Kasse 066 1911-1912

Mpr nr. A066001
Dato : 19120203
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje: Sognerådet for Vejlby ønsker træerne langs Stationsvej fældet, hvilket man i 1914 indvilliger i at gøre

Mpr nr. A066002
Dato : 19111216
Forfatter:Rasmussen, Inger Maarie, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Inger Marie Rasmussen. Ansat i Viborg, men rejste derfra p. g. a. utilfredshed med uddannelsen. Fuldførte denne i Århus. Flyttede herfra i 1917. Søger pension 1930 pg. a. sygdom fra Middelfart

Mpr nr. A066003
Dato : 19111220
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Jordemoderen i Veggerslev ønsker ptt i pleje, men læge Elmquist er tilbøjelig til at nægte det p.g.a. hjemmets karakter. Han ønsker at overlægen skriver afslaget, da han mener, at det kan skade hans praksis, hvis han selv gør det.

Mpr nr. A066004
Dato : 19120129
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Sag vedr. indtægter fra land- og havebrug

   

066-001 til 004

 

Mpr nr. A066005
Dato : 19120210
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Sag vedrørende førelse af regnskab, indtægter for land- og havebrug, samt medikamenter

 

066-005-1
066-005-2

066-005

 

Mpr nr. A066006
Dato : 19111121
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Anciennitet. Plejerforeningen forespørger, om opnået a. overføres, hvis man holder op med at arbejde på et sindssygehospital. f.eks. et halvt år. bejde Direktionen svarer, at man efter den nye pensionslov bevarer sin a. når man overflyttes fra et hospital til andet, men hvis man selv siger op bortfalder a.

Mpr nr. A066007
Dato : 19111114
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Ministeriet forespørger om der kan spares ved at standse udgivelsen af anstalternes årsberetninger, hvortil direktionen svarer, at det kan den ikke tage stilling til

Mpr nr. A066008
Dato : 19111117
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktionen giver tilladelse til, at der anvendes melis i stedet for puddersukker i en forsøgsperiode.

   

066-006 til 008

 

Mpr nr. A066009
Dato : 19120907
Forfatter:Olsen, Chalotte, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, sygeplejerske. Frk. Chalotte Olsen er ansat i 1907 og forfremmet til natoverplejerske i 1911. Nu er hun på grund af fysisk sygdom blevet træt og nervøs, og kan ikke arbejde længere. derfor søger man pension, men denne afslås, da hun ikke har tjent under staten i 10 år.

   

066-009

 

Mpr nr. A066010
Dato : 19111031
Forfatter:Kjeldsen. Georg, artist
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Artist. Georg Kjeldsen tilbyder en forestilling på hospitalet og man siger tak. Hvad forestillingen går ud på fremgår ikke af brevet.

Mpr nr. A066011
Dato : 19110930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Bank. Ved en fejl er anstaltens indestående i Århus Privatbank kun blevet forrentet med 2% mod de aftalte 2 1/2% som herefter vil rette sig efter.

Mpr nr. A066012
Dato : 19111009
Forfatter:Statstidende
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Statstidende. Ministeriet meddeler at de hidtil gratis leverede eksemplarer af statstidende for fremtiden skal betales med 1 kr. pr kvartal samt postpenge 48 øre udenfor København

   

066-010 til 012

 

Mpr nr. A066013
Dato : 19111004
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ansættelse, plejere. Ifølge s 5 næstsidste stykke i lov om ordning af plejeforholdene på Statens sindssygehospitaler ansættes plejepersonalet af hospitalets overlæger ved kontrakt som stemples hvis lønnen i kontrakttiden overstiger 1200 kr. uanset begyndelseslønnen. Allerede ansatte ved lovens gennemførelse skal ikke oprette kontrakt

Mpr nr. A066014
Dato : 19111016
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Dansk Kvindesamfund ønsker oplyst hvor mange gifte ptt. der er, subs. hvor mange der har børn. der skal vedtages en lov om hjælp til enker og enkemænds børn, hvortil samfundet vil stille ændringsforslag. Der fremsendes en liste over antallet af de forskellige civilstandsgrupper.

Mpr nr. A066015
Dato : 19111130
Forfatter:Haar, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Cand. med. et chir. Haar ansættes som lægekandidat fra 1. december 1911, 100 kr. mdl. og fri station på 2den forplejningsklasse.

   

066-013 til 015

 

Mpr nr. A066016
Dato : 19111002
Forfatter:Møller, Kristian Fr, Boghandler Thrue, boghandler
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Tryksager. Justitsministeriet forespørger, hvor trykning af hospitalets tryksager foregår, Man svarer at det meste af blanketterne m.v. udfærdiges på eget trykkeri, men en del at boghandler Kristian Fr Møller, mens boghandler Thrue laver en mindre del

Mpr nr. A066017
Dato : 19120106
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Man ønsker alt personales indbo og tøj forsikret for 200 kr. pr. person, hvilket bevilliges af ministeriet dog ikke privat ansatte opsyn samt tyende.

