Kasse 044 1894

Mpr nr. A044001
Dato : 18941215
Forfatter:Jensen, Søre, kusk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Ansøgning. Undertegnede tillader sig herved på grund af giftermål aller ærbødigst at ansøge direktionen om bespisningsgodtgørelse, i stedet for at få mad fra anstaltens køkken fra den 1. januar 1895 at regne. Søren Jensen, kusk ved sindssygeanstalten.

Mpr nr. A044002
Dato : 18941222
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgninger. Vil overlægen ikke være så god at sende mig min bog, da jeg søger plads igen, jeg kunne ikke træffe overlægen den dag jeg rejste. Hinriette Jensen

Mpr nr. A044003
Dato : 18941216
Forfatter:Hollesen, C A
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Idet hoslagt fremsendes kvittering for det af den ærede anstalt fremsendte beløb 536 kr. for omkostningerne ved frk. C. A. Hollesens kur og pleje på hospitalet, undlader man ikke at bemærke, at patienten har deponeret en sparekassebog til sikkerhed for omkostningerne, og vil denne blive tilbageleveret så snart hertil fremsendes, underskrevet af rette vedkommende, den herfra udstedte tilståelse for bogens modtagelse, hvilken tilståelse skal benyttes som bilag til hospitalets depositumsregnskab. Frederiksbjerg hospital.

Mpr nr. A044004
Dato : 18941215
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brevveksling. Til lettelse ved sagernes behandling skal man tjenesteligt anmode Direktionen om fremtidig i hertil angående svarskrivelser at ville gøre henvisning til det i justitsministeriets forudgående skrivelse anførte brev og journalnummer.

   

044-001 til 004

 

Mpr nr. A044005
Dato : 18941130
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatter. Ved landsretten er der i 1872 ført sag mod en pt i Vordingborg, idet man påstod at vedkommende skulle betale skat til sin opholdskommune. Denne dom stadsfæstes og man undersøger for hvilke ptt. den have betydning i Århus

Mpr nr. A044006
Dato : 18940730
Forfatter:Jensen, J E Opsyn
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. Undertegnede som den 8. oktober vil blive permitteret ansøger om at blive ansat som opsyn på sindssygeanstalten enten fra denne tid eller 1. november. I øvrigt tillader jeg mig at oplyse at jeg siden den 10. april 1893 har aftjent min værnepligt dels som rekrut dels som underkorporal / korporalselev og at jeg gennem min søster som i to år har været opsyn på sindssygeanstalten har erholdt oplysninger om forgældet og lønnen, så jeg ikke ønsker nærmere desangående. J. E. Jensen.

Mpr nr. A044007
Dato : 18941116
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Da folketingets finansudvalg har udbedt sig nærmere oplysninger om anvendelsen af det på den pågældende konto i finanslovforslaget under forskellige udgifter til blade opførte beløb, hvilket beløb har sindssygeanstalten ved Århus udgør 150 kr., skal man tjenstlig anmode den ærede direktion om at ville meddele ministeriet fornøden oplysning til besvarelse af den fremkomne forespørgsel

   

044-005 til 007

 

Mpr nr. A044008
Dato : 18941002
Forfatter:Christensen, Geill
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Herved tillader jeg mig at ansøge om permission fra den 4. oktober til den 31. oktober incl. for at foretage en rejse i udlandet Christensen Geill

Mpr nr. A044009
Dato : 18941016
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 11. ds. meddeles der Dem herved udnævnelse som lægekandidat her ved sindssygeanstalten i 4 måneder fra 1. november d.å. at regne mod en månedlig løn af 50 kr. samt fri station.

   

044-008 til 009

 

Mpr nr. A044010
Dato : 18940731
Forfatter:Møller, Anna, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Oldfrue. Anna Møller bliver ansat. Vedlagt sagen er instruks for oldfruen samt pensionsbegæring fra 1908, hun tildeles 479 kr. årligt i pension.

Mpr nr. A044011
Dato : 18940904
Forfatter:Hansen, N C, skræddermester Esmann brandforsikringsselskab, Danmark
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Under g.d. er af skræddermester N. C. Hansen her af byen hertil indleveret en skrivelse ifølge hvilken en sum af 300 kr. af den af ham i Brandforsikringsselskabet "Danmark" tegnede brandforsikring, som efter policens ordlyd hidtil har været gældende for varer tilhørende hr, Hansens kunder, for fremtiden alene omfatter lager af klæde og for stoffer ect. samt færdige klædninger tilhørende sindssygeanstalten ved Århus, Esmann.

Mpr nr. A044012
Dato : 18940902
Forfatter:Martensen, M F, Opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse. Undertegnede tillader sig høfligst at anmode overlægen om en anbefaling for den tid jeg har været i anstaltens tjeneste (fra 1. juli 93 til februar 94). Vel ved jeg, at jeg havde forset mig, men alligevel føler jeg mig forurettet ved at jeg måtte rejse. Da jeg formener at kunne overlægen godt afskedige de fleste opsyner, hvilket jeg ved mange har overtrådt det samme og overopsynet med.- Dog skal jeg tillade mig at tilføje, at jeg aldrig har handlet med overlæg, men altid har kunnet skønne den fornuftigste måde at gå frem på.-For at bekræfte mine tidligere forhold vedlægger jeg 6 anbefalinger, og forventer Deres svar samt anbefalinger tilbagesendt snarrest mulig på hoslagte porto, M. F. Martensen.

