Kasse 063 1909

Mpr nr. A063001
Dato : 19090710
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra den 1. april 1910 til den 31. marts 1911, beregnet efter et patienttal af 530.

   

063-001

 

Mpr nr. A063002
Dato : 19090701
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Beregning for finansåret 1910-11 over forbruget af fødevarer under konto bespisning ved sindssygeanstalter ved Århus, beregnet efter reglementet.

Mpr nr. A063003
Dato : 19091201
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Efter mundtlig anmodning af medicinalkommissionens formand sender jeg hermed en fortegnelse over Århusanstaltens plejepersonale med angivelse af hver enkelts løn og envolumenter, jeg skal tilføje, at direktionen havde foreslået ministeriet på budgettet for kommende finansår at optage en forøgelse af opsynspersonalets tal med 7 og en udflytning af avlsgården, som ville muliggøre en forbedring af opsynspersonalets boligforhold. Det var da meningen til budgettet for 1911-12 at foreslå yderligere forbedringer, navnlig højere løn, eneværelser, evt. også kostforbedringer. Hallager til medicinalkommissionen.

Mpr nr. A063004
Dato : 19090630
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. 4 stk nye madvogne med gummihjul indrettede på passende måde til forholdene....

Mpr nr. A063005
Dato : 19090630
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Omtrentlig bekostningsoverslag over nogle påtænkte byggearbejder. 1) 2 liggehaller i sygeafdelingens haver 2) bolig for 1ste reservelæge 3) ny avlsgård 4) stuehus ved avlsgården.

   

063-002 til 005

 

Mpr nr. A063006
Dato : 19090706
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Overslag over et elektrisk pumpeanlæg til den nye brønd, som kan skaffe vand, når grundvandsspejlet falder om sommeren. En båndsav trukket ad den gamle dynamo, en ny dynamo, ændring af dampmaskinen.

Mpr nr. A063007
Dato : 19090710
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje. Asfaltbanerne, der er anlagt til transport af mad til afdelingerne er slidte og skal omlægges, brolægningen syd for køkkenbygningen skal omlægges og der skal sættes rendesten

Mpr nr. A063008
Dato : 19090712
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Med hensyn til budgettet for 1910-11 * Det bliver vanskeligt at forøge opsynsantallet, men Vordingborg stiller forslag om at forøge det så meget, at man kan give opsynene en halv fridag om ugen, og 14 dages (årsferie?). "Den reservelægen skal fastsættes med ret til pension og have familiebolig med brændsel. Forøgelse af 1. resl. løn til 3400 kr.

   

063-006 til 008

 

Mpr nr. A063009
Dato : 19090716
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Dementia paralytica subs. dementia paretica. Anstalten indstiller til justitsministeriet, at der ansættes en 3die reservelæge til laboratorieundersøgelse af paresens bakteriologi, idet man henviser til udenlandske resultater. Ministeriet brevveksler med sundhedsstyrelsen og afviser forslaget. se 062-019 vedlagt artikel om emnet. svar JM journ 1909 no 6729 a (vedlagt sagen)

Mpr nr. A063010
Dato : 19090710
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. En 6" kloakledning bliver gentagne gange tilstoppet ag skal graves op for at blive renset, desuden trænger trærødderne gennem sammenføjningerne, hvorfor en istandsætning er nødvendig denne optages derfor på budgettet 1910-11.

Mpr nr. A063011
Dato : 19090630
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent på linnedstuen. Der har i årevis været problemer med at få vasken færdig, endskønt pigerne arbejder en time længere end i Middelfart og Vordingborg. Man foreslår derfor en pige af bedre stand ansat som assistent, idet man understreger at en overvaskerpige ikke kan styre tyendet, da hun er af samme klasse

   

063-009 til 011

 

Mpr nr. A063012
Dato : 19090618
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Planer om nye bygninger iflg. forslag fra bygningsinspektør Kampmann. Et hus til 1ste reservelægen beliggende udenfor hospitalet med en hovedetage foruden kælder og loftsværelse 2) 59 enkeltværelser for 14 plejere og 45 plejersker er tænkt fordelt således, at der i den gamle avlsgård lægges 28 værelser i stuen og 1ste sal samt 9 i loftsetage, den gamle stald udvides, hvori der indrettes fremmedstald og værksteder. I en ny første sal lægges 14 plejere og i en loftsetage med særskilt opgang 8 plejersker. 3) opførelse af en ny avlsgård i henhold til tidligere overslag 4) et stuehus til avlsgården.

