Kasse 040 1890

Mpr nr. A040001
Dato : 18901230
Forfatter:Carlsen, E C O, stud med et chir
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En plads som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig til 1. februar førstkommende. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af medicinsk studerende, indsendes inden den 21. januar til undertegnede overlæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning er De ansat som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus fra 1. februar førstkommende i 4 måneder. Til Hr. stud. med et chir. E. C. O. Carlsen Frydendalsvej 8, København N.

 

    040-001

Mpr nr. A040002
Dato : 18900919
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Ministeriet ønsker at vide, hvorledes tilsynet med anstaltens dampmaskiner er indrettet. Man meddeler, at haveingeniøren årligt fører tilsyn med maskinerne.

 

    040-002

Mpr nr. A040003
Dato : 18901117
Forfatter:Overgård, R P, kjøbmand Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Klage. Idet direktionen erkender, at deres klage, som De har fremsendt i skrivelse af 8. okt., har noget begrundet i sig, tilbyder den Dem herved en erstatning af 40 kr., som vil blive Dem udbetalt af anstaltens kasserer, når, De herpå tegner, at De er tilfreds med denne erstatning. Holm Til kjøbmand R. P. Overgård.

 

    040-003

Mpr nr. A040004
Dato : 18910416
Forfatter:Reservelæge
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Embedsboliger. Lov vedr. vedligeholdelsen af embedsboliger. Man undersøger omkostningerne ved alle boliger, samt indsender planer over reservelægeboligen.

 

    040-004

Mpr nr. A040005
Dato : 18900814
Forfatter:Hansen-Slot, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede ansøger herved om ansættelse som kandidat ved sindssygehospitalet ved Århus. Jeg har gjort volontørarbejde ved Kommunehospitalet og taget medicinsk eksamen i sommeren 1888 med karakteren laud illaud 2. gr. Fra november 1888 til november 1889 har jeg været ansat som kandidat ved Middelfart sindssygeanstalt. H. Hansen-Slot. Vedkommende bliver antaget.

 

    040-005

Mpr nr. A040006
Dato : 18900721
Forfatter:Geill, Chr, reservelæge Hallager, Frederik Eibe, Tholrvald Heinrich, Johan Fehr, Maria Christian Koch, P D
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Der er 5 kandidater til posten som reservelæge: Chr. Geill, der for tiden er kandidat i Århus, Thorvald Eibe, som er den der har været kandidat længst i Århus, Frederik Hallager, den senere overlæge i Århus, Johan Heinrich, Maria Christian Fehr, P. D. Koch. Geill får stillingen.

 

    040-006

Mpr nr. A040007
Dato : 18900703
Forfatter:Holm, overlæge Geill, reservelæge Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen ved sindssygeanstalten i Århus bliver at besætte til 1. august førstkommende. Lønnen er 1400 kr. og fri station for en ugift. Lønnen stiger med 200 kr. hvert 3. år indtil 2200 kr. Ansættelsen er på 3 år men forlængelse kan gives. Ansøgninger om pladsen stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 20. ds til undertegnede overlæge. Holm. Pladsen besættes med Helweg, der kort tid efter bliver beskikket som overlæge i Viborg, hvorefter Geill ansættes som reservelæge.

 

    040-007

Mpr nr. A040008
Dato : 18900929
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision.

 

    040-008

Mpr nr. A040009
Dato : 18910401
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag 1891-92. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1891 til 31. marts 1892 beregnet efter et ptt.tal af 540.

 

    040-009

Mpr nr. A040010
Dato : 18900530
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Der oprettes på ny en kontrakt mellem anstalten og Århus Byråds Gasværksudvalg om leverancer af gas. Prisen bliver sat ned fra 5 kr. til 4 kr. pr 1000 kubikalen og vedligeholdelsen af ledningen påhviler kommunen. Der undersøges om det kan betale sig at indrette et privat gasværk, men dette er ikke tilfældet, når prisen kun er 4 kr. Prisen skal reguleres sammen med priserne i Århus.

 

    040-010

Mpr nr. A040011
Dato : 18900322
Forfatter:Holm, overlæge Christensen, Greill, dr med
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus bliver til den 1. maj d.å. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgninger stilede til anstaltens direktion indsendes indtil den 15. april til undertegnende overlæge. Holm. Pladsen besættes med dr. med. Christensen Geill.

 

    040-011

Mpr nr. A040012
Dato : 18900319
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig at oversende min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1889. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm.

 

    040-012

Mpr nr. A040013
Dato : 18900301
Forfatter:With, Peter, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver ledig til 1. april førstkommende på sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på 4 måneder og fri station. Stillingen søges af Peter With, der får den.

 

    040-013

Mpr nr. A040014
Dato : 18900202
Forfatter:Petersen, Vittus
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Madvarer. Jeg tillader mig ved dette at underrette den ærede direktion om at jeg, på grund af at jeg nu opnår en højere pris hos min smørkøbmand, ikke kan levere smør til sindssygehospitalet til 4 kr. over topnote ringen, længere end til den 1. marts dette år, og såfremt at direktionen ønsker at jeg skal vedblive at levere udover dette tidspunkt, vil prisen blive 6 kr. over topnoteringen. Vittus Petersen. At direktionen efter modtagelsen af deres brev af 2. ds går ind på, at betalingen for smør fra Marselisborg, der leveres her til anstalten fra 1. marts førstkommende forhøjes fra 4 kr. til 6 kr. 100 pund over topnoteringen, underrettes De herved om.

 

    040-014

Mpr nr. A040015
Dato : 18891105
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Folketællingscirkulære af ovennævnte dato samt lister med navn, alder, fødested og bopælskommune, amt dels for de ansatte dels for patienterne.

 

    040-015

Mpr nr. A040016
Dato : 18900112
Forfatter:Jensen, skorstensfejermester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Undertegnede skorstensfejermester Jensen tillader sig hermed ærbødigst at henlede den ærede direktions opmærksomhed på skorstensfejervæsenets til stand på anstalten. Skorstenene er så fyldte med sod ved hvert kvartals udløb, at skorstensfejerne næppe formår ar arbejde sig igennem den umådelige sodmasse, og da det kan befrygtes at det kan forårsage større... er det i den anledning jeg henvender mig til Dem....

    040-016