Kasse 059 1906

Mpr nr. A059001
Dato : 19061115
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Indberetning om brandsikring til ministeriet, hvor det bl.a. anføres, at der ikke er tilstrækkeligt med slukkevand til en større ildebrand. desuden papirer vedrørende problemets løsning. Herunder anlæggelse af et vandtårn med udsigtsterrasse.

   

059-001

 

Mpr nr. A059002
Dato : 19071107
Forfatter:Marius Knudsen, firma
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Brevveksling med firmaet Marius Knudsen i Odense vedrørende vandforsyning og ny boring

Mpr nr. A059003
Dato : 19060420
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Vedtægt for Brandforsikringsfonden.

   

059-002 til 003

Mpr nr. A059004 - Mangler

Mpr nr. A059005, 059006 og 059007 - Mangler

Mpr nr. A059008 og 059009 - Mangler

     

Mpr nr. A059010
Dato : 19061128
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg har anmodet om oplysninger om, hvor mange, der er bleven afvist i 1904. En liste med navne er vedlagt sagen.

Mpr nr. A059011
Dato : 19061031
Forfatter:Gad, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Oluf Gad er ansat som kandidat fra 1. december og tre måneder frem.

   

059-010 til 011

Mpr nr. A059012 og 059013 - Mangler

Mpr nr. A059014 og 059015 - Mangler

     

Mpr nr. A059016
Dato : 19061005
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Bortkommet brev. Besvarelse af spørgeskema fra postvæsenet, dertil meddelelse om at brevet er fundet blandt Hallagers private post. Lignende kan ikke ske, når breve sendes over Århus.

Mpr nr. A059017
Dato : 19061105
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Videreuddannelse. Sygeplejerske frøken Rigmor Gregersen har på permission i 1 år så hun kan videreuddanne sig ved kommunehospitalet i Århus. Man ansøger ministeriet om at måtte ansætte en vikar mod en betaling af 33 kr. pr måned for anstaltens regning, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A059018
Dato : 19060911
Forfatter:Pontoppidan, prof Levison, Ph, Dr Hallager
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Litteratur. I vedlagte jubilæumsskrift om de medfølgende papirer vil De vistnok kunne finde alle de oplysninger De ønsker. Jubilæumsskriftet indeholder tillige grundrids af anstalten og nogle billeder.- Skulle De ønske at fremlægge det i Milano, er det naturligvis til tjeneste. Jeg skal dog bemærke at grundridset ikke er up to date. Der er siden 1902 bl.a. opført et gymnastikhus og nye opsynsboliger, og vaskeribygn. er blevet udvidet ved en tilbygning.- At anstalten oprindelig var en blandet anstalt, men at den i prof. Pontoppidans tid blev gennemført mellem en afdeling for friske tilfælde og en for kroniske tilfælde, vil De også se i festskriftet. Jeg benytter lejligheden til at takke dem for særtrykket af den interessante afhandling. Til Dr. Ph. Levison Fra Hallager.

   

059-016 til 018

 

Mpr nr. A059019
Dato : 190609
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Trykt meddelelse fra redaktionen om at indsende rettelser

Mpr nr. A059020
Dato : 19060910
Forfatter:Renzmann Hallager, F, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus, F. Hallager, fritagelse fra hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til 2. n.m. for at foretage en rejse i indlandet. Renzmann.

Mpr nr. A059021
Dato : 19060825
Forfatter:Lund, Albert Vægter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Vægter. Anstaltens vægter har kappe og hue gratis, medens vægteren på Middelfart, Viborg og Vordingborg anstalterne har en hel uniform gratis. Jeg vil foreslå direktionen, at der fra 1. november d.å. gives vægteren en uniform og en hue årligt samt en kappe hvert 4. år. Albert Lund.

   

059-019 til 021

 

Mpr nr. A059022
Dato : 19081229
Forfatter:og Sardemann, Jensen
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Lynafleder. Vi tillader os herved at meddele, at vi i henhold til den ærede direktions ønske har ladet udføre de projekterede lynaflederanlæg efter netsystemet.. Jensen og Sardemann, Århus.

   

059-022

Mpr nr. A059023 - Mangler

     

Mpr nr. A059024
Dato : 19060730
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1.april 1907 til 31. marts 1908 beregnet efter et patienttal af 530.

Mpr nr. A059025
Dato : 19070808
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsyn, løn. I skrivelse af 2. juli då. har justitsministeriet approberet af lønningerne til ugifte opsynspersonale fra 1. juli då. fastsættes således: mandlige opsyn 300 kr. stigende med 10-20 til 350 kr.* kvindelige opsyn225 stigende hvert år med 10-10-15 kr. til 260 kr. Merudgiften søges tillægsbevilliget.

Mpr nr. A059026
Dato : 19070403
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der er søgt bevilling på 140,25 kr. til forsikring af personalets og patienter på 1. klasses tøj i tilfælde af ildsvåde. Godkendes for personales vedkommende fra direktionen til ministeriet.

   

059-024 til 026

 

Mpr nr. A059027
Dato : 19070525
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Arbejdsmænd, løn. Der er ingen arbejdere, der skal have midlertidigt løntillæg, da de er blevet lovet lønforhøjelse, de tilsammen skal være højere end den hidtidige dagløn på 3 kr. og løntillægget tilsammen.

   

059-027

Mpr nr. A059028
Dato : 19060712
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forskellige papirer vedrørende budgettet.

 

059-028-1
059-028-2

059-028