Kasse 042 1892

Mpr nr. A042001
Dato : 1892
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Inventarfortegnelse. Sammenstilling af den fortegnelse over inventarium ved sindssygeanstalten ved Århus, der fulgte med regnskabet for finansåret 1891-92, og den efter optælling af anstaltens samlede inventarium den 31. marts 1892.

   

042-001

 

Mpr nr. A042002
Dato : 18920410
Forfatter:Jensen, Perder husfæster Nellemann
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige patientforhold. I anledning af det med den ærede direktions behgl. skrivelse af 4. d.m. hertil tilbagesendte andragende fra birkedommeren i Muckadell m. fl. birker, betræffende den af overlægen fremsatte begæring om afhentning fra anstalten* af den på samme indlagte patient, husfæster Perder Jensen af Vantinge, skal man til behagelig efterretning tjenesteligt melde, at* justitsministeriet, uanset den pågældende ikke i henhold til paragraf 33 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1888 af direktionen kan fordres udskreven af anstalten efter omstændighederne internt finder at erindre imod hans udskrivning, hvilket man ved skr. af d.d. har tilkendegivet amtmanden over Svendborg amt. Nellemann.

Mpr nr. A042003
Dato : 18921210
Forfatter:Madsen, Stig Tønsberg Christian, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidatpladsen på fire måneder besættes med Stig Tønsberg Christian Madsen.

Mpr nr. A042004
Dato : 18930518
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventarieordningen - Skrivelser fra justitsministeriet, der anmoder anstalten om at lave hovedoptælling af inventaret hvert år

Mpr nr. A042005
Dato : 18920930
Forfatter:Hallager Quistgård Lunn Holm Christensen, Chr, lærer og kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. Jeg underskrevne lærer og kirkesanger i Vejlby tager mig herved den frihed at andrage den høje direktion om at måtte blive ansat som kirkesanger ved sindssygeanstalten ved Århus. Chr. Christensen I henhold til Deres andragende af 30. f. m. meddeles der Dem herved udnævnelse som kirkesanger ved sindssygehospitalet ved Århus, fra den 1. oktober d.å. at regne ind til videre mod en årlig løn af 200 kr. Holm Lunn Quistgård Direktionen har modtaget Deres meddelelse om, at De ikke ønsker at fungere som kirkesanger ved sindssygeanstalten kirke. Hallager

Mpr nr. A042006
Dato : 18921001
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige patientforhold. Da den herværende patient løjtnant Jensen ikke står i gældsforhold til Hotel Skandinavien tilbagesendes den anstalten tilstillede regning af 27. f.m.

Mpr nr. A042007
Dato : 18920912
Forfatter:Larsen, Johanne
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgninger. Hermed sender jeg min skudsmålsbog. Grunden hvorfor det varer så længe, er at jeg ikke turde fæste mig hen for så lille en løn om vinteren, før jeg fik lov dertil. De bedes sende mig min bog tilbage, for at jeg kan se om jeg har fået pladsen, eller om De muligvis har fæstet en anden. Johanne Larsen.

Mpr nr. A042008
Dato : 18920820
Emnegruppe: Permission
Tekst: Tjenestefri. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om permission 3 uger fra lørdag den 20. August 1982. Christen Geill, reservelæge.

   

042-002 til 008

Mpr nr. A042009
Dato : 18950817
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1893/94.
undermappe:trykt statsbudget

 

042-009-1
042-009-2

042-009

Mpr nr. A042010
Dato : 18920802
Forfatter:Hornemann, Joh E, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Den 1. september bliver en plads ledig som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Pladsen kan søges af en ældre medicinstuderende. Ansøgninger indsendes inden den 20. august til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 23. ds. meddeles direktionen Dem herved udnævnelse som lægekandidat ved anstalten i 4 måneder fra den 1. september d.å. at regne med en månedsløn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig, bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning, til hr. cand. med. et chir. Joh. E. Hornemann, Århus.

Mpr nr. A042011
Dato : 18920705
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. I den trykte underretning for dem der ønsker patienter optagne på sindssygeanstalten ved Århus, tillige med de dertil hørende blanketter til lægeerklæringer, der i henhold til anstalternes regulativ s 24 skulle være at erholde hos alle distriktslæger, præster og øvrigheder, skal jeg tillade mig tjenstligst at udbede mig tilstillet et antal eksemplarer eller, for så vidt disse ikke måtte være at erholde hos den ærede direktion, underretning om, hvor de måtte være at få.

