Kasse 025 1875

Løs blad uden Mpr. nr. 000

Mpr nr. A025001
Dato : 1875
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: bibliotek litteraturliste med medicinsk litteratur.

Mpr nr. A025002
Dato : 18751122
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Deltagelse i udstilling om sundhedspleje. Skrivelse fra justitsministeriet, der pålægger hospitalet at yde af hjælp til komiteen for dansk deltagelse i den internationale kongres og udstilling som sundhedspleje og redningsvæsen i Brussel 1876. Følgebrev fra Selmer, hvor han skriver, at han bl.a. sender den Købckske plan over hospitalet. Brev fra komiteen, der har ledsaget en medalje og at diplom som kvittering for deltagelse i udstillingen.

   

025-001 og 002

Mpr nr. A025003
Dato : 1875
Forfatter: Jensen, Marie, ansøger Bergenhagen, Jensine, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af overopsynsdame ved de kvindelige patienter. Der er to st ansøgninger nummeret fra 1 og opefter, grunden til at der er dobbelt nummering kan jeg umidlbart ikke se. Der er to fotografier vedlagt ansøgningerne, et er Marie Jensen, der ikke fik stillingen og et af Jensine Bergenhagen, der fik stillingen. Stillingen er opslået til den 1. maj 1876 og annonceres 3 gange med passende mellemrum i Berlinske Tidende og Aarhus Stiftstidende

 

025-003-1
025-003-2
025-003-3
025-003-4

 

025-003

Mpr nr. A025004
Dato : 18751015
Forfatter: Jensen, professor Vordingborg Selmer
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Kolonisation af sindssyge. Det kongelige sundhedscollegium skriver, at man gerne vil have Selmers kommentar til det medfølgende forslag til kolonisation af sindssyge i forbindelse med hospitalerne. Forslaget er fremsat af professor Jensen Vordingborg. Jeg kan kun delvis læse Selmers svar, men det ser ud til at han går ind for tanken.

Mpr nr. A025005
Dato : 18751101
Forfatter: Hermansen, Jacob Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Opførelse af skur på nabo ejendommen. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten har lagt grundsten til et halvtagsskur 1/2 alen fra skellet til anstalten. Forvalter Jacobsen har sagt til ham, at han ikke måtte bygge så tæt på, men nu ansøger han direktionen om tilladelse til at gøre byggeriet færdigt. Han har allerede haft sognefogeden og hegnssynsmanden til at se på sagen og de har ingen indvendinger. Direktionen giver tilladelse, blot der ingen vinduer eller åbninger er ud mod anstaltens ejendom.

Mpr nr. A025006
Dato : 18751123
Forfatter: Bøggild, Top, død
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Enkepension. Top Bøggild er afgået ved døden den 2. oktober 1875, nu ansøger anstalten om enkepension til hans hustru, og der bevilliges 250 kr. pr år. Endvidere er der papirer vedrørende skiftet, da enken er død i 1903, hun blev 86 år gammel.

   

025-004 til 006

Mpr nr. A025007
Dato : 18751016
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin: Selmer skriver til stiftsamtet efter medicinaltaksten, men amtet har ingen modtaget. Derefter rettes henvendelse til physicatet, der heller ikke er i besiddelse af et eksemplar, men derimod henviser til sundhedskollegiet.

Mpr nr. A025008
Dato : 18751007
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. At justitsministeriet i anledning af hr. professorens i behagelig skrivelse af 5. d m. derom fremsatte begæring, hermed meddeler der tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 6, d.m. at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning 15. 10 melder Selmer sin tilbagekomst.

Mpr nr. A025009
Dato : 18750821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin, St Hans. Københavns magistrat diskuterer, hvorledes medicinanskaffelsen til St Hans Hospital kan foregå på bedste og billigste måde, derfor anmoder de Selmer og at forklare, hvorledes den Jyske anstalt klarer dette problem.

   

025-007 til 009

Mpr nr. A025010
Dato : 18750821
Forfatter:Helweg, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Jeg undlader ikke hermed at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med etchir* Helweg, efter modtaget underretning fra hospitalets overlæger, er valgt til at være kandidat ved Aarhus Sindssygehospital fra den 1. september fra den 1. september at regne.

Mpr nr. A025011
Dato : 18750811
Forfatter:Hallager, Fr Hartvigsen, Harald Rudolph
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Antagelse af en fast kandidat. Efter opfordring fra ministeriet har man oprettet en ekstra kandidatstilling ved hospitalet, men denne er endnu ikke besat. Ministeriet meddeler, at man i fremtiden ved lægeansættelser vil lægge vægt på om kandidaten har gjort tjeneste på et sindssygehospital. Der melder sig to ansøgere, Fr. Hallager, der har bestået lægeeksamen i januar 1875, og Harald Rudolph Hartvigsen, der har bestået eksamen i 1874. (Hallager er formentlig den senere overlæge ved hospitalet).

   

025-010 og 011

Mpr nr. A025012
Dato : 18750820
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1876 til 31. marts 1877. Beregnet efter et patientantal af 400. Fortegnelse over bestillingsmænd og betjente 1876-77. Brev om præstens betaling og årlig indkomst. Brev om løntillæg fra justitsministeriet Regnskab

 

025-012-1
025-012-2
025-012-3

025-012

Mpr nr. A025013
Dato : 18750717
Forfatter:Selmer Linde
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Da jeg agter i familieanliggende at foretage en rejse til Fyn og Sjælland. er jeg så fri at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 8 dage fra den 21. ds. Selmer At justitsministeriet i anledning af hr. professorens andragende af 17. d.m. herved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse på otte dage fra den 21. d.m. at regne til Fyn og hertil staden, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning. Linde.

