Kasse 009 1858-61

Mpr nr. A009001
Dato : 18590825
Forfatter:Selmer Ministeriet Tjenestemænd Betjente
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Tillægsbevilling. I forrige finansår har anstalten fået bevilliget et løntillæg til tjenestemænd og betjente hvilken efterbevilling man gerne ser gentaget i indeværende finansår. Men Selmer forudser, at der bliver problemer med husholdningen.

 

   

009-001

Mpr nr. A009002
Dato : 18590625
Forfatter:Ellesøe, Christian Olesen forbedringshusfange eller Fønss Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Mentalerklæring. Forbedringshusfangen Christian Olesen Ellesøe eller Fønss har i forbindelse med et tyveri yderligere tilstået et mord, ildspåsættelse og tyveri i Kirkesøby, i den anledning fremsender ministeriet hele sagens akter til Selmer med anmodning om erklæring af ham. Selmer mener, at muligt er selvbebrejdende, som mange sindssyge er, men at det ikke er muligt at afgive en fast erklæring uden at kende manden personligt.

 

    009-002

Mpr nr. A009003
Dato : 18591231
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientantal. På foranledning af finansudvalget forespørger ministeriet om, hvor mange indlagte, der er på anstalten for tiden. Man svarer: 1. klasse, fra Jylland og Østifterne 11 København og hertugdømmerne 9 Udlandet 4 24 2. klasse fra Jylland og Østifterne 12 København og hertugdømmerne 2 12 3. klasse fuldt betalende jyder og folk fra østifterne 37 Jyder på nedsat betaling 56 Frit behandlede i 3 måneder fra København og hertugdømmerne 1 94 --- 132.

 

    009-003

Mpr nr. A009004
Dato : 18590622
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Budget. Der er indsendt budget, men ministeriet har indvendinger på belysningskontoen og brændselskontoen, hvorfor man indsender fornyet budget for disse posters vedkommende.

 

    009-004

Mpr nr. A009005
Dato : 18590819
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal på 130.

 

    009-005

Mpr nr. A009006
Dato : 1859
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient i Helbredsanstalten, beregnet efter bespisningsreglementet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige gjenstande, dog med undtagelse af havesager, som anstalten selv producerer samt hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning.

 

    009-006

Mpr nr. A009007
Dato : 18590611
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Budget 1860-61. Forslag angående forskellige udgifter ved Helbredelsesanstalten for Sindssyges drift i året 1860-61, som ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet er bevilliget.

 

    009-007

Mpr nr. A009008
Dato : 1859
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Budget 1860-61. Beregning over brændselsforbruget i finansåret 1860-61.

 

    009-008

Mpr nr. A009009
Dato : 1859
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Budget 1860-61. Beregning over udgifterne ved belysningen for finansåret 1860-61.

 

    009-009

Mpr nr. A009010
Dato : 1859
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Budget 12860-61. Beregning over udgifter ved vaskeriet i finansåret 1860-61.

 

    009-010

Mpr nr. A009011
Dato : 1859
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Budget 1860-61. Beregning over direkte udgifter til patienternes beskæftigelse og opmuntring for finansåret 1860-61.

 

    009-011

Mpr nr. A009012
Dato : 1859
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Budget 1860-61. Berigning over udgifter til beklædning samt linned og sengeinventar for finansåret 1860-61.

 

    009-012

Mpr nr. A009013
Dato : 1859
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Budget 1860-61. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved bygningerne, som hører til Helbredsanstalten for sindssyge ved Århus i finansåret 1860-61.

 

    009-013

Mpr nr. A009014
Dato : 1859
Emnegruppe: Bygninger Tekst: Budget 1860-61. Beregning over udgifter til renovation og anden rengøring i finansåret 1860-61.

 

    009-014

Mpr nr. A009015
Dato : 1859
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Budget 1860-61. Overslag over udgifter ved vejens og hegns vedligeholdelse for finansåret 1860-61

 

    009-015

Mpr nr. A009016
Dato : 1859
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Budget 1860-61. Overslag over udgifter til haven, finansåret 1860-61.

 

    009-016

Mpr nr. A009017
Dato : 18590812
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Justitsministeriets bemærkninger vedrørende budgettet 1860-61. Kopi af brev signeret Simony.

 

    009-017

Mpr nr. A009018
Dato : 1859
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Budget 1860-61. Beholdning den 31. marts 1861 af adskillige varer m.m. samt værdien af samme.

