Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge , eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er 57 poster registreret under dette emne
Mpr nr. A117223 - - Dato : 18521128
Forfatter:Selmer, overlæge Baumgarten, Burmeister & Goldschmidt, fuldmægtig Jespersen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Dampapparat. Overlæge Selmer meddeler, at han gennem hr. Jespersen har synsmændenes godkendelse af vandledningernes omlægning. Dette sker til fuldmægtig Goldschmidt, og i forbindelse hermed spørger han om, hvorvidt det ikke ville være passende at oplyse leverandøren Burmeister & Bumgarten om resultatet heraf, uden at tilsende dem det fulde dokument

Mpr nr. A117125 - - Dato : 18529999
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. En fortegnelse over det inventar, som befandt sig på sindssygehospitalet ved Århus på overdragelsesdagen den 1. juli 1852. Undeskrevet af forvalter Bøggild

Mpr nr. A119045A - - Dato : 18540630
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over det på sindssygehospitalet ved Århus værende inventar pr 31. mars 1854

Mpr nr. A120083 - - Dato : 18551019
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse til forvalter Bøggild fra direktionen i anledning af en overskridelse af inventarkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120084 - - Dato : 18551024
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen i anledning af en budgetoverskridelse for inventarkontoen. Der er en regnskabsopstilling over beholdninger og forbrug. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120086 - - Dato : 18551030
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild i anledning af budget-overskridelsen for inventarkontoens vedkommende. Endvidere berøres spørgsmålet om afhændelse af patinternes husflidsarbejder

Mpr nr. A121007 - - Dato : 18570430
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Regnskab. Regnskab for vask i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A009049 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Rekapitulation af inventarets værdi, i alt en værdi af 42 386 rd

Mpr nr. A009010 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Budget 12860-61. Beregning over udgifter ved vaskeriet i finansåret 1860-61

Mpr nr. A012041 - - Dato : 18620225
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter

Mpr nr. A013020 - - Dato : 18630129
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Forespørgsel vedr. tørrestuens indretning fra dåreanstalten i Slesvig

Mpr nr. A014003 - - Dato : 18641014
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Anmodning om plantegning af anstalten til Portugal fra justitsministeriet

Mpr nr. A116103 - - Dato : 18670708
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Kassation. Kontoret anmodes herved om for fremtiden at ville iagttage at fortegnelsen de ved den årlige kassationsforretning. fremstillede inventariesager for uden de sædvanlige rubrikker tillige forsynes med rubrikker som udvise hvor mange af de pågældende genstande, der ialt har været fremstillede til kassation i hvert af de tre foregående år, samt med en rubrik for anmærkninger

Mpr nr. A115178 - - Dato : 18680923
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vaskeri. Forespørgsel vedrørende vridemaskinens størrelse samt bilag over hvor meget tøj, der vaskes i vaskri og hvilken behandling nogle af tingene får

Mpr nr. A116215 - - Dato : 18681124
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandbeholder. Det har vist sig at den store vandbeholder over tre-etages-? er tæret og nær er skyld i en oversvømmelse. Der skal indkaldes til møde om reparation

Mpr nr. A116209 - - Dato : 18690401
Forfatter:Jøns Sinding, fru Christensen Brems Selmer
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Skår. Selmer foretager en undersøgelse af, hvorfor der slås flere fajancestykker itu. Der er praktisk taget ikke stigning under Jøns' afdeling, drimod er der stor stigning hos Brems. Selmer mener ikke, det skyldes, ar hun er et dårligt overopsyn, hun er bedre end fru Sinding og Hr. Christensen. Flasker bruges der mange flere af, men der er ingen udvikling i brokkagen her (Selmers udtryk)

Mpr nr. A116210 - - Dato : 18691130
Forfatter:Andersen, Ove, patient Lunn Walther
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vaskeri. Renovation. Patientflugt. Karret på vaskeriloftet er itu, og Walther ønsker det erstattet med et andet der er afsluttet kontrakt om renovation for 23 rdl. En patient Ove andersen har været på flugt, og man modtager en skrivelse fra Lunn om denne sag. I anledning heraf ønsker man at ændre en ministeriel resolution

Mpr nr. A025014 - - Dato : 18750719
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Dampkedel. Den første dampkedel blev anskaffet i 1860 og blev senere erstattet i 1868, denne kedel er nu slidt op, hvorfor man ansøger justitsministeriet om bevilling til en ny. Denne bliver bevilliget og koster 1926 kr. 73 ø

