Kasse 069 1912

Mpr nr. A069001
Dato : 19160205
Forfatter:Nielsen, Axel Henry, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Axel Henry Nielsen, der er blevet ansat i 1910 og bliver afskediget i 1916 med en pension på 933,36 kr., idet han lider af tuberkulose. Vedlagt giftermålstilladelse. Han bor i Villa Nøjsomhed i Vejlby Krat

   

069-001

 

Mpr nr. A069002
Dato : 19130304
Forfatter:Simosne, Andrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske sygdom. Andrea Simosne. Fratræder p.g.a. sygdom og får tilkendt kostpenge i 8 uger. Vedlagt bestemmelser for optagelse af elev på hospitalet.

Mpr nr. A069003
Dato : 19120912
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Forespørgsel vedr. pt. En trælastejer. En ung pige får anfald, hvor blodet stiger hende til hovedet, hun kan få stærke smerter med latterudbrud, desuden taler hun i vildelse om natten. Man anmoder Hallager om en recept. Denne svarer, at han aldrig skriver recepter til ptt som han ikke har undersøgt, og råder til at få hende til læge

Mpr nr. A069004
Dato : 19121210
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale sygdom. Ministeriet forespørger om der ydes lægehjælp medicin og pleje til syge medarbejdere, hvortil anstalten svarer det gør der til funktionærerne. Der er ikke dannet særlige sygekasser ved hospitalet

   

069-002 til 004

 

Mpr nr. A069005
Dato : 19130101
Forfatter:Nielsen, Mathilde, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Mathilde Nielsen 29 år bliver ansat som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. på II klasse og 3 måneder gensidig opsigelse

   

069-005

 

Mpr nr. A069006
Dato : 19121224
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Forespørgsel fra ministeriet om befordring af præsten, hvor det anføres, at denne med lethed kan gå fra sin bolig til hospitalet på et kvarter.

Mpr nr. A069007
Dato : 191209
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Indkaldelse af rettelser til statshåndbogen samt oplysninger om ptt tallet pr 1. april 1912 381 mænd 288 kv. og 61 kv anbragt i familiepleje 89 mænd i Dalstrup

Mpr nr. A069008
Dato : 19120513
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske Henriette Nielsen, der har været ansat siden 15. januar 1907 søger om pladsen som natsygeplejerske og får stillingen med en løn af 1000 kr. årlig, stigende hvert tredje år med 100 kr. til 1400kr og fri station på II klasse

Mpr nr. A069009
Dato : 19120117
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Aftenskole. Personalet ønsker en aftenskole med undervisning i dansk stil, analyse og litteratur samt regning og fysik, hvilket ministeriet bevilliger 150 kr. til.

Mpr nr. A069010
Dato : 19121005
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Det har ikke været muligt at besætte den ene kandidatplads, hvorfor kandidaten og 2. reservelæge har delt hans arbejde. Man anmoder om tilladelse til at dele den sparede løn mellem de to yngre læger, hvortil man får ministeriets tilladelse.

   

069-006 til 010

 

Mpr nr. A069011
Dato : 19120907
Forfatter:Andersen, Johannes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås 1 stilling som kandidat, men stillingen må genopslås tre gange. Ansat bliver Johannes Andersen med månedlig løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A069012
Dato : 19121204
Forfatter:Christensen, Anders Sandersen, plejer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejer Anders Sandersen Christensen søger sin afsked efter aftale med overlægen, hans helbredstilstand gør det umuligt for ham at udføre sit arbejde. Han har været ansat siden 1891.

   

069-011 og 012

 

Mpr nr. A069013
Dato : 19121003
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Barbering. Sundhedsstyrelsen forespørger om der kan spares ved at lade ptt betale barberinger ud over 1 ugtl. med 10 øre. Hospitalet svarer, at der ikke vil være grund til at nedsætte barberens løn, da gevinsten bliver meget lille.

Mpr nr. A069014
Dato : 19120824
Forfatter:Larsen, Th, cand pharm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Ministeriet har ladet cand pharm Th. Larsen undersøge medicinforbruget ved hospitalet, og man udbeder sig overlægens ytringer.

Mpr nr. A069015
Dato : 19120709
Forfatter:Rouges, de Fursac, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Studiebesøg. Dr. Rouges de Fursac fra Frankrig er på officiel studierejse og ministeriet anmoder om, at han vil blive modtaget til besigtigelse af hospitalet.

Mpr nr. A069016
Dato : 19120814
Forfatter:Nielsen, Niels Peter, snedker
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegård. Snedker Niels Peter Nielsen anmoder om, at blive på sin plads efter at gården er overgået til staten. Desuden beder han overlægen om Lønforhøjelse.

