Kasse 056 1905

Mpr nr. A056001
Dato : 19051213
Forfatter:Christense, Christian Carl Theodor, Korporal kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Det meddeles herved kontoret, at direktionen dd har ansat korporal ved 2den generalkommandos indendatur Christian Carl Theodor Christensen, som kontorassistent ved sindssygeanstalten fra den 17. ds. at regne. Kauktionspapirer, ansøgning om giftemål, indflytning i bolig for gifte, kontorfuldmægtig, ansættelse som bogholder i Viborg.
+ 102 ansøgninger mm

 

056-001-1
056-001-2
056-001-3
056-001-4
056-001-5
056-001-6

056-001

 

Mpr nr. A056002
Dato : 19050103
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Overførsel af patienter til Viborg. Man vil ikke modtage udbrydende og voldsomme patienter, idet man angiver, at anstalten ikke er indrettet til sådanne. Navneliste over patienter der er overført. Brevveksling vedr. begrebet "voldsomme".

   

056-002

 

Mpr nr. A056004
Dato : 19041013
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Drikfærdighed og sindssyge. Skemaer vedrørende forekomsten af drikfærdighed blandt sindssyge. Der foreligger et skema, der udelukkende indeholder mænd. Desuden deres behandlingsresultatet og den psykiatriske diagnose

(Mpr nr. A056003 - - Dokumenter mangler
Dato : 19051211
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Tyfus. Kemisk undersøgelse. Undersøgelse af vand, der viser, at der ingen tyfusbakterier er i vandet fra anstalten. )

   

056-004

 

Mpr nr. A056005
Dato : 19050207
Forfatter:Berthelsen, E, Kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. E. Berthelsen er ansat som kandidat fra 1. marts 1905.

Mpr nr. A056006
Dato : 19050314
Forfatter:Larsen, Hans Peter, tjener
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Oppasser. Forespørgsel fra skifteretten i Hornslet vedrørende Hans Peter Larsen, der skal være ansat som tjener på anstalten. Man svarer, at der ikke for nuværende er en person ansat med dette navn, men der har været en i perioden 1. april 1876 til 1. maj 1877

Mpr nr. A056007
Dato : 19050218
Forfatter:Stiftstidende, Aarhus Amtstidende, Aarhus Demokraten
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Annoncer. Demokraten har bemærket, at der kun sker annoncering i Aarhus Stiftstidende og Aarhus Amtstidende, hvorfor man udbeder sig en forklaring. Direktionen udbeder sig instrukser fra justitsministeriet, der meddeler at annoncer kun skal indrykkes i de nævnte blade

   

056-005 til 007

 

 

Mpr nr. A056008
Dato : 19050403
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Til det kgl. sundhedskollegium, København. Herved tillader jeg mig tjenstlig at fremsende beretning om sindssygeanstalten ved Århus i 1904. Vedlagt liste over modtagere af beretningen

Mpr nr. A056009
Dato : 19050407
Forfatter:Nielsen, N Ch, snedker Damgård, S P, murer Jacobsen, S, tømrer Eriksen, M, postbud Jørgensen, Søren, badebetjent Hallager
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægebehandling. Undertegnede tillader sig herved, at anmode den ærede direktion om at få fri doktor og medicin* til vor familie lig med de andre underordnede funktionærer her på sindssygeanstalten. Snedker N. Ch. Nielsen, S. P. Damgård, tømrer S. Jacobsen, postbud M. Eriksen, badebetjent Søren Jørgensen. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A056010
Dato : 19050409
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Forslag fra Albert Lund om at optage nogle flere retter på spisereglementet, idet han har vanskeligt ved at variere kosten tilstrækkeligt. Liste over de forskellige retter

Mpr nr. A056011
Dato : 19050428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspige, sygdom. En opsynspige er blevet indlagt på amtssygehuset. Man spørger hospitalet, hvor længe det vil kautionere for hendes indlæggelse. Svaret er, at man vil kautionere indtil hendes ansættelse ophører, derefter må hendes kommune overtage forpligtelserne

   

056-008 til 011

 

Mpr nr. A056012
Dato : 19050709
Forfatter:Hansen, Axel Marius, Maskinassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinassistent. Andragende om forplejning på 2den klasse, hvilket tiltrædes. Ansættelsesskrivelse fra 1904 for Axel Marius Hansen, som maskinassistent

Mpr nr. A056013
Dato : 19050502
Forfatter:Zoega, I L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I. L. Zoega er ansat fra den 1. juni og 3 måneder frem i 1905.

Mpr nr. A056014
Dato : 19050509
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte her ved anstalten den 1 juli d.a. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 1200 kr. årligt og fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. dm.

   

056-012 til 014

 

Mpr nr. A056015
Dato : 19050509
Forfatter:Andersen, Anders, vægter, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vægter. Ansat som vægter bliver vaskerikarl Anders Andersen

   

056-015

 

Mpr nr. A056016
Dato : 19050525
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Det meddeles telefonselskabet, at der to gange indenfor den seneste måned har været afbrydelser på telefonforbindelsen til centralen i Århus. Man anmoder om, at afbrydelser uopholdeligt vil blive udbedret i fremtiden.

Mpr nr. A056017
Dato : 19050520
Forfatter:Tunh, H von, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles herved kontoret, at H. von Thun i dag tiltræder som fast lægekandidat her ved anstalten med en lønning beregnet for 1200 kr. årligt fra d.d. at regne.

Mpr nr. A056018
Dato : 19050730
Forfatter:Larsen, Rasmus, opsynsmand
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsyn løn. Opsynsmand Rasmus Larsen ansøger om at få udbetalt et alderstillæg for tiden, da han har ansat en ung medhjælp til at passe sit barn, som moderen døde fra. Larsen har en kort periode været væk fra hospitalet fordi han søgte at etablere sig i sit håndværk som skomager, men dette mislykkedes. Andragendet bliver bevilliget.

Mpr nr. A056019
Dato : 19050131
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man fremsender trykte programmer vedr. dilettant komedier opført på hospitalet til Statsbiblioteket i Århus, Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket.

   

056-016 til 019