Kasse 031 1881

Mpr nr. A031001
Dato : 18811104
Billede 001-005
Forfatter:Colding, Maren Kathrine af Ålborg Velinder, Sofie Ludovika Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. To pladser for kvindelige patienter er bleven ledige i Viborg, de belægges med Maren Kathrine Colding af Ålborg og Sofie Lovika Velinder og overføres under ledsagelse af overopsynsdame frk. Barfod.

Mpr nr. A031002
Dato : 18811026
Billede 006
Forfatter:Reiersen, cand med reservelæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med,. Reiersen er udnævnt til reservelæge fra 1. november.

Mpr nr. A031003
Dato : 18811008
Billede 007-009
Forfatter:Eilertsen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skel. Gårdejer Eilertsen ønsker et tjørnehegn afkappet og klippet idet det skader hans afgrøder. Han henviser til loven af 6. marts 1869. Anstalten svarer, at både grøften og diget som hegnet står på tilhører anstalten, hvilket giver hegnet en afstand af 3 alen til nabomarken. Anstalten er derfor ikke forpligtiget efter omtalte lov.

   

031-001 til 003


Mpr nr. A031004
Dato : 18811010
Billede 001-003
Forfatter:Fausing, Marie enkefru patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. Der er blevet en plads ledig i Viborganstalten, som bliver belagt med enkefru Marie Fausing, der har været i familiepleje på Viborgegnen, men nu opgivet af plejefamilien .

Mpr nr. A031005
Dato : 18810826
Billede 004-005
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af det af hr. overlægen i behagelig skrivelse af 22. d.m. derom fremsatte andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i tiden fra den 25 til den 29. d.m. at foretage en rejse her i landet.

Mpr nr. A031006
Dato : 18810812
Billede 006-012
Forfatter:Hjortshøj, P I, skolelærer og kirkesanger Petersen, G M, skolelærer
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. P. I. Hjortshøj, der er lærer ved Vejlby skole og kirkesanger på hospitalet ansøger om afsked på grund af alder. Denne bliver bevilliget og i stedet bliver tredielærer G. M. Petersen, Vejlby ansat med en årsløn af 200 kr.

   

031-004 til 006


Mpr nr. A031007
Dato : 18810704
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Herved tillader jeg mig at fremsende tvende overslag med kopier over vedligeholdelsesarbejder og hovedreparationer ved sindssygeanstalten i finansåret 1882-83.

 

031-007-1
031-007-2
031-007-3
031-007-4

031-007

Mpr nr. A031008
Dato : 18820321
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Kvitteringer og øvrige revisionspapirer

 

 

031-008

Mpr nr. A031009
Dato : 18810609
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Anstalten vil erhverve et stykke land med en grusgrav, der ligger mellem banen og havet, hvortil justits ministeriet bevilliger 500 kr., der skal føres til udgift i regnskabet for indeværende år.

   

031-009

 

Mpr nr. A031010
Dato : 18810429
Forfatter:Reck, A B
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Pladsudvidelse. Justitsministeriet skriver efter opfordring fra sundhedskollegiet, at der skal indrettes flere pladser på hospitalet. Man beordrer, at der skal optages forhandlinger med en ingeniør om forbedret ventilation af sovestuerne. Man får et forslag fra A. B. Reck, København, hvortil der dels er skriftlige planer de ls tegninger af et nyt varme og ventilationssystem. I brev af 29. dec. 1884 meddeles prisen pr seng for to fremsatte forslag til tilvejebringelse af flere sengepladser: A.B. Reck ............. 2050 kr. pr seng Direktionen ............1857 kr. pr seng Direktionens forslag er at bygge nye fløje med den traditionelle opvarminig og udluftning. Recks forslag giver 78 nye senge med mindre gulvareal, direktionens 140 med mere gulvareal

 

031-010-1
031-010-2
031-010-3

031-010

 

Mpr nr. A031011
Dato : 18810425
Forfatter:Hendriksen, E, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Købmand E. Hendriksen klager over for små tilførsler af madfedt fra anstalten. Direktionen afviser, at der er sket ham nogen uret.

 

 

031-011

 

Mpr nr. A031012
Dato : 18810427
Forfatter:Ingwersen, Marius Elias, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. Marius Elias Ingwersen bliver antaget som yngste opsynsmand. Han er 38 år født på Lerbæk i 1842, lærte efter konfirmationen landvæsen og var derefter ansat flere steder som forvalter. Tog til New Zealand og blev gendarm, derefter ansat på en sindssygeanstalt som forvalter, hvorefter han rejste hjem igen
+ 30 ansøgninger og anbefalinger

 

 

031-012

 

Mpr nr. A031013
Dato : 18810328
Billede 001-002
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Reservelæge Helweg ansøger ærbødigst direktionen om orlov på 3 måneder fra den 7. april d.å. at regne for at kunne gøre en rejse til udlandet

Mpr nr. A031014
Dato : 18810314
Billede 003-004
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Frihed for porto. Det meddeles at breve til kommuner eller stat samt til andre om patienters forhold kan afsendes portofrit

Mpr nr. A031015
Dato : 1881
Billede 005-023
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1880.

   

031-013 til 015

 

Mpr nr. A031016
Dato : 18810625
Billede 001-002
Forfatter:Weihe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at kandidat Weihe er udpeget til kandidat ved ned Nørrejyske anstalt indtil den 1. august.

Mpr nr. A031017
Dato : 18810212
Billede 003-007
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Sundhedskollegiet. Optagelseskriterier. Kollegiet spørger hvordan man i den nuværende situation kan gøre noget for to patientkategorier 1) de helbredelige og 2) de farlige Holm svarer, at man kan anbringe rolige uhelbredelige på andre institutioner, på fattighuse eller hos familien. Det er den eneste måde at skaffe flere senge pladser på, hvis man ikke ville udvide eller nybygge anstalter

Mpr nr. A031018
Dato : 18821020
Billede 008-009
Forfatter:Meyer, Johan Sigvard skomagermester patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. personligt. Skomagermester Johan Sigvard Meyer er udskreven fra hospitalet og vil genoptage sit arbejde. Derfor bedes anstalten om at skrive en helbredsattest for ham: "At skomagermester...af Ålborg den 5. sept. d.å. er udskrevet af sindssygeanstalten som helbredet, bevidnes hermed.

   

031-016 til 018

 

Mpr nr. A031019
Dato : 18810121
Forfatter:Sørensen, Johanne Marie af Understed patient Sørensen, Kirsten af Ejstrup patient Pedersen, Karen Kirstine af Solbjerg patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. personligt. Der er pladser ledige i Viborg til fordeling mellem Vordingborg og Århus. Anstalterne må selv forhandle indbyrdes om, hvor mange pladser for hvert køn, der kan disponeres over. Århus sender tre kvinder Johanne Marie Sørensen af Understed, Kirsten Sørensen af Ejstrup og Kirstine Pedersen af Solbjerg.

   

031-019