Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 41 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A119023 - - Dato : 18480307
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatteansættelse. Landinspektør Johansen anmoder Simony om at fremskynde hartkornsætningen af de lodder som er indkøbbt til grund for den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland i rentekammeret. sImony får det ordnet således at der ikke skal en særskilte synsforretning til for skatteansættelsen.

Mpr nr. A119024B - - Dato : 18480307
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatteansættelse. Brev fa rentekammeret til landinspektør Johansen, hvori man tillader at skatteansættelsen af jorder, der er indkøbt til den kommende helbredsanstalt takseres efter matrikeltaksten - i stedet for ved særskilt taksation for hver lodsejer. Genpart

Mpr nr. A119028B - - Dato : 18480915
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskat. I forbindelse med grundkøbet til den nye helbredsanstalt for sindssyge i Nørrejylland ansøger man om dispentation fra reglerne om hartkornsætning og gammelskat og fra reglen om, at der skal fremstilles et kort over de købte grunde. Man mener dog ikke fra amtets side, at der kan dispenseres fra relerne, fordi det ville give staten fordele frem for private, som denne ikke retteligen bør have

Mpr nr. A119040B - - Dato : 18490323
Forfatter:Johansen Ryes, general
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Indenrigsministeriet har besluttet at skyldsætningen af jorden nu tilhørende jydske dåreanstalt, skal ske fra en enkelt ejendom, og man kan snart begynde bygningen af Jydske Asyl. Dog mener Johansen, er der måske lange udsigter med at komme igang med bygningen, da fjenden står syd for Fyn og general Ryes tropper trækker sig nordpå, man kan forvente en occupation af tyske tropper. "Gud see i Naade til os her i Jylland, thi der forestaar os sandsynlig en haard overgang

Mpr nr. A119044A - - Dato : 18491015
Forfatter:Dahl, overretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Landinspektør Johansen indsender papirer over hartkornsætning af helbredsanstaltens jorden til godkendelse i amt og ministerium. Samtidig anmoder har om at få regningen betalt, hvilket ifølge vedlagte skrivelse er sket overretsprokurator Dahl

Mpr nr. A119041A - - Dato : 18491026
Forfatter:Johansen, Landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Kommissionen meddeler Landinspektør Johansen at man efter at de tyske occpationstropper har forladt Århus egnen skal begynde skyldsætningsforretningen ved det nye hospital

Mpr nr. A119047B - - Dato : 18491120
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Genpart over ministeriet resolution vedrørende skyldsætningen af hartkorn på de til helbredelesanstalten indkøbte jorder, samt resten tilhørende de oprindelige ejere

Mpr nr. A119049B - - Dato : 18491206
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Dahl skriver til kommissionen, at der er fejl i den af ministeriet godkendte grundskyldsætning, hvilket han anmoder om bliver rettet

Mpr nr. A119048B - - Dato : 18500323
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Den tidligere fremstillede grundskyldsætning har været forkert, hvorfor der udarbejdes en ny af ministeriet se 119-047, hvorefter hartkorn og gammelskat påny må ansættes

Mpr nr. A119055B - - Dato : 18500425
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, sagfører
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Bygninger. Der er indkommet forskellige regninger til fuldmægtig Goldschmidt fra sagfører Dahls kontor vedrørende kørsel af sten samt beregninger af skat for jorderne købt til opførelse af den Nørrejydske dåreanstalt. Til afholdelse af de forskellige regninger ønsker Goldschmidt overført 2000 rdl til kontoret på Århus Amtsstue

Mpr nr. A119070B - - Dato : 18520424
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Fra Århus Hospital ønsker man inbetalt den skat, der skyldes på de jorder, der er afhændet til bygning af en dåreanstalt i Vejlby Krat. Dahl meddeler, at de påligende skat udgør 5 daler 2 mark og 14 skilling

Mpr nr. A014027 - - Dato : 18530722
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Refusion for bygningsafgift

Mpr nr. A014026 - - Dato : 18640119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Om bygningsafgift der skal erlægges af de ansatte

Mpr nr. A014025 - - Dato : 18640119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Fra indenrigsministeriets kontor for stempelsager

Mpr nr. A016006 - - Dato : 18660924
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
’ændring af selvmorderstatikken. Cirkulære med et forhørsectrakt til data om selvmordet vedlagt

Mpr nr. A116203 - - Dato : 18690714
Forfatter:Bang, justitsråd
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord. Til justitsråd Bang bemærkes, at der længe ikke har været anmeldt nogen patient til optagelse fra ... pastotat så at der må finde en misforståelse sted med hensyn til omtalte selvmord