Mpr nr. A025014
Dato : 18750719
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Dampkedel. Den første dampkedel blev anskaffet i 1860 og blev senere erstattet i 1868, denne kedel er nu slidt op, hvorfor man ansøger justitsministeriet om bevilling til en ny. Denne bliver bevilliget og koster 1926 kr. 73 ø

   

025-013 og 014

Mpr nr. A025015
Dato : 18751223
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hovedregnskab over indtægter udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1874 til 31. marts 1875

 

025-015-1
025-015-2

025-015

Mpr nr. A025016
Dato : 18760727
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Antegnelser og revision af regnskabet for 1875 dertil godkendelse af tillægsbevillinger for overskridelser af budgettet.

 

025-016-1
025-016-2

025-016

Mpr nr. A025017
Dato : 18750604
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Fra justitsministeriet rettes henvendelse til anstalten om, hvorvidt man kan optage en islandsk patient, der er vanvittig. Man har ingen anstalt på Island, og man har ikke kunnet optage patienten på St Hans hospital på grund af pladsmangel, idet det kan påregnes at opholdet vil være af længere varighed, fordi sygdommen er kronisk. Så vidt jeg kan se svarer Selmer, at der ikke er plads for tiden.

Mpr nr. A025018
Dato : 18750424
Forfatter:Elbo Selmer Henriksen, Oline
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Mentalundersøgelse. Fra Elbo m.fl. herreders kontor indløber der en forespørgsel om Oline Henriksen. Hun er dømt ved overrenten i Viborg. Der forespørges om, der kan skrives en mentalerklæring på grundlag af sagens akter, eller om det er nødvendigt, at sende hende til observation på anstalten. Selmer svarer ved at citere flere gode mænds indtryk af hende: de siger hun ikke er rigtig klog, men han kan ikke optage hende på anstalten da der ikke er plads.

Mpr nr. A025019
Dato : 18750421
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Blanketter med patientarbejder, der er sendt til produktudstillingen i Viborg i 1875.

   

025-017 til 019

Mpr nr. A025020
Dato : 18750416
Forfatter:Jacobsen, Chr, cand med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. At cand. med Chr Jacobsen efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. maj førstkommende at regne, undlader jeg ikke hermed tjenestilig at meddele herr professoren til behagelig efterretning.

Mpr nr. A025021
Dato : 18750407
Forfatter:Løjke, N C, snedker
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Snedkeransættelse. Snedker N C Løjke, Sørup pr Maribo Lolland ansøger om den ledigblevne plads som snedker på anstalten, han er gift og har 2 børn et på 13 og et på 4 år. Han er 42 år gammel. Han får stillingen og ansøger i 1898 om nedsættelse af arbejdstiden fra 7 aften til 6 aften, men får afslag. vedlagt en ansøgning om pension dateret den 23. november 1899

   

025-020 og 021

Mpr nr. A025022
Dato : 18750624
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Sløjfning af grave på Vejlby kirkegård. Kirkeværgerne skriver, at man normalt sløjfer grave efter 20 år, hvis ikke de pårørende ønsker graven bevaret. De patienter fra anstalten, der er begravet på kirkegården mellem 1852 og 1857 får nu deres grave sløjfet med mindre der foreligger indvendinger. Anstalten sætter en annonce i Berlingske Tidende, hvor der averteres efter pårørende til de pågældende som der er en liste over vedlagt sagen. Der er 34 grave.

Mpr nr. A025023
Dato : 18750309
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Til sundhedskollegiet, så vidt jeg kan se skriver Selmer om beretningerne og deres trykning. Brevet går* sandsynligvis ud på, at han har vanskeligt ved at fortsætte med at sende trykte årsberetninger

   

025-022 og 023

Mpr nr. A025024
Dato : 18750218
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Justitsministeriet skriver, at folketinget har nedsat et udvalg, der skal undersøge oprettelsen af endnu en anstalt i Viborg, som skal tjent til aflastning for Århus. Dertil ønskes oplyst de for hver klasse gældende hjemsted* henholdsvis København, købstæderne og landet, dels hvor mange personer, der er begæret optagne i 1874 og endelig hvor mange der er blevet afvist på grund af pladsmangel. 1. klasse fra København og udlandet ................3 mænd 2 kv. fra købstæderne ..........................6 - 4 - fra landet ...............................2 - 5 - 2. klasse fra udlandet ..............................2 fra købstæderne...........................10 - 12 - fra landet ...............................11 - 9 - 3. klasse fra købstæderne ..........................42 - 51 - fra landet ..............................129 - 124 -

Mpr nr. A025025
Dato : 18750123
Forfatter:Weis, justitsråd physicus dr
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Idet jeg herved tilstiller physikatet den befalded sygeliste for sindssygeanstalten for året 1874, har jeg for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet Til justitsråd physicus Dr. Weis, Århus

   

025-024 og 025

Mpr nr. A025026
Dato : 18750205
Forfatter: Jacobsen, Søren Hagen, forvalter og kasserer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Stilling som forvalter og kasserer. 52 ansøgninger, ansat bliver Søren Hagen Jacobsen, der har arbejdet i Vridsløselille Forbedringshus som bogholder. Han erlægger 6000 kr. i kaution ved ansættelsen, og disse penge bliver tilbagegivet ved hans fratrædelse i 1902, som det fremgår af en brevveksling med justitsministeriet og revisionsdepartementet

 

025-026-1
025-026-2
025-026-3
025-026-4
025-026-5

025-026