Kasse 037 1888

Mpr nr. A037001
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Udlånt lægebiblioteket 4/8 82.

Mpr nr. A037002
Dato : 18880526
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Fødevarer. Dette for at anmode den højtærede direktion om godhedsfuldt at meddele mig om mit tilbud på ost ved licitationen i dette forår var tilstede den dag tilbundne blev åbnet eller rettere sagt er kommet den højtærede direktion i hænde... da jeg næsten frygter ... det skulle være gået tabt undervejs.

Mpr nr. A037003
Dato : 18910519
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fra torsdagen den 21. til mandagen den 25. ds for at gøre en rejse til Haderslev. Holm.

 

   

037 001-003

Mpr nr. A037004 -
Dato : 18880718
Forfatter:Herrstrøm, Gustav, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Blandt 89 ansøgere bliver Gustav Herrstrøm ansat som anden kontorassistent. Hans instruks er vedlagt sagen, heri hedder det, at han skal stå til rådighed for forvalteren og bogholderen samt renskrive overlægens post. Arbejdstiden er fra 1. april til 1. okt. 8-1 fra 1. okt. til 1. april 9-1 samt hele året fra 3-7 eftermiddag.

     

Mpr nr. A037005
Dato : 18890510
Forfatter:Nielsen, Johanne, opsynsbetjent
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget, Udbetalingskvitteringer m.v. I brev af ovennævnte dato meddeles opsynsbetjent Johanne Nielsen en understøttelse på kr. 200 årligt

 

    037 005

Mpr nr. A037006
Dato : 18881101
Forfatter:F. Sørensens eftrerf, kandestøber
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Kandestøber F. Sørensens efterf. Odense tilbyder tintallerkner, men anstalten ønsker ikke sådanne.

Mpr nr. A037007
Dato : 18880919
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetoverskridelse. Anstalten har brugt 1131,79 kr. for meget på konto VII a2, til hvilken udgift man søger tillægsbevilling.

 

    037 006-007

Mpr nr. A037008
Dato : 18890615
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision, Revisionsbilag, incl. statsrevisorernes spørgsmål.

 

    037-008

Mpr nr. A037009
Dato : 18880818
Forfatter:Plum, prof Thorleifsson, Bertel, e o Reisz, prof With, prof Liisberg K, dr med Rasmussen, A F, dr med
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Bertel e. o. Thorleifsson søger om den pr 1. september ledige kandidatplads. Han har gjort volontørtjeneste under prof. Plum samt kortere tid under prof. Reisz og With. Har gjort tjeneste på konsultationsstuen på Frederiks hospital, gennemgået propedeutisk klinik under dr. med. K. Liisberg, kursus i mikroskopi under dr. med. A. F. Rasmussen.Han er stud med.

Mpr nr. A037010
Dato : 18880723
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Pt. almindeligt. 2 obligationer købt for pts arbejdsfortjeneste bliver udtrukket og indløst af justitsministeriet

 

    037-009-010

Mpr nr. A037011
Dato : 18880723
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fremdeles i et tidsrum af 4 uger for genoprette mit helbred. Holm.

Mpr nr. A037012
Dato : 18881114
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision
Tekst: Møde. Direktionen for statens sindssygeanstalter skal mødes i København, hospitalet sender Holm. Desuden er der skrivelser, der meddeler fremsendelsen af et fællesregulativ for alle anstalterne.

Mpr nr. A037013
Dato : 18880123
Forfatter:Jacobsen, Haggen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Hagen Jacobsen udbeder sig tilladelse til at udbetale bogholderen 100 kr. til stempelmærkesamt 1. kontorassistenten 170 kr. til frimærker.

 

    037-011-013

Mpr nr. A037014
Dato : 1888
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Udkast til årsberetning for 1887.

