Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 47 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A122185 - - Dato : 18520830
Forfatter:Apothekerne Aagard og Wolf
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Opr. JN 23/1852 Til Overlæge Selmer : <<< meddeler at de ved lodtrækning har fordelt medicinleverancen mellem sig. Og om vikårene. <<

Mpr nr. A012038 - - Dato : 18620128
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Tilføjelser til pharmacopeen. Medicin.

Mpr nr. A014005 - - Dato : 18641010
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Rekvisision af glas.... fra.... København. Medicin.

Mpr nr. A016004 - - Dato : 18661022
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Efter behagelig skrivelse af dd. fremsendes hermed et eksemplar af andet tillæg til medicinal- taksten af 1864.

Mpr nr. A018028 - - Dato : 18680117
Forfatter:og Meyer, Møller
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Skrivelse fra Møller og Meyer i København med priser på de almindeligste medikamenter.

Mpr nr. A018005 - - Dato : 18680907
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Vi tillader og hermed at underrette Deres Velbårenhed om, at prisen på kalium brumasum purum ned nedsat til 4 rdl pr pund. Medicin.

Mpr nr. A019003 - - Dato : 18691030
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Forklaringer til Sundhedskollegiets Cirkulære af 22. maj 1869: Lægemidlerne skal udleveres efter den nye farmakope.

Mpr nr. A020026 - - Dato : 18700107
Forfatter:Meyer, Møller &
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Skrivelse fra medicinalfirmaet Møller & Meyer, der meddeler at prisen på chloralhydrat er 12 rdl pr pund. Dertil en anden skrivelse, der meddeler at prisen er nedsat til 7rdl 3sk pr pund. Medicin.

Mpr nr. A020011 - - Dato : 18700704
Forfatter:Benzon, Alfred
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Bestilling af medicin, 500 g chloralhydrat, hos Alfred Benzon, København.

Mpr nr. A021004 - - Dato : 18711103
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
I henhold til Deres begæring i behagelig skrivelse af den 16de f.m. fremsendes herved tjenstlig et eksemplar af "Andet tillæg til medicinaltaksten af 1869". Århus Stiftsamt.

Mpr nr. A022021 - - Dato : 18720801
Forfatter:Meyer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Brev til apoteker Myer, Århus, om prisen på chroalhydrat. Medicin.

Mpr nr. A024012 - - Dato : 18740423
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Jeg er herved så fri at udbede mig. at det sidstudkomne tillæg til medicinaltaksten (formentilg af 1. juli 1873) må blive sindssygeanstalten tilsendt. Selmer.

Mpr nr. A025009 - - Dato : 18750821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin, St Hans. Københavns magistrat diskuterer, hvorledes medicinanskaffelsen til St Hans Hospital kan foregå på bedste og billigste måde, derfor anmoder de Selmer og at forklare, hvorledes den Jyske anstalt klarer dette problem.

Mpr nr. A025007 - - Dato : 18751016
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin: Selmer skriver til stiftsamtet efter medicinaltaksten, men amtet har ingen modtaget. Derefter rettes henvendelse til physicatet, der heller ikke er i besiddelse af et eksemplar, men derimod henviser til sundhedskollegiet.

Mpr nr. A026028 - - Dato : 18760207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Da jeg finder anledning til at foranstalte en almindelig revaccnation blandt befolkningen her på stedet, udbeder jeg mig fornøden vaccinationsmaterie snarest mulig tilsendt.

Mpr nr. A029002 - - Dato : 18791130
Forfatter:Gædeken Selmer appotek, Frederiksbjerg
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det nye Frederiksbjerg Apotek anmoder om at komme til at levere medicin til hospitalet på lige fod med de to ældre apoteker i byen. Hertil svarer direktionen, at man er villige til at lade apoteket levere, men under de samme betingelser, som gælder for de to andre. Det vil sig, når at der giver 5% rabat ved et årligt køb på under 1600 kr., når beløbet overstiger dette 10% rabat. Denne ordning har så vidt jeg kan se været gældende fra 1869. Selmer må være død i året 1879, for der er et brev fra Gædeken, hvor hans begravelse omtales samtidig med, at der spørges om medicinpriser i Århus.

