Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


  Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 74 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A108043 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Overslag over Asylets Forsyning med Kirugiskle instrumenter og deslige gjenstande.

Mpr nr. A108042 - - Dato : 0
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
D.-VII-a Til Patienternes sysselsættelse og Adspredelse samt Appareter til behandling og dertil hørende indretninger. A108043 - a108045

Mpr nr. A116148 - - Dato : 18541103
Forfatter:Krøjer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Herved til underskrift et svar til Krøjer - i hvilken anledning jeg ligeså lidt som Dahl kan give Jespersen ret i, at tidligere behandling i asylet i reglen bør udelukke 3 måneders fri behandling, herom mere mundtligt.

Mpr nr. A104370 - - Dato : 18551208
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Der er ansøgt om tilladelse til at forhøje patientbetalingen der er fastsat i henhold til placat af 1847, hvorefter kongen har besluttet følgende forhøjelser: fra Jylland: 1ste klasse.........................360 rdl årligt 2den klasse.........................272 rdl 3die klasse.........................200 rdl Patienter fra den øvrige del af monarkiet: 1.ste klasse.......................460 rdl 2den klasse........................372 rdl 3die klasse........................300 rdl udlændige: 1ste klasse........................540 rdl 2den klasse........................460 rdl Forhøjelsen træder i kraft fra 1. april 1866. For andre fordrer den nedsatte betaling skal vedtages en ny lov, denne ser derfor fortsat ud til at være 50 rdl.

Mpr nr. A116118 - - Dato : 18560506
Forfatter:Mortensen, Niels
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det forekommer ikke at være nødvendigt at nedsætte betalingen for Niels Mortensens steddatter på grund af mandens gæld der er stor i forhold til gårdens størrelse.

Mpr nr. A010024 - - Dato : 18601212
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Lov angående nogle forandringer i bestemmelserne i plakat af 13de oktober 1847 s 4 med hensyn til betalingen for patienter i sindssygeanstalten ved Århus. Samt indlagt udkast til samme lov. Mappe 844.

Mpr nr. A013012 - - Dato : 18630499
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Kauktionserklæringer for indlagtes betaling for behandling.

Mpr nr. A115251 - - Dato : 18631203
Forfatter:Ingerslev, Justitsråd Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
3.forplejningsklasse. Selmer skriver, at vores 1 og 2 forplejningsklasse er langt billigere end Vordingbrogs, men 3. er en del dyrere. Han anmoder justitsråd Ingerslev om, at undersøge, hvori dette ligger når han er til reigsdagssamling i København.

Mpr nr. A115246 - - Dato : 18710324
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Forslag fra Borch.

Mpr nr. A115147 - - Dato : 18720709
Forfatter:Rasmussen, fader Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En patient ved navn Rasmussens fader invilliger i at betale. Selmer meddeler direktionskollegerne, at han tager til Hamborg for at møde sin søn, der kommer hjem fra Amerika. Ministeriets approbation på den Henningske sag, nævnes andet steds men jeg ved ikke hvorom det drejer sig

Mpr nr. A116065 - - Dato : 18721203
Forfatter:Vogelius Lunn Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Restanceliste. Adkomstbrev. Miltbrand. På restancelisten optræder Vogelius, der altid optræder der. Selmer ville gerne gøre alvor af en hjemsendelse idet der er stor venteliste 18 mænd og 6 kvinder. Et "adkomstbrev" på den gamle Grenåvej. Skal det tinglæses? eller er der andet at foretage? Lunn skriver det rigtige ville være en tinglysning. Men så skal der stempelmærke på papiret og sognerådet skal skrive under på beløbet som jordstykket er købt for. Der er død 3 grise, dyrlægen siger det er miltbrand, der for skal hele bestanden isoleres. Allerede slagtede dyr skal begraves.

Mpr nr. A115139 - - Dato : 18730804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Opsynspiger. Et andragende om betalingsnedsættelse for en inkurabel patient - ligeledes til underskrift, da jeg forudsætter som givet, at må afslås. Opsynspigerne har truet med kollektiv opsigelse, hvis de ikke fik 1 mark mere i løn månedlig. Selmer siger, at han ikke vil lade sig forbløffe straks.