Mpr nr. A037015
Dato : 18880915
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord: som oplyst blandt bilagene - hermed sendes tilbage - værende skrivelse af 18 f.m. fra Hasle m.fl. herredes kontor, har der i en årrække ved indtrufne selvmord på sindssygeanstalten været fulgt den fremgangsmåde, at der til herredskontoret indsendte dødsattest har været ledsaget af en udførlig skrivelse fra overlægen, i hvilken der er givet en fremstilling af den afdødes sygdom og dødsmåde idet denne med alle særlige omstændigheder, særligt også med hensyn tilopsynspersonalets forhold til den afdøde og dennes død, straks er blevet omhyggeligt undersøgt af overlægen, og der er henstillet til herredskontoret, hvorvidt øvrigt noget var at foretage. Man har ansat det for at være af væsentlig betydning, at det udførte selvmord blev så lidt bekendt som muligt blandt de sindssyge, idet et sådant ikke kan andet virke skadeligt på disse, idet det er en vel konstateret erfaring* at et selvmord let trækker andre med sig, så at man altså har al anledning til at befrygte nye ulykker som følge af den allerede indtrufne mellem en befolkning, blandt hvilken selvmordstanker spiller en så fremtrædende rolle og overfor hvilken end ikke den omhyggelige påpasselighed er i stand til heltat forebygge udførelsen af enkelte selvmord. Når herredskontoret hidtil ikke har fundet anledning til at optage forhør her på stedet, tør dette betragtes som en anerkendelse fra kontorets side af, at undersøgelsen af overlægen er udført så samvittighedsfuldt som sagens alvor kræver, og fra øvrigheden er optrådt på den måde. I de sindssyges interesse må det håbes at den hidtil brugte fremgangsmåde også for fremtiden må bruges, selv om muligvis lovens bogstav ikke bliver fulgt.

 

    037-014-015

Mpr nr. A037016
Dato : 18880120
Forfatter:Clemensen, Amalia, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsdame. Blandt 20 ansøgere ansættes den 42 årige Amalia Cle

 

    037-016

Mpr nr. A037017
Dato : 18880126
Forfatter:Hornemann, Louis
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om den ledige plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Jeg er født i 1856, tog medicinsk embedseksamen i sommeren 1882, har gjort tjeneste som kandidat på det kgl. Frederiks Hospital fra 1. maj 83 - 1. maj 85, har i foråret 1886 i 3 måneder været ansat som kandidat og konstitueret reservelæge på Almindelig Hospital og har for øvrigt siden den tid været reservelæge i marinen, hvorfra jeg nu efter ansøgning hjemsendes ved udgangen af indeværende måned. Louis Hornemann.

Mpr nr. A037018
Dato : 18880102
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Retsobservanter. Hoslagt skal man tjenesteligt fremsende nogle eksemplarer af det af justitsministret udfærdiget cirkulære til retsbetjente angående dilinkventers indlæggelse til observation på sindssygehospitalet. På given anledningskal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at dilinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kongelige sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske ved undersøgelse i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning.

 

    037-017-018

Mpr nr. A037019
Dato : 18790908
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Pt.s optjente penge. Bilag vedr. obligationer købte for pt optjente penge samt mulkter pådømt de ansatte for tjenesteforseelser

Mpr nr. A037020
Dato : 18880504
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev til overlæge Holm om at der er leveret dårlig kaffe til anstalten. Overlæge svarer, at det er forvalterens opgave at modtage og anerkende varer. Mappe 825.

Mpr nr. A037021A
Dato : 18880208
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision
Tekst: Brandinstruks. Reglement for tjenesten i tilfælde af ildebrand i den Nørrejydske sindssygeanstalt med Holms skrift Mappe 842

Mpr nr. A037021B
Dato : 18880128
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Rasmussen, ass
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Returkommission. Sag vedrørende bestikkelse af forvalter Hagen - Jacobsen, anlagt af en ass. Rasmussen. Uddrag afforhandlingsprotokol og vidneudsagn fra leverandører Mappe 826

Mpr nr. A037022
Dato : 18880216
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forslag til forandring af gældende regler for indlæggelse af patienter. Fra overlægen for sindssygeanstalten i Viborg.

  037-019 til 022