   

069-013 til 016

 

Mpr nr. A069017
Dato : 19120602
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Ministeriet vil fastsætte ensartede regler for begravelser på hospitalerne, men den hidtidige ordning bliver bieholdt. I Århus koster et gravsted for en pt af hvilken som helst klasse 2 kr. for 20 år 20 kr. for 50 år og 60 kr. for 100 år. Ansatte deres hustruer og umyndige børn har friplads. Gravstederne er på 10 kvadratalen.

Mpr nr. A069018
Dato : 19120824
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Ministeriet forespørger om der er fast dyrlægetilsyn af besætningen. Man svarer, at det er der ikke. Man har i 1911-12 haft udgifter til dyrlæge på 94,30 kr. Man mener ikke det er nødvendigt med fast dyrlægetilsyn.

   

069-017 og 018

 

Mpr nr. A069019
Dato : 19120531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1913-14. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus. ptt. tal. 728. I hospitalet 530 i familiepleje 100 ptt. i Dalstrup 98 ptt..

 

069-019-1
069-019-2

069-019

 

Mpr nr. A069020
Dato : 19130423
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. I anledning af, at direktionen i skrivelse af 16. d.m. har udbedt sig oplysning om, hvilke midler, der er bevilgede til plejeanstalten Raamosogaards drift, skal man til efterretning meddele, at finansiel hjemmel for afholdelse af de pågældende udgifter er søgt ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1913/14, og at der derfor først når denne lov er stadfæstet, vil kunne blive spørgsmål om at anvise beløb til de omhandlende udgifters afholdelse.

Mpr nr. A069021
Dato : 19130607
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. 1 maj 1913 har hospitalet fået indlagt maskineri til elektricitet. Man anmoder om lønforhøjelse til maskinmesteren og assistenten fordi nyanlægget koster mere arbejde. Man anmoder om tilladelse til at købe akkumulatorbatterier.

Mpr nr. A069022
Dato : 19120817
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Fra sundhedsstyrelsen spørger man om, hvad de ledige avlsbygninger skal bruges til, man svarer, at de skal anvendes til 5 familieboliger.

   

069-020 til 022

 

Mpr nr. A069023
Dato : 19121018
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Gjessing, natplejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natplejer. Rasmus Gjessing Rasmussen bliver ansat som gift natplejer og får 300 kr. som erstatning for bolig og brændsel

Mpr nr. A069024
Dato : 19130215
Forfatter:Jensen, Christina dagplejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Dagplejer. Christina Jensen får tilladelse til at gifte sig og godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og godtgørelse for kost og naturalier 300 kr. årlig.

Mpr nr. A069025
Dato : 19121014
Forfatter:Lund, A., Brun og Sørensen, firma
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Spildvarme. A. Lund foreslår at man opvarmer kontorbygningen med spildvarme efter et forslag fra firmaet Brun og Sørensen Århus. Der vil kunne opnås en besparelse på 1000 kr. årligt.

Mpr nr. A069026
Dato : 19130412
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Huset som røgteren bor i er faldefærdigt man ønsker en ny bolig for ham i nærheden af svinestalden for det er nødvendigt, at han skal kunne komme til stalden både ved nat og ved dag. Man kan således ikke give erstatning og henvise ham til bolig udenfor hospitalet.

Mpr nr. A069027
Dato : 19130411
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1913/14. Øvrige papirer.

   

069-023 til 027

 

Mpr nr. A069028
Dato : 19120831
Forfatter:Nielsen, cand Hansen, Martin ,stud Haar, stud, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Cand. Nielsen og stud. Martin Hansen er afrejst stud. Haar er ansat som kandidat.

Mpr nr. A069029
Dato : 19120531
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Indstilling fra direktionen til ministeriet vedr. et andragende fra oldfrue og husbestyrerinde om bedre løn.

Mpr nr. A069030
Dato : 19120531
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Andragende fra kontorpersonalet om løn svarende til andre hospitalers ansatte. Fra direktionen til ministeriet.

Mpr nr. A069031
Dato : 19120523
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Menighedsråd. Biskoppen spørger, om hospitalet kan se nogen anledning til at oprette et menighedsråd for dens kirke, idet det i en ny lov er bestemt, at der skal være et råd for hver kirke. Man svarer, at der formentlig ingen grund er til dette.

   

069-028 til 031

 

Mpr nr. A069032
Dato : 19120530
Emnegruppe: Administration
Tekst: Tronskifte. I anledning af tronskifte skal der flages.