Mpr nr. A022078 - - Dato : 18770614
Forfatter:Petersen, A W, sergent
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Idet jeg fremsender...Inventarliste udvisende status pr 31 marts d.å. takker jeg hr. bogholder for det arbejde De har forskaffet mig, håbende at De er tilfreds dermed og anbefaler mig fremdeles ved forefaldende lejligheder.æÆrbødigst A. W. Petersen, sergent

Mpr nr. A029003 - - Dato : 18791025
Forfatter:Frich
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Den kedel, der forsyner celleafsnittet i mandsafdelingen med varmt vand til opvarmningen, er tæret igennem. Frich inspicerer den og erklærer, at der skal være en reservekedel klar til den kommende vinter - længere levetid kan ikke påregnes for den gamle fra 1861. Justitsministeriet meddeler tilladelse til at anskaffe en ny kedel for 1200 kr.

Mpr nr. A031010 - - Dato : 18810429
Forfatter:Reck, A B
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Pladsudvidelse. Justitsministeriet skriver efter opfordring fra sundhedskollegiet, at der skal indrettes flere pladser på hospitalet. Man beordrer, at der skal optages forhandlinger med en ingeniør om forbedret ventilation af sovestuerne. Man får et forslag fra A. B. Reck, København, hvortil der dels er skriftlige planer de ls tegninger af et nyt varme og ventilationssystem. I brev af 29. dec. 1884 meddeles prisen pr seng for to fremsatte forslag til tilvejebringelse af flere sengepladser: A.B. Reck ............. 2050 kr. pr seng Direktionen ............1857 kr. pr seng Direktionens forslag er at bygge nye fløje med den traditionelle opvarminig og udluftning. Recks forslag giver 78 nye senge med mindre gulvareal, direktionens 140 med mere gulvareal

Mpr nr. A120085 - - Dato : 18851026
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion i anledning af en formodet budgetoverskridelse for inventarkontoens vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A115012 - - Dato : 18870822
Forfatter:Ålborgnrøndboringskompani
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandmangel. .... Skal jeg.. underrette Dem om et arbejde vi har måttet sætte igang for at skaffe vand. Det har hele sommeren været sparsomt med vandforsyningen, dog vi har allerede længe måttet økonomisere med vandforbruget, noget som dog til en vis grad lader sig gøre om sommeren, da badene i stranden for en væsentlig del træder i stedet for bade i huset. Han skriver endvidere at tre gamle brønde måtte tages i brug, men de løb tørre, derfor satte han sig i forbindelse med Ålborg Brøndboringskomnpani, der i 16 fods dybbe fandt et godt vandførende sandlag

Mpr nr. A036002 - - Dato : 18871028
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand. Vandstanden i bassinerne synker, og tilførslen af vand svigter. Der tilkaldes brøndborer fra Ålborg og der løber udgifter op til 4500 kr. på, som ministeriet anmodes om gennem tillægsbevilling

Mpr nr. A042020 - - Dato : 18920401
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over inventarium ved sindssygeanstalten ved Århus og sammenstilling af den fortegnelse over inventarium ved sindssygeanstalten ved Århus, der fulgte med regnskabet for finansåret 1891-92 og den efter optælling af anstaltens samlede inventarium den 31. marts 1892 udarbejdede mappe 831

Mpr nr. A042004 - - Dato : 18930518
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventarieordningen - Skrivelser fra justitsministeriet, der anmoder anstalten om at lave hovedoptælling af inventaret hvert år

Mpr nr. A047003 - - Dato : 18971130
Forfatter:Jantzen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Køkkenlån. I anledning af anstaltens ærede skrivelse af 25. d.m. har regimentet henvendt sig til Århus Byråd og 2. generalkomandointendantur med forespørgsel, om der fra disse myndigheders side måtte være noget at erindre mod, at regimentet imødekom det fra anstalten fremsatte ønske om indtil videre at måtte afbenytte det for tiden ledige fælleshusholdningskøkken på fodfolkskasernen. Efter nu at have modtaget de nævnte myndigheders svar har regimentet stillet det omtalte køkken til rådighed, idet man dog må tilføje, at regimentet forbeholder sig eventuel godtgørelse for slid på inventaret samt erstatning for eventuelt bortkomne, beskadigede eller ødelagte inventariesager. Jantzen

