<meta name="keywords" content="Mpr nr. A047007 Dato : 18971228 Forfatter:Christensen, Frederik Gottlieb, maskinmester Ricard Emnegruppe: Personaleforhold Tekst: Hæderstegn. At det på justitsministeriet derom Aller underdanigste indlagte forestilling har behaget hos. maj. kongen under den 7. d.m. at benåde maskinmester Frederik Gottlieb Christensen med dannebrogsmændenes hæderstegn, det undlader man ikke at meddele direktionen under henvisning til dens skrivelse af 14. d.m til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse med tilføjendes et hæderstegnet vil blive indstillet amtmanden over Århus amt til videre foranstaltning. Ricard Mpr nr. A047008 Dato : 18971224 Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken Tekst: Køkkenlån. I anledning af direktionens ærede skrivelse af 16. ds har regimentet pålagt den vedkommende batallion at lade foretage et eftersyn af inventariet til det af sindssygeanstalten nogle dage benyttede fælles husholdningskøkken. Eftersynet har givet det resultat, at inventariet er afleveret i samme stand som ved overgivelsen til lån, så regimentet intet krav har på erstatning Mpr nr. A047009 Dato : 18971223 Forfatter:Vestergård Quistgård Geill Vægter Emnegruppe: Ansættelser Tekst: Vægter. Efter forslag af anstaltens forvalter samtykker direktionen i, at der foruden den faste vægter fra dags dato at regne indtil videre til 31. marts 1898 ansættes en ekstraordinær vægter til tjeneste om natten i gården mod betaling pr. nat 1,50 kr., og at denne udgift, der må anses for at være nødvendig til yderligere betryggelse under de her efter branden indtrådte forhold, vil være* at føre på udgiftskonto o. Geill Quistgård Vestergård. Mpr nr. A047010 Dato : 18971216 Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken Tekst: Køkken.

 

047 - 007 til 026 - 1897

Mpr nr. A047007
Dato : 18971228
Forfatter:Christensen, Frederik Gottlieb, maskinmester Ricard
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. At det på justitsministeriet derom Aller underdanigste indlagte forestilling har behaget hos. maj. kongen under den 7. d.m. at benåde maskinmester Frederik Gottlieb Christensen med dannebrogsmændenes hæderstegn, det undlader man ikke at meddele direktionen under henvisning til dens skrivelse af 14. d.m til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse med tilføjendes et hæderstegnet vil blive indstillet amtmanden over Århus amt til videre foranstaltning. Ricard

Mpr nr. A047008
Dato : 18971224
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkkenlån. I anledning af direktionens ærede skrivelse af 16. ds har regimentet pålagt den vedkommende batallion at lade foretage et eftersyn af inventariet til det af sindssygeanstalten nogle dage benyttede fælles husholdningskøkken. Eftersynet har givet det resultat, at inventariet er afleveret i samme stand som ved overgivelsen til lån, så regimentet intet krav har på erstatning

Mpr nr. A047009
Dato : 18971223
Forfatter:Vestergård Quistgård Geill Vægter
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Vægter. Efter forslag af anstaltens forvalter samtykker direktionen i, at der foruden den faste vægter fra dags dato at regne indtil videre til 31. marts 1898 ansættes en ekstraordinær vægter til tjeneste om natten i gården mod betaling pr. nat 1,50 kr., og at denne udgift, der må anses for at være nødvendig til yderligere betryggelse under de her efter branden indtrådte forhold, vil være* at føre på udgiftskonto o. Geill Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A047010
Dato : 18971216
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkken. "Brev hhv til 8. regiment og byrådet med tak for lån for regimentets fælleskøkken, der har været udlånt til anstalten i anledning af branden

Mpr nr. A047011
Dato : 18971214
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Ved i skrivelse af 30. f.m. at meddele at den ved brand, som natten mellem den 24. og 25. f.m. ødelagde anstaltens økonomibygning, have 17 eller 18 vaskeripiger og 2 køkkenpiger, hvis soveværelser befandt sig i den nævnte bygning, mistet den største del af deres ejendele, samt at de, af hvilke ingen havde assureret, derved have lidt et efter deres vilkår betydeligt tab i øjeblikket stå uden midler til de nødvendige anskaffelser i de brændte effekters sted, om end der ved privat indsamling er skaffet dem en foreløbig lille hjælp, har direktionen indstillet, dels at det tillades samme at anvende et beløb af indtil 2000 kr. til hjælp for de pågældende til anskaffelse af de nødvendige beklædningsgenstande, dels, at der for anstaltens regning fremtidig tegnes assurance af dens hele tyende personales ejendele....

