, der har bestredet det ledige embede, nemlig de to reservelæger og kandidaterne, men dette bliver afslået af ministeriet. NB i mange andre tilfælde har man approberet en sådan henvendelse.

Mpr nr. A089067 - - Dato : 19180718
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A081054 - - Dato : 19180730
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Personale under økonomien. Man ansøger om lønforhøjelse for piger under økonomien, så de får samme gennemsnitsløn som pigerne på Raamosegaard, 300 kr., direktionen tiltræder ansøgningen og ministeriet samtykker. Maksimallønnen er 360 kr.

Mpr nr. A081033 - - Dato : 19181016
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeløn. Man spørger fra sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. om hospitalet udbetaler sygeløn til dens faste daglejere, man svarer at det gør man ikke.

Mpr nr. A081023 - - Dato : 19181201
Forfatter:Poulsen, L, sadelmager
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sadelmager. Timelønnet sadelmager L. Poulsen får en daglig kostportion af hospitalet for 2,50 kr. i 1920 for 20 kr. pr måned.

Mpr nr. A081024 - - Dato : 19190530
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pigers løn. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke kan få tilstrækkeligt med piger til økonomien, da lønnen er for lille, at den bliver sat til 600 kr., hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A079057 - - Dato : 19190531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kandidater. Justitsministeriet bemyndiger herved direktionen til at udbetale hver af de ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte lægekandidater et midlertidigt løntillæg beregnet i forhold til 300 kr. for hele det nævnte finansår, dog kun under forudsætning af at de pågældende er i hospitalets tjeneste den 1. juni d.å., idet det tilføjes at der ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1918-19 paragraf 17 er søgt bevilliget et beløb af 600 kr.

Mpr nr. A082056 - - Dato : 19190606
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Feriepenge. Der skal udbetales 120 kr. i feriepenge til overplejersker. Navnene foreligger på vedlagt liste.

Mpr nr. A082049 - - Dato : 19190704
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Maskinassistenter. Foreningen af personale under administrationen og økonomien ansøger om, at man fremtidig titulerer maskinassistenterne undermestre. Direktionen svarer, at det er lovspørgsmål, som den ikke har indflydelse på.

Mpr nr. A083040 - - Dato : 19190802
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ministeriet fremsender et forslag til lov om statens tjenestemænd, og udbeder sig en lønberegning ud fra de omhandlende punkter.

Mpr nr. A082039 - - Dato : 19190904
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Ministeriet forespørger, hvorledes man skal fastsætte betaling for naturalydelser? Man sætter fradrag for ugifte til 1. klasse 950 kr. 2. klasse 840 kr. 3.klasse 630 kr. se også 082-024

Mpr nr. A076040 - - Dato : 19190904
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg for nattjeneste. Diskussion mellem direktionen og justitsministeriet om hvem der kan oppebære et pensionsgivende løntillæg for nattjeneste. Diskussionen finder sted i perioden 1916 til september 1919.

Mpr nr. A082052 - - Dato : 19190911
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn og ferie, karle og piger. De ansatte medhjælpere ansøger om løntillæg, idet de anfører, at de ikke kan klare sig for den givne løn. Ministeriet beslutter at karle over 22 år skal have en løn af 800 kr. årlig, mellem 20 og 22 700 kr. årligt karle under 20 år 600 kr. årligt, piger skal have indtil 600 kr. årligt. For karlenes vedkommende er der tillæg hver tredie år på 100 kr. med en slutløn på 1000 kr., avlskarle, røgtere og vaskerikarle skal have maksimumløn på 1200 kr. Både karle og piger skal have ferie på 8 dage. Begyndelseslønnen for piger fastsættes af direktionen.

Mpr nr. A082035 - - Dato : 19190915
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kandidater, løn. Man bevilliger kandidaterne en årsløn af 3600 kr., studenter skal fortsat have 1800 kr. i årsløn.

Mpr nr. A081037 - - Dato : 19190920
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Akter vedrørende 25% løntillæg, bl.a. med liste over modtagere af denne ydelse.

Mpr nr. A082044 - - Dato : 19191017
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bilag vedrørende udbetaling af overordentligt løn og pensionstillæg til forskellige af hospitalets ansatte og pensionister.

Mpr nr. A104231 - - Dato : 19191030
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Tilbageholdelse af præmie for livsforsikring samt af renter og afdrag af det på forsikringspoliceerne opnåede lån. Tilbageholdelsen sker i overlæge Hallagers løn. Meddelelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til hospitalets kontor.

Mpr nr. A083020 - - Dato : 19191206
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ligeløn. Ministeriet har henstillet at der indføres ligeløn for lige arbejde. I den anledning forespørger man om ikke plejeelever skal have ligeløn, hvortil ministeriet svarer, at elevlønnen sættes til 60 kr. mdl.

Mpr nr. A082007 - - Dato : 19191217
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, plejersker. På grund af, at ministeriet har fastsat lønnen for piger på Raamosegaard til 600 kr., ønsker man plejerskernes løn sat op til 900 kr., hvilket ministeriet ikke approberer. Dog tillader man en løn på indtil 720 kr.

Mpr nr. A083047 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Midlertidigt løntillæg opgørelse.