Mpr nr. A047010 - - Dato : 18971216
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Køkken. "Brev hhv til 8. regiment og byrådet med tak for lån for regimentets fælleskøkken, der har været udlånt til anstalten i anledning af branden

Mpr nr. A047008 - - Dato : 18971224
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Køkkenlån. I anledning af direktionens ærede skrivelse af 16. ds har regimentet pålagt den vedkommende batallion at lade foretage et eftersyn af inventariet til det af sindssygeanstalten nogle dage benyttede fælles husholdningskøkken. Eftersynet har givet det resultat, at inventariet er afleveret i samme stand som ved overgivelsen til lån, så regimentet intet krav har på erstatning

Mpr nr. A048042 - - Dato : 18981199
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter. Beskrivelse til forslag vedrørende sanitære forbedringer m.m. på sindssygeanstalten ved Århus

Mpr nr. A049004 - - Dato : 18991024
Forfatter:og Hartmanns, Grunewig
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Isolering. Tilbud på isolering af damprør med Grunwig og Hartmanns korkskåle

Mpr nr. A096038 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventar m.m. Desuden tilllæg til kontorets forretningsorden

Mpr nr. A048041 - - Dato : 19000421
Forfatter:Jørgensen, kommuneingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter. Bilag vedr. omkostninger bedes fremsendt til kommuneingeniør Jørgensen

Mpr nr. A048040 - - Dato : 19000426
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter. Overslag over indlæggelse af vandklosetter, stemplet i finansudvalget og finansministeriet

Mpr nr. A050014 - - Dato : 19000914
Forfatter:Beyer, cand polyt Dehlholm, cand polyt Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandklosetter. Da cand. polyt Dehlholm fra 1ste oktober d.å. ønsker at fratræde stillingen som konduktør ved anstaltens arbejder, tillader jeg mig som hans efterfølger at anbefale cand. polyt Beyer, som gerne vil have pladsen. Hr Beyer har været mig behjælpelig med udarbejdelsen af palanerne til klosetinstallationen og de nødvendige spildevandsledninger, som nu skulle udføres, hvorfor jeg gerne ønsker ham som konduktør ved arbejdernes udførelse. Oskar Jørgensen, stadsingeniør til direktionen, som anbefaler ordningen vedlagt skriftlig ansøgning fra Beyer

Mpr nr. A052001 - - Dato : 19010704
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Døckersk Filttelt. Beregning af omkostninger ved opstillingen (8240 kr.), beskrivelse af indretningen og pr. normeringen. Bilag vedrørende nedtagningen i 1913. i opstillingsperioden har det været opstillet sommer og vinter se 051-049

Mpr nr. A051049 - - Dato : 19010704
Forfatter:Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Døckersk filttelt, jfr 051-046. Hoslagt undlader jeg ikke efter direktionens anmodning at fremsende overslag over bekostningerne ved anskaffelsen af et Døckersk filttelt til brug ved etableringen af et interimistisk epidemihospital på sindssygeanstalten ved Århus. Teltet har plads til 5 syge, der er desuden et lille køkken, et baderum, et rum for en sygeplejerske samt klosetrum. Skrivelsen indeholder desuden en anvisning på hvad inventar, der er nødvendigt. Fra stadsingeniør Jørgensen til direktionen. Bemærk at der tidligere har været ansøgt om en speciel epidemibygning, som i Middelfart, jfr 050-036 jfr 049-028

Mpr nr. A051035 - - Dato : 19011118
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Spildevand. Fra ejeren til naboejendommen Roligheden er indkommen en klage over det åbne bassin, der modtage vand fra hospitalets klosetter, endvidere klages der over den grøft der fører ned til havet. Det foreslås at spildevandet fører gennem en lukket ledning til havet

Mpr nr. A050024 - - Dato : 19011130
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Man indberetter til ministeriet, at der har været budgetoverskridelse på grund af tørken. Man har ikke haft tilstrækkelig med vand, hvor det blev nødvendigt at søge mere deraf

Mpr nr. A051015 - - Dato : 19019999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Spadseregård. Tegning til afdeling N mands. spadseregård Ingen skriftlige kommentarer

Mpr nr. A052050 - - Dato : 19020104
Forfatter:Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
W C. Reglement for brugen af W C i frostvejr, samt følgebrev fra stadsingeniør Oskar Jørgensen

