Kasse 006 1856-58

Mpr nr. A006001
Dato : 18561217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient fra St Croix. Ministeriet forespørger om der er mulighed for, at en patient, der i 2 år har hensiddet i Frederikssteds kommunehospital, kan blive optaget på anstalten. Man svarer at der er adgang for undersøtter i det danske monarki, men at patienten muligvis har været for lunge syg til at kunne optages, endvidere ønsker Selmer skema B udfyldt for at kunne vurdere patienten helbredelighed. Såfremt vedkommende er udlænding kan han kun optages på 1ste eller 2den klasse.

 

    006-001

Mpr nr. A006002
Dato : 18561216
Forfatter:Johnsen Nyholm
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke har tid til en nøjagtig revision at de månedlige viktualieregnskaber, der skal indsendes til ministeriet, således, at man bifalder dette dog under forbehold af, at der ikke ydes højere honorar end 100 rdl årligt. Først antages Nyholm, der afgør ved døden i 1857, derefter antages Johnsen, der har dette job indtil 1894, da han fratræder på grund af nervesvækkelse.

 

    006-002

Mpr nr. A006003
Dato : 18561117
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Brandsprøjte. Vejlby sogneforstanderskab har andraget til amtet, at helbredelsesanstalten anskaffer en sprøjte til sognet på anstaltens regning, hvilet bliver oversendt til Herredskontoret i Hasle og herfra sendt til udtalelse på anstalten. Da man allerede råder over tre sprøjter til eget brug, som det er reglementeret, mener amtet ikke det er nødvendigt, at helbredelsesanstalten anskaffer endnu en brandsprøjte.

 

    006-003

Mpr nr. A006004
Dato : 18560922
Emnegruppe: Revision
Tekst: Regulativ, ny anstalt i Østifterne. Ministeriet ønsker i anledning af planerne om ny anstalt i Vordingborg en betænkning fra direktionen i Århus over hvilke regler, der skal være gældende i den nye anstalt samt hvilke ændringer, der vil være nødvendige for helbredsanstalten i Århus. Foruden følgebreve til ministeriet indeholder sagen et udkast til reglement for en anstalt i Østifterne: spisereglement, lønningsreglement og budget samt et overslag over inventariet, desuden et udkast til nyt reglement for helbredsanstalten ved Århus nødvendiggjort af en tilpasning af de til anstaltsreglementer.

 

    006-004

Mpr nr. A006005
Dato : 18560930
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tårn. Man indberetter til ministeriet, at forvalter Bøggild anser det for at være uopsætteligt nødvendigt, at foretagen en reparation af zinktaget over tårnet på hovedbygningen, idet det regner ind flere steder, hvilket fører til at træværket rødner og gipsloftet falder ned. Man anmoder om at måtte tage 120 rdl af kontoen for uforudsete udgifter, hvilket ministeriet approberer.

 

    006-005

Mpr nr. A006006
Dato : 18560915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Kohold. Foranlediget af en indstilling fra direktionen meddeler ministeriet, at det tillades overlægen og forvalteren at holde 1 a 2 køer på asylets jorder og med asylets foder. Dog gælder denne tilladelse kun indtil asylet ved sin udvidelse kunne få brug for vedkommende græsning og foder. Endvidere forudsættes det, at der ikke sker indskrænkninger i asylets hestehold.

 

    006-006

Mpr nr. A006007
Dato : 18560903
Forfatter:Dahl, Godsejer Justitsministeriet Selmer Ingerslev, Cancelliraad
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Direktionen. I anledning af at godsejer Dahl til Moesgaard er blevet udnævnt til etatsraad og departementschef i inrigsministeriet, indstiller direktionen til justitsministeriet, at godsejer, cancelliraad Ingerslev til Marselisborg bliver udnævnt til hans afløser, hvilket denne i brev til Selmer meddeler at han er blevet.

 

    006-007

Mpr nr. A006008
Dato : 18560630
Forfatter:Selmer, overlæge Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Naturforskermøde. Der skal afholdes naturforskermøde fra den 12. til den 18 juli 1856 i Christiania, hvorfor Selmer anmoder om, at han må være fraværende fra asylet i 14 dage fra den 8. juli. Han understreger at reservelæge Blichert er inde i forretningerne og egnet til at lede asylet under overlægens fravær. Ministeriet billiger rejsen.

 

    006-008

Mpr nr. A006009
Dato : 18570420
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskabsantegnelser. Antegnelser til regnskabet for finansåret 1855-56.

 

    006-009

Mpr nr. A006010
Dato : 18560613
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning. årsberetning om den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1855-56.

 

    006-010

Mpr nr. A006011
Dato : 18560524
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1855-56.

 

    006-011

Mpr nr. A006012
Dato : 18570328
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Antegnelser. Ved at tilstille direktionen hoslagte antegnelser til at for den Nørrejydske Helbredelses anstalt for sindssyge aflagte regnskab for finansåret 1855-56, skulde jeg tjenstligt anmode om, at samme behørigt besvarede og berigtigede, inden en tid af 4 uger hertil maa blive tilbagesendte.