Mpr nr. A083006 - - Dato : 19200101
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerelever. Kontrakter for plejeelever, de der har modtaget ansættelse er mærket med dette plus dato.

Mpr nr. A084013 - - Dato : 19200110
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. Justitsministeriet beder oplyst hvem der oppebærer honorarer.

Mpr nr. A084003 - - Dato : 19200117
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorarer. Liste over personer, der modtager honorarer, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A084011 - - Dato : 19200119
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, (skat). Skatterådet for V. Lisbjerg anmoder om oplysning om navn og bopæl for samtlige i Vejlby Kommune boende personer, som er beskæftiget på hospitalet, samt deres løn, dagpenge, rejsegodtgørelse, udbytte udbetalt i 1919. Der findes en fortegnelse over udbetalinger fra 1919 til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A084008 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønvilkår for sygeplejeelever. Direktionen skriver til justitsministeriet. I "tidsskrift for sygepleje" har man fra hospitalets side tilbudt en løn på 2796 kr. årligt. Ministeriet finder at dette er forkert, når der fradrages 1/3 for frit ophold. Direktionen meddeler at plejeforholdene i lang tid har voldt vanskeligheder. Tilgangen af plejersker og kvindelige elever har været så ringe, at den ikke har kunnet erstatte afgangen. Plejepersonalet har fremsat krav om en ugentlig fridag. Man har averteret fordi en sygeplejeelev med 2 års erfaring ville være mere værdifuld for hospitalet end en plejerske med et års erfaring.

Mpr nr. A084002 - - Dato : 19200217
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger til sygeplejersker m.v. Direktionen skriver til justitsministeriet og konstaterer at det ikke kan forvente at sygeplejersker med 2 års uddannelse vil søge ansættelse til en løn af 500 kr. for 3. ansættelsesår. Direktionen mener at 1200 kr. foreslået af Middelfart er for lidt når en plejerske med 1 års uddannelse får 1680 kr. 02.08 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 1200 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. 27. 05 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 840 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart.

Mpr nr. A084015 - - Dato : 19200312
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lægekandidaternes løn. Foreningen af yngre læger anmoder justitsministeriet om en højere løn, hvilket anbefales fra hospitalets side. Justitsministeriet godkender det: der udbetales henholdsvis 2400 og 1800 kr. til lægekandidater og medicinske studenter.

Mpr nr. A085051 - - Dato : 19200528
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Borgerligt ombud. Ansatte under krigsministeriet har søgt om, at få udbetalt fuld løn med fradrag for de evt. honorarer der måtte indtjenes ved nævningesager m.v. Hvilket justitsministeriet udbeder sig hospitalets mening om. Man finder det er en god ide.

Mpr nr. A085050 - - Dato : 19200529
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kostpenge. Ministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale ansatte tjenestemænd på 2. og 3. forplejningsklasse kostpenge under sygdom og ferie, hhv. 2 kr. og 1,75 kt. Dog ikke for tidsrum kortere end 2 dage.

Mpr nr. A085059 - - Dato : 19200602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Husassistenter. Der fremkommer fra Husassistenternes forbund i Danmark krav om forskellige forbedringer. Det eneste, der bevilges er kostpenge under sygdom og ferie, nemlig 1,75 kr. pr. dag dog ikke for tidsrum under 2 dage.

Mpr nr. A085026 - - Dato : 19200813
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet har fastsat et honorar der ydes præster, kirkesangere, organister og direktionsmedlemmer der er ansat ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A085025 - - Dato : 19200813
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet anmoder om at foretage udbetaling af et tillæg på 30% af lønnen til lægen der er ansat på Raamosegaard. Det årlige honorar der ydes lægen er fastsat til kr. 3.600 årligt.

Mpr nr. A085047 - - Dato : 19200825
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Liste over hvilke fradrag der er for tjenestemænd for naturalydelser i 1921-22 på budgettet.

Mpr nr. A085071 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karleløn. Man konstaterer at pigelønnen er for stor i forhold til karlelønnen, hvorfor karlene søger om et dyrtidstillæg på 8 kr. Karle under 18 år får 6 kr. i tillæg.

Mpr nr. A085070 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Husassistenter. Man søge om bedre betaling. Der mundes ud i en skrivelse fra justitsministeriet hvor piger under 18 år får en løn af 45 kr. månedlig piger over 18 år 55kr månedligt stigende for hvert tjenesteår med 10 kr. til 75 kr. Desuden betales der et tillæg på 5 kr. til betroede stillinger og til særligt betroede stillinger 10 kr. månedligt som tillæg.

Mpr nr. A085030 - - Dato : 19201020
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejernathonorar. Telefon. Plejepersonalet har ansøgt om højere nattillæg på 300 kr., men får afslag af direktoratet. Telefoncentralen i Risskov bliver lagt ind under Århus telefoncentral.

Mpr nr. A085014 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overplejerne ved hospitalet anmoder justitsministeriet om revision af lønningsbestemmelserne, hvilket bliver afslået.

Mpr nr. A085048 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønfradrag. Kontorist. Man har beregnet fradraget i kontoristens løn for højt, hvilket ministeriet påtaler. Det rigtige fradrag for emolumenter er 1310,10 kr.