Mpr nr. A116048 - - Dato : 18740506
Forfatter:Vogelius
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det er atter galt med Vogelius. Man overvejer at sælge den obligation, som han har præsteret som sikkerhed, men i så fald er der ikke tilstrækkelig sikkerhed. Man foreslår så at der skal sendes et brev til Vogelius og byfogden skal anmodes om at udpante ham. Inden brevet bliver sendt indkommer der den 9. samme måned meddelelse om, at der er betalt.

Mpr nr. A115090 - - Dato : 18780526
Forfatter:Selchau, præst Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Et andragende fra pensioneret præst Selchau om at få lettelse i betalingen for sin søn, der i en årrække har været patient her på anstalten. Han oplyser, at pensionen efter kapiteltaksten for 1877 ville beløbe sig til 2628, 20 kr. Sønnen er på 3.die forplejningsklasse og koster altså 394,20 kr om året* regnes den anden, som ifølge andragendet er i Vordingborg Sindssyge Anstalt til samme pris, bliver der altså 1840 kr. Da han ikke oplyser at han har andre pekuniære forpligtelser end de to sønners ophold på sindssygeanstalten, tør man vel næppe indrømme en mand med 1840 kr om året nedsættelse i betalingen. Lunn mener, at man skal skrive, at der for tiden ikke er mulighed for nedslag

Mpr nr. A115082 - - Dato : 18780725
Forfatter:Quistgård, jægermester Willemoes, etatsråd Vesterbos
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Eillemoes. Patientbetaling. Arv. Meddelelse fra ministeriet angående etatsråd Willemoes' udtrædelse og Jægermester Quistggårds indtrædelse i direktionen. Brev fra Hersom sogneråd angående nedsættelse af betalingen for pigen fra Kleitrup. Meddelelse fra Vesterbos værge, om at der er tilfaldet patienten en arv.

Mpr nr. A115081 - - Dato : 18780816
Forfatter:Helweg, reservelæge Nielsen, murermester Holm, pastor
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Kostpenge. Væksthus. Patienten fra Klejtrup får indrømmet halv betaling og tilbagebetaling af et beløb. Reservelæge Helweg ønsker kostpenge udbetalt som løn, hvilket anbefales. Man ønsker opført et væksthus af de penge , der er kommet fra jernbanen. Der ligger tegninger og overslag fra murermester Nielsen. På justitsrådens spørgsmål forleden skal jeg oplyse, at der er skik og brug, at personer, som af øvrigheden indlægges til observation, optages for halv betaling. Når pastor Holm i sin tid lå her på 1. forplejning, betalte det offentlige kun som sædvanligt, mens Holms familie skød resten til.

Mpr nr. A115080 - - Dato : 18780904
Forfatter:Behrend, købmand Behrend, pastor Lund, pastor Madsen, Just gårdmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra købmand Behrend i Ålborg med kaution for betalingen for pastor Behrend* skønt den kun gælder for den tid, pastor Lund er præst i Harridslev, må den vel kunne tages for gyldig, idet betalingen for pastor Behrend formentlig afholdes af den ham tilkommende pension, som jo er knyttet til hans forrige embede? Et andragende fra gårdmand Just Madsen i Lyby om at få moderation i betalingen for sin søn, der er patient her i anstalten, tilligemed oplysninger om hans formueforhold.- Skønt manden vel nok sidder hårdt i det, tør han vist næppe regnes til de uformuende, hem regulativets paragraf 18 indrømmer halv betaling. Patienten som der her er tale hører formentlig til de helbredelige og har været her i anstalten siden den 25 juni.

Mpr nr. A115070 - - Dato : 18781206
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Reatance. En restanceliste til underskrift og end Rasmussenks sag, der handler om, at der er restance og man ikke finder ud af hvilken kommune, der skal overtage forsørgelsen af ham.

