Kasse 033 1883

Mpr nr. A033001
Dato : 18831015
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Sundhedskollegiet ønsker udgivet en fælles beretning for alle sindssygehospitaler for 1883, som det er meningen at forelægge den internationale lægekongres'psykiatriske sektion. Holm indsender kommentarer til den omsendte rundskrivelse.

   

033-001

Mpr nr. A033002
Dato : 18830425
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ifølge det høje ministeriums skrivelse af 16. d.s. tillader direktionen sig hermed ærbødigst at fremsende en fortegnelse over de funktionærer ved anstalten, som formenes at kunne komme i betragtning ved tilståelse af dyrtidstillæg for indeværende finansår. Til justitsministeriet.

Mpr nr. A033003
Dato : 18831011
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. For så vidt der i år, ligesom i de foregående år skulle være udgivet en medicinaltakst eller et tillæg til den ældre, skal direktionen tjenstlig udbede sig et eksemplar tilsendt. Til stiftsamtet, Skanderborg.

Mpr nr. A033004
Dato : 18830901
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Til 1. oktober førstkommende bliver to kandidatpladser ledige ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Denne lønnes med 1000 kr. om året og fri station og ansættelsen sker på er år* den anden lønnes med 50 kr. månedligt samt fri station og ansættelsen er på 4 måneder* den sidste kan også søges af ældre studerende, som endnu ikke har embedseksamen. Ansøgninger, stilet til sindssygeanstaltens direktion indsendes i løber af 3 uger til undertegnede overlæge Holm. Berl. tid. Ugeskr. f. læger, Hosp. Tid. samt opslag på Frederiks Hops. og kommunehosp.

   

033-002 til 004

Mpr nr. A033005
Dato : 18830801
Forfatter:Rasmussen, Chr S, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorist. En stilling som kontorassistent ved anstaltens kontor besættes med Chr. S. Rasmussen.

   

033-005

Mpr nr. A033006
Dato : 18830821
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1884-85.

 

033-006-1
033-006-2
033-006-3
033-006-4

033-006

Mpr nr. A033007
Dato : 18830804
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. P. skifter bolig til Veilby præstegård og man skriver til ministeriet, om der fortsat skal ydes 300 kr. i befordringstilskud til præsten. Ministeriet ansætter omkostningerne uforandret.

   

033-007

Mpr nr. A033008
Dato : 18840606
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision af regnskab 1882-83

   

033-008

Mpr nr. A033009
Dato : 18820802
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Bygningerne er rejst 1849-51 og udvidet 1859-61. nu foreligger der forslag til en yderligere udvidelse med 200 sengepladser, hvilket vil være nødvendigt selv om man bygger et nyt hospital i Middelfart.

 

 

033-009

Mpr nr. A033010
Dato : 18830526
Billede 001-002
Forfatter:Holm Telefonselskab, AArhus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje. Forretningsføreren for Århus Telefonselskab ansøger om tilladelse til at stille telefonpæle op langs med vejen, der forbinder hovedvejen til Grenå og anstalten Tilladelsen gives af Holm

Mpr nr. A033011
Dato : 18830504
Billede 003-004
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra anstalten fra den 6. til den 11. ds for at gøre en rejse til Kbhvn. Hvilket bevilliges.

Mpr nr. A033012
Dato : 18830423
Billede 005
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni førstkommende. Ansættelsen sker på 1. år og lønnen er 1000 kr. for året og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion, indsendes i løbet af 3 uger fra dato til undertegnede overlæge. Ber. Tid. Hosp. Tid. Ugeskr. f. Læger, Frederiks hosp. og kommunehosp.

Mpr nr. A033013
Dato : 18830224
Billede 006-007
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Til brug for landstingets udvalg vedr. lov om sindssyges og åndsvages behandling beder ministeriet sig oplyst, hvor mange ikke betalende og hvor mange der er indlagt på kommunens regning, der findes af 3. kl. på hospitalet. Man svarer 314 med et dagligt gennemsnit af 254.

Mpr nr. A033014
Dato : 18830127
Billede 008
Forfatter:Bach, kandidater
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles at kandidat Bach, der er volontør ved Frederiks hospital er beordret til at være kandidat ved den jyske anstalt fra februar førstkommende.

Mpr nr. A033015
Dato : 18830225
Billede 009
Forfatter:Christensen Bechshøft, overopsyn
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Indstilling af Christensen Berchshøft til pension. Det anføres at han har haft stillingen i 18 år og nu er tunghør og har en kronisk brystlidelse. Endvidere har han i embeds medfør fået brok ved at en ustyrlig patient sparkede ham i skridtet. Overopsyn.

 

 

033-010 til 015

Mpr nr. A033016
Dato : 18830113
Forfatter:Schmidth, Tage C, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. En stilling som overopsynsmand besættes med Tage C Schmidt, Fredericia. Han er tidligere landmand, men gået fra gården på grund af en kautionssag

   

033-016

Mpr nr. A033017
Dato : 18830106
Billede 001
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Den 1. feb. førstkommende en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Ansættelsen er på et halvt år, lønnen 300 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen i løbet af 3 uger til sindssygeanstaltens direktion. Til opslag: Frederiks hosp. Kommune hosp. Berl. Tid. Ugeskr. f. læger Hosp. Tid.

Mpr nr. A033018
Dato : 18830623
Billede 002
Forfatter:Konigsfeldt, Johannes, cand med
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om den ledige blevne kandidatplads på Århus sindssygehospital jeg er kandidat fra sommeren 1881 og har absolveret det lovbefalede kursus på fødselsstiftelsen, har gjort en rejse som skibslæge på udvandrerskibet Thingwalla og er nu i disse dage kommet hjem efter 1 års ophold som læge Ivigtut kryolitbrud. Johannes Konigsfeldt, cand. med.

Mpr nr. A033019
Dato : 18830723
Billede 003-009
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Ulæselig

   

033-017 til 019