Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 119 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117107 - - Dato : 18510328
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ Bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktionen for Københavs fattigvæsen samt til ministeren for hertugdømmet Slesvig angående udformningen af regulativet for det kommende sindssygehospital

Mpr nr. A117069 - - Dato : 18510715
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ. Udkast til regulativ for den i henhold til lov af 13. oktober 1847 oprettede helbredsanstalt for sindssyge i Nordjylland. Det er opdelt i et afsnit om bestemmelser vedrørende personalet, økonomiske bestemmelser og bestemmelser om optagelse, behandlig og udskrivning

Mpr nr. A116021 - - Dato : 18551201
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Ingerslev. Selmer finder en del papirer, bl.a. anstaltens regulativ og reglementer frem til Ingerslev. Han har bedt Borch sende, hvad ikke allerede er samlet.

Mpr nr. A006037 - - Dato : 18560321
Forfatter:Bidstrupgaard, Jensen Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vordingborg. Jensen Bidstrupgaard fremsender et forslag til regulativ for den nye sindssygeanstalt ved Vordingborg, idet han anmoder Selmer om, at komme med kommentarer hertil. Sagen er vedlagt Selmers kommentarer, men ikke selve forslaget til regulativ

Mpr nr. A006004 - - Dato : 18560922
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ, ny anstalt i Østifterne. Ministeriet ønsker i anledning af planerne om ny anstalt i Vordingborg en betænkning fra direktionen i Århus over hvilke regler, der skal være gældende i den nye anstalt samt hvilke ændringer, der vil være nødvendige for helbredsanstalten i Århus. Foruden følgebreve til ministeriet indeholder sagen et udkast til reglement for en anstalt i Østifterne: spisereglement, lønningsreglement og budget samt et overslag over inventariet, desuden et udkast til nyt reglement for helbredsanstalten ved Århus nødvendiggjort af en tilpasning af de til anstaltsreglementer

Mpr nr. A006002 - - Dato : 18561216
Forfatter:Johnsen Nyholm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke har tid til en nøjagtig revision at de månedlige viktualieregnskaber, der skal indsendes til ministeriet, således, at man bifalder dette dog under forbehold af, at der ikke ydes højere honorar end 100 rdl årligt. Først antages Nyholm, der afgår ved døden i 1857, derefter antages Johnsen, der har dette job indtil 1894, da han fratræder på grund af nervesvækkelse

Mpr nr. A006022 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regnskab. Oversigt over de forskellige kontis status efter regnskabet 1857-58

Mpr nr. A006027 - - Dato : 18570411
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Næse. Direktionen meddeler kontoret, at man slutter sig til Rigsdagens næse til forvalteren i anledning af en beregningsfejl i bespisningsregnskabet for 1856-57. Man understreger, at en sådan regnefejl ikke burde kunne finde sted efter den vedtagne forretningsorden

Mpr nr. A006028 - - Dato : 18570512
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Næse. Forvalteren skriver til direktionen i anledning af den næse, man har fået fra rigsdagen i anledning af en indtruffen regnefejl i regnskabet. Forvalteren anfører, at det er en posteringsfejl og beklager. Endvidere tager han stilling til, at der skulle være beregnet udgifter til genstande som asylet ikke har behøvet, samt at priserne på adskillige genstande var sat for højt. se 006-027

Mpr nr. A006013 - - Dato : 18570519
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Decision. Hoslagt Decision på Extract af Antegnelserne til det for den Nørrejydske Helbredsanstalt for Sindssyge aflagte Regnskab for Finansåret 1855-56, undlader jeg ikke tjenstligt at tilstille Direktionen til videre behagelig foranstaltning med tilføjede, at når Berigtigelse, overensstemmende med Decisionen tilvejebringes og i øvrigt vedkommende Udsættelser i det ommeldte Antagelser behørigen Opfyldes, vides intet til Hinder for, at der for det ved det anførte Regnskab aflagte Rigtighed meddelte Quitteres

Mpr nr. A009064 - - Dato : 18580406
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Der er underbalance på regnskabet formentlig på 3200 Rd, hvilket man meddeler ministeriet. Ministeriet ønsker sig gjort bekendt med status ved udgangen af finansåret 1957-58