Mpr nr. A115065 - - Dato : 18790127
Forfatter:Selchau, pastor Lunn, P
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Andragende fra pastor Selchau angående nedsættelse af betalingen for hans herværende søn. Ifjor forår blev et lignende andragende afslået. Som forandrede omstændigheder anføres nu, at den anden søn atter er indlagt på Oringe, ligesom også den tredie søn, lægen i Grenå, i hosliggende brev anfører, at han ikke for tiden er i stand til at yde noget bidrag. Sålænge pastor Selchau skal betale for 2 sindssyge sønner, er det vist temmelig utvivlsomt, at der næppe bliver så meget tilbage af hans pension, som fornødent til et tarveligt udkomme for et par gamle ægtefolk. Det forekommer mig derfor, at efter de nu fremkomne oplysninger kon kunne forsvare fra næste quartals begyndelse at nedsætte betalingen. P. Lunn.

Mpr nr. A104319 - - Dato : 18790818
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Christian, cand theol
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Justitsministeriet meddeler herved, at patienten Cand theol. Rasmus Christian Rasmussen skal have sit ophold på 3. forplejningsklasse betalt af NørreÅby-Indslev kommune. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A115051 - - Dato : 18800213
Forfatter:Lauersen, Thomassine, patient Jonassen, Peter Carl
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Patientoverførsel. Skrivelse til Raarup sogneråd, som har overtaget patienten Thomassine Lauersen og derfor begærer nedsættelse i betalingen. Skrivelse til Århus Stiftamt angående den til Sverige overførte Peter Carl Jonassen.- Han havde det meget godt da han rejste herfra og tør ventes helbredt, hvorfor henstillingen om at bevare sparekassebeløbet 90 kr for ham, turde være human.

Mpr nr. A115022 - - Dato : 18831015
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Instruks for kontorassistent. Der er lovet en patient nedsat betaling, hvilket man agter at gennemføre. Den nye kontorassistent får 3 måneders opsigelse, hvilket man også vel gennemføre for den ældre.

Mpr nr. A115024 - - Dato : 18840206
Forfatter:Bobøl, V, husmand Jensen, Peder Holm Mussmann, student
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientarbejde. Patientbetaling. Kandidat. Skrivelse til kontoret vedrørende tillæg til patienternes arbejdstaxt. Kartining og garnvinding har været optaget pr. pund, hvilket er en uheldig opgørelsesmåde. Nu skal der beregnes pr. arbejdsdag. Nu medtages også reparationsarbejde, da der udføres meget vigtigt arbejde af denne art. Andragende om nedsættelse for husmand V. Bobøl, Peder Jensens søn. At han får nedsættelse er vistnok i sin orden, derimod burde det ikke være rigtigt at indlade sig på en tilbagebetaling for de første 3 måneder, hvilket der også søges om. Kandidatpladsen har været besat med en student Mussmann, da der ikke er mulighed for at få kandidater fra Frederiks hospital. Alle disse går til Vordingborg. Holm foreslår at man tager en ældre student til den vakante årskandidatplads og betaler ham halv løn.

Mpr nr. A034001 - - Dato : 18841120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Iflg. lov af 7. maj 1884 skal københavnske og udenlandske patienter kunne indlægges på alle anstalter mod fuld betaling. Østifternes anstalt sender en beregning der bygger på plakat af 13. oktober 1847, hvorefter betalingen er 1200 kr. på 1. kl. og 900 kr. på 2. kl. En patient fra udlandet skal betale 1400 kr. på 1. kl. og 1100 kr. på 2. kl. Jyske anstalt mener, at det er forkert at medregne byggeomkostningerne i prisen, og direktionen mener ikke at man skal bruge højere betalingssatser en de nu gældende.

Mpr nr. A115038 - - Dato : 18851204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. 2 begæringer om nedsættelse i betaling. For den enes vedkommende (no. 3924) vil der formentlig være anledning til at gå ind på nedsættelsen. Derimod forekommer det mig tvivlsomt for den andens forhold (no. 3936), idet der her, om det også er vanskelige pekuniære forhold, dog er tale om gårdmandsfolk og den syge kun har været her kort tid, fra den 23. august d.å. og formentlig har udsigt til at blive helbredt. Skulle dette håb glippe og altså opholdet blive langvarigt, ville spørgsmålelt om nedsat betaling jo kunne komme frem igen.