Mpr nr. A069033
Dato : 19120529
Forfatter:Hansen, C Martin, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. C. Martin Hansen ansøger om stillingen som kandidat og får den.

Mpr nr. A069034
Dato : 19120511
Emnegruppe: Administration
Tekst: Auktion. Der er beregnet penge for en auktion, som man ikke ved, hvad der er gået til. Derfor indhenter man oplysninger hos herredsfogeden.

   

069-032 til 034

 

Mpr nr. A069035
Dato : 19120502
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Tuberkulose. Der imødeses vanskeligheder, hvis man både skal isolere for akutte tuberkulose og akut sindssygdom. På kvindesiden har man indrettet en 4 sengs stue til isolering på mandesiden der kun er en pt ......

Mpr nr. A069036
Dato : 19120401
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Århus belysningsvæsen har forhøjet priserne på gas til 18 øre pr kubikmeter lysgas og 14 øre pr kubikmeter kogegas.

Mpr nr. A069037
Dato : 19120414
Forfatter:Carlsen, Louise Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedr. personale. En ung pige, Louise Carlsen, har taget et klædningsstykke fra en af de ældre plejersker og senere brændt det. Hun siger sin plads på hospitalet op og søger til Åndsvageanstalten ved Ribe, hvor man anmoder Hallager om en udtalelse som han ikke vil give uden samtykke fra L.C. der dog selv ønsker den.

   

069-035 til 037

 

Mpr nr. A069038
Dato : 19120412
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Til brug under forhandlinger vedrørende et sindssygehospital på Sjælland med tilknyttet sikringsanstalten ønsker ministeriet sig oplyst, hvorvidt et landbrug lader sig drive ved et sådant hospital, man svarer, at der reelt er underskud på landbruget ved Århus hospitalet.

Mpr nr. A069039
Dato : 19130430
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforening. Foreningen anmoder om, at lønnen bliver udbetalt den 1. i måneden. Direktionen svarer, at lønnen vil blive udbetalt den næstsidste i måneden, hvis denne er en søgnedag, ellers på førstkommende søgnedag. Endvidere er der anmodning om en ugentlig fridag i stedet for tre halve og en hel månedlig fridag. Dette afvises, da friheden er bestemt ved plejeloven. Anmodning om at få uniformsjakke i stedet for frakke. Forslag om, at de gifte plejere må beholde den udtjente uniform.

Mpr nr. A069040
Dato : 19120711
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Kontorassistenterne foreslår, at deres stilling efter en vis tjenestetid og når assistenterne når en bestemt alder skal benævnes kontorfuldmægtig, fordi dette vil være til nytte under forhandlinger og ved afløsning af forvalteren.

   

069-038 til 040

 

Mpr nr. A069041
Dato : 19131107
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Fællesforslag fra alle anstalter om naturalier og bolig samt andre fornødenheder, der indgår i personalets løn

Mpr nr. A069042
Dato : 19131010
Forfatter:Svenningsen, maskinarbejder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Godkendelse af regnskab hvoraf det fremgår at ministeriet ikke kan godkende at hospitalet afholder udgifter til underordnet personales indlæggelse på andre hospitaler. Endvidere er der betalt for tilbagebringelse af fhv. maskinarbejder Svenningsen, der gentagne gange er bort gået fra hospitalet, hvilket ministeriet ikke mener er berettiget, hvis ikke hospitalet er selvforskyldt i undvigelsen. Udgifterne skal betales af den pågældendes sygekasse

   

069-041 og 042

Mpr nr. A069043
Dato : 19130220
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Kladde til beretningen for 1911

   

069-043

Mpr nr. A069044
Dato : 19120321
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Befordringsgodtgørelse. Ministeriet forespørger om der kræves dokumentation for rejser. Man svarer, at overlægen rejser 1. kl, forvalteren 2. kl jernbane og 1. kl dampskib, maskinmesteren 2 kl, plejere 3. kl, der kræves ingen dokumentation

Mpr nr. A069045
Dato : 19120322
Forfatter:Christensen, Joh
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Plejehjem. Joh. Christensen, der har været ansat i Viborg, men nu er forsikringsagent, ønsker at oprette et privat plejehjem for sindssyge. Overlægen forklarer at der ikke er brug for private initiativer.

Mpr nr. A069046
Dato : 19120422
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Kælderkarlen m.fl. søger 100 kr. i løntillæg, hvilket afvises af ministeriet.

Mpr nr. A069047
Dato : 19120228
Forfatter:Piesker, Helene, organist Hallager
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Koncert. Organisten Helene Piesker tilbyder en koncert, men dette afslås af Hallager.

   

069-044 til 047