Mpr nr. A009065 - - Dato : 18580417
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Ministeriet tilbagesender en oversigt over Helbredsanstaltens status pr. overgangen mellem finansåret 1857-58

Mpr nr. A009066 - - Dato : 18580505
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Rundskrivelse til direktionen om en underbalance på regnskabet af 1407 rd og 6 s. samt en kontooversigt udarbejdet af forvalteren om status på de forskellige konti i marts 1858

Mpr nr. A009067 - - Dato : 18580514
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Skrivelse til ministeriet, hvor man ansøger om, at få en underbalance på regnskabet dækket af staten

Mpr nr. A009068 - - Dato : 18580527
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Indberetning fra forvalter Bøggild af januar 1858 om, at der er en underbalance på regnskabet på 3200 Rd.

Mpr nr. A010015 - - Dato : 18601119
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Rapport fra revisions- departementet til jyske asyl

Mpr nr. A010023 - - Dato : 18609999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Udkast til forandring til reglementet skrevet med Selmers hånd Mappe 843

Mpr nr. A011103 - - Dato : 18610199
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for maskinmesteren Mappe 841

Mpr nr. A010021 - - Dato : 18610625
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ for sindssygeanstalten i Nørrejylland. Mappe 843

Mpr nr. A010022 - - Dato : 18610626
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ for sindssygeanstalten ved Århus. Skrevet af Selmer Mappe 843

Mpr nr. A011087 - - Dato : 18610725
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Afgift til revisionsdepartementet

Mpr nr. A011102 - - Dato : 18610823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forskrifter med hensyn til tjenesten i patientlokalerne. Skrevet af Selmer, men på andet papir en foregående 011-099-101 men lå sammen med disse Mappe 841

Mpr nr. A841097 - - Dato : 18610823
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for overopsynet

Mpr nr. A011101 - - Dato : 18610823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for lægekandidaten på jyske sindssygeanstalt. Udateret og ujournaliseret, men lå sammen med 011099 og er skrevet af Selmer

Mpr nr. A011104 - - Dato : 18610823
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser for forvalteren, bogholderen og assistenten Mappe 841

Mpr nr. A011099 - - Dato : 18610823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forretningsregulativ for lægerne. Skrevet af Selmer Mappe 841

Mpr nr. A011100 - - Dato : 18610823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for reservelægen. Skrevet af Selmer. Der er ingen datering på bladet, men det ligger sammen med 011099 derfor har jeg sammenfattet det hermed Mappe 841

Mpr nr. A011105A - - Dato : 18610823
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forskrifter for brugen af kogeapparatet. Skrevet med Selmers hånd. Ikke dateret, men registreret som 011-099-104 Mappe 842

Mpr nr. A104342 - - Dato : 18610823
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Ved udvidelse af anstalten er der sket en forøgelse af forretningerne, hvorfor direktionen ser sig nødsaget til at sende nye instrukser til Forvalteren, bogholderen og kontorassistenten, gældende fra den 1. september 1861. Hvilket direktionen herved meddeler kontoret

Mpr nr. A116191 - - Dato : 18610826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Selmer har udarbejdet nye instrukser for patienternes påklædning og sengeleje, hvilket han sender til gennemsyn hos direktionen og til orientering for forvalteren

Mpr nr. A011093 - - Dato : 18611102
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vedr. Forvalter Bøggilds ret til at holde køer

Mpr nr. A011092 - - Dato : 18619999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vedrørende forvalterens ansvar for det nye maskineri

Mpr nr. A011035 - - Dato : 18620604
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision af regnskab 1860-61

Mpr nr. A015015 - - Dato : 18650511
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Kasseekstrakt til revisionsdepartementet

Mpr nr. A017013 - - Dato : 18680530
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionsantegninger og decision

Mpr nr. A115175 - - Dato : 18681014
Forfatter:Selmer Stade Sinding
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Tyveri. Portnerinstruks. Selmer mener der foregår tyveri af madvarer. Allerede i fru Sindings tid blev der givet madvarer bort til .. kællinger, der kom under foregivende af, at gå ærender for patienterne, opsøgte hende. Nu da frk. Stade er trådt til mener Selmer at frafikken fortsætter, mugligvis stjæles der også andet. sagen munder ud i, at portneren får instruks, hvortil der foreligger en klade