   

044-010 til 012

Mpr nr. A044013
Dato : 18970515
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1895-96.

 

044-013-1
044-013-2

044-013

Mpr nr. A044014
Dato : 18940630
Forfatter:Elmquist, pasorinde Rasmussen, Maren, opsynskone
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Privat opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der efter familiens begæring fra den 1. maj d. å. at regne er antaget en privat opsynskone Maren Rasmussen til udelukkende tjeneste hos den herværende sindssyge pastorinde Elmquist, og at der som betaling for hendes forplejning bliver at erlægge den betaling af 240 kr. årligt, der aflægges af patienter på 1. og 2. klasse for deres sypige, kr., bilag ved anstaltens kasseregnskab.

Mpr nr. A044015
Dato : 18940714
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientfond. En obligation stor 1000 kr. forfalder til udbetaling. Det er penge opsparet ved patienters arbejde. Man køber en ny obligation for pengene.

Mpr nr. A044016
Dato : 18940703
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads opslås ledig, der melder sig to ansøgere, men begge trækker deres ansøgninger tilbage, da de får ansættelse andre steder.

   

044-014 til 016

 

Mpr nr. A044017
Dato : 18940522
Forfatter:Backhausen, firma
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Trykning. Firmaet Backhausen i Viborg får en ordre på 3000 regningsblanketter og 500 svarskrivelser

Mpr nr. A044018
Dato : 18940601
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af hr. overlægens hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til fra den 3. ds. til månedens udgang at foretage en rejse i indlandet. Hvilket her til behagelig efterretning herved tjenstligt skal meddeles. Til Holm.

   

044-017 til 018

 

Mpr nr. A044019
Dato : 18940528
Forfatter:Eriksen, Otto, Sergent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. I henhold til Deres ansøgning af 22. ds. gives der Dem herved ansættelse som overopsyn ved anstalten fra 1. juli d.å. at regne med en gensidig opsigelsesfrist til enhver* tid af måned og med en årlig løn af 600 kr. stigende med 50 kr. hvert 3. år indtil 900 kr. og fri station for en ugift, bestående af bolig, bespisning, brændsel, belysning, vask og opvartning, samt med forpligtelse til at følge den instruks m.v. for varetagelsen af Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Til Hr. Sergent Otto Eriksen, Kontoret for gendarmerikorpsets afvikling

 

044-019-1
044-019-2

044-019

 

Mpr nr. A044020
Dato : 18940430
Forfatter:Borch, kancelliråd
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Efter hr. kancellirådens derom fremsatte mundtlige begæring antager direktionen Dem herved til at revidere anstaltens månedlige bespisningsregnskaber fra begyndelsen af finansåret 1894-95 at regne mod honorar af 250 kr. for hvert finansår og med en gensidig opsigelses frist til enhver tid af 3 måneder. Til Kancelliråd Borch, Århus

Mpr nr. A044021
Dato : 18940328
Forfatter:Lunn Hasle
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandforhør. Århus stiftsamt har under 21. ds. tilskrevet mig således: I anledning af den med Deres velbårenheds behagelige skrivelse afd. 30. januar d.å. hertil indsendte udskrift af et forhør angående en på sindssygeanstalten ved Århus den 25 d.m. stedfunden ildebrand skulle man til behagelig efterretning tjenstlig meddelelse, at der fra det offentliges side ikke vil være noget videre at foretage i sagen. Lunn, Hasle med fl. herreders kontor.

   

044-020 til 021

 

Mpr nr. A044022
Dato : 18940424
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1893-. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1893. Holm. Til det kgl sundhedskollegium

   

044-022

 

Mpr nr. A044023
Dato : 18940319
Forfatter:Hviid, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 14. ds. meddeles Dem herved ansættelse som lægekandidat her ved sindssygeanstalten i 4 måneder fra 1. april d.å. at regne mod en månedlig løn af 50 kr. samt fri station. til Cand. med et chir. J. Hviid, Grenå.

   

044-023

 

Mpr nr. A044024
Dato : 18940201
Forfatter:Christensen, F G, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinmester. Stillingen som maskinmester går til F.G Christensen, der bliver ansat pr 1. maj 1894. Vedlagt en instruks for maskinmesteren

   

044-024

 

Mpr nr. A044025
Dato : 1894
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Opmåling af patientlokalerne, gulvareal og kubikrum.

   

044-025

 

Mpr nr. A044026
Dato : 1894
Forfatter:Luplau
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Patientlokalernes kubikrum opmålt af Luplau med tilføjning af angivelserne på selve værelserne sept. 1872.

   

044-26