Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 40 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A120053 - - Dato : 18550620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Århus Fattigvæsen udbeder sig nogle eksemplarer af de skemaer, som skal anvendes i forbindelse med optagelse af patienter på fattigvæsenets foranstaltning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120054 - - Dato : 18550627
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Fra Sorø ant udbedes tilsendt nogle eksemplarer af optagelsesdokumenterne, som anvendes ved indskrivning af patienter på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119018B - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Opgørelse af antallet af patienter pr. 1. maj 1854 og tilgangen siden da frem til det forventede gennemsnitstal i finansåret 1855-56

Mpr nr. A023011 - - Dato : 18730630
Forfatter:Selmer statistiske bureau, Det
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Statistisk undersøgelse. Til brug ved en undersøgelse over adskillige sindssyge ... i Jylland vedrørende forhold er det mig magtpåliggende at kende resultatet af den tælling af de sindssyge, der fandt sted ved folketællingen 1870, som i det statistiske tabel.... er meddelt i almindelighed som ikke gør den brugbar for mine formål. Jeg er derfor så fri at henvende mig til bureauet med anmodning om godhedsfuldt at ville meddele mig oplysning om de jyske sindssyge og idioters antal, såvel efter køn... hjemsted i de enkelte købstæder og på landet, amter ......Selmer til det statistiske bureau.

Mpr nr. A026030 - - Dato : 18760399
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Underretning for dem der ønsker patienter optagen i sindssygeanstalten ved Århus. Mappe 844

Mpr nr. A027019A - - Dato : 18770202
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten i Viborg. Mappe 844

Mpr nr. A027007 - - Dato : 18770829
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. I Thisted amt findes der mange sindssyge som man gennem længere tid har søgt indlagt på anstalten, men desværre uden held. Man havde håbet, at der ville ske lettelser efter ibrugtagningen af Viborg anstalt, men der er stadig ingen pladser. Derfor anmoder man overlægen om, at sende besked, når der er ledige pladser. Selmer svarer beklagende.

Mpr nr. A033013 - - Dato : 18830224
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Til brug for landstingets udvalg vedr. lov om sindssyges og åndsvages behandling beder ministeriet sig oplyst, hvor mange ikke betalende og hvor mange der er indlagt på kommunens regning, der findes af 3. kl. på hospitalet. Man svarer 314 med et dagligt gennemsnit af 254.

Mpr nr. A034003 - - Dato : 18841103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Ministeriet har indhentet den vedlagte kommentar fra Sundhedskollegiet og beordrer anstalten til at udarbejde et forslag til, hvordan der kan skaffes 15% flere patienter ind. Man henviser til den reckske plan om bedre ventilation og centralvarme og indsender et budgettillæg. Udvidelsen skal ske fra den 1. april 1885.

Mpr nr. A040015 - - Dato : 18891105
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Folketællingscirkulære af ovennævnte dato samt lister med navn, alder, fødested og bopælskommune, amt dels for de ansatte dels for patienterne.

Mpr nr. A040017 - - Dato : 18891105
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Folketællingsliste fra anstalten 1890, renskrevet både med funktionærer og lemmer.

Mpr nr. A044026 - - Dato : 18949999
Forfatter:Luplau
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Patientlokalernes kubikrum opmålt af Luplau med tilføjning af angivelserne på selve værelserne sept. 1872.

Mpr nr. A044025 - - Dato : 18949999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Opmåling af patientlokalerne, gulvareal og kubikrum.

Mpr nr. A047034 - - Dato : 18970918
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Kommission. Breve og tabeller udarbejdede til kommissionen angående statens sindssygeanstalter, nedsat i 1897 for at finde på løsninger til anbringelse af flere sindssyge på anstalter.

Mpr nr. A048055A - - Dato : 18980499
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. Indlagt indlæggelses formularer, skema A og skema B. Mappe 844

Mpr nr. A054020 - - Dato : 19031024
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Herved fremsendes tjenstligt den af justitsministeriet i skrivelse af 19 fm. begærte liste over personer, hvis optagelse her i anstalten har været begært, uden at optagelse på grund af pladsmangel endnu har kunnet finde sted således som denne liste har foreligget ved udgangen af hvert af de tre sidste regnskabsår og for tiden foreligger. Til justitsministeriet fra direktionen. Vedlagt liste med navne på de pågældende patienter.

