Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 87 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A116173 - - Dato : 18530701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Ministeriet har ladet det stå hen om overlægestillingen ved Jydsk Asyl er forbundet med pension. Selmer ønsker afklaring herpå.

Mpr nr. A006044 - - Dato : 18560105
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Overlæge Selmer er oprindelig ansat i sin stilling som overlæge den 11. Juni 1852, men dengang blev spørgsmålet om pension udskudt til senere afgørelse. Imidlertid er der for Rigsdagen foreslået en lov hvorefter kun pensionsberettigede embedsmænd skal have et bestemt gagepålæg, derfor anmoder Selmer nu om, at pensionssagen optages igen. I sagen foreligger kun et brev i kladde fra Selmers hånd, der er ingen svar fra ministeriet.

Mpr nr. A012001 - - Dato : 18621128
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Om skemaer til enkeforsørgelse.

Mpr nr. A013005 - - Dato : 18631007
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Om enkeforsørgelsesskema til signatur hos Selmer.

Mpr nr. A016015 - - Dato : 18661013
Forfatter:Jøns, overopsynsmand
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Budget 1867-68. Pensionsbegæring fra overopsynsmand Jøns.

Mpr nr. A025006 - - Dato : 18751123
Forfatter:Bøggild, Top, død
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Enkepension. Top Bøggild er afgået ved døden den 2. oktober 1875, nu ansøger anstalten om enkepension til hans hustru, og der bevilliges 250 kr. pr år. Endvidere er der papirer vedrørende skiftet, da enken er død i 1903, hun blev 86 år gammel.

Mpr nr. A028004 - - Dato : 18780323
Forfatter:Selmer, overlæge Holm, Rasmus A
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Overlæge Selmer ansøger om at fratræde sin stilling pr 31 marts 1878, hvilket bliver bevilliget i nåde og med pension. Først bevilliger man en pension på 4023,29 kr., men senere forhøjes den til 5000 kr., Rasmus A. Holm konstitueres som overlæge med senere ansættelse, derfor skal han indsende enkeforsørgelsesskema.

Mpr nr. A115093 - - Dato : 18780428
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Selmer, pension meddelese til kontoret, hvad den indeholder foreligger ikke oplyst.

Mpr nr. A115073 - - Dato : 18781227
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Harald Selmer. Skrivelse fra ministeriet vedrørende etatsråd Selmers forhøjede pension.

Mpr nr. A029015 - - Dato : 18790412
Forfatter:Jensen, M Møller, Louise, husholderske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Ansøgning. Frk. M. Jensen tager sin afsked, fordi hun ikke længere er stærk nok til arbejdet hun er 53 år, og man indstiller hende til under støttelse, får i første omgang afslag, men senere går sagen igennem for ved hendes død udbetales der understøttelse (1908). Der ansættes en ny husholderske, Louise Møller, 34 år.

Mpr nr. A029008 - - Dato : 18790630
Forfatter:Jensen, Marie
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Herved underrettes De om at der ifølge justitsministeriets approbation på anstaltens budget af 24 ds. er bevilget Dem en årlig understøttelse fra anstalten af 350 kr. fra 1. april 1880 at regne. Til frøken Marie Jensen, adr Hr. Sndekermester Olsen Frederiks Alle, Århus.

Mpr nr. A104315 - - Dato : 18800930
Forfatter:Mensen, Marie, forhenværende husholderske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Justitsministeriet meddele herved, at det beløb, som i finansåret 1879-80 er bevilget forhenværende husholderske Marie Jensen i understøttelse, ikke er ført til udgift i det indsendte regnskab, dette skal ske snarest, idet kontoen løn øges med dette beløb, men kassebeholdningen nedskrives tilsvarende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A033015 - - Dato : 18830225
Forfatter:Christensen Bechshøft, overopsyn
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Indstilling af Christensen Berchshøft til pension. Det anføres at han har haft stillingen i 18 år og nu er tunghør og har en kronisk brystlidelse. Endvidere har han i embeds medfør fået brok ved at en ustyrlig patient sparkede ham i skridtet. Overopsyn.

Mpr nr. A035001 - - Dato : 18860428
Forfatter:Barfoed, C, overopsynsdame Knoph, Alma
Emnegruppe: pensioner

Tekst:
Overopsynsdame. Frk. C. Barfoed går af og får en understøttelse af 450 kr. årlig, som hun kan hæve på anstaltens kontor hvert kvartal mod forevisning af leveattest. I stedet for hende ansættes frk. Alma Knoph, hvis moder døde tidligt således at hun måtte opdrage sine søskende.

Mpr nr. A041003 - - Dato : 18911110
Forfatter:Laurberg, Amalie Margrethe Holm Laurberg, Otto Marsvin, død præst
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Herved fremsendes tjenstligt en fra enkefru Amalie Margrethe Laurberg i København modtagen med direktionens anbefaling forsynede begæring af 5. f.m. om pension fra sindssygeanstalten efter sin som præst ved den ansatte i 1864 afdøde mand Otto Marsvin Laurberg. Holm.

Mpr nr. A045006 - - Dato : 18950611
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Hoslagt enkeforsørgelsesskema skal man tjenstligt anmode hr. overlægen om behageligen at ville udfylde og underskrive, hvorefter det forventes tilbagesendt hertil.

Mpr nr. A045003 - - Dato : 18950831
Forfatter:Holm Lunn Quistgård Dalgas, Caroline
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Husholderske. I henhold til Deres ansøgning af 4. dm. ansættes De som husholderske her ved anstalten fra 1. november at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med alderstillæg hvert 3 die år indtil 600 kr., kost som patienter af 2. klasse, bolig lyd brændsel, vask opvartning. Der er antaget med gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin til vil blive givet Dem To med Deres ansøgning fulgte anbefalinger remitteres Holm Lunn Quistgård. Til frk. Caroline Dalgas. I 1905 afskediges frk. Dalgas og der ansøges om en livsvarig understøttelse, da hun er syg og ikke mere kan ernære sig selv, men hun anbefales til en bolig på Århus hospital, idet hun godt kan klæde sig af og på.

Mpr nr. A046005 - - Dato : 18960905
Forfatter:Ovesen, Niels
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Da jeg undertegnede murer Niels Ovesen, der er 62 år gammel og i 30 år har været ansat som murer i sindssygeanstalten ved Århus, på grund af tiltagende svageligheder... ikke ser mig i stand til længere på tilfredsstillende måde at røgte min gerning, nødsages jeg til at bede direktionen til 1. april n.å. at indstille mig til fra den nævnte dag at blive meddelt årlig understøttelse af anstaltens kasse. Niels Ovesen Vedlagt brev der angiver pensionernes størrelse samt et brev om enkeunderstøttelse efter Ovesens død.

Mpr nr. A047046 - - Dato : 18970112
Forfatter:Geill, dr Jonassen, Martien Albert, opsyn senere vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Martin Albert Jonassen, der har været ansat som opsyn og senere vægter ved anstalten fra maj 1876, ansøger om understøttelse, da han er delvis lammet efter et apoplektisk anfald, der foreligger en lægeerklæring fra dr. Geill. I 1912 søger Jonassen at få sin understøttelse sat op, men får afslag fra justitsministeriet. Direktionen støtter ansøgningen på grund af løn- og prisstigninger i mellemtiden.

Mpr nr. A047036a - - Dato : 18970904
Forfatter:Sørensen, Sidsel Marie, opsynskone Pontoppidan
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Opsynskone Sidsel Marie Sørensen, der er 66 år søger understøttelse fra 1. nov. 1897. Hun har tjent som vaskeripige fra 1873-1886 derpå som opsynspige fra 1. aug. 1886. Hun er meget gigtsvag og affældig og kan ikke længere klare arbejdet på kvindeafdelingen. En skrivelse signeret Pontoppidan meddeler vedkommende, at pensionen er bevilliget.

Mpr nr. A049064 - - Dato : 18990302
Forfatter:Holm, R A, fhv overlæge
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Overlevelsesrente. Ministeriet meddeler at præmien på fhv overlæge Holms overlevelsesrente endnu henstår ubetalt, man anmoder om, at den snarrest bliver betalt.

Mpr nr. A049056 - - Dato : 18990322
Forfatter:Holm, R A pens. ovl.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Justitsministeriet tilskriver direktionen, at man ønsker et beløb indeholdt i pens. ovl. R A Holms pension til dækning af overlevelsesrente i statsanstalten for livsforsikring.

Mpr nr. A049027 - - Dato : 18990901
Forfatter:Holm, Rasmus A.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Enkepension. Det meddeles at Rasmus A. Holm er død og hans enke skal have udbetalt 780,03 om året i enkepension. Desuden skal der ydes et bidrag til hans umyndige datter indtil hun er 18 år.

Mpr nr. A049012 - - Dato : 18991122
Forfatter:Dankert, Alma
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Sygeplejerske Alma Dankert ansættes som sygeplejerske på Kv. L. fra den 1. januar 1900. Pensionssag fra 1910, hvor hun bevilliges invalidepension, 656,16 fra 1.juni.

Mpr nr. A049038 - - Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Johanne Kirstine opsynskone fhv.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Det meddeles Dem herved, at der ved tillægsbevillingsloven afvigte år er tilstået Dem en understøttelse af 95 kr. 83 øre for tidsrummet fra 1. november 1899 til 31. marts 1900, og at der ved finansloven for indeværende år er bevilliget Dem en understøttelse af 230 kr. for tiden fra den 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen til forhenv. opsynskone Johanne Kirstine Andersen.

Mpr nr. A049037 - - Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Kirstine Loycke, N. C. Loycke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. I henhold til justitsministeriets approbation på anstaltens budget for finansårets 1900-01 gives der herved kasseren stående udgiftsordre på udbetaling for nævnte finansår til understøttelse af afgået opsynskone Johanne Kirstine Andersen for hele finansåret stor 230 kr. og til den 1. maj d. a. afgående snedker N. C. Loycke fra afgangsdagen at regne stor 320,83, hvilke understøttelser kunne udbetales den 1ste pågældende er i live på forfaldsdagen. Til kontoret fra direktionen.

Mpr nr. A049036 - - Dato : 19009999
Forfatter:Loycke, N C
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Det meddeles herved, at der ved finansloven for indeværende finansår er bevilliget Dem understøttelse fra l. maj d.å. at regne indtil 31 marts 1901, beregnet efter 350 kr. for 1 år med 323,83 der ville blive dem udbetalt den 1ste i hver måned med 1/11 mod Deres kvittering. Leveattest må på nærmere forlangende afleveres samtidig med kvitteringen. Fra direktionen til snedker N. C. Loycke.

Mpr nr. A050021 - - Dato : 19010223
Forfatter:Beyer, død kontorassistents enke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Ministeriet henleder opmærksomheden på, at man skal indbetale 7,50 kr. månedlig, som bidrag til kontorass. Beyers Hustrus enkepension.

Mpr nr. A051055 - - Dato : 19010320
Forfatter:Loycke, Bodil Loycke, N C,tidl snedker
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Undertegnede Bidil Loycke, enke efter min den 8' ds ved døden afgåede mand, tidligere snedker i sindssygeanstalten ved Århus n. C. Loycke, tillader mig herved ærbødigst at ansøge direktionen om at ville indstille mig til fra min mands dødsdag at blive meddelt en årlig understøttelse af sindssygeanstaltens kasse, idet jeg til føjer, at jeg er 62 år gammel, er uformuende, uden erhverv og for gammel og svagelig til ved arbejde at kunne erhverve noget til livets ophold. Justitsministeriet har meddelt direktionen, at den hos Dem anstalten tilkommende understøttelse fra 1. april f.å. at regne vil være at udbetale 100 kr. årlig, hvilket herved meddeles med tilføjende at de Dem derefter endnu tilkommende 25 kr. for året 1. april 1902 til 31. marts 1903 ønskes udbetalt snarest muligt.

Mpr nr. A050009 - - Dato : 19010508
Forfatter:Ingversen, fhv opsynsmand Loyche, snedker
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Man meddeler justitsministeriet, at fhv opsynsmand Ingversen og snedker Loyche er afgået ved døden. Enkerne anmoder derfor om en understøttelse fra anstalten.

Mpr nr. A052010 - - Dato : 19021015
Forfatter:Smek mikkelsen, jens, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer. Pensionsafgørelse efter hjerneblødning for Jens Smek Mikkelsen, der har været ansat siden 1886, dateret 1917. Papirer fra 1902, der indrømmer samme tjenestebolig og betaling for egen kost. Senere pensionsafgørelse hvor der ansøges om forhøjet pension.

Mpr nr. A054012 - - Dato : 19030801
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, Tømrer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Tømrer Niels Peter Villadsen der er 76 år gammel har søgt sin afsked på grund af alder og svagelighed. Han har den 1. april 1904 været i anstaltens tjeneste i 25 år. Da han er uformuende og forsørge sin kone og tre børn. Der bevilliges 400 kr. årlig mod at ansøgeren skal fremvise leveattest i begyndelsen af marts hvert år til bilag til anstaltens regnskab..

Mpr nr. A057017 - - Dato : 19050415
Forfatter:Rasmussen, Chr, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Brev hvori vægter Chr., Rasmussen søger sin afsked.

Mpr nr. A057015 - - Dato : 19050731
Forfatter:Rasmussen, Christen Rasmussen, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, vægter. Christen Rasmussen tillagdes en pension på 253,33 kr. Desuden papirer vedrørende enke pension fra 1908 . jfr 057012

Mpr nr. A054021 - - Dato : 19051220
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, enken
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Tømrere. Enken efter Niels Peter Villadsen, der har været tømrer på anstalten søger om understøttelse til sig selv og 3 umyndige børn, hvis navne oplyses til ministeriet, Hun får 96 kr. årligt og 42 kr. årligt til hvert af børnene. I 1913 og 1917 får hun afslag på en ansøgning om forhøjet pension. I bilagene er der desuden data vedrørende Villadsens ansættelse ved anstalten.

Mpr nr. A057023 - - Dato : 19070110
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Sager vedr. pensionslov for bestillingsmænd under justitsministeriet.

Mpr nr. A057016 - - Dato : 19080404
Forfatter:Rasmussen, Christen, vægter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Bilag vedr. vægter Christen Rasmussens pension og understøttelse til hans kone efter hans død.

Mpr nr. A066009 - - Dato : 19120907
Forfatter:Olsen, Chalotte, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, sygeplejerske. Frk. Chalotte Olsen er ansat i 1907 og forfremmet til natoverplejerske i 1911. Nu er hun på grund af fysisk sygdom blevet træt og nervøs, og kan ikke arbejde længere. derfor søger man pension, men denne afslås, da hun ikke har tjent under staten i 10 år.

Mpr nr. A069012 - - Dato : 19121204
Forfatter:Christensen, Anders Sandersen, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer Anders Sandersen Christensen søger sin afsked efter aftale med overlægen, hans helbredstilstand gør det umuligt for ham at udføre sit arbejde. Han har været ansat siden 1891.

Mpr nr. A067020 - - Dato : 19130506
Forfatter:Hansen, Mette Kirstine, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Vaskeripige Mette Kirstine Hansen til deles en årlig understøttelse på 100 kr. fra begyndelse af 1912/13 at regne.

Mpr nr. A060001 - - Dato : 19130524
Forfatter:Jørgensen, Søren, badebetjent og baber
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Badebetjent og barber. Søren Jørgensen er afskediget med pension fra 1. juli d. å.

Mpr nr. A048035 - - Dato : 19130716
Forfatter:Jørgensen, Søren, badebetjent
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Bilag vedrørende 25 års jubilæum og pensionsbevilling for badebetjent Søren Jørgensen. Han udbetales 833 kr. og 40 øre årlig i pension.

Mpr nr. A073021 - - Dato : 19140812
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, overplejer. Vedrørende overplejerens fridage der ofte bliver forstyrrede.

Mpr nr. A075033 - - Dato : 19151005
Forfatter:Nielsen, Eline Christine, plejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, plejerske. Eline Christensen Nielsen bliver tillagt en pension på 418,56 kr. årligt.

Mpr nr. A074023 - - Dato : 19151215
Forfatter:Jensen, Christen skrædder
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Skrædder. Christen Jensen, der har været ansat siden januar 1895, ønsker afsked ved udgangen af januar 1916. Han dør i 1921, hvorefter der bliver ansøgt om enkepension til hans kone.

Mpr nr. A077024 - - Dato : 19170212
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Alderstillæg til gartnere. Justitsministeriet skriver til direktionen om at man på gartnernes vegne ved hospitalerne i Århus, Vordingborg, Viborg og Middelfart har udbedt sig 4 alderstillæg a 200 kr. i stedet for nuværende 4 alderstillæg a 100 kr. Justitsministeriet afslår at tage sagen op.

Mpr nr. A076035 - - Dato : 19170301
Forfatter:Hansen pihl, Frederik Christian, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer - alderdomsunderstøttelse (pension). Der er indrømmet plejer Frederik Christian Hansen Pihl en pension. (alderdomsunderstøttelse) på kr. 128,04 årlig fra 1. september f.å. Der findes et pensionsskema og øvrige dokumenter vedrørende sagen.

Mpr nr. A079033 - - Dato : 19170628
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. En plejer er afskediget på grund af tuberkulose hovedbestyrelsen for Dansk Plejerforening ansøger om han kan få pension tillagt, men man får afslag. I stedet tilbydes han løn for en periode. Han har været ansat ved Nykøbing Sj.

Mpr nr. A079028 - - Dato : 19171124
Forfatter:Petersen, Johannes, Død havemand
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Havemand. Johannes Petersen er død, man spørger efter hvordan der skal udbetales efterløn, man henviser til anden sag se 079018. Desuden ansøgning om pension fra enken.

Mpr nr. A081027 - - Dato : 19181021
Forfatter:Eriksen, Morten
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Postbud, dannebrogsmand. Morten Eriksen, der har været ansat på hospitalet i 50 år tildeles dannebrogsmændenes hæderstegn samt en hædersgave på 200 kr. ved sin afsked. Han har først tjent som opsynsmand, derefter som postbud og vægter og endelig i 31 1/2 år som postbud. Hans curriculum indeholdes i indstillingen til ordenskapitlet.

Mpr nr. A083025 - - Dato : 19190311
Forfatter:Eriksen, Peter, arbejdsmand, enken
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Efterindtægt ved død. Ved bestemmelse i lov af 2. december 1916 skal der udbetales et fjerdingsårs efterindtægt til efterladte efter tjenestemænd, hvorfor man anmoder ministeriet om at tildele 641,18 kr. til enken efter arbejdsmand Peter Eriksen.

Mpr nr. A083026 - - Dato : 19190429
Forfatter:Eriksen, Andrea, Peter Eriksens enke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Enkepension. Andrea Eriksen tilkendes enkepension efter sin mand, Peter Eriksen, stor 460,07 kr. se 083-025

Mpr nr. A083045 - - Dato : 19190627
Forfatter:Andersen. Johanne K, opsynspige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. I anledning af at direktionen på det den 31. ds. til justitsministeriet indsendte budgetforslag for finansåret 1920-21 under konto c.2. har opført understøttelse til afgået opsynspige Johanne K. Andersen 287,50 kr., tillader man sig at indberette, at den pågældende den 23. ds. er afgået ved døden og at den samlede udgift til understøttelser er opgjort til 5513,82 kr., og vil således være at nedsætte med 287,50 kr.

Mpr nr. A081035 - - Dato : 19190913
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Til brug ved dyrtidsberegning anmoder ministeriet om at få navne og økonomiske oplysninger på personer, der oppebærer en understøttelse af staten. Der ligger 2 lister.

Mpr nr. A039005 - - Dato : 19191008
Forfatter:Damgård
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Seddel med to meddelelser: a) Direktionen har intet at anføre mod, at det ansøgte bevilges. b) Ministeriet begærer direktionens udtalelse i anledning af at fru Damgård har søgt om at oppebære pension, uagtet hun tager ophold i udlandet.

Mpr nr. A082027 - - Dato : 19191025
Forfatter:Rasmussen, Hansine Louise, Plejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejerske. Hansine Louise Rasmussen, der fra 1915-19 har været ansat som plejerske, men er fratrådt og tilkommen igen anmoder om at hendes tidligere tjeneste må blive lagt til grund for beregningen af hendes alderstillæg. Hvilket sundhedsstyrelsen godkender.

Mpr nr. A082013 - - Dato : 19200603
Forfatter:Christensen, Else
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejerske, pension. Else Christensen har været ansat siden 1903 og får sin afsked på grund af svagelighed, hun er indlagt på Odder Sygehus så vidt ses med tuberkulose. Hun tillægges pension på 1520,04 kr. med tillæg 750 kr. konjunkturtillæg og 547,20 kr. dyrtidstillæg.

Mpr nr. A084009 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Personer, der oppebærer en fast årlig understøttelse Diverse breve mellem direktionen og justitsministeriet om udbetaling af årlig understøttelse til personer der har været ansat ved hospitalet. Desuden findes et statstidende udgivet 18. august 1920.

Mpr nr. A080002 - - Dato : 19210119
Forfatter:Gulstad, dr
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Reservelæge, enkeforsørgelse. Justitsministeriet anmoder om, at der i 1. reservelæge O. Gulstads løn indeholdes 19,88 kr. til dækning af enkeforsørgelsesforsikring i Statsanstalten.

Mpr nr. A086039 - - Dato : 19210920
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pensioner. Liste over personer, der modtager pension fra hospitalet samt opgørelse af tillæg til disse.

Mpr nr. A079021 - - Dato : 19211025
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Postbud. Vedr. postbud Morten Eriksen, der har været i tjeneste i mere end 50 år. Han bliver tillagt pension, dernæst en sag vedrørende nedlæggelse af stillingen som postbud, hvor man anfører at alternativet er, at posten hentes på Risskov Station, hvortil man må sende bud, da der som regel kommer flere pakker end et almindeligt landpostbud kan medbringe. Man fraråder at postforsøregsen overgår til patientarbejde, idet man henviser til, at man i sin tid var nødt til at anskaffe en gartnerhest, fordi trillebørene var for tunge for patt. Man skriver endvidere om hesteholdet og anbefaler, at dette ikke bliver nedlagt.

Mpr nr. A079046 - - Dato : 19220419
Forfatter:Madsen, Lars Peter, kælderkarl
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Kælderkarl. Enkeforsørgelsespapirer vedrørende kælderkarl Lars Peter Madsen. Endvidere skrivelse om at han træder af fra stillingen den 1. maj 1922. Han anmoder om pension men begæringen afslås.

Mpr nr. A089038 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for april og juli kvartaler 1922.

Mpr nr. A089039 - - Dato : 19229999
Forfatter:Hansen gift Jensen, Mette K, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. En række skrivelser vedrørende vaskeripige Mette K. Hansen senere gift Jensen. Da hun fratrådte hospitalet, var hun ugift og oppebar understøttelse, senere er hun blevet gift og spørgsmålet er, om understøttelsen helt eller delvist skal bortfalde efter giftermålet.

Mpr nr. A087015 - - Dato : 19230127
Forfatter:Ovesen, N, enken
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Murer. direktionen tillader sig herved at indberette, at forhenværende murer ved sindssygehospitalet, N. Ovesens enke, som oppebærer årlig understøttelse fra hospitalet, jfr. justitsministeriets skrivelse af 26. maj 1914 (brev nr. 4719, journ. 1913 nr 7248) er afgået ved døden den 23. ds.

Mpr nr. A193242 - - Dato : 19230328
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Lov nr 714 forlænges i gyldighed til udgangen af juni måned 1923. Loven drejer sig om midlertidige tillæg til ventepenge, pensioner og understøttelse.

Mpr nr. A092006 - - Dato : 19230501
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pensioner. Lov nr. 173 af 1923 om tillæg til ventepenge pensioner, understøttelser, der er fastsat til de før 1. oktober 1919 gældende love.

Mpr nr. A193046 - - Dato : 19230519
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, efter hvilke regler understøttelser udbetales af hospitalet. Hospitalet svarer, at de fleste understøttelser betales månedsvist forud. Der er dog enkelte, som betales kvartalsvist bagud.

Mpr nr. A193047 - - Dato : 19230525
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet bestemmer herved, at understøttelserne fremtidig vil være at udbetale månedlig forud med 1/12 af det årlige beløb mod kvittering med påtegnet leveattest.

Mpr nr. A193240 - - Dato : 19230526
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Direktionen sender hermed en liste over de personer, som oppebærer understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus. til direktoratet med angivelse af, hvad der tilkommer den enkelte i understøttelse for april kvartal 1923.

Mpr nr. A193241 - - Dato : 19230529
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Under henvisning til direktionens skrivelse af 26. maj godkender direktoratet herved, at hospitalet for april kvartal 1923 efter loven udbetaler efternævnte personer understøttelse med de vedføjede beløb.

Mpr nr. A193048 - - Dato : 19230621
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet vedrøende understøttelserne til de personer som er modtagere heraf. Hospitalet indstiller, at de nævnte beløb bevilges for tiden fra 1. juli til 30. september.

Mpr nr. A193049 - - Dato : 19230622
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet spørger bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående alderen på nogle tidligere ansatte, som oppebær understøttelse fra hospitalet. Hvis de er over 35 år. har de ret til at modtage konjunkturtillæg. Bogholderen svarer den 23. juni.

Mpr nr. A193050 - - Dato : 19230625
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet godkender, at hospitalet udbetaler nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Beløbene dækker pensionen i juli kvartal 1923.

Mpr nr. A193051 - - Dato : 19230906
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indstiller, at der for perioden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924 udbetales nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Direktoratet godkender beløbene.

Mpr nr. A193054 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Skema over pansioner og tillæg hertil for kvartalerne juli og oktober 1923 samt januar 1924.

Mpr nr. A193239 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de den efter loven tilkommende mideltidige tillæg for tiden fra 1. april til 30 juni 1923.

Mpr nr. A193052 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og om de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. juli til 30 september 1923.

Mpr nr. A193053 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Fortegnelse over parsoner, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924.

Mpr nr. A089037 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for oktober kvartal 1922 og januar kvartal 1923.

Mpr nr. A095005 - - Dato : 19240616
Forfatter:Richter, Karl Eriksen, Erik Olsen, Marius David, Eriksen Nielsen, jørgen Offersen, offer Thomsen, Chr
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Arbejdsmænd, pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, hvem af hospitalets arbejdsmænd, der falder ind under pensionsbestemmelserne. Man svarer: Karl Richter, Erik Eriksen, Marius Olsen, David Eriksen, Jørgen Nielsen, Og Offer Offersen, Chr. Thomsen

Mpr nr. A095048 - - Dato : 19240922
Forfatter:Normand, Rasmus Peter
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, hospitalsarbejder. Rasmus Peter Nordmand får tildelt pension på årligt 1012,56 kr konjunkturtillæg på 293,64 kr og dyrtidstillæg 364,56 kr. Man understreger, at der skal ske indberetning om vedkommende slægtskabelige stilling såfremt der sker ændringer, endvidere hvis han skulle få ansættele i pensionsberettiget stilling.

Mpr nr. A094045 - - Dato : 19250121
Forfatter:Boysen, Anna
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Oversygeplejerske. I anledning af direktionen har modtaget direktoratets skrivelse af 20. ds hvori det meddeles, at der er bevilliget oversygeplejerske ved hospitalet Frk. Anna boysen afsked med pension fra den 1. februar d.å. tillader direktionen sig at anmode om, at pladsen som oversygeplejerske, med hvilken der er forbundet nattjeneste, må blive opslået ledig.

Mpr nr. A094046B - - Dato : 19250126
Forfatter:Boysen, Anna, overplejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Overplejerske. I anledning af at overplejerske ved hospitalet frk. Anna Boysen ifølge direktoratets skrivelse af 20. ds er afskediget med pension fra 1. februar d.å. samt da stillingen, med hvilken der er forbundet nattjeneste, er opslået ledig til den 1. marts d.å. tillader direktionen at andrage om, at der i februar i år må ansættes en vikar, og at denne tillægges løn som sygeplejerske og bestillingstillæg for natarbejde, 20 kr månedlig

Mpr nr. A094031 - - Dato : 19250217
Forfatter:Boll, Dagny, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Sygeplejerske. Dagny Boll bliver tjenstemandsansat. Hun tager sin afsked den 1. 11. 2925. Vedlagt lægeerklæring og afskedsansøgning.

Mpr nr. A094026 - - Dato : 19250309
Forfatter:Riishøj, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer. Plejer Riishøj er død på Rigshospitalet. Man sørger om tilladelse til at udbetale enken efterløn, ligeledes søger hun refusion for ligets transport fra København til Århus, hvilket dog i modsætning til førstnævnte afslås.

Mpr nr. A057012 - - Dato : 19280425
Forfatter:Petersen, Karen F, fhv vægters enke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Vægterenke. dødsfald. Vedlagt fremsendes tjenstligt attest om, at fhv vægter ved sindssygehospitalet Christen Rasmussens enke Karren F Petersen, hvem der i henhold til justitsministeriets skrivelse af 21 maj 1907 var tillagt en årlig understøttelse på 60 kr. den 11 fm er afgået ved døden se 057015