042 - 015 til 019 - 1892

Mpr nr. A042015
Dato : 18920402
Forfatter:Welding, Christian Frederik Adolf, pastor Ricard
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Direktionen tillader sig herved at henstille til det høje ministerium, at pastor Christian Frederik Adolf Welding, der er bleven sognepræst i Vejlby og er blevet indsat i sit embede i søndags den 27. marts, også må blive ansat som præst ved sindssygeanstalten. Fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsen har justitsministeriet modtaget underretning om, at det under 28... har behaget hans Majestæt Kongen allernådigst at beskikke hidtilværende sognepræst for Vejlby menighed under Århus Stift og præst ved sindssygeanstalten ved Århus, Christian Frederik Adolf Welding til 2. ..siddende kapellan ved Bremerholms menighed her i Staden. Hvilket man herved tjenesteligt skal meddele til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A042016
Dato : 18920323
Forfatter:Vestergård, D I, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Pladsen som fast kandidat på sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig den 1. maj førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgning indgives i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 25. f.m. meddeler direktionen Dem herved udnævnelse som fast lægekandidat her ved anstalten i 1 år fra 1. maj d.å. at regne mod en løn af 1000 kr. og fri station. Hr. cand. med. et chir. D. I. Vestergård, Hallinsgade 19,1, København .

Mpr nr. A042017
Dato : 18920310
Forfatter:Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for den kaffe, der i tillavet stand udleveres til patienter efter særlig rekvision fra anstaltens husholdning, fra 1. april dette år at regne indtil videre vil være at erlægge med 7  for hver kop. Holm Lunn Quistgård. Sagen er vedlagt opstilling af udgifterne til kaffe pr kop.

Mpr nr. A042018
Dato : 18920105
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Oplysninger til ministerialbogen. I følge cirkulære fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet af 1. oktober d.å. og instruks af samme dato om ministerialbogens førelse efter nye skemata, vil det herefter være højst ønskeligt, at der ved anmeldelse af fødsler på sindssygeanstalten meddeles præsten oplysninger om: 1) Fødselsår og dato. 2) Forældrenes fulde navn efter forevisning af døbe- eller vielsesattest, deres stilling og bopæl, moderens alder (fyldte år). Barnets ægte fødsel må altid dokumenteres med vielsesattest. Og ved anmeldelse af dødsfald: 1) dødsdag og år. 2) begravelsesstedet (kirkegårdens, sognets eller herredets (købstadens) navn) 3) begravelsesdagen, 4) den afdødes fulde navn så vidt muligt forevist dåbs- eller fødselsattest. 5) Den afdødes stilling og bopæl (sidste fast opholdssted, betegnet ved landet, byen sognet og herredet i købstaden ved gaden og husnummeret) samt for så vidt oplysning derom kan erholdes tillige den afdødes fødested og forældrenes (ved uægte fødte moderens) fulde navn stilling og bopæl. 6) Hvis den afdøde var eller vides at have været gift anføres dette tillige samt, så vidt muligt, ægtefællens fulde navn og deres sidste fælles bopæl. 7) Afdødes alder. 8) Af hvilken præst begravelsen er forrettet. Århus stiftsprovstebolig, den 5. januar 1892.

Mpr nr. A042019
Dato : 18920106
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Jeg tillader mig ærbødigst at udbede mig et eksemplar af det 1. juli 1891 udkomne tillæg til medicinaltaksten. Holm til det kgl. sundhedskollegium.

 

Kasse 042

20151213185721_00001.jpg 20151213185721_00002.jpg 20151213185721_00003.jpg 20151213185721_00004.jpg 20151213185721_00005.jpg
20151213185721_00006.jpg 20151213185721_00007.jpg 20151213185721_00008.jpg 20151213185721_00009.jpg 20151213185721_00010.jpg
20151213185721_00011.jpg 20151213185721_00012.jpg 20151213185721_00013.jpg 20151213185721_00014.jpg 20151213185721_00015.jpg
20151213185721_00016.jpg 20151213185721_00017.jpg