Kasse 070 1913

Mpr nr. A070001
Dato : 19130426
Forfatter:Gjessing, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. E. Gjessing, Horsens bliver ansat som kandidat med 100 kr. mdl. og fri station på 2den klasse.

   

070-001

Mpr nr. A070002
Dato : 19130723
Forfatter:Mikkelsen, J, natplejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Natplejer. Natplejer J. Mikkelsens hustru har været indlagt på kommunehospitalet til operation, hvortil der har været udgifter på 164,20 kr. Plejeren søger om at få disse udgifter betalt af hospitalet, men ministeriet afslår.

Mpr nr. A070003
Dato : 19130423
Forfatter:Pedersen, A, vikarsygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Vikarsygeplejerske. A. Pedersen, Ry st. forespørger om der er en vikarplads ledig i sommermånederne som sygeplejerske. Overlægen svarer, at det er der ikke

Mpr nr. A070004
Dato : 19130422
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Vejlby Sogneråd. Der har været forhandlinger vedrørende et målerhus mellem hospitalet og Vejlby Sogneråds Udvalg for Gas og Ele3ktricitet, men udvalget meddeler, at man har købt grund andetsteds, selv om man ville have foretrukket en ordning med hospitalet.

Mpr nr. A070005
Dato : 19130414
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægevikar. To forespørgsler om der er ledige pladser om lægevikar. I begge tilfælde svares der nej.

   

070-002 til 005

 

Mpr nr. A070006
Dato : 19130422
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natoverplejerske. Ved at meddele Dem, at de er ansat som overplejerske her ved hospitalet fra den 1. juli d.å. at regne med løn 1000 kr. årlig stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr., samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg, idet jeg fremsender hoslagte 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. Sygeplejerske frk. Rigmor Gregersen, Sindssygehospitalet, Middelfart

   

 

070-006

 

Mpr nr. A070007
Dato : 19131110
Forfatter:Rantzau, kontorchef overformynderiet
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Bogholderi. Forslag til omordning af bogholderiet udfærdiget af kontorchef i overformynderiet Rantzau udarbejdet på foranledning af justitsministeriet.

   

070-007

 

Mpr nr. A070008
Dato : 1913
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1912. Kladde

   

070-008

 

Mpr nr. A070009
Dato : 19130818
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Der meddeles tilladelse fra kirkeministeriet til indretning af en kirkegård på Dalstrups jord. Denne skal respekteres af hospitalet såvel som af senere ejere af gården. Endvidere skal den vedligeholdes sømmelige og hegnes forsvarligt.

   

070-009

 

Mpr nr. A070010
Dato : 19161206
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Det henstilles fra fængselsvæsenet, at man så vidt muligt køber metervarer og fodtøj fra fængslernes værksteder, og at man når man ikke er vidende om, hvorvidt en vare fremstilles af fængslerne skal rette forespørgsel til fængslernes arbejdsdrift inden varerne købes i licitation andetsteds

   

070-010

 

Mpr nr. A070011
Dato : 19130312
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sct. Hans. De tidligere opsyn skal erstattes med plejere og plejersker. "Man er nu beskæftiget med at udarbejde en instruks for disse plejere og plejersker og til brug ved dette arbejde tillader magistraten sig herved at anmode om oplysning om, hvorledes forholdene for Deres hospitals vedkommende måtte være ordnede, idet man samtidig turde udbede sig tilstillet 1 eksemplar af de instrukser, reglementer kontraktsblankketer eller lign, der anvendes overfor de af hospitalets funktionærer, der nærmest måtte stilles i klasse med de nævnte plejere og plejersker. Man ville sætte pris på hvert år at modtage 1 eksemplar af hospitalet sædvanlige årsberetning, idet man samtidig beder sig tilstillet den for året 1911/12 udkomne beretning

Mpr nr. A070012
Dato : 1913
Forfatter:Petersen, Kirstine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Rekreation, sypige. Sypige Kirstine Petersen på hospitalets Systue anmoder om et rekreationsophold på Arresødal, der bestyres af det classenske fideikommis. Man indsender ansøgningen, men får ikke svar på den, hvilket fremgår af et svar til vedkommende fra 1914

   

070-011 og 012

 

Mpr nr. A070013
Dato : 19130315
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Vægter. På forespørgsel fra ministeriet skriver man at vægteren arbejder fra 8 1/2 aften til 6 morgen. Han må gerne have bibeskæftigelse enten ved staten eller private hans løn er 900 kr. årligt stigende med 100 kr. for hvert tredje års tjeneste til 1100 kr. Han har fri bolig, brændsel uniform og lægehjælp samt medicin. Vægteren er tidligere tillagt understøttelse af statskassen efter deres afsked i statens tjeneste. De er nu pensionsberettigede efter lov nr 82 af 19 april 1907.

Mpr nr. A070014
Dato : 19130707
Forfatter:Varming, arkitekt, København Kock, Svend, ingeniør, København
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tilsyn i 1913 overgår tilsynet med bygninger til arkitekt Varming, København samt ingeniør tilsyn til ing. Svend Kock, København, hvorfor bevillingerne til tilsyn på budgettet fragår.