Mpr nr. A051046 - - Dato : 19020630
Forfatter:Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Epidemitelt. Direktionen tillader sig herved at meddele, at der intet haves at erindre imod, at betonunderlaget til det Døckerske telt, lægges på det sted på anstaltens mark nord for kirkegården, der er angivet på hr. stadsingeniørens vedlagt tilbagefølgende plan. Til stadsingeniør Jørgensen, Århus Døckerske filttelt indsættes ovf. Jeg ved ikke hvad det er, men der har tidligere været tale om teltning for epidemiramte patienter se 051-049 049-028 050-036

Mpr nr. A052023 - - Dato : 19021016
Forfatter:Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Vandet er ikke så rigeligt som før, hvorfor stadsingeniør Oskar Jørgensen tilråder nye boringer. Vedlagt er tegninger om det omtalte projekt, der godkendes af justits- og finansministeriet, men arbejdet udsættes til foråret 1903 med en udgift på 4000 kr.

Mpr nr. A104276 - - Dato : 19031014
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Justitsministeriet godkender de foranstaltninger, som hospitalet har til hensigt at foretage for at undgå truende vandmangel, Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A054013 - - Dato : 19031126
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Der er indledt brøndgravningsarbejder, men desværre må stadsingeniøren meddele, at man ikke kan føre arbejdet til ende på grund af vedvarende regnskyl. Man ansøger derfor fra anstalten til justitsministeriet om, at de allerede forfald udgifter til arbejdet henstår uindløst til arbejdet er færdigt i efteråret

Mpr nr. A055007 - - Dato : 19040910
Forfatter:Helm-Hansen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandboring. Skrivelse fra Helm-Hansen om, at det ham overdragne arbejde er blevet dyrere end beregnet, da han afgav tilbud, hvorfor han anmoder at få en del at tabet dækket, men dette afslås af direktionen

Mpr nr. A057027 - - Dato : 19050106
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand. Vedr. bevillinger til vandboringer

Mpr nr. A059002 - - Dato : 19071107
Forfatter:Marius Knudsen, firma
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Brevveksling med firmaet Marius Knudsen i Odense vedrørende vandforsyning og ny boring

Mpr nr. A061023 - - Dato : 19071127
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Brevet er lagt i forkert kasse - det hører til under 1907 Vandforsyningen har været dårlig især siden der blev indlagt vandklosetter i 1899-1907. Ildebrand i vaskeriet i 1906 viste at man ville have stået fuldstændig magtesløs ved større ildsvåde. Årsagen til den manglende vandforsyning opgives i brevet. Fra anstalten til justitsministeriet

Mpr nr. A065012 - - Dato : 19100919
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand, gas, el. Sundhedsstyrelsen ønsker oplyst, hvor mange man bruger af de forskellige drivmidler og vand, samt om man er i stand til at fremstille inventar til et nyt hospital. Man svarer at dette ikke er muligt da man end ikke er selvforsynende med inventar

Mpr nr. A071030 - - Dato : 19140903
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand. Der er bevilliget 2000 kr. til prøveboring efter vand, men der er tilsyneladende problemer, hvorfor man køber for 16 kr. vand daglig i Århus. Disse udgifter overstiger efterhånden, hvad det ville koste at eftersøge vand

Mpr nr. A071060 - - Dato : 19140918
Forfatter:Knudsen, Marius, boreingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Man får bemyndigelse til at lade udføre et suppleringsanlæg for vandforsyning iflg. vedlagt forslag fra borreingeniør Marius Knudsen, Svejbæklund

Mpr nr. A071009 - - Dato : 19150215
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning, villakvarter. Villaejerne ønsker, at Århus Kommune kræver, at man laver en overenskomst med hospitalet om den vandledning, der er lagt fra pavillonen til SvÅ, hvorefter villaejerne betaler halvdelen af udgifterne ved nedlægningen. Desuden betinger man sig ret til at købe andelen tilbage, hvis det skulle vise sig, at hospitalet har brug for mere vand

Mpr nr. A071063 - - Dato : 19150226
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Dybvandspumpen er gået i stykker, og man kan ikke undvære denne, når der er vandmangel, hvilket der ofte er, hvorfor man anmoder om, at få lov til at anskaffe en ny, da det ikke kan betale sig at reparere den gamle

Mpr nr. A071065 - - Dato : 19150521
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Ved tillægsbevilling får man en ny dybvandspumpe, se 071-063

Mpr nr. A193177 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over de inventargenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25

Mpr nr. A193175 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Fortegnelse over inventargenstande der påregnes anskaffede ved plejeansstalten Råmosegård i finansåret 1924-25