Mpr nr. A042012
Dato : 18920615
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tjenesterejse. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende af 10. ds. meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 12 dage fra den 15. ds. at regne, at foretage en rejse til Fyn. Hvilket man herved tjenstligt skal melde til behagelig efterretning. Ricard.

   

042-010 til 012

 

Mpr nr. A042013
Dato : 18920504
Forfatter:Lund, Albert, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Yngste kontorassistent. En plads bliver ledig efter af 2. kontorassistent bliver ansat i Viborg. Pladsen søges af 3 unge mænd, hvoraf den ene er Albert Lund, Køge. Lund får pladsen og det er ham, der senere bliver udnævnt til forvalter.

   

042-013

 

Mpr nr. A042014
Dato : 18920331
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1891

   

042-014

 

Mpr nr. A042015
Dato : 18920402
Forfatter:Welding, Christian Frederik Adolf, pastor Ricard
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Direktionen tillader sig herved at henstille til det høje ministerium, at pastor Christian Frederik Adolf Welding, der er bleven sognepræst i Vejlby og er blevet indsat i sit embede i søndags den 27. marts, også må blive ansat som præst ved sindssygeanstalten. Fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsen har justitsministeriet modtaget underretning om, at det under 28... har behaget hans Majestæt Kongen allernådigst at beskikke hidtilværende sognepræst for Vejlby menighed under Århus Stift og præst ved sindssygeanstalten ved Århus, Christian Frederik Adolf Welding til 2. ..siddende kapellan ved Bremerholms menighed her i Staden. Hvilket man herved tjenesteligt skal meddele til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A042016
Dato : 18920323
Forfatter:Vestergård, D I, cand med et chir kandidat overlæge, Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Pladsen som fast kandidat på sindssygeanstalten ved Århus bliver ledig den 1. maj førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnen er 1000 kr. og fri station. Ansøgning indgives i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. I henhold til Deres ansøgning af 25. f.m. meddeler direktionen Dem herved udnævnelse som fast lægekandidat her ved anstalten i 1 år fra 1. maj d.å. at regne mod en løn af 1000 kr. og fri station. Hr. cand. med. et chir. D. I. Vestergård, Hallinsgade 19,1, København .

Mpr nr. A042017
Dato : 18920310
Forfatter:Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for den kaffe, der i tillavet stand udleveres til patienter efter særlig rekvision fra anstaltens husholdning, fra 1. april dette år at regne indtil videre vil være at erlægge med 7  for hver kop. Holm Lunn Quistgård. Sagen er vedlagt opstilling af udgifterne til kaffe pr kop.

Mpr nr. A042018
Dato : 18920105
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Oplysninger til ministerialbogen. I følge cirkulære fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet af 1. oktober d.å. og instruks af samme dato om ministerialbogens førelse efter nye skemata, vil det herefter være højst ønskeligt, at der ved anmeldelse af fødsler på sindssygeanstalten meddeles præsten oplysninger om: 1) Fødselsår og dato. 2) Forældrenes fulde navn efter forevisning af døbe- eller vielsesattest, deres stilling og bopæl, moderens alder (fyldte år). Barnets ægte fødsel må altid dokumenteres med vielsesattest. Og ved anmeldelse af dødsfald: 1) dødsdag og år. 2) begravelsesstedet (kirkegårdens, sognets eller herredets (købstadens) navn) 3) begravelsesdagen, 4) den afdødes fulde navn så vidt muligt forevist dåbs- eller fødselsattest. 5) Den afdødes stilling og bopæl (sidste fast opholdssted, betegnet ved landet, byen sognet og herredet i købstaden ved gaden og husnummeret) samt for så vidt oplysning derom kan erholdes tillige den afdødes fødested og forældrenes (ved uægte fødte moderens) fulde navn stilling og bopæl. 6) Hvis den afdøde var eller vides at have været gift anføres dette tillige samt, så vidt muligt, ægtefællens fulde navn og deres sidste fælles bopæl. 7) Afdødes alder. 8) Af hvilken præst begravelsen er forrettet. Århus stiftsprovstebolig, den 5. januar 1892.

Mpr nr. A042019
Dato : 18920106
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Jeg tillader mig ærbødigst at udbede mig et eksemplar af det 1. juli 1891 udkomne tillæg til medicinaltaksten. Holm til det kgl. sundhedskollegium.

   

042-015 til 019