Mpr nr. A115176 - - Dato : 18681023
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Portner, instruks. brev fra Selmer til Bøggild vedrørende et tilsendt udkast til instruks for portneren

Mpr nr. A116205 - - Dato : 18690420
Forfatter:Selmer Bøggild, top
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Dampmaskine, instruks, se 116190. Selmer mener, at maskinmesteren ikke arbejder efter den instruks om dampmaskinen der blev udarbejdet i 1861. Han er klar over ar Top Bøggild ikke er nogen ynder af instrukser, og derfor tager sig det let. selmer mener, at man må indskærpe instruksen

Mpr nr. A019004 - - Dato : 18691029
Forfatter:Poulsen, opsynsmand Lunn, P Poulsen, Peder, tjenestekarl
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Hermed tillader jeg mig tjenstligt at bede foranstaltet, at opsynsmand på sindssygeanstalten ved Århus, Poulsen, giver mode her på kontoret i løbet af de første otte dage i anledning af en sag der er anlagt mod hans broder, tjenestekarl Peder Poulsen i Silkeborg. P. Lunn

Mpr nr. A096043 - - Dato : 18730299
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Faglitteratur. Opfordring fra en række danske og norske videnskabsmænd om at sende faglige bidrag til udgivelsen af et småskrift

Mpr nr. A115131 - - Dato : 18750128
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forvalterens instruks. Ligkister. Rettelser til forvalterens instruks med kommentar af direktionsmedlemmerne, samt oplysning om, at forvalterens skrøbelighed har forsinket sagen

Mpr nr. A025027 - - Dato : 18750316
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for forvalteren ved sindssygeanstalten for Nørrejylland

Mpr nr. A026002 - - Dato : 18761025
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser og forhold vedr. personale. Maskinmester H. Stabel føler sig generet af den stadige skrifter kæderkarl, idet han deler værelse med dem om natten, han sørger derfor tilladelse til at få eneværelse eller om at måtte sove hjemme, da han kun bor 300 alen fra hospitalet. Selmer svarer så vidt jeg kan se, at man gerne vil finde andet værelse men han må ikke sove hjemme

Mpr nr. A026001 - - Dato : 18761202
Forfatter:Johnsen Selmer Ingerslev, afdød justitsråd Lunn
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Siden 1857 har Johnsen i Århus revideret maderekvisitionerne og endvidere de af anstaltens forvalter og kasserer og bogholder aflagte månedlige viktualieregnskaber til et årligt honorar af 100 rdl = 200 kr. Under udvidelsen for 10 år siden blev også revisionen forøget og afdøde justitsråd Ingerslev har givet J håb om, at honoraret blev forhøjet. Nu ønsker Johnsen honoraret forhøjet. I et brev, der ikke er blevet afsendt siger Lunn, at forhøjelsen bliver til 250 kr., men i Selmers brevkopi, kan jeg ikke se noget eksakt beløb men kun, at sagen bliver sat på budgetforslaget

Mpr nr. A104286 - - Dato : 18810308
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Skydning. Det er ikke tilladt at skyde i gårde og haver uden særlig tilladelse, hvilket forvalteren bedes bekendtgøre blandt funktionærer og tyende på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A030014 - - Dato : 18810404
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Revisionspapirer

Mpr nr. A030013 - - Dato : 18810802
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Revisionsparpirer og beretning for 1879-80

Mpr nr. A031008 - - Dato : 18820321
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Kvitteringer og øvrige revisionspapirer

Mpr nr. A034010 - - Dato : 18840112
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks til husholderen og oldfruen. Idet jeg finder mig foranlediget til at forbyde mandligt besøg på de for pigerne i køkkenet og vaskeriet bestemte sovekamre og anviser dem borgerstuen og den ved siden af køkkenudgangen beliggende spisestue til at modtage besøg i, anmoder jeg Dem om at gøre dette bekendt for pigerne samt påse, at forbudet bliver overholdt Holm

Mpr nr. A033008 - - Dato : 18840606
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision af regnskab 1882-83

Mpr nr. A034006 - - Dato : 18850723
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionspapirer

Mpr nr. A035005 - - Dato : 18851208
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionspapirer

Mpr nr. A035013 - - Dato : 18870425
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Brandinstruks. Vedlagt arkivalier vedr. brandsprøjte og de ansattes pladser ved brandberedskabet