Mpr nr. A085020 - - Dato : 19201208
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. Hospitalet anmoder justitsministeriet om tilladelse til at udbetale portneren på hospitalet et honorar for pasning af hospitalets telefoncentral, men får afslag.

Mpr nr. A085058 - - Dato : 19201208
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karle. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler har anmodet om, at de ansatte karle får status som tjenestemænd med stedtillæg som disse, hvilket direktoratet afslår. Derfor søges der om større dyrtidstillæg, hvilket også bliver afslået.

Mpr nr. A085004 - - Dato : 19201218
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lægelønningerne. I et fra justitsministeriet 13. juni 1921 nævnes at overlægerne har anmodet om at lægelønningerne tages op til overvejelse. Justitsministeriet bemærker, at det ikke er muligt for tiden.

Mpr nr. A086045 - - Dato : 19210119
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Under henvisning til direktionens skrivelse af 17. ds. hvori man indberettede, at overlæge, dr. med. Hallager er afgået ved døden, udbeder direktionen sig tjenstligt meddelelse om størrelsen af det beløb, der i henhold til lov ( nr. 489 1919) af 12. september 1919 som efterindtægt må udbetales til den afdødes enke. Ministeriet meddeler, at der skal udbetales 14.214 kr.

Mpr nr. A086044 - - Dato : 19210126
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Barber, lynafleder. Ministeriet forespørger, hvorledes barbering mv. er ordnet financielt. Man oplyser, at det tidligere blev honoreret med 650 kr. årlig, men nu kun med 200 kr. årligt stigende efter 9 år til 300 kr. Til hvem udbetales honoraret for eftersyn af lynafledere.

Mpr nr. A086034 - - Dato : 19210201
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Overlæge Hallager har været indlagt på Rigshospitalet fra den 2. til den 14. december 1920, hvorfor man iflg. lov om statens tjenestemænd søger refusion af udgifterne til hospitalsopholdet til enken, der er uformuende. Ministeriet tillader det omtalte.

Mpr nr. A086053 - - Dato : 19210201
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Maskinmester. Der indsendes et andragende til ministeriet om lønforhøjelse til maskinmester og maskinassistenter, men andragendet tilbagevises.

Mpr nr. A086033 - - Dato : 19210202
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Overlæge Hallager dør den 17.01.1921 og efterlader sig enke og tre børn, med en årlig understøttelse af 1200 kr. Man søger ministeriet om yderligere understøttelse til familien, og der bevilges 1500 kr. med tillæg på 30% og 150 kr. årligt til hvert barn, indtil disses fyldte fjortende år.

Mpr nr. A083049 - - Dato : 19210310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen tillader sig herved at udbede sig justitsministeriets tilladelse til, at der for januar kvartal d.aa. til tjenestemænd på sindssygeanstalten ved Århus er udbetalt stedtillæg og konjunkturtillæg overensstemmende med de i lov nr. 489 af 12. september 1919 indeholdte regler, uanset at bestemmelserne om disse tillæg ifølge ss 88 og 101 i den nævnte lov kun gælder indtil udgangen af 1920.

Mpr nr. A083050 - - Dato : 19210310
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med, enke Privatbank, Århus
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Efterindtægt. I anledning af, at der overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 15. februar d.å. til overlæge dr. med. Hallagers enke er udbetalt som efteringtægt for månederne februar marts d.å. i alt 2369 kr. tillader direktionen sig at anmode om, at beløbet må blive indsat på sindssygehospitalets folio i A/S Århus Privatbank.

Mpr nr. A086032 - - Dato : 19210314
Forfatter:Jørgensen, Clara, plejerelev
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerskeelev. Clara Jørgensen, der er plejerelev bliver indlagt på amtssygehuset, og man ansøger ministeriet om tilskud til hendes ophold der, da hun ikke er medlem af nogen sygekasse, hvilket ministeriet dog ikke finder hjemmel for.

Mpr nr. A085041 - - Dato : 19210407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Nattillæg. Det særlige honorar for natplejere er bortfaldet, idet det ikke er bevilliget på finansloven. Hvilket meddeles alle interesserede.

Mpr nr. A085040 - - Dato : 19210416
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Ved anmærkning til finansloven er stedtillægget for Århuses vedkommende 450 kr. dog ikke over 30% af grundlønnen for den pågældende lønningsklasse eller stilling.

Mpr nr. A083033 - - Dato : 19210429
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorarer. Ministeriet ønsker sig tilstillet en fuldstændig oversigt over de udbetalte honorarer.

Mpr nr. A086004 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Udkast af opstilling af lønudgifter til finanslovudkast. Endvidere meddeles fra ministeriet om hvorledes brandforsikringen skal føres i budget.

Mpr nr. A086007 - - Dato : 19210527
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Der fremsendes forslag til ændringer i reglement for emolumenter, og ministeriet udbeder sig direktionens kommentarer til afsnit A. Man svarer at det vil være bedst at bevare gartner assistenterne i forplejningsklasse II i stedet for at sætte dem ned i III, idet det vil være del til fordel som overordnet i forhold til ansatte arbejdere.