Mpr nr. A115040 - - Dato : 18860113
Forfatter:Andersen, Niels, patient Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Regnskab. Patientbetaling. Kvittering og decition på regnskabs antegnelsen for 1884-85 (Forv. 1ter3n kommer herefter til at betale de renter, som er gået tabt, idet han har overset, at en af arbejdsfondens obligationer var udtrukket). Andragende om nedsættelse i betaling for Niels Andersen fra Hørret, som har været i anstalten fra 19.12.1883 og som kun har svage chancer for helbredelse. Han er gårdmandsøn, men det forekommer mig dog tvivlsomt om vi er berettigede til at indrømme nedsættelsen. Lunn mener det er for tidlig at indrømme nedsættelse.

Mpr nr. A043007 - - Dato : 18930407
Forfatter:Andersen, Christine
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Pt. betaling. I behagelig skrivelse af 30. september f.å. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus forespurgt om amtsforvalteren i Hjørring amtsstuedistrikt har været berettiget til at værge sig ved at tilsende anstalten de for den på anstalten anbragte Christine Andersens ophold af Hjørring amt amtspartitionsfondens anviste beløb, forinden kvittering fra anstaltens kasserer for de pågældende beløb er tilstillet amtsstuen. Efter at man i denne anledning har brevvekslet med generaldirektoratet for skattevæsnet og amtmanden og ver Højrring amt, har amtet på foranledning herfra meddelt, at samme intet har ar erindre imod fremtidig at afgive løs kvittering på de summer, der skulle betales af amtspartitionsfonden for på bemeldte sindssygeanstalt anbragte sindssyge, således at denne anvisning kan forblive hos amtsforvalteren som legimation for udgiften, mens selve regningen af amtsforvalteren fremsendes med pengene til anstalten. Man har herefter ved skrivelse af d.d. anmodet skattevæsnet om at instruere Hjørring amtsstue i overensstemmelse hermed, hvorhos man har tilstillet amtet de pågældende regninger vedrørende førnævnte Christine Andersen. Hvilket man til behagelig efterretning tjenstligt skal meddele.

Mpr nr. A044003 - - Dato : 18941216
Forfatter:Hollesen, C A
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Idet hoslagt fremsendes kvittering for det af den ærede anstalt fremsendte beløb 536 kr. for omkostningerne ved frk. C. A. Hollesens kur og pleje på hospitalet, undlader man ikke at bemærke, at patienten har deponeret en sparekassebog til sikkerhed for omkostningerne, og vil denne blive tilbageleveret så snart hertil fremsendes, underskrevet af rette vedkommende, den herfra udstedte tilståelse for bogens modtagelse, hvilken tilståelse skal benyttes som bilag til hospitalets depositumsregnskab. Frederiksbjerg hospital.

Mpr nr. A047050 - - Dato : 18970803
Forfatter:Lyneborg, L Lyneborg, Nielsine Marie
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Dokument, hvori L. Lyneborg overtager betalingsfor- pligtigelsen for Nielsine Marie Lyneborg ved hendes indlæggelse på anstalten Mappe 844.

Mpr nr. A048003 - - Dato : 18980224
Forfatter:Jensen, Niels, skovfoged Jensen, ane Kirstine Margrete, f Hansen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Undertegnede Niels Jensens Hustru, Ane Kirstine Margrete f. Hansen, tillader mig herved allerærbødigst at ansøge den høje direktion om, at min sindssyge mand, skovfoged Niels Jensen af Klakring, må have ophold for halv betaling på 3. afdeling i sindssygeanstalten i Århus, hvor han blev indlagt den 18. febr. d.å. Begrundelsen er at hustruen er nødsaget til at holde både pige og karl på grund af svagelighed.

Mpr nr. A050044B - - Dato : 19000326
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man udbede sig en udtalelse fra den ærede direktion med hensyn til muligheden eller ønskeligheden af en forhøjelse af den ved fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 s 21 jfr s 24 fastsatte betaling for patienter, der forplejes i 1' forplejningsklasse, eventuel med hensyn til størrelsen af en sådan forhøjelse. Fra justitsministeriet. Vedlagt trykte bekendtgørelse med forhøjet takst

Mpr nr. A051063 - - Dato : 19010215
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. På dertil given foranledning..... skrivelse der vedrører indlemmelse af Brønshøj og en del af Hvidovre i Københavns Kommune, og hvorledes patienter der kommer fra disse områder skal betale. København skal udrede betalingen uden nedsættelse og pt forbliver på den anstalt, hvor de er under behandling.