Mpr nr. A037021A - - Dato : 18880208
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Brandinstruks. Reglement for tjenesten i tilfælde af ildebrand i den Nørrejydske sindssygeanstalt med Holms skrift Mappe 842

Mpr nr. A037022 - - Dato : 18880216
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til forandring af gældende regler for indlæggelse af patienter. Fra overlægen for sindssygeanstalten i Viborg

Mpr nr. A116186 - - Dato : 18880408
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ. Ved oprettelen af sindssygeanstalten i Middelfart indkaldes der til delegeretmøde i København for at udarbejde ændringer til regulativet. Blandt andet vedrørende optagelsesområder. Statshospitalerne forpligtiges til at optage alle patt. udenfor København, således, at man får kortest mulig ekspektantliste

Mpr nr. A037012 - - Dato : 18881114
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Møde. Direktionen for statens sindssygeanstalter skal mødes i København, hospitalet sender Holm. Desuden er der skrivelser, der meddeler fremsendelsen af et fællesregulativ for alle anstalterne

Mpr nr. A037008 - - Dato : 18890615
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision, Revisionsbilag, incl. statsrevisorernes spørgsmål

Mpr nr. A039023 - - Dato : 18900630
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Kvitteringerne bemærkninger og decision

Mpr nr. A040008 - - Dato : 18900929
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision

Mpr nr. A042021 - - Dato : 18921224
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bekendtgørelse om en forandret affattelse af s 29 i fællesregulativ for statens sindssygeanstalter af 3die november 1999. Mappe 844

Mpr nr. A044020 - - Dato : 18940430
Forfatter:Borch, kancelliråd
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Efter hr. kancellirådens derom fremsatte mundtlige begæring antager direktionen Dem herved til at revidere anstaltens månedlige bespisningsregnskaber fra begyndelsen af finansåret 1894-95 at regne mod honorar af 250 kr. for hvert finansår og med en gensidig opsigelses frist til enhver tid af 3 måneder. Til Kancelliråd Borch, Århus

Mpr nr. A048012 - - Dato : 18980319
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Tillæg til instruks for overopsynene. Ved udskrivning af pt. af 3. forplejningsklasse, der ikke har beklædningsgenstande beroende på anstalten, må der gives kontoret en skriftlig meddelelse om afrejsen samme dag, den har fundet sted. Er en pt. bortgået meldes det straks til kontoret

Mpr nr. A048053 - - Dato : 18980714
Forfatter:Pontoooidan
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Tyfus-epidemi. Den i anstaltens nærhed herskende tyfus epidemi giver mig anledning til at advare funktionærerne mod den udefra kommende mælk, som navnlig ikke bør nydes uden at være kogt. Også vil det være rettest ved besøg i omegnen at afholde sig fra drikkevandet. Pontoppidan

Mpr nr. A049063 - - Dato : 18981227
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Stedfortræderes bemyndigelse til underskrift af regnskaber. Fra 1ste revisionsdepartement. Cirkulære

Mpr nr. A048055B - - Dato : 18989999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for overopsynet. Mappe 841

Mpr nr. A049076 - - Dato : 18990401
Forfatter:Holm, Th, 1ste reservelæge
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for 1ste reservelæge. Gældende fra Th. Holms ansættelse

Mpr nr. A049081 - - Dato : 18990401
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bestemmelser for kandidattjenesten. Mappe 841

Mpr nr. A048020 - - Dato : 18990401
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Instruks for 2. reservelæge. Deltager i den daglige stuegang sammen med overlægen, passer patientbiblioteket, sørger for medicin og har ansvaret for betalingen herfor. Indlægger pt på de dage, hvor han har vagt

Mpr nr. A049079 - - Dato : 18991014
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Reglement for patienters påklædning og sengeleje med videre. Mappe 842

Mpr nr. A049080 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventarium m.m. Mappe 831

Mpr nr. A050048 - - Dato : 19000710
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Plejemoder. Instruks for plejemoderen ved mandsafdelingen

Mpr nr. A050017 - - Dato : 19001027
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for kontorassistenten hos bogholderen. Udarbejdet ved Kontorassistent Beyers tiltrædelse

Mpr nr. A050060 - - Dato : 19001099
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Forskrifter med hensyn til tjenesten i patient lokalerne. Mappe 843