   

070-013 og 014

 

Mpr nr. A070015
Dato : 19130422
Forfatter:Nielsen, Kathrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kathrine Nielsen bliver ansat som sgpl. på mands K med en løn af 500 kr. årligt stigende efter hvert tredie års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II forplejningsklasse. Der fremsendes 2 kontrakter til underskrift

Mpr nr. A070016
Dato : 19130228
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Meddelelse til bibliotekerne om fremsendelse af tryksager fra anstaltens trykkeri i andet halvår af 1912.

Mpr nr. A070017
Dato : 19130226
Forfatter:Riber, Cathrine, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenassistent. Cathrine Riber bliver ansat som assistent i køkkenet. I 1914 bliver hun tilbudt pladsen som økonoma og oldfrue på hospitalet i Holbæk, hvorfor hun søger sin afsked bevilliget

   

070-015 til 017

 

Mpr nr. A070018
Dato : 19130321
Forfatter:Larsen, Emilie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Emilie Larsen får stillingen som kandidat fra 1. april 1913.

Mpr nr. A070019
Dato : 19130221
Forfatter:Hallager, Frederik Kristoffer Hallager, overlæge Holm, Th, dr med, 1. reservelæge Lind, H S, dr med, læge, 2. res
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Til brug for den nye fortegnelse over autoriserede læger, anmoder sundhedsstyrelsen om de på hospitalet værende lægers navne. Det er Frederik Kristoffer Hallager, overlæge, dr. med., Th. Holm, 1. reservelæge, dr. med.m H. S. Lind, læge, 2. res.

Mpr nr. A070020
Dato : 19130220
Forfatter:Tscherning, Henny, dansk sygeplejerråd
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Da jeg tilfældig har hørt at der bliver en stilling som oversygeplejerske ledig på anstalten, vil jeg tillade mig at anmode overlægen om pladsen må blive opslået i vort tidsskrift. De fleste af statens og kommunens hospitaler kan imødekomme vort ønske i så henseende. Henny Tscherning Dansk sygeplejerråd

Mpr nr. A070021
Dato : 19130206
Forfatter:Lindkvist, Nanny, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Nanny Lindkvist dr er sygeplejerske søger en stilling, hvis der er en ledig. Man svarer at der vil blive averteret, hvis der bliver en ledig

   

070-018 til 021

 

Mpr nr. A070022
Dato : 19130609
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Alle reservelæger ved sindssygehospitalerne har søgt om, at der må blive indrømmet 1. reservelæger ret til at kalde sig overlæger, samt at de får større kompetence. Bl.a. underskrevet af A. Thune Jacobsen, Ministeriet vil ikke give lønforhøjelse, men benævnelsen kan tages op på budgettet 1914-15.

Mpr nr. A070023
Dato : 19130530
Forfatter:Madsen, Mads Nielsen, plejerelev
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejerelev, overfald. En plejerelev Mads Nielsen Madsen er blevet overfaldet af en pt. han anmoder ministeriet om erstatning, men får afslag. Han får penge af anstalten til en ny tand og nyt tøj. Han tager selv sin afsked. Andre overfaldne vil ikke kræve erstatning.

Mpr nr. A070024
Dato : 19130210
Forfatter:Hallager Nissen Elmquist
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Studierejse, Hallager, Nissen, Elmquist. Overlægen foreslår at de to tilsynsførende læger tager på en studierejse til Norge og Sverige, særlig for at studere, hvorledes, familieplejen er ordnet der. Til dette søger han 500 kr. af ministeriet

   

070-022 til 024

 

Mpr nr. A070025
Dato : 19130218
Forfatter:Johansen, Jens Johannes, plejeassistent
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Jens Johannes Johansen bliver ansat som plejeassistent ved mads. I fra 1. marts 1913. Løn 700 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt fri station i II forplejningsklasse

   

070-025

 

Mpr nr. A070026
Dato : 19130199
Forfatter:Bagger, kaptajn Wimmer, Aug
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Foredrag. Kaptajn Bagger tilbyder et foredrag om balkankrigen og balkanlandene, han bliver bl.a. anbefalet af Aug. Wimmer, St. Hans hospital.

Mpr nr. A070027
Dato : 19130104
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Der er uoverensstemmelse mellem den på kontoret førte liste over forplejningsdage på Dalstrup og Raamosegaard og den herfra indkomne liste. Uoverensstemmelsen søges opklaret til brug ved affattelse af statistik til årsberetning.

Mpr nr. A070028
Dato : 19130131
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Livsforsikring. Om udbetaling af bonus ved bestillingsmænds livsforsikring.

   

070-026 til 028

 

Mpr nr. A070029
Dato : 19130525
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægebetegnelser, Kandidatpladser. Skrivelse vedrørende benævnelser af læger. Kandidatpladserne kan ikke besættes, hvorfor man søger en 3. reservelæge.

   

070-029

 

Mpr nr. A070030
Dato : 19131010
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Ansøgning om optagelse som plejerelev desuden 2 lister med navne over personale, der går op til plejereksamen i 1913. En er mærket ikke bestået

Mpr nr. A070031
Dato : 19130109
Forfatter:Køll, Paula
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedrørende personale. En Paula Køll søger antagelse som sygeplejerske ved børneasylet i Ribe, hun påstår at have været ansat på S v Å, men her kender man intet til hende.

 

070-031-1
070-031-2
070-031-3

070-030 og 031