Mpr nr. A051059 - - Dato : 19010320
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling.

Tekst:
Patientbetaling. På dertil given foranledning undlader man ikke at meddele den ærede direktion til behagelig efterretning, at det til efterkommelse af begæringen fremsatte af vedkommende strafanstalts inspektør om indlæggelse på sindssygeanstalten af en indlæggelse på sindssygeanstalten af en sinds fange ikke kan kræves, at der fra straffeanstaltens side udstedes særskilt kautionserklæring med hensyn til udgifterne ved fangens ophold på anstalten indtil straffetidens udløb.

Mpr nr. A051025 - - Dato : 19010819
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. En pt er indlagt på amtssygehuset med skarlagensfeber, Kontoret spørger om, der skal erlægges betaling for den periode, hvor pt er gratis indlagt på andet sygehus. Direktionen svarer, at skal der ikke. Pt. betaler 55 øre dgl indlagt af Horsens fattigvæsen. Det er kun sket 2 gange tidligere, at der har været en pt indlagt udenfor hospitalet med en epidemisk sygdom.

Mpr nr. A104372 - - Dato : 19040112
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det meddeles kontoret, at man skal sikre betalingen for patienter ved udfærdigelse af gældsbevis, dette gælder dog ikke for personer indlagt ved foranstaltning af offentlige myndigheder eller politiet, i disse tilfælde er det tilstrækkeligt med en erklæring om, at vedkommende myndighed betaler for patienten.

Mpr nr. A055032 - - Dato : 19040112
Forfatter:Hallager Quistgaard Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for patienter, som herefter indlægges på anstalten, vil være at sikre denne ved gældsbevis, der udfærdiges på dens trykte blanketter og stemples på foreskreven måde. Herfra vil kun være at undtage betalingen for de patienter, der indlægges af statsinstitutioner, amter og politiøvrigheder, idet almindelig erklæring om, at vedkommende myndighed betaler eller at indlæggelsen sker for dennes regning, vil være tilstrækkelig. Hallager Quistgaard Knudsen

Mpr nr. A057030 - - Dato : 19050207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Forespørgsel fra Aarhus Amt vedr. forskellige patienters tilstand, som indlagte fra kommuner i dette amt. Mappe 858

Mpr nr. A058017 - - Dato : 19060317
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Brev fra sygekasseinspektoratet om betaling Nødager kommunes sygekasse. Der har ingen patienter været indlagt til fri behandling fra denne kommune.

Mpr nr. A058001 - - Dato : 19060808
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Det meddeles, at der ikke skal betales for den dag da patienter overføres til plejehjemmene eller til Viborg.

Mpr nr. A061003 - - Dato : 19081209
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Kaution. Patientbetaling. Frederiksberg Hospital har ladet en pt indlægge og nægter at udstede et kautionsbevis for forplejning af vedkommende, idet man henviser til at kommunalbestyrelse og fattigvæsenet er tilstrækkelige garanter for pengene. Hallager og Knudsen står fast på, at der skal udstedes kautionsbevis.

Mpr nr. A063013 - - Dato : 19091022
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Middelfart foreslår at man skal sætte betalingen for 3die klasse op, men Århus fastholder, at hvis der skal ske en stigning skal det være for alle klasser. Brevet er vedføjet en oversigt med patientantal og konsekvens beregning for begge forslag.

Mpr nr. A064001 - - Dato : 19100110
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En sygekasse besværer sig over, at skulle betale for portoudgifter til korrespondance med pårørende, hvorfor sundhedsstyrelsen meddeler, at porto skal udredes af den for hvis regning pt. er indlagt.

Mpr nr. A061022A - - Dato : 19100427
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Betalingen for en på Århus Sindssygeanstalt indlagt patient i tilfælde af indlæggelse på andet sygehus. Dette skal betales af anstalten, hvis den pågældende patient er indlagt af anstaltens overlæge til en behandling som man ikke kan give tilsvarende på anstalten, idet det ellers let kunne blive afhængig af, om den pågældende kautionist ville betale eller ej. Brev fra Sundhedsstyrelsen.

Mpr nr. A061022B - - Dato : 19100521
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Patienter, der fra anstalten bliver indlagt på andre hospitaler, skal have deres ophold betalt af anstalten.