Mpr nr. A047012
Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, maskinmester Christensen, G, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Ved at tilbagesende de med stiftsamtets skrivelse af 11. dennes fulgte 2 bilag meddeles herved, at direktionen har været betænkt på ar indstille maskinmester Christensen til en nådesbevisning som påskønnelse af hans indsats under branden her på anstalten natten mellem den 24 og 25 f.m. udviste betydningsfulde færd, og at den derfor har anmodet justitsministeriet om at indstille til hos majestæt kongen, at han dekoreres med dannebrogsordenens hæderstegn. Derimod har direktionen ikke fundet anledning til at indstille fyrbøder G Christensen til mere end en dusør, fordi han efter sine personlige forhold ikke anses for egnet til at modtage et offentligt hæderstegn.....

Mpr nr. A047013
Dato : 18971211
Forfatter:Christensen, F, maskinmester Christensen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. I anledning af den med bilag hos følgende skrivelse, hvor i herredsfogden i Hasle m. fl. Herreder har heninstillet at der søges udvirket en allerhøjeste nådesbevisning for maskinmester F. Christensen og fyrbøder P Christensen for det af dem under ildebranden i den til sindssygeanstalten ved Århus hørende økonomibygning natten mellem den 24. og 25. f.m. udviste mod skal jeg bede mig direktionen ytringer ved det indesluttedes tilbagesendelse behagelig meddelte

Mpr nr. A047014
Dato : 18971214
Forfatter:Christiansen, Poul Mortensen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Under henvisning til hoslagte indstilling af d.d. skal direktionen tillade sig at anmode om justitsministeriet samtykke til, at der udbetales anstaltens fyrbøder, Poul Mortensen Christiansen, en dusør af 100 kr. for hans assistance hos maskinmesteren under branden natten imellem den 24. og 25. f.m., idet han passede sin tjeneste ved maskinen under de samme forhold som maskinmesteren. Det skal tilføjes, at når direktionen ikke har indstillet ham til tildelelse af et udmærkelsestegn fra statens side, ligger det i, at han ikke anses for egnet til at modtage et sådant

Mpr nr. A047015
Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, F, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Brev hvori direktionen indstiller maskinmester F Christensen til dannebrogsmændenes hæderstegn og en beskrivelse af, hvorledes maskinmesteren har gjort sig fortjent til dette. Han opholdt sig i maskinrummer der var beliggende i kælderen under den brændende bygning og holdt maskinerne i gang, så brandsprøjterne kunne virke

Mpr nr. A047016
Dato : 18971210
Forfatter:Springborg, brandinspektør
Emnegruppe: Foreløbig udenfor emnefordeling
Tekst: Dusør. Herved tager jeg mig den ære at bringe direktionen for sindssygeanstalten ved Århus brandkorpsets og min tak for direktionens velvillige udtalelser om korpsets arbejde og den fremsendte dusør. Springborg brandinspektør.

Mpr nr. A047017
Dato : 18971206
Emnegruppe: Foreløbig udenfor emnefordeling
Tekst: Dusør. Direktionen bringer herved udtalelsen af sin påskønnelse af og bedste tak for den udmærkede hjælp, det ydede anstalten i anledning af branden her på stedet den 25. f.m. idet den skal tilføje, at samtidig med nærværende skrivelse fra anstaltens kasserer vil blive sendt et beløb af 200 kr. som til mandskabet som en anerkendelse fra anstaltens side af dets virksomhed ved den nævnte lejlighed.