Mpr nr. A085046 - - Dato : 19210601
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. På dertil given anledning skal man herved meddele, at der indtil udgangen af finansåret 1921-22 ligesom i finansåret 1920-21 vil være at udbetale et tillæg af 30% til de direktionsmedlemmer, præsten og kirkesangeren tillagte honorarer.

Mpr nr. A087021 - - Dato : 19210716
Forfatter:Jacobsen, S Hagen, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forvalter. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv. forvalter og kasserer ved sindssygehospitalet ved Århus justitsråd S. Hagen Jacobsen er afgået ved døden den 30. fm. og at den til understøttelser ved hospitalet på budgetforslag for finansåret 1922-23 opførte sum 7315,28 kr. kan nedsættes med et beløb af 2000 kr. som hidtil har været bevilget ham som understøttelse.

Mpr nr. A085042 - - Dato : 19210922
Forfatter:Christoffersen, Jens, plejer Johansen, Johannes, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Personligt tillæg. Plejerne Jens Christoffersen og Johannes Johansen får udbetalt 200 kr. årligt for at fungere som plejeassistenter.

Mpr nr. A087044 - - Dato : 19211001
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Portner. Direktionen henvender sig til sparekommissionen og påpeger at portneren har en arbejdstid på 13 timer daglig og kun 3 fridage i måneden altså i alt en månedlig arbejdstid på 351 tim. Grunden hertil er at han passer telefoncentralen og dette er en vigtig post der fordrer agtpågivenhed. Man indstiller derfor at han får en lønforhøjelse på 200 kr.

Mpr nr. A087022 - - Dato : 19211117
Forfatter:Bernth, A, kontorassistent fhv
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorassistent. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv kontorassistent A. Bernth, til hvem der hidtil på sindssygehospitalets budget er bevilget en årlig understøttelse, under 19. f.m. er afgået ved døden.

Mpr nr. A089258 - - Dato : 19220105
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Skatterådet for Vester Lisbjerg m.fl. herreder ønsker oplyst navn og bopæl samt den i 1921 udbetalte løn for hver enkelt ansat ved sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089167 - - Dato : 19220128
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus spørger direktoratet om, efter hvilke regler den konstituerede gartnerassistent Råhauge Askgård skal aflønnes.

Mpr nr. A089169 - - Dato : 19220130
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at gartner Råhauge Askgård kun kan ansættes i stillingen ved konstitution og ikke som foreslået på prøve, da det drejer sig om en midlertidig vakance.

Mpr nr. A089171 - - Dato : 19220210
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Gartner Råhauge Askgård skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler i brevet, at han ikke kan gå ind på de tilbudte lønvilkår i konstitutionstiden.

Mpr nr. A089157 - - Dato : 19220213
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at timelønnen for fast havearbejde er nedsat med 5 øre på hospitalet ved Vordingborg, således at lønnen svarer til dansk arbejdsmandsforbunds takster. Sindssygehospitalet ved Århus anmodes at gøre det samme, hvis det er muligt.

Mpr nr. A089158 - - Dato : 19220215
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Arbejdsmændenes Fagforening angående taksterne for fast og løst havearbejde.

Mpr nr. A089172 - - Dato : 19220215
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående aflønningen af gartner Råhauge Askgård, som er ansat i en midlertidig stilling som gartneriassistent. Det anbefales at give ham den normale grundløn plus de forskellige tillæg. Hvilket er mere, end han er berettiget som midlertidig ansat.

Mpr nr. A089141 - - Dato : 19220216
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilket dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere.

Mpr nr. A089159 - - Dato : 19220225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Arbejdsmændenes Fagforening svarer på den forespørgsel, som er modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus angående lønsatserne for løst og fast havearbejde.

Mpr nr. A089126 - - Dato : 19220225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratetfor statens sindssygehospitaler skriver angående tildelingen af dyrtidstillæg til samlevende ægtefæller der begge er berettigede til et sådant tillæg.

Mpr nr. A089174 - - Dato : 19220227
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilken løn den konstituerede gartneriassistent Råhauge Askgård er berettiget til at modtage.

Mpr nr. A089160 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, og meddeler, at lønnen for fast havearbejde fra 1. marts er nedsat med 5 øre pr time i overensstemmelse med fagforeningens takster.

Mpr nr. A089070 - - Dato : 19220307
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler. 4 eksemplarer. Følgebrev der foreskriver førelse af regnskab over tildeling af medicin og havesager samt udøvelse af gæsteretten, som indsendes til direktoratet inden udgangen af hvert års april måned.

Mpr nr. A089059 - - Dato : 19220310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Det nye reglement om tildeling af emolumenter skal bekendtgøres for personalet. Der skal fremtidig føres bog over tildeling af gratis medikamenter til personalet. Der skal føres bog over udlevering af havesager til ansatte, der fører egen husholdning.

Mpr nr. A089068 - - Dato : 19220311
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet har i forbindelse med en forespørgsel svaret sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, at der ikke kan udleveres andre beklædningsgenstande til personalet, end hvad der fremgår af emlumentreglementet. Hospitalet ville have udleveret sweatere i stedet for kapper til natplejepersonalet.