Mpr nr. A067035 - - Dato : 19110321
Forfatter:Haustedt, pt. Steen,pt.
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Ved ændring i reglerne for betaling kommer to ptt frk. Haustedt og frk. Steen i klemme, de har været på anstalten fra 1869 og 1884. Man ønsker at beholde frk. Haustedt på 1. klasse* hvor hun har omgang med fine patienter og kan leve og bo som hun plejer. Bl. a. skal hun tit på w.c. at det vil være vanskeligt at have hende på fællesstue, derfor ønsker man hende undtaget fra takstforhøjelsen.

Mpr nr. A066014 - - Dato : 19111016
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Dansk Kvindesamfund ønsker oplyst hvor mange gifte ptt. der er, subs. hvor mange der har børn. der skal vedtages en lov om hjælp til enker og enkemænds børn, hvortil samfundet vil stille ændringsforslag. Der fremsendes en liste over antallet af de forskellige civilstandsgrupper.

Mpr nr. A073031 - - Dato : 19140620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Bestemmelserne i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1880 paragraf 23 om uformuende patt. forplejes for nedsat betaling er i Sindssygehospitalet i Århus bragt i anvendelse på: 1. Ptt. der er medlemmer af statsanerkendte sygekasser. 2. Ptt. som af direktionen ifølge deres økonomiske forhold tilvejebragte af øvrigheden bekræftede oplysninger betragtes som uformuende og 3. Ptt. for hvis behandling og forplejning det offentlige, en kommune, en politiøvrighed et amt, en militærafdeling, et ganisionssygehus eller en straffeanstalt. Nogen almindelig regels for hvor meget en patt. skal eje for at være uformuende kan selvfølgelig ikke gives. Dette afgøres af de foreliggende omstændigheder....

Mpr nr. A074027 - - Dato : 19150525
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. ...Afgørelsen af om der skal betales nedsat betaling eller fuld betaling for de pågældende patienter (straffede, værgepatienter, kvindehjælpens pt. og militære autoriteters patienter)... må bero på, om vedkommende patient selv er uformuende eller ikke, men i det tilfælde, hvor der er forhåndsformodning for vedkommendes uformueenhed, således med hensyn til patienter, der indlægges for strafanstalternes regning, værgerådenes og kvindehjælpens regning, ikke er nødvendigt, at der foreligger uformuenheds attest for patienten, for så vidt det på anden fyldestgørende måde f.eks ved en attestation fra den pågældende institution, er oplyst, at patienten er uformuende, hvorimod der som regel bør fordres sædvanlig uformuenheds attest for patienter, der indlægges for de militære autoriteters regning. Ministeriet til direktionen.

Mpr nr. A074005 - - Dato : 19160216
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientafgang, personaleafgang. Når patienter afgår fra hospitalet, hvad enten det sker som følge af udskrivning eller tilladelse til midlertidig fraværelse-bør der straks ske anmeldelse til kontoret. Ligeledes bør det straks meddeles til kontoret når afgående patienter er vendt tilbage. Om tilgang og afgang blandt elever og pl. må kontoret underrettes, ligesom kontoret i god tid må underrettes om de blandt plejepersonalet indtrædende forandringer, som har indflydelse på dets tjenestetid og lønforhold. Alle meddelelser til kontoret sendes skriftligt. Det må iagttages at patienterne - inden deres udskrivning får den dem tilkommende arbejdsfortjeneste udbetalt.

Mpr nr. A076038 - - Dato : 19161014
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Udførsel af 500 kg blårgarn fra England. Korrespondance vedrørende opnåelse af udførselstilladelse fra den engelske regering af 500 kg blårgarn. Garnet skal anvendes til strikning af gulvklude. Strikningen foretages af hospitalets patienter. 14 oktober meddeler justitsministeriet at sagen er gået i orden og varerne afskibet.

Mpr nr. A075043 - - Dato : 19170602
Forfatter:Rosenau, Adolf
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Ved tillægsbevilling er det tilladt at forpleje den polsk fødte Adolf Rosenau i III forplejningsklasse uagtet at han ikke har statsborgerskab.