Mpr nr. A055035 - - Dato : 19040499
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelse. Underretning for den der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. No der er ændringer vedføjet fra 1911. Da ændres hospitalets navn til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A059010 - - Dato : 19061128
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg har anmodet om oplysninger om, hvor mange, der er bleven afvist i 1904. En liste med navne er vedlagt sagen.

Mpr nr. A060027 - - Dato : 19070622
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelsesbetingelser. Til brug for Medicinsk Årbog udbeder man sig oplysninger om regler for indlæggelse af ptt. der har interesse for den praktiserende læge. "De ønskede oplysninger findes i vedlagte underretning. Dog kan det måske være rigtigt at gøre lægerne opmærksom på, at anstalten ikke afhenter ptt ved jernbanestationen eller på anden måde assisterer ved en indlæggelse. Overlægen eller i hans forfald reservelægen ved SVÅ kan ringes op i telefonen (Århus 702) søgnedage 1-2, oplysninger om pt gives kun når overlægen i forvejen har modtaget en skriftlig tilladelse fra rette vedkommende. Oplysninger om pt gives kun den nærmeste pårørende eller værge.

Mpr nr. A060006 - - Dato : 19071126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg ønsker oplyst hvor mange pt, der er afvist i 1906. 9 md og 65 kv Bemærk der er mange kvinder blandt de afviste.

Mpr nr. A061007 - - Dato : 19081118
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Skrivelse, der oplyser, at finansudvalget vil have oplyst, hvor mange, der er blevet afvist ved optagelsesansøgning i 1908. Vedlagt liste 19 md 78 kv.

Mpr nr. A063035 - - Dato : 19090216
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Man indhenter oplysninger til medicinalkommissionen om afviste eller ventende ptt. Endvidere forespørges der ved de andre anstalter, om der midlertidigt kan optages flere end beregnet. Fra Hallager til de andre anstalter.

Mpr nr. A064019 - - Dato : 19090805
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Opgørelse sendt til sundhedsstyrelse, som skal anvendes ved sundhedskommissionens arbejde, med en fortegnelse over i hvilke amter ptt. er hjemmehørende.

Mpr nr. A064014 - - Dato : 19090913
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Justitsministeriet har en sag til afgørelse om to udenlandske arbejderskers optagelse på 3die klasse for sygekassens regning. Anstalten anbefaler at medlemmer af en statsanerkendt sygekasse skal kunne optages på 3die klasse, hvorfor man anbefaler ændring af regulativet af 1888 paragrafferne 5 og 24.

Mpr nr. A065072 - - Dato : 19100103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Ministeriet forespørger hvor mange ptt. der er blevet afvist i 1909. Der foreligger en liste med navne og evt. optagelse ved en anden anstalt.

Mpr nr. A066023 - - Dato : 19110826
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse, udenlandske ptt. Der er sluttet overenskomst med Tyskland om lægeoplysninger ved indlæggelse af tyske statsborgere på danske sindssygehospitaler, hvorfor man modtager et cirkulære med skema til indsendelse af oplysninger. se 059-006, udenlandske patienter.

Mpr nr. A068021 - - Dato : 19120221
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelse. Der foretages ændringer i underretning for* dem, der ønsker patt. optagne i sindssygehospitalet ved Århus, endvidere afventer man ændringer i fællesregulativet for statens sindssygeanstalter.

Mpr nr. A071075 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Ekspektantliste. Ministeren spørger om det skulle være muligt at tage flere ind fra ventelisten, vel at mærke rolige ptt. som flg. af at flere kommer i familiepleje. Det foreslåede er afhængig af om der indføres en 3die reservelæge samt indrettes to nye vagtafdelinger. jfr. 071-064.

Mpr nr. A071044 - - Dato : 19130612
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse. Man skal herved anmode direktionen om at lade påskriften på optagelsesskemaer til brug ved indlæggelse af patienters på sindssygehospitalet ved Århus: "de meddelte oplysning vil blive betragtede som enhver anden end anstaltens læge uvedkommende" ændre til "de meddelte oplysninger vil af hospitalets læger blive behandlede som embedshemmeligheder."

Mpr nr. A071015 - - Dato : 19131108
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse. Til forstanderen for Københavns Tuberkulosestation sendes eksemplarer af blanketter til patienters optagelse.