Mpr nr. A033003 - - Dato : 18831011
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. For så vidt der i år, ligesom i de foregående år skulle være udgivet en medicinaltakst eller et tillæg til den ældre, skal direktionen tjenstlig udbede sig et eksemplar tilsendt. Til stiftsamtet, Skanderborg

Mpr nr. A033003 - - Dato : 18831011
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. For så vidt der i år, ligesom i de foregående år skulle være udgivet en medicinaltakst eller et tillæg til den ældre, skal direktionen tjenstlig udbede sig et eksemplar tilsendt. Til stiftsamtet, Skanderborg.

Mpr nr. A036003 - - Dato : 18871022
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Tillægget til medicinaltaksten fra 1. juli 1887 kan ikke fremskaffes gennem amtet. Holm skriver til ministeriet og udbeder sig hjælp, idet tillægget er nødvendigt for at kunne revidere apotekerregningerne

Mpr nr. A039024 - - Dato : 18890704
Forfatter:Lunn Holm, overlæge, dr med Hee, F, grosserer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Til afbenyttelse under en sag, der ved Københavns kriminel og politiret er anlagt imod grosserer F. Hee af København for ulovlig medikamenthandel, har nævnte ret af herredskontoret begæret oplysning om, hvor stort et parti Sulfonat bemeldte grosserer Hee i forrige efterår solgte sindssygeanstalten, hvad der blev betalt for dette parti, samt om Hee oftere har solgt Sulfonat til anstalten, i hvilken anledning jeg lader en tidligere af overlæge dr med Holm i sagen afgivne forklaring følge, tjenstlig skulle have Den som fungerende overlæge, anmodet om at meddele med de forlagte oplysninger og dermed der indesluttede tilbage. Lunn.

Mpr nr. A042019 - - Dato : 18920106
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Jeg tillader mig ærbødigst at udbede mig et eksemplar af det 1. juli 1891 udkomne tillæg til medicinaltaksten. Holm til det kgl. sundhedskollegium.

Mpr nr. A049013 - - Dato : 18991024
Forfatter:Apoterkerforening, Danmarks
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Skrivelse fra Danmarks Apotekerforening. Vedrørende rabatter på medicin.

Mpr nr. A049007 - - Dato : 18991209
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det bringes herved til funktionærernes og familiernes kundskab, at ekspeditionen på medicinstuen fremtidig finder sted klokken 1 til 1 1/2. Pontoppidan. med alle funktionærers underskrift.

Mpr nr. A050007 - - Dato : 19001199
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Brev fra apotekerne om, at der er oprettet to nye apoteker i Århus, man henstiller til anstalten om skiftevis for et år ad gangen at købe medicin på de 5 apoteker. Anstalten stiller sig velvilligt til den ordning.

Mpr nr. A054037 - - Dato : 19030225
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Papirer vedrørende medicinpriser, og muligheden for at anskaffe medicin gennem grossister i stedet for apotekerne i Århus.

Mpr nr. A069014 - - Dato : 19120824
Forfatter:Larsen, Th, cand pharm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Ministeriet har ladet cand pharm Th. Larsen undersøge medicinforbruget ved hospitalet, og man udbeder sig overlægens ytringer.

Mpr nr. A071026 - - Dato : 19130916
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Sundhedsstyrelsen anser det ikke for ønskeligt at der dannes et fælles dispensatorium for alle landets sindssygehospitaler, fordi medicinforbruget er for lille. Der vil i den forbindelse kun opstå problemer med forsendelse og rengøring af emballage.

Mpr nr. A072021 - - Dato : 19140814
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Hospitalsapotek. Man er ikke tilfreds med, at der skal farmaceuter til at blande medicinen, idet det vil fordyre processen. Endvidere vil man ikke gerne forpligte sig til at bruge danske leverandører, da disse for visse varers vedkommende er dyrere en udenlandske. Iflg. lov er det kun tilladt læger at blande ufarlig medicin.

Mpr nr. A073008 - - Dato : 19141208
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Man foreslår fra ministeriet, at der skal indkøbes medicin med rabat på apotekerne, hvis ikke der opnås tilstrækkelig rabat, skal man forsøge at købe ind samlet. Dette forslag ønsker man dog ikke at gå ind på, da alle hospitaler mener, at de ikke har tilstrækkeligt med faciliteter til at opbevare medicinalvarerne.