Mpr nr. A089061 - - Dato : 19220321
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Køkkenbestyrerinden og oldfruen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående tildeling af forklæder som tjenestebeklædning. Denne bestemmelse er fjernet i det sidst udsendte reglement, hvilket de mener skyldes en forglemmelse.

Mpr nr. A089060 - - Dato : 19220324
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Overlægen ønsker direktionens holdning til en anmodning fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt forklæder som tjenestebeklædning.

Mpr nr. A089004 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Bekendtgørelse om time- og dagpenge m.v. for tjenestemænd under justitsministeriet med undtagelse af fængselsvæsenet.

Mpr nr. A089042 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen, at justitsministeriet har tilskrevet direktoratet angående nedsættelse af konjunkturtillæg, midlertidige honorartillæg og understøttelsestillæg, hvilket bedes effektueret.

Mpr nr. A089058 - - Dato : 19220406
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående tildeling af forklæder til oldfruen og køkkenbestyrerinden. Dette har tidligere fremgået af reglementet, men er fjernet i det sidst udsendte emolumentreglement af 7. marts 1922.

Mpr nr. A089062 - - Dato : 19220407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt tjenesteforklæder. Dette kan ikke efterkommes iflg. gældende reglement, hvorfor direktoratet afslår andragendet.

Mpr nr. A089120 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har foreslået direktoratet, at de i under uddannelse værende sygeplejersker tildeles en lavere løn end de fast ansatte sygeplejersker, da de ikke kan yde den samme arbejdsindsats. Sagen har været forelagt Sundhedsstyrelsen, og denne har godkendt, at der foretages en sådan løndifferentiering. Direktoratet spørger om hvilken løn, hospitalet ville finde passende.

Mpr nr. A089121 - - Dato : 19220419
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af forslaget om at give de under uddannelse værende sygeplejersker en lavere løn end de øvrige sygeplejersker udtaler direktionen for sindssygehospitalet sig om lønspørgsmålet i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089010 - - Dato : 19220513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april om time- og dagpenge har direktionen spurgt om, hvorvidt der gælder samme regler for andre tjenestemænd end overlæger og forvaltere. Direktoratet giver hermed sit svar.

Mpr nr. A089063 - - Dato : 19220616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet svarer på et andragende fra de ved sindssygehospitalerne ansatte olfruer og køkkenbestyrerinder om at få tildelt tjenesteforklæder ved en ændring af gældende emolumentreglement. Dette andragende afvises af justitsministeriet.

Mpr nr. A089116 - - Dato : 19220622
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet vedrørende aflønningen for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje.

Mpr nr. A089117 - - Dato : 19220626
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at det efter forhandling med Dansk Sygeplejeråd sætter den nye lønordning for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje i kraft pr. 1 juli.

Mpr nr. A089065 - - Dato : 19220705
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumentter. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler, at justitsministeren har foreslået en videreførelse af ordningen om fri lægehjælp og medicin til de ansatte ved sindssygehospitalerne. Udgifterne bliver indeholdt i loven om tillægsbevilling for finansåret 1922/23.

Mpr nr. A089118 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at de under uddannelse i sindssygepleje værende sygeplejersker opretholder den ved antagelsen anførte lønning indtil uddannelsesperiodens udløb.

Mpr nr. A089142 - - Dato : 19220830
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilke dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere ved hospitalet.

Mpr nr. A089009 - - Dato : 19220916
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Cirkulære til samtlige tjenestemænd under justitsministeriet angående tillæg til de nu tilkommende time- og dagpenge.

Mpr nr. A089003 - - Dato : 19221025
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pigelønninger. Korrespondance mellem direktoratet for statens sindssygehospitaler og direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående fastsættelsen af de fremtidige pigelønninger.

Mpr nr. A089055 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet meddeler, at der, selv om det ikke fremgår af emolumentreglementet, kan udleveres beklædning til værkførere og husjomfruer.

Mpr nr. A089056 - - Dato : 19230399
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Naturalier. Plejerforeningen for sindssygehospitalet i Viborg har indsendt et andragende om at måtte opnå en nedsættelse af fradraget i lønnen for ophold med fuld forplejning med et beløb på 100 kr til dækning af udgifter til rengøring og opvartning. Dette andragende kan efter konferering med lønningsrådet ikke imødekommes.

Mpr nr. A193238 - - Dato : 19230407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet henleder hospitalets opmærksomhed på nogle love vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, om midlertidige tillæg til ventepenge og pensioner samt vedrørende udbetaling af konjunkturtillæg.

Mpr nr. A193191 - - Dato : 19230423
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I forbindelse med nogle lovændringer anmoder direktoratet hospitalet om at foranledige, at der udbetales konjunkturtillæg i overensstemmelse med de i den nye lov givne regler til tjenestemænd på hospitalet og Råmosegård samt til personer, som oppebærer understøttelse fra hospitalet.

Mpr nr. A089008 - - Dato : 19230512
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet gør opmærksom på, at det ikke har fået meddelelse om, hvorvidt overlægen ønsker refusion efter regning, eller efter bekendtgørelsen i forbindelse med tjenesterejser.

