Kasse 030 1880

Mpr nr. A030001
Dato : 18800424
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Ansættelse. Hr. løjtnant Jensen meddeles, at han er ansat som assistent ved anstaltens kontor, og at han indtil videre skal rette sig efter bogholderens anvisninger, idet der senere vil blive forelagt en instruks.

Mpr nr. A030002
Dato : 18800424
Forfatter:Jørgensen, barber og badebetjent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Da barber og badebetjent Jørgensen på grund af giftermål udgår af bespisningen på anstalten den 30. ds. har direktionen indrømmet at der fra 1. maj udbetales ham det beløb, som en 3. kl. kostration ved anstaltens budgetoverslag ansættes til. Dette meddeles herved kontoret til efterretning

Mpr nr. A030003
Dato : 18801210
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter alm. Direktionen for sindssygeanstalten i Viborg meddeler, at der er en plads ledig for en kvindelig pt.

Mpr nr. A030004
Dato : 18801109
Forfatter:Andersdatter, Maren
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Viborganstalten forespørger om, der er en kvindelig pt der ønskes optaget. Man sender Maren Andersdatter af Grundfør. Patienter personligt.

   

030-001 til 004.htm

 

Mpr nr. A030005
Dato : 18801026
Forfatter:Dethlefsen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Inspektionen fra Frederiks hospital meddeler at cand. med et chir. Dethlefsen er udnævnt til kandidat ved anstalten.  

Mpr nr. A030006
Dato : 18801026
Forfatter:Nielsen, Elisabeth Kathrine Christensen, Kirstine Marie Bergenhagen, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige pt. forhold. Der er blevet to pladser ledige for kvindelige pat. i Viborg, så man oversender Elisabeth Katrine Nielsen (nr. 2800) og Kirstine Marie Christensen af Kleistrup (nr. 2897) ledsaget af overopsynsdame frk. Bergenhagen.

Mpr nr. A030007
Dato : 18800908
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Overlæge Holm ansøger justitsministeriet om tilladelse til at være fraværende fra anstalten i ca. 8 dage for at foretage en rejse til København. Hvortil han får ministeriets samtykke.

   

030-005 til 007

 

Mpr nr. A030008
Dato : 18800825
Forfatter:Corvinus, oldfrue
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Anvisninger fra ministeriet, ingen overslag vedlagt. Derimod to skrivelser, hvoraf det fremgår, at oldfrue Corvinus, der har været ansat siden 1852 går af 65 år gammel. Man ansøger om understøttelse, og der bevilliges 700 kr. årligt.

Mpr nr. A030009
Dato : 18800731
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig fra den 1. september. Den besættes på et halvt år og lønnen med 300 kr. halvåret og fri station. Ansøgninger til pladsen indsendes i løbet af 3 uger til anstaltens direktion. Holm.

Mpr nr. A030010
Dato : 18800715
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rådgivning af arkitekt. Justitsministeriet skriver, at der bliver flere og flere sindssyge, hvilket gør det nødvendigt at udvide de eksisterende anstalter samt at bygge nye. Ministeriet har anmodet arkitekt Vilhelm Petersen om at udarbejde projekter og overlægen anmodes om at bistå arkitekten med rådgivning.

   

030-008 til 010

 

Mpr nr. A030011
Dato : 18801101
Forfatter:Hallesen, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Oldfrueplads. Stillingen bliver besat med frk. Hallesen, der fratræder på grund af sygdom den 31. 10. 1894.

 

030-011-1
030-011-2

030-011

 

Mpr nr. A030012
Dato : 18800630
Forfatter:Hertz, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Inspektionen skal hermed tjenstlig meddele herr overlægen til behagelig efterretning, at cand. med et chir Hertz er udnævnt til at indtræde i den ved Nørrejyske sindssygeanstalt den 1. juli d.å. vacant blivende kandidatplads.  

Mpr nr. A030013
Dato : 18810802
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Revisionsparpirer og beretning for 1879-80

Mpr nr. A030014

   

030-012 til 014

 

Mpr nr. A030015
Dato : 18800624
Forfatter:Jensen, Ane Christine, vask
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedr. personale. Fra Frederiksberg sogns fattigvæsen anmoder man om oplysninger om Ane Christine Jensen, der angives at have arbejdet på anstaltens vaskeri i 1853. Forespørgslen foretages p,g.a. snedker Niels Fritz Jensens ansøgning om bistand, han er søn af ovf. omtalte.

Mpr nr. A030016
Dato : 18800610
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner Johansen, Søren, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Portner. Rasmus Sørensen fratræder sin stilling som portner og har købt sig en lille landejendom, i stedet ansætter man tømrer Søren Johansen fra Århus. I 1894 har han svær gigt og anmoder om, at anstalten betaler en badekur for ham i Århus, men dette afslås. I 1906 får han sin afsked med pension, 573.00 kr. årlig, i 1916 tildeles hans enke en pension på 155.04 årlig

   

030-015 til 016

 

Mpr nr. A030017
Dato : 18800505
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni. Pladsen besættes for et halvt år og lønnen er 300 kr. for halvåret og fri station.