Mpr nr. A063013
Dato : 19091022
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Middelfart foreslår at man skal sætte betalingen for 3die klasse op, men Århus fastholder, at hvis der skal ske en stigning skal det være for alle klasser. Brevet er vedføjet en oversigt med patientantal og konsekvens beregning for begge forslag.

Mpr nr. A063014
Dato : 19090709
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål. Assistent Beyer agter at gifte sig og ansøger derfor om familiebolig. Man skriver til justitsministeriet og indberetter, at der for tiden ingen familiebolig er ledig, men at der vil kunne skaffes en sådan, hvis avlsbygningen laves om, men det kan ministeriet ikke tilstå, hvorfor Beyers andragende må afslås

   

063-012 til 014

Mpr nr. A063015
Dato : 19100513
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1910-11. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

   

063-015

Mpr nr. A063016
Dato : 19090730
Forfatter:Ekdahl, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås to kandidatpladser, men kun den ene besættes med stud. med. Ekdahl, adr. Frk. Hansine Larsen, Melby Præstelod, pr Frederiksværk.

Mpr nr. A063017
Dato : 19090614
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Fr. berg kommune. Man ønsker en selvstændig ordning for sindssygebehandlingen i Fr berg kommune, hvorfor man ønsker at besigtige Råmosegård og Dalstrup. Desuden ønsker man oplyst, hvor mange ptt der er indlagt for kommunens regning, se vedlagte liste. For besigtigelsen henvises til læge Elmquist.

Mpr nr. A063018
Dato : 19090626
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefonledning. Direktionen andrager Statsbanerne om i tilladelse til at føre en telefonledning over gangbroen til Strandhuset, hvilken tilladelse gives dog skal forskellige retningslinier følges som er nedskrevet på vedlagte erklæringskopi.

   

063-016 til 018

 

Mpr nr. A063019
Dato : 19090628
Forfatter:Gjessing, Kamma, plejemoder
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Plejemoder. Fru Kamma Gjessing ansættes som plejemoder ved mandsafdelingen fra 1. september 1909 med en årlig løn af 1200 kr., stigende med 100 kr. for hvert tredie års tjeneste til 1500 kr. samt fri station i anstaltens anden forplejningsklasse. Opsigelsesfrist 2 måneder. Fra 29. januar 1916 er hun pensioneret, idet hendes nervesystem er fuldstændig nedbrudt. Hun får en understøttelse af 469 kr årlig.

   

063-019

 

Mpr nr. A063020
Dato : 19090528
Forfatter:Andersen, Frederik
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. Frederik Andersen søger plads, men man må meddele, at ledige pladser vil blive annonceret i bladene.

Mpr nr. A063021
Dato : 19090529
Forfatter:Jørgensen, Geert, præst
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Justitsministeriet forespørger, hvorledes præstegerningen besørges ved anstalten. Man svarer, at anstalten er en særskilt menighed jfr. kgl. resolution af 2. januar 18958. Der afholder gudstjeneste hver helligdag i kapellet. For tiden er Geert Jørgensen, Vejlby præst, skrivelse af 10. december 1904 (brev 19225 journal no. E 3899) Betaling for begravelser er ordnet iflg. brev 16. juni 1908 4206 journal no. 7292. Endvidere fællesregulativet S9 af 3. marts 19888. I brev af 12. oktober 1895 er fastsat de betingelser for præsten som ministeriet har anset for ønskelige brev nr 14826 journal nr E 3899. Oplysningerne skal bruges ved ansættelse af præst i Vordingborg.

Mpr nr. A063022
Dato : 19090524
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. brev vedr. retsobservanders stilling ved flugt. se jorn 315/1900. 050-003.

   

063-020 til 022

 

Mpr nr. A063023
Dato : 19090519
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Der finder samlytning sted på telefonen, hvorfor telefonvæsnet anmodes om at finde fejlen, idet der eller kan slippe oplysninger om pt. ud.