Mpr nr. A050061 - - Dato : 19009999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks: Vedtægt og instruks for plejeanstalten Raamosegaard. Mappe 843

Mpr nr. A104273 - - Dato : 19051112
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har vedtaget ændringer i instruksen for forvalteren og kontorassistenten for forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A057029B - - Dato : 19059999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Væterinstruks. Mappe 841

Mpr nr. A104246 - - Dato : 19080611
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Fællesregulativ. Efter direktionens indstilling har justitsministeriet ændret s 8 i fællesregulativet. ændringen bliver indrykket i lovtidende. Til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A071014 - - Dato : 19140108
Forfatter:
Emnegruppe: revision

Tekst:
Regulativ. Der indføres ændringer af fællesregulativet af 1888, trykte eksemplarer vil blive sendt til orientering

Mpr nr. A104005 - - Dato : 19141206
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. A. Berettigelsen til optagelse, B. Bestemmelser om bestyrelsen og personalet, C. konomiske bestemmelser, D. Bestemmelser om optagelsen, Behandlingen og udskrivningen

Mpr nr. A073049 - - Dato : 19141216
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Fællesregulativ. Justitsministeriet ønsker udarbejdet et nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler, hvorfor man anmoder om, at overlægerne finder sammen i et udvalg, der skal komme med et forslag til et sådant fællesregulativ

Mpr nr. A104165 - - Dato : 19141299
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A074007 - - Dato : 19150220
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Fællesregulativ. Der skal nedsættes en kommission til revision af fællesregulativet. Derfor anmoder man Hallager om at indtræde. Han svarer, at det vil han gerne, men personaleorganisationerne vil gerne deltage i arbejdet. I det vedlagte brev fra justitsministeriet vedrørende kommissionen sammensætning er der nævnt en plejer

Mpr nr. A104003 - - Dato : 19150403
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgebrev til udkastet til nyt fælleregulativ for statens sindssygehospitaler. Sendt til forvalter A. Lund fra Ellsing

Mpr nr. A104160 - - Dato : 19150616
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgeskrivelse. Brevet sendes sammen med 6 forskellige skrivelser, som er nævnt i skrivelsen. Det drejer sig om, at forslag til emolumentreglement, to forslag om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler, ovrlæge Hallagers bemærkning til det ene forslag, forslag om oprettelse af et kontor til fællesindkøb for statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forhandlingsret for plejepersonalet. Endvidere er der en indkaldele til næste møde i kommissionen af 1. matrs 1915

Mpr nr. A081062 - - Dato : 19180703
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Nykøbing Sj. Regulativ for sikringsanstalten

Mpr nr. A089136 - - Dato : 19220217
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratets forslag til ensartede bestemmelser for antagelse af elever og funktionærer på prøve samt ansættelse af tjenestemænd m.fl. ved statens sindssygehospitaler, bilag 1. ændrede blanketter til brug ved ansætelsen, bilag 2-9

Mpr nr. A089137 - - Dato : 19220227
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Sindssygehospitalets direktion svarer på det tilsendte forslag til instruks ved ansættelse af personale, fra direktoratet

Mpr nr. A089231 - - Dato : 19220316
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A089232 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange eksemplarer af "instruks for plejepersonalet ved statenssindssygehospitaler" Hospitalet menes at have anvendelse for

Mpr nr. A089233 - - Dato : 19220328
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Brev fra direktoratet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt en forsendelse af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" til ovrlægens orientering

Mpr nr. A089234 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Som svar på direktoratets skrivelse af 23. marts meddeler hospitalet at der vil findes anvendelse af ca 110 eksemplarer af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A089016 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for de ved statens sindssygehospitaler ansatte håndværkere. Direktionen kommentarer hertil udbedes af direktoratet. D svar fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A088060 - - Dato : 19220601
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Direktør. Instruks for direktøren for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A089235 - - Dato : 19220626
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Afsendelsesblanket fra Nyborg straffeanstalt angående 150 stk instruks til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089237 - - Dato : 19220815
Forfatter:plejepersonales forbund8, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Dansk plejepersonales forbund kommenterer "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" i et brev til direktoratet

Mpr nr. A089236 - - Dato : 19220901
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Kommentarer til instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Dansk plejepersonale forbunds bemærkninger hertil kommenteres af overlægen i et brev til direktoratet

