Kasse 045 1895

Mpr nr. A045001
Dato : 18951011
Forfatter:Welding, pastor Holm
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. I anledning af at justitsministeriet fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet har modtaget forespørgsel om, hvorvidt det ønskes, at der ved opslag af det ved pastor Weldings forflyttelse ledigblevne embede som sognepræst for Vejlby menighed i Århus Stift ligesom ved tidligere opslag skal tages forbehold om, at den mand, som beskikkes til samme, skal være pligtig til såfremt det forlanges tillige at overtage udførelsen af de præstelige forretninger ved sindssygeanstalten ved Århus, samt i bekræftende fald, hvilket vederlag der i det hele må blive tillagt...virksomhed, skal man tjenstligt udbede sig direktionens ytteringer med hensyn til det rejste spørgsmål behageligen meddelte. Holm meddeler, at man helst ser en moden mand i embedet samt at vederlaget er 800 kr. årligt.

   

045-001

Mpr nr. A045002
Dato : 18950814
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1896-97. Indlagt ansøgninger om plads som opsynskarl og sager vedr. præster.

 

045-002-1
045-002-2
045-002-3

045-002

Mpr nr. A045003
Dato : 18950831
Forfatter:Holm Lunn Quistgård Dalgas, Caroline
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Husholderske. I henhold til Deres ansøgning af 4. dm. ansættes De som husholderske her ved anstalten fra 1. november at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med alderstillæg hvert 3 die år indtil 600 kr., kost som patienter af 2. klasse, bolig lyd brændsel, vask opvartning. Der er antaget med gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin til vil blive givet Dem To med Deres ansøgning fulgte anbefalinger remitteres Holm Lunn Quistgård. Til frk. Caroline Dalgas. I 1905 afskediges frk. Dalgas og der ansøges om en livsvarig understøttelse, da hun er syg og ikke mere kan ernære sig selv, men hun anbefales til en bolig på Århus hospital, idet hun godt kan klæde sig af og på.

 

045-003-1
045-003-2

045-003

Mpr. 045004
Dato : 18950815
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Obligationer. Meddelelser om. at nogle obligationer hat været indsendt til notering hos kreditforeningerne.

   

045-004

Mpr nr. A045005
Dato : 18950622
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra anstalten i 8 dage fra den 27. ds. for at gøre en rejse til København. Holm.

Mpr nr. A045006
Dato : 18950611
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Hoslagt enkeforsørgelsesskema skal man tjenstligt anmode hr. overlægen om behageligen at ville udfylde og underskrive, hvorefter det forventes tilbagesendt hertil.

Mpr nr. A045007
Dato : 18950505
Forfatter:Holm, overlæge Harboe, P, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Til 1. juni bliver på sindssygeanstalten ved Århus en plads ledig for en kandidat. Ansættelse er på 4 måneder og lønnen 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes inden den 19.ds. til overlæge Holm på anstalten. Jeg har i dag modtaget direktionens ærede skrivelse, hvoraf jeg ser, at jeg er bleven antaget som kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus fra den 1. juni. Jeg skal herefter give møde på anstalten til ovennævnte tid. P. Harboe.

Mpr nr. A045008
Dato : 18950522
Forfatter:Bachmann
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Da jeg fra 1. juni d.å. er bleven ansat som kandidat på Blegdampshospitalet, anmodes hr. overlæge herved om ikke at tage min ansøgning om kandidatpladsen ved sindssygeanstalten i betragtning. Bachmann.

Mpr nr. A045009
Dato : 18950327
Forfatter:Jensen, Emma
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning. Jeg sender Dem hermed min skudsmålsbog til påtegning, dog kun for et halvt år. De betaler vel nok rejsen. Emma Jensen. Med utydelig håndskrift påtegnet fæstet

Mpr nr. A045010
Dato : 18950327
Forfatter:Rasmussen, Mads Madsen. Rasmus, vejmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning. Undertegnede ansøger herved ærbødigst om ansættelse som opsynsbetjent ved jyske asyl i tilfælde af, at der måtte være eller i den nærmeste fremtid blive plads ledig på anstalten for en sådan. Til oplysning om mine forhold tillader jeg mig ærbødigst at anføre, at jeg er 20 år gammel og søn af vejmand Rasmus Madsen i Bendstrup. I denne vinter har jeg gennemgået et kursus på Mørke Højskole fra hvis forstander attest følger vedlagt foruden et par andre attester i afskrift. Mads Rasmussen. Påtegnet: alle pladser er besat

   

045-005 til 010

Mpr nr. A045011
Dato : 18950321
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Herved tillader jeg mig at sende det høje sundhedskollegium min beretning om sindssygeanstalten ved Århus 1894. Holm

   

045-011

Mpr nr. A045012
Dato : 18950305
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. ...Efter at der er bleven indført margarine i stedet for smør til den tørre kost i bemeldte forplejningsklasse (treidie), skulde jeg tjenstligst forespørge, om der i den nævnte beregning til de kommende budgetforslag skal beregnes smør som hidtil til alle måltider i 3. klasse, eller om der i overensstemmelse med virkeligheden skal beregnes margarine.... i 1896 genindfør man smør til tørkosten ifølge vedlagte dokumenter.

Mpr nr. A045013
Dato : 1895
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer. Licitationsforretningerne, tilbud m.v. på leverancer i 1895-96 findes i kasse- regnskabspakken for s.å.

   

045-012 til 013

 

Mpr nr. A045014
Dato : 18950506
Forfatter:Kirstein, cand kandidat Ingerslev, cand Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Udnævnelse til Cand. Kirstein til fast kandidat. Jeg vil bede Dem om at sætte Deres navn under dette, uagtet De ellers ikke have været besværede med kandidatansættelsen, idet jeg derved får en større garanti for at den faste kandidat ikke kan løbe bort med nogle dages varsel, hvilket jeg næsten har været udsat for nyligt, idet cand. Ingerslev, som for tiden beklæder denne plads, i slutningen af forrige måned vilde bort og have pladsen inde på sygehuset i Århus. Holm.

   

045-014

 

Mpr nr. A045016
Dato : 18940813
Forfatter:Lunn, P Sørensen Nedergård, Anton
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. Forvalteren har nedlagt påstand om, at de fravendte genstande tilbageleveres, og at der ydes anstalten en passende godtgørelse for de genstande som er blevet ubrugelige ....Det drejer sig om nogle sokker, lommetørklæder, en bluse og et halstørklæde. Anton Sørensen Nedergård dømmes til 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød, endvidere skal udrede sagens omkostninger P. Lunn

Mpr nr. A045017
Dato : 18950115
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Man meddeler justitsministeriet, at den ældste dampmaskine er kassabel, der er fra 1870 og tæret igennem så den ikke kan holde på vandet. Den har været undersøgt af S. Frichs efterf.

   

045-016 til 017