Mpr nr. A030018
Dato : 18800330
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Ifølge kgl. anordning af 1879 skal alle embedsboliger med vedligeholdelsespligt forsynes med beskrivelser og tegninger, skriver justitsministeriet. Anstalten svarer, at der ikke findes boliger med vedligeholdelsespligt idet alle boliger vedligeholdes af anstaltens egne håndværkere eller patienter. Større reparationer foretages sammen med de i øvrigt forefaldende reparationer.

Mpr nr. A030019
Dato : 1880
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning for 1879

 

 

030-017 til 019

 

Mpr nr. A030020
Dato : 18800310
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Sundhedskollegiet. Spørgsmål vedr. indl af skutte tilfælde, hvor der er suicidalfare. Kollegiet har hørt, at der kan* gå flere uger inden akutte tilfælde optages på anstalterne, og at der kan være tale om både selvmordstruede og alment farlige patienter, Holm svarer, at man kan ekspedere en ansøgning på få dage, blot postgangen er regelmæssig. Man bestræber sig på at indlægge de tilfælde, der har størst chance for helbredelse, nemlig dem, der ikke har varet så længe. De andre tilfælde optager man nødigt, da del vil tage pladsen op i længere tid. En anden hæmsko er betalingen for patienterne. I de fleste tilfælde skal man have en ordning på betalingen, men i det tilfælde, hvor den der ønsker en patient indlagt, anses for vederhæftig kan indlæggelsen ekspederes hurtigt. I anstaltens nuværende situation er indlæggelse meget vanskelig, fordi anstalten er overbelagt, og der er ikke megen afgang. Derfor har man en ekspektantliste, hvor patienterne optages i den orden de optræder på listen. Dette kan vare længe. Man slås med det problem, dat der er vanskeligt at få reelle oplysninger, fordi alle ansøgere er opsatte på at få deres egne tilfælde indlagt. I øvrigt beder anstalten om at blive gjort bekendt med de enkelte tilfælde, der klages over, for at kunne besvare anklagerne

Mpr nr. A030021A
Dato : 18800225
Forfatter:Duus, Th, organist Gædeken, organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Organist Th. Duus søger om at få sin løn på 120 kr. sat op. Han har overtaget organiststillingen efter Gædeken i 1867 og har, siden haft den samme løn. Han klager over, at han skal gå den halve mil fra Århus til anstalten, nu da alderen trykker ham. Desuden indfører han, at hans indtægter er små.

 

 

030-020 til 021

 

Mpr nr. A030022
Dato : 18800312
Forfatter:Selmer, etatsråd Bojesen, Johanne Selmer, Sophie Frk. Selmer, reservelæge Selmer, løjtnant
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Idet direktionen herved kvitterer for modtagelsen af den af etatsråd Selmer efterladte og af hans børn i følge den afdødes ønske til sindssygehospitalet skænkede psykiatriske bogsamling, skal den hertil føje sin varmeste tak for den værdifulde gave, idet den tillige udtaler, at det skal være en kær pligt at opfylde giverens ønske om at bevare bogsamlingen som en helhed til minde om den levende interesse, hvormed anstaltens afdøde overlæge altid omfattede det hospital. hvis grundlægger og mangeårige styrer han selv havde været. Til Fru Johanne Bojesen, Frk. Sophie Selmer, Hr. reservelæge Selmer, Hr. løjtnant Selmer

Mpr nr. A030023
Dato : 18800225
Forfatter:Hamburger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles herved hr. overlægen, at kandidat Hamburger er udnævnt til kandidat på Nørrejyske sindssygehospital fra 1. marts til 30. juni d.å.

Mpr nr. A030024
Dato : 18800306
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads for en lægekandidat her ved anstalten på 6 måneder ønskes besat fra 1. april førstkommende. Lønningen er 300 kr. for halvåret og fri station. Ansøgninger stilede til direktionen for anstalten modtages i 14 dage fra dato Holm.

   

030-022 til 024

 

Mpr nr. A030025
Dato : 18800124
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat.En kandidatplads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. marts d.å. Den besættes på et halvt år, og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes til direktionen i løbet af 3 uger fra dato. Holm.

Mpr nr. A030026
Dato : 18800110
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt igennem udenrigsministeriet fra den herværende franske gesandtskab modtagne eksemplar af "rapport ge'ne'ral sur le service des alie'nesen 1874 skulde man tjenstligt tilstille den ærede direktion.

Mpr nr. A030027B
Dato : 18800203
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Patienttal. Folketællingsliste. Mappe 859  

   

030-025 til 027