Mpr nr. A081004 - - Dato : 19180729
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man skal betale udgifter for ptt. der er fra samme amtskreds, som hospitalet ligger i, dvs. hvordan man skal forholde sig når patienter fra Århus amt, som for tiden er indlagt på Sindssygehospitalet, men på grund af somatiske lidelser bliver overført til amtssygehuset. Hospitalet svarer, at betalingen må falde efter de samme retningslinjer som gælder for udenamts patienter.

Mpr nr. A082043 - - Dato : 19190729
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbehandling. Fra Frijsenborg-Faurskov Birk klager man over at skulle udstede vederhæftighedsattester for folk, der ønsker sindssyge indlagt på hospitalet. Man henviser til at der ikke er særlig hjemmel hertil i regulativet s 32, som er grundlaget for indkrævning. Man ønsker i stedet at en Kommunalbestyrelse skulle afgive sådan en erklæring. Hospitalet ønsker dog ikke ordningen ændret, idet man henviser til at der i tvivlstilfælde kan indhentes underskrifter fra to vidner der er bekendt med skyldnerens vederhæftighed, hvis underskrift da attesteres af underøvrigheden.

Mpr nr. A085066 - - Dato : 19200421
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. I anledning af stigende priser ønsker man at sætte taksten for ophold på sindssygehospitaler op. 1. klasse 10,00 kr. 2. klasse 5,50 kr. 3. klasse 3,50 kr. medlemmer af statsanerkendte sygekasser 2 kr. patienter hjemmehørende i København 16,00 kr. når disse er i anden klasse 12,00 kr. alle priser er daglig betaling.

Mpr nr. A085045 - - Dato : 19201119
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Patientbetalingen er sat op så indtægterne bliver følgende: 10 a'3650 kr. 00 øre 36.500 00 60 a 2006 kr. 50 øre 120.450 50 408 a 730 297.840 00 44 a 1277 00 56.210 00 8 fritliggende __________ 511.000 00

Mpr nr. A087078 - - Dato : 19210713
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Da der savnes nærmere regler for, i hvilke tilfælde direktionen - bortset fra hvor det offentlige betaler og hvor vedkommende patient er nydende medlem af statsanerkendt sygekasse - kan bevillige nedsættelse i betalingen for patienters behandling og forplejning, tillader jeg mig at forespørge... brev til de andre hospitaler.

Mpr nr. A089154 - - Dato : 19220203
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patintbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en sag, hvor en tidligere uformuende patient er kommet til penge gennem arv. I så falde skal betalingen for opholdet hæves indtil kapitalen er opbrugt.

Mpr nr. A089150 - - Dato : 19220211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver angående taksterne for indlæggelse på 3. forplejningsklasse i familiepleje og på Dalstrup plejeanstalt for udormuende patienter. Taksterne er efter direktionens mening for høje i forhold til de reelle udgifter, således at en nedsættelse af taksterne i disse tilfælde er forsvarlig Direktoratet svarer, at man ikke føler sig foranlediget til at fastsætte specielle takster i disse tilfælde.

Mpr nr. A089098 - - Dato : 19220226
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: patientbehandling

Tekst:
patientbetaling. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til den tidligere patient Jens Nielsen angående hans klage over betalingen for patientarbejdet på hospitalet. Han opfordres til at anke sagen til direktoratet for statens sindssygehospitaler, da overlægen ligeledes finder, at forholdende burde rettes.

Mpr nr. A089099 - - Dato : 19220302
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler anmoder om at få direktionens ytringer til forhenværende patient Jens Nielsens kritik af hospitalets arbejdsvæsen.

Mpr nr. A089100 - - Dato : 19220308
Forfatter:Nielsen, Jens, Patient, fhv husmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patintbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet for statens sindssygehospitaler angående en sag om en tidligere patients arbejde på hospitalet. Det drejer sig om fhv. husmand Jens Niensen som har klaget til hospitalet over den beskedne aflønning, som han har modtaget for det arbejde, han udførte, da han var patient på hospitalet. Hospitalet har opfordret ham til at anke sagen til direktoratet, og skrivelsen fremkommer som kommentar til denne ankesag.

Mpr nr. A089101 - - Dato : 19220518
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktionen for statens sindssygehospitaler meddeler, at der ikke kan ydes den tidliger patient Jens Nielsen ekstra betaling for det arbejde han i sin tid udførte på hospitalet.