Mpr nr. A047018
Dato : 18971202
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev til justitsministeriet vedrørende hjælp til piger, der boede i den nedbrændte bygning.

Mpr nr. A047019
Dato : 18971125
Forfatter:Kongen, Hos Maj
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev fra 20 uformuende piger til Hos. Maj. Kongen vedrørende hjælp efter økonomibygningens brand tilbagesendt fra justitsministeriet med påtegning om en udtalelse.

Mpr nr. A047020
Dato : 18971130
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev fra anstalten til justitsministeriet vedrørende 20 piger, der har mistet det meste af deres beklædning under branden den 24. - 25. november 1897.

Mpr nr. A047021
Dato : 18971126
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Barak. Telegram til justitsministeriet om, at man ønsker at opstille en midlertidig køkkenbarak indtil den nye økonomibygning bliver færdig. Arbejdet koster 5000 kr. Vask foretages i Århus indtil videre.

Mpr nr. A047022
Dato : 18971125
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. I forbindelse med darekronens telegram af d.d. om den her i nat stedfundne ildebrand, skal den herved meddele at ildebranden begyndte om natten klokken tre i den østlige halvdel af økonomibygningen, der benyttes til vaskeri, linnedkammer m.v. Den bredte sig med stor hurtighed til den vestlige halvdel, der benyttes til køkken med tilhørende bilokaler. Hele anden etage og tagetagen samt køkkenlokalerne i stueetagen ødelagdes fuldstændig, medens rummene i vaskeriets stueetage kun ødelagdes til dels, uden at det dog endnu kan siges hvor vidt bygningens.. brugelige, da ilden fremdeles ulmer i grunden. Skønt bygningen beboedes af samtlige til Økonomibygningen hørende kvindelige betjente, der først i sidste øjeblik alarmeredes, kom ingen mennesker til skade. Patientbygningerne berørtes ikke af ildebranden, hvis årsag endnu ikke er oplyst. ...

Mpr nr. A047023
Dato : 18971118
Forfatter:Geill, Christen
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Herved tillader jeg mig tjenstligt at indberette, at, jeg vil være fraværende fra anstalten under det møde, der afholdes i København førstkommende mandag af den nedsatte kommission angående Statens Sindssygehospitaler, til deltagelse i hvilket jeg er blevet indkaldt. Geill, kst.

Mpr nr. A047024
Dato : 18971102
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Foruden pladsen som årskandidat bliver pladsen som kandidat ved anstalten i 4 måneder ledig den 1. december førstkommende. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, bedes sendte til undertegnede overlæge senest den 20 d.m. Geill kst.

Mpr nr. A047025
Dato : 18970401
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Ansøgere til 4 måneders-kandidatpladsen.

Mpr nr. A047026
Dato : 18971120
Forfatter:Geill Thalbitzer, S, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Det meddeles Dem hermed, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d.m. er antaget som læge kandidat i 4 måneder fra 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station. Geill til S. Thalbizer.

 

Kasse 047

20150821110422_00001.jpg 20150821110831_00001.jpg 20150821110831_00002.jpg 20150821110831_00003.jpg 20150821110831_00004.jpg
20150821110831_00005.jpg 20150821110831_00006.jpg 20150821110831_00007.jpg 20150821110831_00008.jpg 20150821110831_00009.jpg
20150821110831_00010.jpg 20150821110831_00011.jpg 20150821110831_00012.jpg 20150821110831_00013.jpg 20150821110831_00014.jpg
20150821110831_00015.jpg 20150821110831_00016.jpg 20150821110831_00017.jpg 20150821110831_00018.jpg 20150821110831_00019.jpg
20150821110831_00020.jpg 20150821110831_00021.jpg 20150821110831_00022.jpg 20150821110831_00023.jpg 20150821110831_00024.jpg
20150821110831_00025.jpg 20150821110831_00026.jpg 20150821110831_00027.jpg 20150821110831_00028.jpg 20150821110831_00029.jpg
20150821111803_00001.jpg 20150821111803_00002.jpg 20150821111803_00003.jpg 20150821111803_00004.jpg 20150821111803_00005.jpg