Mpr nr. A073017 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse. Hospitalet er ifølge fællesregulativ af 3. november 1888, ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse af 9. januar 1914, nærmest bestemt til behandling og forplejning af sindssyge (270 af hvert køn), der er hjemmehørende i Hjørring amt ( med undtagelse af Hornum, Slet og Gislev herreder, Randers amt, Århus amt og gl. Skanderborg amt, dog vil, for så vidt plads tillader det, også sindssyge fra andre dele af riget såvel som fra udlandet kunne indlægges. Den 1. januar 1914 var patientbelægningen 761 (396 mænd og 365 kvinder) deraf i hospitalet 501 (273 mænd og 228 kvinder) i Råmosegård 50 kvinder i Dalstrup 93 mænd og i familiepleje 117 (30 mænd og 87 kvinder).

Mpr nr. A083017 - - Dato : 19190308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Venteliste. Sundhedsstyrelsen beder sig oplyst, hvor mange ptt. der er afvist og hvor mange, der er sat på venteliste. Man svarer, at der ingen er opskrevet på venteliste i 1918, alle er enten optagne eller afviste. For nuværende er der især ledig plads på plejeafdelingerne.

Mpr nr. A082061 - - Dato : 19190614
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse. Fra kommunehospitalet i København, anmoder man om indlæggelsesbegæringer og kautionsbeviser. Hospitalet understreger at kautionsbeviser først skal underskrives, når en patient er optaget og kun når han indlægges for en privat regning. Skemaet skal underskrives til vitterlighed af en offentlig myndighed. Når kautionsbevis skal udfyldes sendes det normalt til underskrift i udfyldt stand.

Mpr nr. A082051 - - Dato : 19190619
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Man forespørger fra Silkeborg Kuranstalt om en patient fra Vejle skal optages på Jysk Asyl, men herfra svarer man, at vedkommende skal optages på Middelfart.

Mpr nr. A082062 - - Dato : 19190625
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse ved politiets foranstaltning. På grundlag af en sag fra Nykøbing Sj. spørger justitsministeriet om, hvor mange ptt. der er indlagt på grundlag af fællesregulativets s 37. Denne omhandler farlighed for sig selv og andre. Der foreligger en liste med navne og journalnumre på pågældende ptt. i Jyske Asyl. Det ser ud til at lægerne overdriver farlighedskriteriet for at tvinge hospitalet til at modtage ptt. på trods af overbelægning.

Mpr nr. A086043 - - Dato : 19210301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Hospitalet har ved sin optagelse af patienter ladet patienter, der er optaget på kommunale sygehuse få lavere prioritet ved indlæggelse end ptt. der bliver indlagt fra hjemmet. Denne politik er der blevet klaget over, hvorfor ministeriet indskærper, at hospitalsafdelinger på andre hospitaler ikke er indrettet til sindssygebehandling ej heller er personalet uddannet til denne gerning.

Mpr nr. A087062 - - Dato : 19210820
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Nordiske patienters indlæggelse. Man laver en overenskomst mellem Norge og Sverige og Danmark om, at der skal sendes oplysninger til de pågældende landes ambassader, hvis der indlægges en patient fra et andet nordisk land. Ligeledes skal der tilgå oplysninger om udskrivning. påtænkt underskrivning mv..

Mpr nr. A088088 - - Dato : 19230529
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Som direktoratet bekendt har patientbelægningen i sindssygehospitalet i de senere år været stigende og er nu nået til et sådant tal, udover hvilket det ikke er muligt - under de forhåndsværende forhold - belægge det yderligere .... mange af de indlagte patienter har været urolige, men også været voldsomme på en sådan måde, at de har iturevet og ødelagt såvel beklædningsgenstande som andet inventar og bygningsdele... at patienter har måttet holde sengen, fordi hospitalet manglede klæder til deres påklædning...Indlagt i sagen ligger et brev fra direktoratet, hvor man bestiller tæpper.

Mpr nr. A089011 - - Dato : 19230625
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Oplysning om antal patienter L 1. januar og 31. december 1921 samt til- og afgang af patienter. Patienterne er specifiseret på selve hospitalet, i familiepleje, på Råmosegård og på Dalstrup samt i antal udskrevet på prøve og antal døde.

Mpr nr. A095039 - - Dato : 19250311
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Belægning. Indberetningerne over pladsforholdene samt en liste over ekspektanter for marts 1925.