Kasse 029 1879

Mpr nr. A029001
Dato : 18790517
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Kontrakten med Århus Gasværk er udløben og man undersøger, om det kan betale sig at opstille et petroleumsgasværk ved hospitalet. Man sætter sig i kontakt med forskellige institutioner, Vridsløselille stats-fængsel og sct. Hans Hospital, for at få rede på økonomien. Enden bliver, at man forhandler en ny kontrakt med Århus Gasværk, som skal løbe over 10 år, til forskel fra den gamle kontrakt, der løb i 20 år.

   

029-001

Mpr nr. A029002
Dato : 18791130
Billede 001-005
Forfatter:Gædeken Selmer appotek, Frederiksbjerg
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Det nye Frederiksbjerg Apotek anmoder om at komme til at levere medicin til hospitalet på lige fod med de to ældre apoteker i byen. Hertil svarer direktionen, at man er villige til at lade apoteket levere, men under de samme betingelser, som gælder for de to andre. Det vil sig, når at der giver 5% rabat ved et årligt køb på under 1600 kr., når beløbet overstiger dette 10% rabat. Denne ordning har så vidt jeg kan se været gældende fra 1869. Selmer må være død i året 1879, for der er et brev fra Gædeken, hvor hans begravelse omtales samtidig med, at der spørges om medicinpriser i Århus.

Mpr nr. A029003
Dato : 18791025
Billede 006-012
Forfatter:Frich
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Den kedel, der forsyner celleafsnittet i mandsafdelingen med varmt vand til opvarmningen, er tæret igennem. Frich inspicerer den og erklærer, at der skal være en reservekedel klar til den kommende vinter - længere levetid kan ikke påregnes for den gamle fra 1861. Justitsministeriet meddeler tilladelse til at anskaffe en ny kedel for 1200 kr.

Mpr nr. A029004
Dato : 18791028  
Billede 013
Forfatter:Krarup, V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler at cand. med. et chir. V. Krarup er udnævnt til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. november.

Mpr nr. A029005
Dato : 18790825
Billede 014-015
Forfatter:Helweg, J, reservelæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Reservelæge J. Helweg anmoder om orlov for september måned 1879, hvilket direktionen bevilliger.

   

029-002 til 005

Mpr nr. A029006
Dato : 1879
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter 1880-81.

 

029-006-1
029-006-2
029-006-3
029-006-4

029-006

Mpr nr. A029007
Dato : 18790705
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Efter indstilling fra Fyns stifts physikat har sundhedskollegiet taget under overvejelse, om der skal oprettes en sindssygeanstalt fra Fyns Stift. Iden anledning spørger Fyns stifts Physikat hvor mange indlagte, der er fra stiftet og hvilke klasser de fordeler sig på. 1. kl.....1 mand 1 kvinde 2. kl.....0 1 3. kl.....1 0 Men det bemærkes at anstalten i længere årrække har afvist alle ikke jyske patienter, som søgtes optaget på 3.kl

Mpr nr. A029008
Dato : 18790630
Forfatter:Jensen, Marie
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Herved underrettes De om at der ifølge justitsministeriets approbation på anstaltens budget af 24 ds. er bevilget Dem en årlig understøttelse fra anstalten af 350 kr. fra 1. april 1880 at regne. Til frøken Marie Jensen, adr Hr. Sndekermester Olsen Frederiks Alle, Århus.

 

 

029-007 og 008

 

Mpr nr. A029009
Dato : 18790630
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Revision. Direktionen tillader sig hermed ærbødigst at tilstille det høje ministerium beretning om sindssygeanstalten for finansåret 1878-79 og regnskab med bilag samt regnskabsoversigt for samme år.

   

029-009

 

Mpr nr. A029010

Mpr nr. A029011
Dato : 18790510
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.  

Mpr nr. A029012
Dato : 18790224
Forfatter:Friis, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler, at cand. med. et chir. Friis er ansat som kandidat fra den 1. marts.

Mpr nr. A029011
Dato : 18790510
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. En plads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver fra den 1. juni d.å. Ansættelsen sker på 1/2 år og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 24. maj til direktionen for sindssygeanstalten. Sendes til: Hospitalet Tidende, Ugeskrift for Læger, Berl. Tidende, samt til Frederiks hospitals kontor for kommunehospitalets kontor med anmodning om at blive ophængt blandt bekendtgørelser for hospitalets læger.

Mpr nr. A029014
Dato : 18790206
Forfatter:Gædeken
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter alm. Da der foreligger flere andragender om mandlige, i Nørrejylland hjemmehørende, sindssyges optagelse i den herværende anstalt, skulde direktionen, efter at der ved en jysk pt.'s død er bleven en plads ledig, herved i henhold til regulativets s 21 tjenstlig forespørge, om sindssygeanstalten ved Århus i den nærmeste fremtid måtte ønske at belægge den ledig blevne plads. Gædeken. Man svarer, at der ingen kandidater er til den ledige plads.

   

029-010 til 014

 

Mpr nr. A029015
Dato : 18790412
Forfatter:Jensen, M Møller, Louise, husholderske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Ansøgning. Frk. M. Jensen tager sin afsked, fordi hun ikke længere er stærk nok til arbejdet hun er 53 år, og man indstiller hende til under støttelse, får i første omgang afslag, men senere går sagen igennem for ved hendes død udbetales der understøttelse (1908). Der ansættes en ny husholderske, Louise Møller, 34 år.  

 

029-015-1
029-015-2
029-015-3

029-015

 

Mpr nr. A029016
Dato : 1879
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1878 til 31. marts 1879. Dertil delregnskaber og regnskabsoversigt

 

029-016-1
029-016-2
029-016-3
029-016-4
029-016-5
029-016-6

029-016

 

Mpr nr. A029017
Dato: 1. april 1878

tekst: Overslag over Indtægter og Udgifter ved den nørrejydske Sindssygenstalt i Finansaaret fra 1. April 1878 til 31. Marts 1879 beregnet efter et Patientantal af 400

 

   

029-017