Mpr nr. A073002 - - Dato : 19150318
Forfatter:Apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Sct. Pauls Apotek har forpligtet sig til at levere 50 kg kloralhydrat til 4 kr. kg. Nu er den indkøbte medicin sluppet op, og man foreslår fra apoteket, at der lægges 33 % på en gros prisen ved fremtidige leverancer. Hospitalet tiltræder den ordning, såfremt man får samtykke fra sundhedsstyrelsen og ministeriet.

Mpr nr. A079045 - - Dato : 19170331
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det meddeles herved kontoret, at der af hospitalets kasse må refunderes de funktionærer, der er medlemmer af Vejlby Sogns Sygekasse, den resterende fjerdedel af de medicinudgifter, som de ifølge lægeordination har haft, og som er til rest, efter sygekassen har betalt de reglementerede tre fjerdedele af udgiften.

Mpr nr. A079027 - - Dato : 19170706
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Cirkulære fra sundhedsstyrelsen til landets apoteker vedrørende blandinger af vand og vinånd.

Mpr nr. A081025 - - Dato : 19181205
Forfatter:Larsen, Th, cand pharm
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Ministeriet anmoder om medicinregninger forinden de indsendes til revisionsdepartementet går til medicinalrevisor cand. pharm. Th. Larsen, for derefter snarest at blive tilsendt departementet.

Mpr nr. A087071 - - Dato : 19210802
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Københavns Magistrat har i et udvalg stillet forslag om medicins opbevaring og etikettering samt udformning af farlige stoffer. Dette forslag ønsker sundhedsstyrelsen muligt indført overalt på hospitalerne, hvorfor man udbeder sig overlægens udtalelse vedrørende sagen, der er vedlagt sagen i kopi.

Mpr nr. A088059 - - Dato : 19220607
Forfatter:Reiter, assistent
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Assistent Reiter har foreslået, at man skal købe medicin ind direkte fra fabrik og ansætte en apoteker til at tilberede den på hospitalet,. Herved vil der kunne spares ca. 6000 kr. årligt, men direktoratet afslår indstillingen, og henviser i stedet til muligheden for at indkøbe medicin i store kvanta med rabat

Mpr nr. A193124 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Medicin til funktionærer i november-december 1922.

Mpr nr. A089270 - - Dato : 19240208
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Overlægen bringer i erindring, at medicinstuen ikke må udlevere medicin til funktionærer undtagen efter rekvisition i hvert enkelt tilfælde af vedkommendes funktionærlæge.

Mpr nr. A092066 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin: Direktoratet og sundhedsstyrelsen har udarbejdet et udkast til overenskomst mellem apotekerne og hospitalerne. Man bemærker hertil at det ville være fordelagtigt om disse forslag endvidere var accepterede af apotekerne.

Mpr nr. A094138 - - Dato : 19240429
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin.

Tekst:
Medicin. Revisionsberetninger fra sundhedsstyrelsens medicinalrevision.

Mpr nr. A093066 - - Dato : 19240506
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Breve fra sundhedsstyrelsens medicinalrevision.

Mpr nr. A095021 - - Dato : 19240524
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Liste over modtagere af medicin blandt personalet og liste over priser for den udleverede medicin indsendt som indberetning til direktoratet.

Mpr nr. A095003 - - Dato : 19240628
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Medicintaksten fremsendes og direktoratet understreger muligheden for kvantumsrabat.

Mpr nr. A073001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Da apotekerne ikke har taget hospitalet med på råd vedrørende den fremtidige levering fra de nye apoteker i Århus, vil hospitalet forbeholde sig ret til selv at bestemme hvorfra leverancerne skal komme næste år.

Mpr nr. A117054 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Overslag over der sandssynlige medikamentforbrug på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A097002 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Brevformular der ved sin underskrift af en af en patients pårørende giver tilladelse til, at der anvendes malariabehandling af patienten.

Mpr nr. A097001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Brevformular som spørger de pårørende til patient om, hvorvidt de vil tillade, at der anvendes insulin, Cardiazol eller lignende medicin i behandlingen.

Mpr nr. A097097 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Regning til sindssygehospitalet ved Århus for medikamenter til nedennævnte patienter, der er anbragt i familiepleje. Udgiften beregnes kvartalsvis.