Mpr nr. A088063 - - Dato : 19220524
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Haderslev Amtstue nægter at udbetale et beløb uden forlods tilsendt kvittering.

Mpr nr. A088020 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler har forespurgt efter hvilke regler, der gives nedslag i patientbetalingen til uformuende patienter... Når han indlægges for offentlig regning, og når han nydende medlem af statsanerkendt sygekasse. Udenfor disse tilfælde behandles en patient, der har ophold på III forplejningsklasse, også for nedsat betaling, når der søges derom, og som regel når han opfylder de for uformuende sygekassemedlemmer til enhver tid gældende bestemmelser for optagelse som medlem, men der tages i hvert tilfælde skønsomt hensyn til de foreliggende forhold, såsom udsigten til helbredelse og til en forsørgerpligt overfor andre der påhviler ham.

Mpr nr. A091053 - - Dato : 19230206
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Kaution for patienter. Sygekasserne i Thisted amt ønsker at kautionsbeviser for patienter skal kunne opsiges efter 1 måned og ikke som hidtil på 3 måneder. Direktoratet fastholder dog efter samråd med de forskellige hospitaler den eksisterende ordning.

Mpr nr. A092072 - - Dato : 19231205
Forfatter:Clausen, Karen Sofie, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En herværende patient Karen Sofie Clausen gift med mejeribestyrer Clausen, Rødby, og indlagt her på hospitalet (Vordingborg) 3.11.1916 har af forskellige grunde, hvis berettigelse man erkender ønsket sig overflyttet til sindssygehospitalet ved Århus, og man har i den anledning truffet aftale med overlægen på nævnte hospital om at en derværende patient til gengæld overflyttes hertil. Imidlertid opnåede den omtalte patient, fru Clausen, ved justitsministeriel bevilling af 30. december 1920 tilladelse til at forblive på herværende hospitals 2. forplejningsklasse for den før 1. januar 1921 gældende takst for 1. forplejningsklasse, nemlig 3,50 kr pr dag, idet hendes midler ikke tillod større forplejningsudgifter, og det ansås inhumant at lade hende overflytte til 3. forplejningsklasse. Den påtænkte overflyttelse til sindssygehospitalet ved Århus er naturligvis kun mulig, såfremt patienten også der må vedblive at nyde den i justitsministeriets nævnte skrivelse tilståede begunstigelse, og man skal derfor tillade sig at forespørge om der fra direktoratets side haves noget at indvende mod en sådan ordning.

Mpr nr. A095047 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Fællesregulativ. Rettelser af optagelsesområdet for de enkelte statshospitaler.

Mpr nr. A091040 - - Dato : 19250316
Forfatter:Sørensen, Holger, købmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Indlæggelse på andet sygehus. I forbindelse med en sag om købmand Holger Sørensen fra Kolding, der er blevet indlagt på Århus Amtssygehus her fra hospitalet, beslutter direktoratet at patienten skal regnes for udskrevet. Dette giver imidlertid problemer, da man så skal til af føre samme procedure igennem som ved almindelilig optagelse, hvilket hospitalet her svarer direktoratet.

Mpr nr. A097096 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Regning til sindssygehospitalet ved Århus over plejepenge for nedenvævnte i familiepleje anbragte patienter. Angivelse af patientens nummer, navn tidsrummet, beløb og plejehjemmets kvittering herfor.

Mpr nr. A016002 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Opgørelse over hvor mange betalende patienter (og i hvilken udstrækning) der er.

Mpr nr. A097090 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Blanket til anvendelse ved opkrævning af skyldigt beløb for en patient, som er afgået ved døden, resterende forplejningsbetaling og begravelsesomkostninger.

Mpr nr. A097099 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Blanket til brug ved erklæring fra pårørende om at ville betale for pleje af en patient på hospitalet.

Mpr nr. A097074 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Blanket til brug ved refusion af for meget betalt til forplejning og behandling af en patient i tilfælde af død eller udskrivning.

Mpr nr. A097092 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Kvittering for modtagelse af plejebetaling for en patint i familiepleje, samt en lægekvittering for behandling af en patient i familiepleje.