   

066-016 til 017

 

Mpr nr. A066018
Forfatter:Rasmussen, Maren, sygeplejerske Meyer, Magda, plejeassistent Christoffersen, plejeass
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske, Plejeassistenter. Maren Rasmussen ansættes som sygeplejerske, hun bliver i 1919 afskediget med pension efter at være læderet af en patient, der slog hende i panden så der kom blodudtrædning. Plejeass. Christoffersen, der i 1929 søger stilling som overplejer på Rødbygård (åndsvageanstalt). Magda Meyer ansættes som plejeassistent

 

066-018-1
066-018-2
066-018-3

066-018

 

Mpr nr. A066019
Dato : 19110916
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Nogle pladser som plejeelever er ledige. Liste over mandlige og kvindelige plejeelever. Der er flest kvindelige. se 065047 om forholdet mellem mandlige og kvindelige plejere

 

066-019-1
066-019-2
066-019-3

066-019

 

Mpr nr. A066021
Dato : 19119817
Forfatter:Larsen, Ane Kirstine Brgendahl, Jan Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne T.
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. Præsten ved døvstummes menighed ønsker oplyst om der er døvstumme på hospitalet, hvor længe de har været det om de har fået undervisning eller talemetoden eller fingersprogsmetoden. Der er tre ptt Ane Kirstine Larsen, indl 23.nov 1896, i familiepleje aug. 1911. Hun forstår fingersprog. Jan Vilhelm Sørensen Brgendahl, født 25. juli 1875 indl. 2den gang 8.dec 1908(ikke fuldstændig døvstum) undervist efter talemåden. Johanne T, Nielsen født d. 8, dec. 1871, indl 21 april 1909, kan aflæse mund og fingersprog. 5711, 7775, 7817 (inlæggelsesnumre

Mpr nr. A066022
Dato : 19111009
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Alle direktioner for statens sindssygehospitaler har ansøgt om frihed for at afkræve lægekandidater lægeattest på at de er tuberkulosefri, men dette afvises af justitsministeriet, indtil ny lov om tuberkulosens bekæmpelse er vedtaget i indeværende folketingssamling.

   

066-021 til 022

 

Mpr nr. A066023
Dato : 19110826
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse, udenlandske ptt. Der er sluttet overenskomst med Tyskland om lægeoplysninger ved indlæggelse af tyske statsborgere på danske sindssygehospitaler, hvorfor man modtager et cirkulære med skema til indsendelse af oplysninger. se 059-006, udenlandske patienter.

Mpr nr. A066024
Dato : 19110808
Forfatter:Jørgensen, H
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Ansøgning. H. Jørgensen, Banegårdsgade 42, Århus søger en assistentplads på kontoret, som han har hørt bliver ledig. Overlægen svarer, at der ikke ham bekendt bliver nogen stilling ledig.

Mpr nr. A066025
Dato : 19110902
Forfatter:Kyster, Ellen, sygeplererske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Ellen Kyster bliver ansat med 500 kr. i årlig løn stigende hvert tredje år 100 kr. til 800 kr. fri station på 2den klasse. Hun søger afsked i 1913

   

066-023 til 025

 

Mpr nr. A066026
Dato : 19110804
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Besparelser. En undersøgelse er foretaget, hvor de fastslås at der kan spares på bespisning på sindssygehospitalerne derfor holdes der et møde med justitsministeren, hvor man søger at lokalisere steder, hvor der kan spares.

Mpr nr. A066027
Dato : 19110928
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientantal. Sundhedsstyrelsen forespørger, om der kan overføres ptt. fra Maribo Sindssygeanstalt til Statens Sindssygehospitaler. Oringe har erklæret sig villig til at modtage rolige ptt., men Århus ser sig ikke i stand til at modtage de urolige.

Mpr nr. A066028
Dato : 19110812
Forfatter:Nielsen, Axel Valdemar, læge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Læge Axel Valdemar Nielsen søger kandidatplads og ansættes. Han får kost for sig selv sin hustru og en tjenestepige mod betaling af 1 kr. pr. portion daglig. Han betinger sig at hustru og barn kan bo på hospitalet.

   

066-026 til 028

 

Mpr nr. A066029
Dato : 19110925
Emnegruppe: Administration
Tekst: Navneændring. I loven er indført betegnelsen hospital. Derfor ønsker direktionerne at ændre hospitalernes navne til Oringe Hospital, Risskov Hospital, St. Kelds Hospital, Viborg Hospital og Fænøsund Hospital (Middelfart). Man ansøger Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at anvende disse navne, men får afslag.

Mpr nr. A066030
Dato : 19110714
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienters antal. an er gentagne gange blevet anmodet om at modtage en urolig og voldsom pt. fra Grenå, men har været nødt til at nægte indlæggelse. Den pågældende har gjort sig umulig på sygehuset og i arresten. Begrundelsen for afslaget er at hospitalet er fyldt med urolige ptt. rolige ptt. er anbragt på Råmosegård, Dalstrup eller i familiepleje.

Mpr nr. A066031
Dato : 19110627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeelever. Breve fra ansøgere til posten som plejerelever. Begyndelseslønnen for en kvindelig elev er 115 kr. årlig i det første år. På anden år får man 125 kr.

   

066-029 til 031