 

    009-018

Mpr nr. A009019
Dato : 18610414
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Budget 1860-61. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1860-61.

 

    009-019

Mpr nr. A009020
Dato : 18590819
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1860-61.

 

    009-020

Mpr nr. A009021
Dato : 1859
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Motivering samt bilag til budget for finansåret 1860-61.

 

    009-021

Mpr nr. A009022
Dato : 1859
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Sammenstilling mellem bevilgede budgetsummer for 1859-60 og foreslåede for 1860-61.

 

    009-022

Mpr nr. A009023
Dato : 18590822
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Følgeskrivelse til ministeriet vedrørende budgettet skrevet af Selmer. Han beklager, at der har indsneget sig en fejl, hvorved statens tilskud til anstalten er sat for højt. Budgettet stiller sig derfor noget gunstigere end antaget.

 

    009-023

Mpr nr. A009024
Dato : 18600704
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1860-61. Anvisninger til anstalten på forskud af de i det nævnte år bevilgede driftsomkostninger.

 

    009-024

Mpr nr. A009025
Dato : 18590514
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. om Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i finansåret 1858-59. I denne periode har der været 67 mandfolk og 69 fruentimmer tilsammen 139 personer i anstalten.

 

    009-025

Mpr nr. A009026
Dato : 18590524
Forfatter:Lenning
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Revision. Ifølge den approberede Repartition over det Bidrag, der til dækning af lønninger til Personalet i vedkommende revisions-kontoer i indeværende aar bliver at udrede af de stiftelser, hvis Regnskaber indsendes til Revision og Decision i Justitsministeriet, vil af den Nørrejyske helbredelsesanstalt for Sindssyge være at erlægge 189 Rdl. 72 sk., hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet. Lenning.

 

    009-026

Mpr nr. A009027
Dato : 18590611
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter ved Helbredelsesanstaltens Drift, som i året 1860-61 ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet for 1859-60 er bevilligede.

 

    009-027

Mpr nr. A009028
Dato : 1859 05
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i året fra den 1. april 1858 til den 31. marts 1859.

 

    009-028

Mpr nr. A009029
Dato : 18590315
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Forinden videre foretages i anledning af vedlagte hertil indkomne andragende, hvori det Danske Gaskompagnis Hovedbureau fremsætter tilbud om helbredelsesanstaltens forsyning med gas fra Aarhuus gasværk, skulde man tjenestedligst udbede sig Direktionens ytringer ved det Indesluttedes tilbagevendelse behageligen meddelte.

 

    009-029

Mpr nr. A009030
Dato : 18590218
Forfatter:Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning, om den Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i 1858. Beretningen omtaler bl.a. en Fengersk byggeplan, som skal overdrages arkitekt Meldahl, hvilket er formentlig de bygninger, der står færdig i 1862. Planerne er tilsyneladende godkendt i brev af 17 januar 1859.

 

    009-030

Mpr nr. A009031
Dato : 18590411
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. I brev har sundhedskollegiet meddelt at man agter at lade årsberetningen for 1858 trykke i bibliotek for læger, hvilket Selmer samstemmer i, dog beklager han, at man udelader de mere tekniske overvejelser om bygninger m.v. og kun orienterer om de rent lægelige hændelser.

 

    009-031

Mpr nr. A009032
Dato : 18590207
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, til embedsmænd. Efter at kapitalstaksten for 1858 er sat vil der blive betalt løntillæg til statens embedsmænd i henhold til lov af 30. december 1858, hvorfor man ønsker indberettet til ministeriet, hvilke tillæg anstaltens embedsmænd skal have. Vedlagt oversigt og avis om omhandlende emne.

 

    009-032

Mpr nr. A009033
Dato : 18590131
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Physicatet. Indberetning til Physicatet om, at sundhedstilstanden er god og at der i det forløbne år intet har været at indberette som fortjener opmærksomhed.

 

    009-033

Mpr nr. A009034
Dato : 18580909
Forfatter:Meyer, P
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. P. Meyer har haft vejret til at køre på den vej som fører over anstaltens jord og som tilhører anstalten. Denne vej skaber forbindelse mellem kratvejen og landevejen til Grenaa Meyer ønsker vejrettigheder for et tidsrum af 3 år.

 

    009-034

Mpr nr. A009035
Dato : 18580527
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning, over den Nørrejyske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1857-58. Indeholder regnskab over de beløb, der er udbetalt patienter for arbejde ved udskrivning.