Mpr nr. A116049 - - Dato : 18740323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Plovhavre (skat). Forvalter: Vedlagt sagen er en deklaration om betaling af plovhavreskat for 2 parceller mtr. 7 h og 7 d i Vejlby. Endvidere meddeler Selmer, at forvalteren er på benene igen, men han har ingen ro til at tage en tur til København. Ganske vist kan han vanskelig undværes,. da det er regnskabstid

Mpr nr. A116073 - - Dato : 18770113
Forfatter:Selmer Andersen, Ove Lindgren, bogtrykker Lunn
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord, operation. Bogtrykker Lindgren i Goteborg ønsker penge tilbage, da hans søn er undveget og har taget sit eget liv. Selmer anfører, at da Ove Andersen flygtede forlangte fængselsvsnet for hvis regning han var indlagt det samme. I dette tilfælde kunne der være rimelighed i det, da sønnen var betroet i anstaltens varetægt, men på den anden side, kan man ikke besætte pladsen med en anden patient fordi en patient er undvegen! Selmer beklager, at han var optaget med en knæoperation på en patient, da Lunn var på besøg på anstalten. Selmer overlader ellers mest muligt til kandidaterne, men lige meget hjælper det

Mpr nr. A037015 - - Dato : 18880915
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord: som oplyst blandt bilagene - hermed sendes tilbage - værende skrivelse af 18 f.m. fra Hasle m.fl. herredes kontor, har der i en årrække ved indtrufne selvmord på sindssygeanstalten været fulgt den fremgangsmåde, at der til herredskontoret indsendte dødsattest har været ledsaget af en udførlig skrivelse fra overlægen, i hvilken der er givet en fremstilling af den afdødes sygdom og dødsmåde idet denne med alle særlige omstændigheder, særligt også med hensyn til opsynspersonalets forhold til den afdøde og dennes død, straks er blevet omhyggeligt undersøgt af overlægen, og der er henstillet til herredskontoret, hvorvidt øvrigt noget var at foretage. Man har ansat det for at være af væsentlig betydning, at det udførte selvmord blev så lidt bekendt som muligt blandt de sindssyge, idet et sådant ikke kan andet virke skadeligt på disse, idet det er en vel konstateret erfaring* at et selvmord let trækker andre med sig, så at man altså har al anledning til at befrygte nye ulykker som følge af den allerede indtrufne mellem en befolkning, blandt hvilken selvmordstanker spiller en så fremtrædende rolle og overfor hvilken end ikke den omhyggelige påpasselighed er i stand til helt at forebygge udførelsen af enkelte selvmord. Når herredskontoret hidtil ikke har fundet anledning til at optage forhør her på stedet, tør dette betragtes som en anerkendelse fra kontorets side af, at undersøgelsen af overlægen er udført så samvittighedsfuldt som sagens alvor kræver, og fra øvrigheden er optrådt på den måde. I de sindssyges interesse må det håbes at den hidtil brugte fremgangsmåde også for fremtiden må bruges, selv om muligvis lovens bogstav ikke bliver fulgt

Mpr nr. A044005 - - Dato : 18941130
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatter. Ved landsretten er der i 1872 ført sag mod en pt i Vordingborg, idet man påstod at vedkommende skulle betale skat til sin opholdskommune. Denne dom stadsfæstes og man undersøger for hvilke ptt. den have betydning i Århus

Mpr nr. A054001 - - Dato : 19031207
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Ejendomsskyld. Skema til opgørelse af data vedr. ejendomsskyld, deriblandt liste over opkøbte grunde med matrikelnumre og årstal for indkøb. Desuden på en særskilt liste en opgørelse over jordens bonitet. Opdeling af de forskellige arealers størrelse, bla. af gårdspladsens størrelse, bassinernes størrelse og så videre

Mpr nr. A060045 - - Dato : 19070316
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Stempelafgift. Bemyndigelse til indkøb af stempelmærker. Meddelelse om ophør med anvendelse af stempelafgifter ved kautionspapirers oprettelse

Mpr nr. A061002 - - Dato : 19089999
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Ejendomsskyld. Skema til ansættelse af ejendomsskyld

Mpr nr. A065007 - - Dato : 19101101
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Meddelelse om afløsning af plovhavre-afgift til Århus Hospital

Mpr nr. A071068 - - Dato : 19130524
Forfatter:Sørensen, Søren
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskat. En Søren Sørensen bliver tilskrevet om skat på hans hus i Borum-Lyngby. Man meddeler at han ikke opholder sig i hospitalet

Mpr nr. A071045 - - Dato : 19130610
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat, højtidsoffer. Vejlby sogneråd anmoder om, at højtidsoffer vil blive indkrævet af de sindssyges værger sammen med betaling for opholdet. Man svarer, at der ikke foreligger nogen afgørelse fra justitsministeriet, hvorfor, der ikke kan tages stilling til spørgsmålet for nuværende