Mpr nr. A089005 - - Dato : 19230515
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af direktoratets skrivelse angående godtgørelse for tjenesterejser meddeler hospitalet, at denne først kan besvares i næste måned, da overlægen er på udenlandsrejse.

Mpr nr. A089006 - - Dato : 19230602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overlægen meddeler direktoratet for statens sindssygehospitaler, at han fortsat ønsker godtgørelse i form af time- og dagpenge under tjenesterejser som hidtil efter justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april 1922.

Mpr nr. A193001 - - Dato : 19230616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet ønsker hospitalets udtalelse angående en eventuel nedsættelse af lønnen for arbejdet som sygeplejerske under supplerende uddannelse i sindssygepleje. Hospitalet mener, at spørgsmålet kræver drøftelse med Dansk sygeplejeråd. Efter at have læst hospitalets indstilling vedtager direktoratet at nedsætte lønnen til 100 kr pr måned.

Mpr nr. A193243 - - Dato : 19230620
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser forlæges i gyldighed for tiden 1. juli til 31. marts 1924. Sendt fra direktoratet.

Mpr nr. A093044 - - Dato : 19230722
Forfatter:Jensen, Elisabeth, plejerske Riishøj, Marie, plejerske Knudsen, M, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejer. Der er 3 natplejere ved hospitalet her, der ikke får udbetalt særligt tillæg for nattjeneste, fordi der ikke endnu er faldet afgørelse i direktoratet, om der skal overhovedet udbetales et sådant. Dette forhold beklager Dansk Hospitalsforbund sig over. Vedlagt følger en skrivelse fra direktoratet, hvor plejerske Elisabeth Jensen, Marie Riishøj og plejer M. Knudsen får tildelt det pågældende bestillingstillæg.

Mpr nr. A193244 - - Dato : 19230723
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet sender et eksemplar af en oversigt over de månedlige beløb, som i tidsrummet fra 1. juli til 31. marts 1925 vil være at udbetale som konjunkturtillæg.

Mpr nr. A089007 - - Dato : 19230911
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående at de gældende satser for time- og dagpenge forhøjes fra 1. oktober.

Mpr nr. A193245 - - Dato : 19230918
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Med hensyn til fradrag i tjenestemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement, følges af hospitalerne uensartede framgangsmåder. Da det er ønskeligt, at tjenestemænd i så henseende behandles ens, har direktoratet udarbejdet der nedenstående regler, over hvilke direktionens ytringer udbedes.

Mpr nr. A089066 - - Dato : 19231004
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Fra fødselsanstalten i Jylland spørges om, hvordan ordningen medfri lægehjælp og medicin praktiseres på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A193246 - - Dato : 19231004
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Besvarende direktoratets skrivelse af 18. september tillader man sig at meddele, at direktionen intet har at bemærke til de af direktoratet udarbejdede regler for fradrag for naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A193247 - - Dato : 19231016
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Efter modtagelsen af hospitalernes erklæringer over direktoratets skrivelse af 18. september angående fradrag for naturelydelser har direktoratet udarbejdet vedlagte ændrede udkast til fælles regler for der pågældende forhold. Forinden videre foretages udbedes bogholderens udtalelse om, hvorvidt den seneste formulering kan tiltrædes.

Mpr nr. A193248 - - Dato : 19231017
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at har tiltræder det af direktoratet udarbejdede ændrede udkast til regler for fradrag i lønninger til tjenestemænd m.fl. for naturalydelser.

Mpr nr. A193249 - - Dato : 19231024
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet fastsætter herved følgende regler med hensyn til fradrag i tjenesstemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement.

Mpr nr. A093031 - - Dato : 19231107
Forfatter:Knudsen, Martin, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejer. Plejer Martin Knudsen afd. G ansøger om bestillingstillæg for udført nattjeneste, som han fortsat ønsker at have. Af en eller anden grund skal sagen først afgøres i direktoratet, der har en lignende sag til afgørelse. Der foreligger en godkendelse. Kfr. journal ne 92/1923.

Mpr nr. A089001 - - Dato : 19231201
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Fra direktøren for statens sindssygehospitaler meddeles det, at overskridelse af medhjælpskontoen skal begrænses til det mindst mulige, bl.a. ved at øge patientarbejdet. Endvidere skal plejer Anton C. Andersens rejse til Tyskland resultere i fradrag i hans normerede ferie enten i indeværende år eller i næste. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A092075 - - Dato : 19231202
Forfatter:Riishøj, Marie, natplejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejerske, løn. I anledning af at jeg er overgået til fast nattetjeneste og indtil videre agter at fortsætte dermed tillader jeg mig herved, at andrage den ærede direktion om tildeling af det for fast nattjeneste gældende bestillingstillæg således at det må blive regnet fra det tidspunkt jeg har påbegyndt nattjeneste Marie Riishøj, natplejerske mds. L.