 

    006-012

Mpr nr. A006013
Dato : 18570519
Emnegruppe: Revision
Tekst: Decision. Hoslagt Decision på Extract af Antegnelserne til det for den Nørrejydske Helbredsanstalt for Sindssyge aflagte Regnskab for Finansåret 1855-56, undlader jeg ikke tjenstligt at tilstille Direktionen til videre behagelig foranstaltning med tilføjede, at når Berigtigelse, overensstemmende med Decisionen tilvejebringes og i øvrigt vedkommende Udsættelser i det ommeldte Antagelser behørigen Opfyldes, vides intet til Hinder for, at der for det ved det anførte Regnskab aflagte Rigtighed meddelte Quitteres.

 

    006-013

Mpr nr. A006014
Dato : 18560807
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1857-58.

 

    006-014

Mpr nr. A006015
Dato : 18560520
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter her ved Helbredsanstalten i finansåret 1857-58 ville udkræve andre beløb end der ved budgettet for 1856-57 er foreslået og som jeg, uagtet dette budget ikke er approberet, har set mig nødsaget til i nedenstaaende mit forslag, at betragte som antaget i sin helhed.

 

    006-015

Mpr nr. A006016
Dato : 1856
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Motivering til budgettet 1857-58. Anmærkninger til indtægts- og udgiftssiden.

 

    006-016

Mpr nr. A006017
Dato : 18580331
Forfatter:Muhle, L
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tekstiler. Oversigt over tekstiler, der skal bruges i finansåret 1857-58 samt opgørelse over beholdningen undertegnet L. Muhle.

 

    006-017

Mpr nr. A006018
Dato : 1856
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Viktualier. Liste over viktualier, der er på budgettet for 1857-58.

Mpr nr. A006019
Dato : 1856
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kostdage. Beregning over kostdage pr. person på de forskellige bespisningsklasser.

Mpr nr. A006020
Dato : 18560401
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Opgørelse over beholdningerne af brændsel stenkul, brønde, og lys samt tørv.

Mpr nr. A006021
Dato : 1856
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Kort overdigt over afvigelserne og forhøjelserne på budgettet udarbejdet til direktionen.

Mpr nr. A006022
Dato : 1856
Emnegruppe: Revision
Tekst: Regnskab. Oversigt over de forskellige kontis status efter regnskabet 1857-58.

 

    006-018-022

Mpr nr. A006023
Dato : 18560520
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forslaget angaaende adskillige Udgifter der ved Helbredsanstaltens drift i finansåret 1857-58 ville udkræve andre beløb, den der ved budgettet for 1856-56 ere foreslåede .... se 006015.

 

    006-023

Mpr nr. A006024
Dato : 18560606
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. 1856-57. Selv om ministeriet endnu ikke har godkendt det nye budget tillader direktionen sig at gå ud fra, ar man kan godkende udgifter som uforandrede fra forrige finansår, endvidere fremsender man forvalterens forslag til ændringer i forhold til det gamle budget.

 

    006-024

Mpr nr. A006025
Dato : 18560711
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. 1856-57. Ministeriets svar på direktionens indstilling af 06.06.1856 se 006024.

 

    006-025

Mpr nr. A006026
Dato : 18560809
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1856-57. koncept til budget.

 

    006-026

Mpr nr. A006027
Dato : 18570411
Emnegruppe: Revision
Tekst: Næse. Direktionen meddeler kontoret, at man slutter sig til Rigsdagens næse til forvalteren i anledning af en beregningsfejl i bespisningsregnskabet for 1856-57. Man understreger, at en sådan regnefejl ikke burde kunne finde sted efter den vedtagne forretningsorden.

 

    006-027

Mpr nr. A006028
Dato : 18570512
Emnegruppe: Revision
Tekst: Næse. Forvalteren skriver til direktionen i anledning af den næse, man har fået fra rigsdagen i anledning af en indtruffen regnefejl i regnskabet. Forvalteren anfører, at det er en posteringsfejl og beklager. Endvidere tager han stilling til, at der skulle være beregnet udgifter til genstande som asylet ikke har behøvet, samt at priserne på adskillige genstande var sat for højt. se 006-027.

 

    006-028

Mpr nr. A006029
Dato : 18570314
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1856-57. Koncept til budget rettet efter direktionens anvisninger og underskrevet af Borch og Top Bøggild.

 

    006-029

Mpr nr. A006030
Dato : 18560519
Forfatter:Nyholm Ingeslev
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. På foranledning af Ingerslev er budgettet for 1856-57 blevet revideret og der er følgende bemærkninger, brød til 2den klasses patienter er beregnet forkert, underskrevet Nyholm.

 

    006-030

Mpr nr. A006031
Dato : 18560528
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1856-57. Rundskrivelse, der bl.a. handler om indstillingen af budgetforslaget for 1856-57. Selmer udtrykker sin formening om, hvad ministeriet vil acceptere.