Mpr nr. A072027 - - Dato : 19140110
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Skatterådet ønsker oplyst, hvem der er ansat under sindssygehospitalet og oplyst deres løn mm. Beskatningen er noget uretfærdig, for emolumenter medregnes kun, når denne betales som pengeløn

Mpr nr. A072019 - - Dato : 19140221
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Motorskat. Man forespørger om der skal svares skat af overlægens bil. Overlægen svarer at vognen anvendes til hjemmebesøg hos patienter i familiepleje, og at den anvendes i statens tjeneste. Ministeriet har bevilliget 1200 kr. årligt til dens vedligeholdelse

Mpr nr. A074009 - - Dato : 19150128
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatter. Man anmodes om at indsende fortegnelse over alle ansatte og over deres indtægter til beskatning

Mpr nr. A075055 - - Dato : 19150818
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Højtidsoffer. Der er indgået aftale om afløsning af højtidsoffer mellem offerberettigede og Vejlby sogn, hvorefter offeret udbetales med 240 kr. til sognepræsten og 210 kr. til førstelæreren

Mpr nr. A078027 - - Dato : 19170118
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Skatterådet ønsker oplyst, hvor stor lønninger, der er udbetalt, til fastlæggelse af skatten

Mpr nr. A080022 - - Dato : 19180120
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat Skatterådet udbeder sig oplysninger om det ansatte personales indkomst og formueforhold. Man sender et skema med følgende påtegning. Overensstemmende med skatterådets skrivelse er der under udbetalt beløb for overlægens og forskellige funktionærers vedkommende medregnet rejsegodtgørelse, altså godtgørelse for hafte udgifter til jernbanebiletter, vogn leje o.l.

Mpr nr. A083028 - - Dato : 19190119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Skatterådet i Vejlby beder sig oplyst lønindtægterne for hospitalets medarbejdere i 1918

Mpr nr. A086051 - - Dato : 19210111
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Liste med indtægtsopgivelser til skatterådet for alle ansatte både faste og løse medarbejdere

Mpr nr. A086010 - - Dato : 19210604
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Årsberetning 1920. Suicidium. Kladde til Årsberetning endvidere kladde til indberetning til sundhedsstyrelsen vedrørende 4 dødsfald, hvoraf to mandlige havde gjort suicidium en ved overkørsel en ved drukning. To kvinder var døde af kvælning ved overdreven indtagelse af mad

Mpr nr. A088013 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Undvigelser, selvmord. Direktoratet anmoder om indberetning ved flugt eller selvmord, selvbeskadigelse osv. og ønsker at vide om det får konsekvenser for plejepersonale, hvem vedkommende var betroet. I en konkret sag vedrørende nr. 5595 Valentin Eff der er bortgået meddeler man direktoratet, at han efter forældrenes bemyndigelse betragtes som udskrevet. Disse ting skal meldes til direktoratet

Mpr nr. A091056 - - Dato : 19230121
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Liste over udbetalt løn til de ansatte tjenestemænd på hospitalet for perioden fra 1. januar 1922 til 31. december 1922

Mpr nr. A091033 - - Dato : 19230316
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Ejendomsskema med oplysninger til vurdering af ejendomsværdi i forbindelse med beskatning

Mpr nr. A093017 - - Dato : 19231023
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord. I anledning af hr. ovrlægens indbretning af 25. september d.å. til direktøren for statens sindssygehospitaler om patient Anna Marie Holms fald ud af et vindue og påfølgende død skal sundhedsstyrelsen anmode hr. overlægen om at indskærpe bestemmelserne om vinduer aflåsning og at gøre de pågældende opmærksomme på det store ansvar, som de har overfor hospitalet og patienterne med hensyn til at opfylde de instruktioner, der ligger en skrivelse der har været opslået på steder hvor de ansatte kunne læse om bestemmelserne

Mpr nr. A092050 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Obduktion. Hvis statsadvokater i forbindelse med dødsfald eller selvmord blandt patienterne ønsker obduktion skal sådan begærnsning tilsendes overlægen og der skal tages rimelig hensyn til en sådan anmodning

Mpr nr. A119043B - - Dato : 19490902
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Landinspektør Johansen skriver til kommissionen at han vil udregne hartkornsskatten så snart der er indkommet meddelelse fra amtet med approbation af inden reigsministeriet. Iøvrigt anmoder, han om, at hans regning bliver betalt omgående, når den ankommer, idet han som følge af indkvartering af fremmede tropper har været nød til at sætte sig i gæld. På grund af occupationen har der ingen arbejde været