Mpr nr. A092076 - - Dato : 19231202
Forfatter:Jensen, Elisabeth, natplejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejerske. Undertegnede, der har været ansat ved herv. hospital siden marts 1920, og har haft nattjeneste siden oktober 1921, tillader sig herved høfligst at andrage om tildeling af det for fast nattjeneste gældende bestillingstillæg, regnet fra den 1. august 1922 til hvilket tidspunkt jeg tidligere har modtaget honorar for nattjeneste. Det tilføjes at jeg ønsker ind til videre at fortsætte i nattjeneste. Elisabeth Jensen Kv.G.

Mpr nr. A092065 - - Dato : 19240104
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejere, løn. Der udbetales i henhold til tjenestemandsloven løn til tjenestemandsansatte plejere, men ikke til andre overenskomstansatte, hvilket man meddeler direktoratet.

Mpr nr. A092064 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Skat. Skatterådet for Vester Lisbjerg skattekreds ønsker sig tilstillet en oversigt over, hvor meget de ansatte har tjent i 1923. Der er vedlagt en liste.

Mpr nr. A092054 - - Dato : 19240130
Forfatter:Laustsen, Jens Peter, røgter Nordmand, Rasmus Peder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Røgter. Røgter Jens Peter Laustsen er syg og skal opereres for en tarmlidelse på amtssygehuset, hvorfor Rasmus Peder Nordmand har overtaget hans plads midlertidigt. Derved har han 10 timers overtid, som direktionen søger direktoratets tilladelse til at udbetale Noedmand løn for over medhjælpskontoen, hvilket direktoratet tillader.

Mpr nr. A092063 - - Dato : 19240213
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorfuldmægtig, løn. En kontorfuldmægtig ved hospitalet i Nykøbing Sj. har andraget direktoratet om lønforhøjelse så lønnen kommer på linie med fængselvæsenets fuldmægtiges, hvilket direktoratet dog afslår.

Mpr nr. A089054 - - Dato : 19240221
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. De timelønnede fyrbødere på sindssygehospitalet ved Vordingborg har indsendt et andragende om at få udleveret arbejdstøj i lighed med de fast ansatte fyrbødere. Direktoratet svarer, at der ikke er hjemmel til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A092034 - - Dato : 19240225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karleløn. Direktoratet bestemmer herved, at lønnen for de karle ved statens sindssygehospitaler, hvis årsløn for tiden er 3025,80 kr for tidsrummet fra 1. april 1924 til oktober 1924 vil være at forhøje med 2,40 kr pr. måned jfr. skrivelse herfra af 6. marts f.å. idet dyrtidstillæget og konjunkturtillæget til hospitalets arbejdere på yngste lønning i nævnte tidsrum henholdsvis er forhøjet med 25,20 kr og nedsat med 10,80 øre.

Mpr nr. A092014 - - Dato : 19240326
Forfatter:Serritzlew, Elisabeth
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Serritzlew er syg og har fået afkortning i lønnen for sygedage, man beslutter dog i direktoratet, at hun skal have det indeholdte beløb udbetalt. Beløbet er 895,50 kr for 300 sygedage. Hun har været ansat siden den 1. januar 1922.

Mpr nr. A092004 - - Dato : 19240328
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ferie, ikke-tjenestemænd. Papir fra direktoratet der fastsætter ferie af aflønning herfor for de enkelte grupper.

Mpr nr. A095056 - - Dato : 19240415
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Afdelingspiger. Brevveksling med direktoratet om pigelønnen i det kommende år. Den ligger på 50 kr dog 40 for piger under 18 år. Særlig flinke piger får mellem 55 og 60 kr. Dette meddeles fra Dansk Kvindesamfunds engageringsbureau i Århus.

Mpr nr. A095023 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorister, løn. Man meddeler fra indenrigsministeriet, at timelønnede kontorassistenter og kontorister skal have henholdsvis 1 kr 50 øre og 1 kr 25 øre pr. time. Som sygdomsvikarer op til 1,75 kr.

Mpr nr. A083005 - - Dato : 19240422
Forfatter:Pedersen, Alice Kirstine, plejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerske. Alice Kirstine Pedersen fratræder sin stilling på grund af overgang til Middelfart, men hun er tillige syg og får ferie, man forespørger om denne ferie skal medregnes i hendes anciennitet. Hun har modtaget løn for hele april, men har tilbagebetalt halvdelen.

Mpr nr. A095050 - - Dato : 19240422
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeplejersker. Til sindssygehospitalet ved Århus søges til 1. juni, eventuelt tidligere nogle fuldt uddannede sygeplejersker og nogle sygeplejersker til supplerende uddannelse ikke over 30 år. For fuldt uddannede sygeplejersker er lønnen for tiden 2983 kr stigende hvert 3. år med 150 kr til 3583 kr. Af grundløn og aldertillæg fradrages 2,5 % til pension og for frit ophold 1285 kr årligt. Fri tjenestedragt. For sygeplersker til supplerende uddannelse er lønnen for tiden 100 kr mdl. og frit ophold. Henvendelse til overlægen. Indrykkes 1 gang i Tidsskrift for Sygepleje.

Mpr nr. A095046 - - Dato : 19240426
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Brændsel. Rettelser til bestemmelser vedrørende naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A095018 - - Dato : 19240506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opvarmning. Bekendtgørelse vedrørende indeholdelse og beregning af priser til fradrag i de ansattes lønninger for opvarmning af boliger på hospitalet.

