Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 073-052 1914

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 073

 

Mpr nr. A073052 - - Dato : 19140507

Forfatter:Zahle

Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst: Avertering. På foranledning af konseilpræsidite skal man tilkendegive direktionen, at der ved averteringer i bladene for statskassens regning så vidt muligt bør iagttages følgende regler: 1)Avertissementerne bør afgives til de blade, der fortrinsvis har udbredelse blandt det publikum, til hvilket man i vedkommende avertissement henvender sig (f.eks. landmænd, grundejere, håndværkere, arbejdere o.s.v.) 2)Avertissementerne bør søges ligeligt fordelt mellem blade af de forskellige politiske partier 3)Der bør ikke påføres staten større udgifter end fornødent, hvor fordeling mellem de forskellige blade nødvendiggør avertering i flere blade end hidtil brugt, henstilles det derfor, at indrykningernes antal formindskes i et sådant omfang, som dette skønnes hensigtsmæssigt. Zahle