 

    006-031

Mpr nr. A006032
Dato : 18580131
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Underskud. Top Bøggild indberetter, at der er underskud i januar 1858 fordi der er sket prisforhøjelser. Patienttallet er større end beregnet på budgettet og endelig er der sket en forhøjelse af lønningerne. Han understreger, et det ikke er på grund af hans embedsførelse, der er underskud.

 

    006-032

Mpr nr. A006033
Dato : 18570604
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udbetaling af statstilskud. Ministeriet meddeler, at man kan hæve penge til anstaltens drift i Århus Amtstue. I alt fire skrivelser af denne art.

 

    006-033

Mpr nr. A006034
Dato : 18560613
Forfatter:Neukirck, distriktslæge
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Distriktslæge Neukirck i Horsens beder sig tilsendt nogle eksemplarer af skema B der skal medsendes ved indlæggelse af patienter.

 

    006-034

Mpr nr. A006035
Dato : 18560519
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Revision. Justitsministeriet udbeder sig tilsendt et beløb af 84 rdl 32 sk til dækning af resten af ekstraudgifter til dækning af forskudte udgifter til lønninger i 1854.

 

    006-035

Mpr nr. A006036
Dato : 18560410
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det er blevet bekendtgjort, at der kan ske tillæg i lønnen for en del funktionærer, hvorfor man andrager om, at forskellige overordnede før løntillæg (der foreligger en liste på et af akterne). Ministeriet ser dog ikke ud til, at være villig til at anerkende nødvendigheden af alle andragende, men Selmer sætter sig tilsyneladende igennem.

 

    006-036

Mpr nr. A006037
Dato : 18560321
Forfatter:Bidstrupgaard, Jensen Selmer
Emnegruppe: Revision
Tekst: Vordingborg. Jensen Bidstrupgaard fremsender et forslag til regulativ for den nye sindssygeanstalt ved Vordingborg, idet han anmoder Selmer om, at komme med kommentarer hertil. Sagen er vedlagt Selmers kommentarer, men ikke selve forslaget til regulativ.

 

    006-037

Mpr nr. A006038
Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: øjensygdom. Der er en smittefarlig øjensygdom i militæret som man ikke ønsker sig vil bredes til civilbefolkningen, hvorfor sundhedskollegiet anmoder alle læger om at indberette, om der indenfor deres praksis er iagttaget denne form for sygdom siden 1852. Selmer svarer, at han ikke har iagttaget Sydomme, der kunne være den omtalte her på stedet.

 

    006-038

Mpr nr. A006039
Dato : 18560402
Forfatter:Bøggild, forvalter Luplau, snedker Volff, murmester
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, Håndværkere. Forvalter Bøggild indstiller til ministeriet at de to faste håndværkere, snedker Luplau og muremester Wolff, indrømmes en lønforhøjelse. Man henviser til, at den forhenværende muremester opsagde sin stilling i 1854 på grund af den lave løn og man henviser til at begge håndværkere er dygtige. Ministeriet mener ikke, at der for tiden er mulighed for af indrømme nogen højere løn, men man anbefaler, at håndværkerne tilbydes kost på anstalten mod betaling af de omkostninger som dette medfører. Snedker Luplau er ansat siden 1853.

 

    006-039

Mpr nr. A006040
Dato : 18560222
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Udkast til beretning om den Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge for 1855. Sendt til sundhedskollegiet. Indeholder en liste med diagnoser for alle mands og kvindepatienter.

 

    006-040

Mpr nr. A006041
Dato : 18560227
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Naboerne ønsker at kunne køre til deres ejendomme ad kratvejen, som på hospitalets grund er forsynet med et låst led. Det lader til, at denne passage tillades dog mod gebyr til vedligeholdelse af vejen.

 

    006-041

Mpr nr. A006042
Dato : 18560124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Physicatet. At sundhedstilstanden her i Anstalten har været godt Aaret 1855, og at intet har forefaldet son kunde fortjene opmærksomhed i Sanitær henseende, undlader jeg ikke herved at meddele Physikatet. Selmer.

 

    006-042

Mpr nr. A006043
Dato : 18560408
Forfatter:Ramsing, Gdr
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Mælkeprodukter. Gdr. Ramsing ønsker klarhed over om han før leverancen af mælkeprodukter til anstalten, hvorfor han sender et brev om allerede nu at få dette at vide, før der er udskrevet licitation. Da man er bange for, at der ikke melder sig andre leverandører føjer man ham så vidt, at der udliciteres mælk før tiden.

 

    006-043

Mpr nr. A006044
Dato : 18560105
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Overlæge Selmer er oprindelig ansat i sin stilling som overlæge den 11. Juni 1852, men dengang blev spørgsmålet om pension udskudt til senere afgørelse. Imidlertid er der for Rigsdagen foreslået en lov hvorefter kun pensionsberettigede embedsmæønd skal have et bestemt gagepålæg, derfor anmoder Selmer nu om, at pensionssagen optages igen. I sagen foreligger kun et brev i kladde fra Selmers hånd, der er ingen svar fra ministeriet.

    006-044