Mpr nr. A089208 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089209 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved plejeanstalten Råmosegård. Beregning over lønninger til løs medhjælp.

Mpr nr. A093028 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Maskinmestre. Maskinmesterne søger om lønforhøjelse, så de får lige så meget i løn som maskinmester ved jernbanefærgerne, idet de anfører, at de har lige så stort ansvar. Man klager over, at 1. assistenter ved Rigshospitalet får lige så meget i løn, som maskinmestre ved sindssygehospitalerne. Det anføres, at man har rådighedsvagt hver anden dag, hvilket ikke er tilfældet for assistenter.

Mpr nr. A089053 - - Dato : 19250107
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. De ved statens sindssygehospitaler ansatte køkkenbestyrerinder og oldfruer har indsendt et andragende om at få emolumentreglementet ændret, således at der tillægges dem ret til tjenestekjoler og tjenesteforklæder. Direktoratet meddeler, at det ansøgte ikke for tiden kan bevilliges, men at man vil tage emolumentreglementet op til revision.

Mpr nr. A087039 - - Dato : 19250126
Forfatter:Petersen Riishøj, Einar, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejer. Plejer Einar Petersen Riishøj anmoder om tilladelse til at gifte sig og gå ud af hospitalets forplejning. i 1925 afgår han ved døden på Rigshospitalet, og man søger pension til hans enke.

Mpr nr. A193147 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn og tillæg samt fradrag.

Mpr nr. A193148 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Beregning over lønninger m.v. til sygeplejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193168 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning af årlige honorarer til tjenestemænd m.f. ved hospitalet og Råmosegård.

Mpr nr. A193149 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger m.v. til plejere ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193150 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bergening over lønninger m.v. til plejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A105004 - - Dato : 19470901
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over udbetalt løn m.v. til medhjælpere.

Mpr nr. A105002 - - Dato : 19479999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Protokol til opførelse af løntimer samt emolumenter for sygeplejersker.

Mpr nr. A105010 - - Dato : 19490301
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Tjenesteliste og lønopgørele, kvindsiden.

Mpr nr. A105008 - - Dato : 19510801
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over lønbilag for forskellige læger og funktionærer.

Mpr nr. A105001 - - Dato : 19511129
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Protokol, hvor sygeplejerskerne har noteret sig for kostgodtgørelse.

Mpr nr. A104184 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og frit brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104056 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønninger ved statens sindssygehospitaler samt emolumenter. Kommissionens forslag og bemærkninger til dette forslag.

Mpr nr. A104014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumentreglement. Notater vedrørende ansattes ret til at have gæster i 14 dage eller tre uger til nedsat betaling.

Mpr nr. A104214 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønningsreglement for de fast ansatte funktionærer ved Den kellerske Åndsvageanstalt i Brejning.

Mpr nr. A104192 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolunemter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104073 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse nedsættes med 80 kr. Erstatning for frit ophold på 3. forplejningsklasse stiger med 30 kr. Forplejning på hospitalet kan opnås mod en betaling på 520 kr og 330 kr. Specialistbehandling og ophold på sygehuse betales ikke af hospitalet. Gifte funktionærer får for fremtiden ikke frugt og kartofler fra hospitalet. Gæsteret. Beklædning.

Mpr nr. A104030 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104022 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgning om lønforhøjelse fra overplejere på fire sindssygehuse. Endvidere ønske om at opnå pensionsberetigelse efter 30 års tjeneste i stedet for som hidtil 40 år.

Mpr nr. A104020 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Notater to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Fri bolig, fri lægehjælp og medicin, sygeforsikring, haver og havesager, gæsteret.

Mpr nr. A103146 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Notater vedrørende lønforhøjelse for kontorassistenter og forvalter.

Mpr nr. A103145 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Nuværende løn, hvad kommisionen vedtog foreløbig i sidste møde, hvad kommisionen henstilles nu at foreslå.

Mpr nr. A104019 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A105005 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over udbetalte honorarer.

Mpr nr. A104054 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt indeholdende lønforhøjelser for en række ansatte. Forskydningerne mellem de enkelte lønninger kommenteres

Mpr nr. A104041 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale. Tidligere løn, nuværende løn, plejerforeningens forslag, overlægernes forslag, Sct. hans foreslås med merudgift.

Mpr nr. A104052 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler Nyt udkast.

Mpr nr. A104094 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overplejerne ved sindssygehospitalerne ansøger om lønforhøjelse og forbedring af pensionsreglerne. Endvidere ønskes en forbedring af erstatningen for naturalier. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104051 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til relement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fribolig og frit brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A117056 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Forslag til aflønning af embeds- og betjentpersonalet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A105007 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønningslister for tjenestemænd og læger.

Mpr nr. A104039 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Værdi af funktionærenes emolumenter for så vidt angår beklædningsgenstande.

Mpr nr. A052028 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgning fra fyrbøderen om 600 kr. i løn samt oversigt over indtjeningen på andre hospitaler for tilsvarende arbejde. Se 052025

Mpr nr. A105006 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over udbetalte lønninger til tjenestemænd.

Mpr nr. A103133 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale.