Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

    Der er 28 poster registreret under dette emne

>
Mpr nr. A119010B - - Dato : 18540111
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sygdom. Meddelelse fra sindssygehospitalet ved Århus til psykiatet angående sundhedstilstanden på hospitalet i det forløbne år

Mpr nr. A006042 - - Dato : 18560124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Physicatet. At sundhedstilstanden her i Anstalten har været godt Aaret 1855, og at intet har forefaldet son kunde fortjene opmærksomhed i Sanitær henseende, undlader jeg ikke herved at meddele Physikatet. Selmer

Mpr nr. A121052 - - Dato : 18570117
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Psykikatet. Indberetning til Århus Stiftspsykikat om sundedstilstande på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009071 - - Dato : 18580114
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Pysikatlet. At Sundhedstilstanden her i anstalten i Aaret 1857 har været god og Dødeligheden usædvanlig lav (8 af 215 behandlede) undlader jeg ikke hermed at tilmelde Physicatet.. Den ...Dysenteri har kun vist sig i et enkeltstaaende Tilfælde blandt betjentpersonalet

Mpr nr. A009033 - - Dato : 18590131
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Physicatet. Indberetning til Physicatet om, at sundhedstilstanden er god og at der i det forløbne år intet har været at indberette som fortjener opmærksomhed

Mpr nr. A011089 - - Dato : 18610806
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Vedr. sundhedskollegiets syn.

Mpr nr. A011091 - - Dato : 18610921
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Til sundhedskollegiet, ulæseligt

Mpr nr. A014011 - - Dato : 18640619
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Indberetning af syfilistilfælde

Mpr nr. A017015 - - Dato : 18670615
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Jeg giver mig herved den frihed at tilstille det høje kollegium et par eksemplarer af ... Til sundhedskollegiet

Mpr nr. A017001 - - Dato : 18671108
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Undertegnede ikke sjældent i erfaring at denne eller hin af Anstaltens patienter har været under behandling af kloge mænd eller koner... Indledningstekst til svarskrivelse på henvendelse fra Physicatet

Mpr nr. A018006 - - Dato : 18680722
Forfatter:Hornemann, prof Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Foranledet af prof. Hornemanns artikel i ugeskrift for læger om hospitalssygdomme i Københavns hospitaler har justitsministeriet bedt sundhedskollegiet lave en undersøgelse over disse sygdomme: ambulerende rosen, hospitalsbrand pyæmid septikæmi? og hospitalsdifterritis. Så vidt jeg kan se skriver Selmer, at ingen af de nævnte sygdomme er forekommet

Mpr nr. A018001 - - Dato : 18681218
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse fra phsyikatet om, at det ikke længere er nødvendig at indsende særlige lister med syfifilstilfælde til sundhedskollegiet. Endvidere meddeles det, at tyfus tilfælde ikke må sendes til hjemmet

Mpr nr. A019019 - - Dato : 18690525
Forfatter:Selmer Janet, P, præsident congres
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Følgeskrivelse til forslag til statistik for sindssygdomme fra Congre`s international alieniste de 1867's præsident P. Janet. Selmer svarer, at han ingen kommentarer har. Forslaget er allerede offentliggjort

Mpr nr. A019001 - - Dato : 18691214
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse til physikaterne om, at der vil blive indført nye skematiske sygelister, men indtil disse er udarbejdede skal lægerne for at kunne skelne mellem land og by, mærke listerne med "land" og "by"

Mpr nr. A020019 - - Dato : 18700313
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Cirkulære fra det kongelige sundhedskollegium. Spørgsmål fra et udvalg under justitsministeriet, der beskæftiger sig med udbredelsen af syfilis, Man vil vide, om syge børn har smittet plejemødre eller andre i deres hjem

Mpr nr. A020009 - - Dato : 18700799
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse til lægerne fra sundhedskollegiet gennem physicaterne, om at koppeepidemien i Randers har fået så stor udstrækning, fordi der ikke er blevet ordentligt desinficeret. Desuden anmoder sundhedskollegiet om, at lægerne vil hjælpe til med at udrydde fordomme mod vaccination

Mpr nr. A020004 - - Dato : 18700909
Forfatter:Krohn, læge Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Stiftsamtet har udbedt sig en udtalelse om læge Krohn fra physicatet, da vedkommende vil nedsætte sig som privatpraktiserende læge. Da phsicatet intet kender til ham, udbeder man sig en udtalelse fra Asylet, hvor han har været ansat som kandidat i 1869. Selmer anbefaler ham men kan intet sige om hans evner som øjenlæge

Mpr nr. A024020 - - Dato : 18740127
Forfatter:Selmer Weis, dr
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sygeliste. Hoslagt tilstilles physicatet den befalede sygeliste fra sindssygeanstalten for året 1873, idet jeg tilføjer, at der for øvrigt intet er at bemærke om sanitære forhold her på stedet BOG TIDSKRIFT MM

Mpr nr. A025025 - - Dato : 18750123
Forfatter:Weis, justitsråd physicus dr
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Idet jeg herved tilstiller physikatet den befalded sygeliste for sindssygeanstalten for året 1874, har jeg for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet Til justitsråd physicus Dr. Weis, Århus

Mpr nr. A025023 - - Dato : 18750309
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Til sundhedskollegiet, så vidt jeg kan se skriver Selmer om beretningerne og deres trykning. Brevet går* sandsynligvis ud på, at han har vanskeligt ved at fortsætte med at sende trykte årsberetninger

Mpr nr. A026027 - - Dato : 18760210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygehospitalet for året 1875, og har for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet. Den egentlige sygeliste mangler. Fra Selmer

Mpr nr. A026003 - - Dato : 18761109
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Forespørgsel fra sundhedskollegiet, Kollegiet har modtaget et "Forslag til regulativ for sindssygeanstalten i Viborg" og anmoder Selmer om en udtalelse. Han skriver en lang indstilling, som jeg kun delvis kan læse, men det fremgår bl.a. at ingen må indlægges i Viborg med mindre en overlæge fra de andre anstalter har afgivet erklæring om uhelbredelig sindssyge, ej heller må patienter indlægges, hvis der er håb om helbredelse

Mpr nr. A029007 - - Dato : 18790705
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Efter indstilling fra Fyns stifts physikat har sundhedskollegiet taget under overvejelse, om der skal oprettes en sindssygeanstalt fra Fyns Stift. Iden anledning spørger Fyns stifts Physikat hvor mange indlagte, der er fra stiftet og hvilke klasser de fordeler sig på. 1. kl.....1 mand 1 kvinde 2. kl.....0 1 3. kl.....1 0 Men det bemærkes at anstalten i længere årrække har afvist alle ikke jyske patienter, som søgtes optaget på 3.kl

Mpr nr. A030020 - - Dato : 18800310
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sundhedskollegiet. Spørgsmål vedr. indl af skutte tilfælde, hvor der er suicidalfare. Kollegiet har hørt, at der kan* gå flere uger inden akutte tilfælde optages på anstalterne, og at der kan være tale om både selvmordstruede og alment farlige patienter, Holm svarer, at man kan ekspedere en ansøgning på få dage, blot postgangen er regelmæssig. Man bestræber sig på at indlægge de tilfælde, der har størst chance for helbredelse, nemlig dem, der ikke har varet så længe. De andre tilfælde optager man nødigt, da del vil tage pladsen op i længere tid. En anden hæmsko er betalingen for patienterne. I de fleste tilfælde skal man have en ordning på betalingen, men i det tilfælde, hvor den der ønsker en patient indlagt, anses for vederhæftig kan indlæggelsen ekspederes hurtigt. I anstaltens nuværende situation er indlæggelse meget vanskelig, fordi anstalten er overbelagt, og der er ikke megen afgang. Derfor har man en ekspektantliste, hvor patienterne optages i den orden de optræder på listen. Dette kan vare længe. Man slås med det problem, dat der er vanskeligt at få reelle oplysninger, fordi alle ansøgere er opsatte på at få deres egne tilfælde indlagt. I øvrigt beder anstalten om at blive gjort bekendt med de enkelte tilfælde, der klages over, for at kunne besvare anklagerne

Mpr nr. A031017 - - Dato : 18810212
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sundhedskollegiet. Optagelseskriterier. Kollegiet spørger hvordan man i den nuværende situation kan gøre noget for to patientkategorier 1) de helbredelige og 2) de farlige Holm svarer, at man kan anbringe rolige uhelbredelige på andre institutioner, på fattighuse eller hos familien. Det er den eneste måde at skaffe flere senge pladser på, hvis man ikke ville udvide eller nybygge anstalter

Mpr nr. A046019 - - Dato : 18960311
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Fødsler. Cirkulære, der omhandler for tidligt fødte eller andre børn, der dør kort efter fødslen. Disse skal behandles som levendefødte og der skal derfor udstedes den sædvanlige dødsattest ved dødsfald. Til alle læger og jordemødre fra sundhedskollegiet

Mpr nr. A046006 - - Dato : 18960912
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Epileptikere. Sundhedskollegiet. Idet sundhedskollegiet her anmoder hr. Overlægen om at udfylde vedlagte skema vedr. epileptikere, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus og derefter tilbagesende kollegiet skemaet inden udgangen af indeværende måned, beder man sig samtidig dermed tilstilling oplysning om hvor stort et antal patienter, der i hvert af årene 1891-95 i alt er anmeldt til optagelse i anstalten, og om, hvor mange af disse patienter , der på grund af pladsmangel ikke er bleven optagne inden 2 måneder efter anmeldelsen. Den ommeldte oplysning imødeses her hos ledsaget af en udtalelse om, hvorvidt det kan anses for tilrådeligt og heldigt at søge allerede forkommen eller forventet pladsmangel afhjulpen ved en udvidelse af anstalten. Vedlagte er de omtalte skemaer til opgørelse af antallet af epileptiske tilfælde

Mpr nr. A058005 - - Dato : 19060623
Forfatter:Pontoppidan, K, professor dr med
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Inspektion. At Herr professor , dr med K. Pontoppidan medlem af sundhedskollegiet, på dettes vegne i løbet af indeværende og næste år vil foretage et eftersyn af samtlige offentlige sindssygeanstalter i landet, undlader man ikke* herved at meddele