Mpr nr. A089238 - - Dato : 19221125
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet underretter hospitalet om, at det ikke for øjeblikket vil efterkomme de af Dansk plejepersonales forbund foreslåede ændringer til "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A091076 - - Dato : 19221128
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Kønssygdomme. Bekendtgørelse angående autorisation af læger til at afgive erklæringer om personers sindstilstand til brug vedægteskabs indgåelse og i ægteskabssager samt om fastsættelse af formens for visse lægeerklæeringer m.v. Påtrykt en blanketprøve

Mpr nr. A089239 - - Dato : 19230124
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Overlægen for sindssygehospitalet underretter det ledende personale om, at plejepersonalet, der forlader hospitalet, inden afrejse på kontoret skal aflevere det dem udleverede eksemplar af "almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A089240 - - Dato : 19230915
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Hospitalet bestiller 50 eksemplarer af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" hos nyborg Straffeanstalt

Mpr nr. A089241 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Overlægen skriver til overplejersker og overplejere om, at nyansatte skal mod kvittering have udleveret et eksemplar af "Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler". Eksemplaret skal leveres tilbage, når de forlader hospitalet. Instruksen fås på kontoret, som i god tid skal vide behovet herfor

Mpr nr. A089242 - - Dato : 19230918
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. De på Nyborg Straffeanstalt bestilte eksemplarer af "Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" er i stedet leveret fra direktoratet, da dette af straffeanstalten havde modtaget resten af oplag. Dette meddeles dels fra Nyborg straffeanstalt dels fra direktoratet til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A092016 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vask, personale. Vaskereglementet gælder for personalet i plejen og økonomien. Vedlage foreligger reglementet, der viser hvilke arter af vask, dr foretages og hvor hyppigt.

Mpr nr. A089243 - - Dato : 19240604
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet for at få oplyst, hvor mange eksemplarer af "almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" hospitalet vil finde anvendelse for, da et nyt oplag heraf er ved at gå i trykken på Nyborg straffeanstalt. Hospitalet svarer, at det har behov for 100 eksemplarer til dækning af forbruget i et par år

Mpr nr. A089244 - - Dato : 19240607
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratetmeddeler hospitalet, hvor mange eksemplarer af "instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" der er bestilt til de enkelte hospitaler på Nyborg straffeanstalt mod direkte afregning med det enkelte hospital

Mpr nr. A104167 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Lovforslag. Nyforslag til ss 32-38 i udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A049003 - - Dato : 99999999
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Den nye folkestue tages i brug nytårsaften og vil for fremtiden stå åben for personalet fra klokken 8 1/2 til klokken 10 1/2. Med hensyn til ordenens opretholdelse og rengøring af lokalerne træffer forvalteren de fornødne bestemmelser. Pontoppidan

Mpr nr. A104168 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bemærkning til lovudkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. De enkelte paragraffer er kommenteret

Mpr nr. A104006 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104166 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
’ndringsforslag til fællesregulativet for statens sindssygehospitaler.ændreinger til s 2,3,4 og 6. ny s 5

Mpr nr. A116181 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for husholdersken. Skrevet med Selmers hånd, formentlig den første instruks, der er udarbejdet

Mpr nr. A104126 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativet af 3/11 1888. Overlægens forslag i denne forbindelse samt anmærkninger hertil. Det drejer sig om lægebehandling af personalet, forvalteren, bogholderen, forbrugsgenstandes anskaffelse

Mpr nr. A104007 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Nyt forslag til ss 32-38 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104163 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgebrev. Hoslagt følger et i kommissionen af 1. marts 1915 vedtaget udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Endvidere annonceres det næste kommissionsmøde

Mpr nr. A104026 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Mindretalsforslag til forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler angående ss 2,3, 4, og 6 stk. of s 5.

Mpr nr. A104164 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forlag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104025 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Berettilgelse til optagelse, bestemmelser om bestyrelsen og personalet, økonomiske bestemmelser

Mpr nr. A104134 - - Dato : 99999999
Forfatter:Lynd, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgeskrivelse vedrørende et udkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler sendt til forvalter A. Lund. Endvidere meddelese om kommissionens næste møde (kommissionen af 1. marts 1915)