Mpr nr. A063024
Dato : 19090331
Forfatter:Jensen, Anton Karl, køkkenkarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål. Køkkenkarl Anton Karl Jensen søger tilladelse til giftermål. Samme fratræder sin stilling i 1924. kfr. 179/1922  

   

063-023 til 024

 

Mpr nr. A063025
Dato : 19090627
Forfatter:Christensen, M, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. M. Christensen ansættes. I 1914 udnævnes hun til kontorfuldmægtig. Lønnen er 900 kr. årligt stigende for hvert tredie års tjeneste med 100 kr til 1200 kr samt fri station for en ugift i 2den klasse. Gensidig opsigelse 6 måneder.

 

063-025-1
063-025-2
063-025-3

063-025

 

Mpr nr. A063026
Dato : 19090904
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Bilag til årsberetning for 1908

   

063-026

 

Mpr nr. A063027
Dato : 19090330
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Overlægen søger ministeriet om tilladelse til at være borte fra anstalten i tiden fra den 4. april til den 20. april for at foretage en rejse til udlandet

Mpr nr. A063028
Dato : 19090319
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patientantal. Raamosegaard og Dalstrup. Jeg har i dag fra justitsministeriet modtaget saalydende skrivelse. Til brug for medicinalkommissionsarbejde vilde jeg meget gerne vide følgende. Hvor mange pt. er der på R og D? Hvilken udgift har hver af disse anstalter medført i 1908, subidiært 1907? Hvor meget udgjorde statstilskuddet for hver af disse anstalter. Brev fra Hallager til lægerne på plejehjemmene.

Mpr nr. A063029
Dato : 19090308
Emnegruppe: Administration
Tekst: Stempelmærkers kassation. Afskrift fra Lovtidende.

   

063-027 til 029

 

Mpr nr. A063030
Dato : 19090209
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Cirkulære vedrørende arbejderklassernes indretning.

Mpr nr. A063031
Dato : 19090302
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. På given foranledning skal man herved anmode direktionen om at oplyse om der er anmeldt ptt. til observation. Hvis dette er tilfældet ønsker man oplyst disses navne, hvornår de er tilmeldt og hvornår de ventes optaget. Man meddeler at der ingen er anmeldt og at der aldrig har været ventetid for observationspatienter.

Mpr nr. A063032
Dato : 19090210
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Knudsen, sagfører Nielsen, P, landstingsmand Kampmann, bygningsinspektør professor Jørgenden, stadsingeniør'Jensen ingeniør Zachariassen, arkitekt Møller, afg. husholderske Bernth, afg assistent afg oldfrue, Møller Ingwersen, enke overopsynsmands
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dilettant. Til dilettetantkomedie på salen søndagen den 14de dennes aften kl 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Hofjægermester Quistgård med frue og datter, sagfører Knudsen, Landstingsmand P. Nielsen med frue, bygningsinspektør, professor Kampmann med frue, stadsingeniør Jørgensen med datter, ingeniør Jensen, arkitekt Zachariassen med frue, afg husholderske frk. Møller, afg. assistent Bernth, afg. oldfrue frk. Møller, overopsynsmand Ingwersens enke.

Mpr nr. A063033
Dato : 19090209
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, Dalstrup. Ved overflytning til plejeanstalterne Raamosegaard og Dalstrup af patienter, der er indlagt i sindssygeanstalten for det offentliges regning, behøves, der kun en tilkendegivelse af, at vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten.

   

063-030 til 033

 

Mpr nr. A063034
Dato : 19090106
Forfatter:Jørgensen, Anine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Forespørgsel fra ministeriet om Anine Jørgensen, der var sypige på anstalten fra den 1. maj 1908 til den 20. september, da tyendeforholdet opløstes i mindelighed. Så vidt jeg kan læse kom hun ikke godt ud af det med sine arbejdskammerater, men var god til sit arbejde

Mpr nr. A063035
Dato : 19090216
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Man indhenter oplysninger til medicinalkommissionen om afviste eller ventende ptt. Endvidere forespørges der ved de andre anstalter, om der midlertidigt kan optages flere end beregnet. Fra Hallager til de andre anstalter.

Mpr nr. A063036
Dato : 19090107
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Til bibliotekerne fremsendes eksemplarer af årets høstgildesang samt koncertprogram.

   

063-034 til 036