 

    009-035

Mpr nr. A009036
Dato : 18580518
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i aaret fra 1. april 1857 til 31. marts 1958.

 

    009-036

Mpr nr. A009037
Dato : 18581208
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Antegnelser til hovedregnskabet for finansåret 1857-58.

 

    009-037

Mpr nr. A009038
Dato : 18590111
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Kvittering for regnskabet med antegnelserne besvaret for finansåret 1857-58.

 

    009-038

Mpr nr. A009039
Dato : 1858
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske helbredsanstalt for sindssyge, beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1859-60.

 

    009-039

Mpr nr. A009040
Dato : 1858
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1959-60, hvilket må være høstudbyttet i 1859.

 

    009-040

Mpr nr. A009041
Dato : 18600331
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualiebeholdning. Opgørelse af hvor meget der er brugt af viktualier og deres værdi fra statusopgørelse i 1860.

 

    009-041

Mpr nr. A009042
Dato : 1860
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualieforbrug. Opgørelse over hvilken former for viktualier der er sparet ved og hvilke der er overforbrugt i finansåret 1859-60.

 

    009-042

Mpr nr. A009043
Dato : 1860
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Opgørelse over hvor mange personer, der er bespist på hospitalet i finansåret 1859-60.

 

    009-043

Mpr nr. A009044
Dato : 18600331
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Opgørelse over hvilke konti og deres beløb, der udgivet i marts 1860.

 

    009-044

Mpr nr. A009045
Dato : 18591001
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Liste over hvilke varer, der skal medtages på licitation og de ønskede mængder.

 

    009-045

Mpr nr. A009046
Dato : 18580523
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1859-60. Liste over hvilke poster, der udræver andre beløb i set nye budget sammenlignet med det gamle.

 

    009-046

Mpr nr. A009047
Dato : 1859
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Varer. Beholdning af brændsel og belysningsvarer i april 1859.

 

    009-047

Mpr nr. A009048
Dato : 18580727
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1859-60. Indstilling til justitsministeriet i anledning af budgettet, kommentarer til de enkelte poster.

 

    009-048

Mpr nr. A009049
Dato : 1858
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Rekapitulation af inventarets værdi, i alt en værdi af 42 386 rd.

 

    009-049

Mpr nr. A009050
Dato : 18580612
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1858-60. Brev til justitsministeriet, hvor man begrunder de dele af budgetforslaget, der kræver andre beløb, den de for forrige år udviste. Under bespisningen regner man med, at priserne er faldende, hvorfor beløbet sættes lavere.

 

    009-050

Mpr nr. A009051
Dato : 1858
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1859-60. Forvalter Bøggilds forslag til forandrede poster på budgettet. Motiveret af forvalteren med egen hånd.

 

    009-051

Mpr nr. A009052
Dato : 18580727
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1859-60. Ministeriets svar på budgetudkastet, man accepterer bespisningskontoens størrelse, men ønsker ikke at forhøje tildelingen af brændsel. På belysningen sker der heller ingen forhøjelse. Man ønsker ikke snedkerlønningen bestredet over vedligeholdelseskontoen for bygninger, men vil gerne have nyt zinktag på de forskellige bygninger.

 

    009-052

Mpr nr. A009053
Dato : 1858
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1859-60. Motivering og bilag.

 

    009-053

Mpr nr. A009054
Dato : 18590323
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Gage. Ministeriet meddeler, at budgettet er accepteret men man ønsker ikke at forhøje forvalterens og overlægens gage, idet rigsdagen ikke har villet godkende denne udgift.

 

    009-054

Mpr nr. A009055
Dato : 18590418
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorhold. Ministeriet har ifølge beslutningen i rigsdagen ikke kunnet anerkende en forhøjet af kontorholdbudgettet på 100 rdl. hvilket man fra anstalten gør indvendinger imod, idet som man anfører, de anslåede beløb kun er di faktiske udgifter i forbindelse med kontorholdet.

 

    009-055

Mpr nr. A009056
Dato : 18590506
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorhold. Ministeriet har i brev meddelt, at man efter vedtagelse i rigsdagen ikke kan godkende udgifterne på budgettet for 1859-60 til kontorhold, hvilket anstalten har gjort indsigelse imod, ministeriet finder dog ikke anledning til at ændre sin beslutning.

 

    009-056

Mpr nr. A009057
Dato : 18590608
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Kassebeholdning. Anvisninger. Anvisninger på statstilskud for finansåret 1859-60.

