051 - 001 til 004 - 1901

Mpr nr. A051001
Dato : 1901
Forfatter:Beyer, C T A, kontorassistent organist Johnsen, C, overopsynsmand organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Organist. Den som organist fungerende overopsynsmand C. Johnsen fratræder og kontorassistent C. T. A. Beyer tiltræder.

Mpr nr. A051002
Dato : 19010902
Forfatter:efterf, S. Frichs Vølund
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. I anledning af spørgsmålet om et nyt klæde til damprullen, have vi på henvendelse til firmaet Vølund modtaget som svar indlagte brev, hvoraf det fremgår at et nyt klæde vil koste cirka kr. 93,00 + cirka 30,- og at leveringstiden vil være cirka 5 uger. Vi modtager gerne Deres bestemmelse om evt. anskaffelse af et nyt klæde, samt muliggør tillige et reserve klæde og bede vi Dem venligst samtidig returnere Vølunds brev. S. Frichs efterf.

Mpr nr. A051003
Dato : 19010918
Forfatter:Holm, Th., konstitueret overlæge Pontoppidan, professor Ricard Hallager, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. I skrivelse af 9. d m har direktionen indstillet, at der meddeles reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Th. Holm konstitution som overlæge ved anstalten under den hidtilværende overlæge professor, dr. med. Pontoppidans udnævnelse til professor ved Københavns Universitet opståede vakance i overlægeembedet, samt at direktionen bemyndiges til at antage en lægekandidat til midlertidig medhjælp for anstaltens læger under vakancen. Foranlediget heraf skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse 13 d m meddele, at man på en forespørgsel til den til embedet som overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus udnævnte overlæge Hallager har modtaget det svar, at han ville kunne tiltræde dette embede den 1 n m samt at det herefter formentlig ikke vil være fornødent for det korte tidsrum, hvori vakancen nu vil vare, at træffe særlige foranstaltninger til bestridelse af forretningerne ved anstalten. Ricard.

Mpr nr. A051004
Dato : 19010720
Forfatter:Bartels, fiskehandler Marcussen, fiskehandler
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Vi undertegnede fiskehandlere Bartels og Marcussen, der nu en årrække har forsynet sindssygeanstalten med dens forbrug af fisk, tillader os herved, at henlede anstaltens opmærksomhed på, at det ikke er os mulig længere uden pengetab for os, at levere anstalten fisk til den vedtagne pris 27 øre pr pund (den pris har varet ca. 15 år), medens vi selv nu til tider må betale rødspætter med 40 øre pr pund og torsk indtil 20 øre pr pund, ser os derfor nødsaget til, at forhøje prisen med 3 øre pund, altså 30 øre pr pund for rødspætter og torsk, fra den 1. august d å. som det vil ses af vedlagte attester betaler.....

 

Kasse 051

20160126145516_00001.jpg 20160126145516_00002.jpg 20160126145516_00003.jpg 20160126145516_00004.jpg 20160126145516_00005.jpg
20160126145516_00006.jpg 20160126145516_00007.jpg 20160126145516_00008.jpg 20160126145516_00009.jpg