 

    009-057

Mpr nr. A009058
Dato : 18580514
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Regnskab. Ifølge den approberede Repartition over det bidrag, der til dækning af forskudsvis af statskassen udredte lønningsudgifter i året 1857 bliver at udrede af stiftelser, for hvilke regnskaber ere indsendte til revision og decision under justitsministeriet vil af den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge være at erlægge 120 rdl.16sk, hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet.

 

    009-058

Mpr nr. A009059
Dato : 18580325
Forfatter:Schøtt, M I, kammerråd Demant, orgelbygger, Odense
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Orgel. Kammerråd M. I. Schøtt til Søholm skænker anstalten et orgel. Der anbringes en indskrift med teksten: Justitsraad M. I. Schøtt til Søholm skjænkede i 1859 dette orgel til det jydske Asyl i Erkjendelse af, at private Kræfter gjøre vel i at understøtte den offentlige Humanitets Bestræbelser. Orglet er restaureret af orgelbygger Demant, Odense.

 

    009-059

Mpr nr. A009060
Dato : 18580327
Forfatter:Ramsing, proprietær
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Mælkeprodukter. Proprietær Ramsing forespørger, om han fortsat kan få leverancen af mælk og fløde.

 

    009-060

Mpr nr. A009061
Dato : 18580322
Forfatter:Filtenborg, urmager Kyhn, H
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Uhrmager. Ved at have bragt i erfaring, at den tidligere uhrmager, som har besørget pasningen af taarnuhret i Helbredelsesanstalten ved Århus er bortrejst, antager jeg at en anden urhmager må ansættes i hans sted, i hvilken anledning jeg tillader mig at henvende disse linier til Deres Velbaarenhed, for at anbefale en mand, der saavidt jeg ved er en duelig uhrmager, der saavel kunne rengjøre uhret, hvilket vist er fornødent, som også passe det ved optræning og regulering, hvilket jeg antager Her uhrmager Filtenborg vil kunne udføre til alles tilfredshed. Da det interesserer mig meget, at dette arbejde bliver udført godt og omhyggeligt har jeg derfor troet det rettest at angive en urhmager om hvem jeg har nogen kundskab til hvad dueligheden angaar, maa henstille dette kun til deres Velbårenhed nærmere overvejelse. H. Kyhn.

 

    009-061

Mpr nr. A009062
Dato : 18580311
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Randers fattigkommission anmoder om, at få tilsendt skemaer til lægeerklæringer for personer, der ønskes optaget i anstalten.

 

    009-062

Mpr nr. A009063
Dato : 18580206
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Oversigt over se respektive contis status i anstaltens regnskab for januar kvartal 1858 i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december forrige år.

 

    009-063

Mpr nr. A009064
Dato : 18580406
Emnegruppe: Revision
Tekst: Underbalance. Der er underbalance på regnskabet formentlig på 3200 Rd, hvilket man meddeler ministeriet. Ministeriet ønsker sig gjort bekendt med status ved udgangen af finansåret 1957-58.

 

    009-064

Mpr nr. A009065
Dato : 18580417
Emnegruppe: Revision
Tekst: Underbalance. Ministeriet tilbagesender en oversigt over Helbredsanstaltens status pr. overgangen mellem finansåret 1857-58.

 

    009-065

Mpr nr. A009066
Dato : 18580505
Emnegruppe: Revision
Tekst: Underbalance. Rundskrivelse til direktionen om en underbalance på regnskabet af 1407 rd og 6 s. samt en kontooversigt udarbejdet af forvalteren om status på de forskellige konti i marts 1858.

 

    009-066

Mpr nr. A009067
Dato : 18580514
Emnegruppe: Revision
Tekst: Underbalance. Skrivelse til ministeriet, hvor man ansøger om, at få en underbalance på regnskabet dækket af staten.

 

    009-067

Mpr nr. A009068
Dato : 18580527
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Revision
Tekst: Underbalance. Indberetning fra forvalter Bøggild af januar 1858 om, at der er en underbalance på regnskabet på 3200 Rd.

 

    009-068

Mpr nr. A009069
Dato : 18580229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1857. Udkast i Selmers håndskrift til beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge 1857.

 

    009-069

Mpr nr. A009070
Dato : 18580211
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I henhold til lov af 29. december 1857 skal ministeriet have indberettet lønninger og tillægskrav fra anstaltens ansatte embeds- og bestillingsmænd, hvorover der er vedføjet en liste.

    009-070