Kasse 074- 1915-1916

Mpr. nr. A074001
Indeholder et meget stort antal ansøgninger til stilling som kontorassistent. Kun de 4 første en scannet ind.

Mpr nr. A074002A
Dato : 19150306
Forfatter:Jensen, K, assistent Larsen, Anna, elev
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygemelding, elev. Elev Anna Larsen kommer tilbage fra amtssygehuset den 6. marts 1915. K. Jensen, assistent.

Mpr nr. A074003
Dato : 19150218
Forfatter:Larsen, Kirsten Marie, elev
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Elev. Elev Kirsten Marie Larsen indlægges på amtssygehuset den 18. februar 1915.

 

    074-001-003

Mpr nr. A074004
Dato : 19150210
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Besparelser, bespisning. Sundhedsstyrelsen skriver i anledning at man vil indføre besparelser på bespisningen, men direktionen svarer, at man ikke direkte kan spare på spisningen men man kan sørge for at udgifterne ikke stiger ved at skære alle overflødige ting væk.

Mpr nr. A074005
Dato : 19160216
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientafgang, personaleafgang. Når patienter afgår fra hospitalet, hvad enten det sker som følge af udskrivning eller tilladelse til midlertidig fraværelse-bør der straks ske anmeldelse til kontoret. Ligeledes bør det straks meddeles til kontoret når afgående patienter er vendt tilbage. Om tilgang og afgang blandt elever og pl. må kontoret underrettes, ligesom kontoret i god tid må underrettes om de blandt plejepersonalet indtrædende forandringer, som har indflydelse på dets tjenestetid og lønforhold. Alle meddelelser til kontoret sendes skriftligt. Det må iagttages at patienterne - inden deres udskrivning får den dem tilkommende arbejdsfortjeneste udbetalt.

Mpr. nr. A074006
: ingen tekst

Mpr nr. A074007
Dato : 19150220
Emnegruppe: Revision
Tekst: Fællesregulativ. Der skal nedsættes en kommission til revision af fællesregulativet. Derfor anmoder man Hallager om at indtræde. Han svarer, at det vil han gerne, men personaleorganisationerne vil gerne deltage i arbejdet. I det vedlagte brev fra justitsministeriet vedrørende kommissionen sammensætning er der nævnt en plejer:

 

    074-004-007

Mpr nr. A074008
Dato : 19160328
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Vand. Der er indlagt nye boring i krattet, der medfører at nogle grundejere mister vand i deres brønde, herfor får de udbetalt erstatning.

    074-008

Mpr nr. A074009
Dato : 19150128
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatter. Man anmodes om at indsende fortegnelse over alle ansatte og over deres indtægter til beskatning.

Mpr nr. A074010
Dato : 19150205
Forfatter:Erhardi, firma
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul og koks. Man har købt kul til overpris, fordi firmaet Erhardi ikke vil overholde den aftalte pris fra licitationen. Indberetning til justitsministeriet, der dog ikke foreligger noget svar fra.

Mpr nr. A074011
Dato : 19150316
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Løn. dyrtidstillæg. De ansatte anmoder om et dyrtidstillæg som man indberetter til ministeriet, der dog ikke ser sig i stand til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A074012
Dato : 19150118
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Indberetning til bibliotekerne om tryksager, der er fremstillet i trykkeriet i andet halvår 1914.

 

    074-009-012

Mpr nr. A074013
Dato : 19150127
Forfatter:Knudsen, Thora Alfrieda, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Thora Alfrieda Knudsen, har været ansat som plejerske, hun er anklaget - for hvad kan jeg ikke se i papirerne, men talen er om hendes graviditet og en falsk lægeattest - så vidt jeg kan se. På en vedlagt seddel står der at hun er overført til fødselsstiftelsen.

Mpr nr. A074014
Dato : 19151128
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Læg med ansøgninger om optagelse som plejerelever, på ansøgningerne er noteret, hvornår, de pågældende er blevet ansat.

 

    074-013-014

Mpr nr. A074015
Dato : 1915
Forfatter:Neuhaus, Gerda, Assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent i linnedstuen. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som assistent i hospitalets linnedstue fra den 1. marts 1915 at regne en årlig løn af 200 kr. stigende efter tre års tjeneste med 50 kr. til 300 kr. samt fri station på hospitalets II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder og deres tjeneste udføres i overensstemmelse med den instruks der vil blive dem overrakt ved Deres tiltrædelse. Frk. Gerda Neuhaus, Carl Bernhardsvej 15, ii, København V.

 

    074-015

Mpr nr. A074016
Dato : 19151010
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der er foretaget bygningssyn, men direktionen har glemt at informere inspektøren om, at forskellige kakkelovne trængte til omsætning, hvilket ministeriet påpeger skal meddeles uanset om midler til afholdelse af udgifterne kommer fra det ordinære budget eller tillægsbudget.

Mpr nr. A074017
Dato : 19160119
Forfatter:Herrstrøm, Gustav Rejnholt
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Bogholder. I brev af 30 f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som bogholder ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille, at pladsen besættes med den hidtil værende bogholder Gustav Rejnholt Herrstrøm, som er født 21. juni 1866, og som af direktionen den 6. november 1905 blev ansat som bogholder ved hospitalet fra den 1. december s.å. at regne. Hvorfor stillingen skal ombesættes fremgår ikke af akterne.

Mpr nr. A074018
Dato : 19160119
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter og kasserer
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Forvalter. I skrivelse af 30. f.m. har justitsministeriet anmodet direktionen om at fremkomme med en indstilling med hensyn til besættelsen af stillingen som hospitalsforvalter ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at indstille at pladsen besættes med hidtilværende hospitalsforvalter Albert Lund, som er født den 13. november 1870, og som af direktionen den 24. juli 1902 blev ansat som forvalter og kasserer ved hospitalet fra den 1. november at regne.

 

    074-016-018

Mpr nr. A074019
Dato : 19151230
Forfatter:Fehr, Johann Heinrich Maria Christian, afdelingslæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. I anledning af det nye fællesregulativ skal ministeriet ansætte afdelingslæger forvaltere og bogholdere hvorfor man indhenter direktionens indstilling til disse poster. Som afdelingslæge indstilles dr. med. cand. pharm. Johann Heinrich Maria Christian Fehr, som er født den 10 oktober 1859, og som af direktionen er ansat som 1. reservelæge den 15. april 1914 fra 1. maj s. å.

Mpr nr. A074020
Dato : 19151223
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Stillingsopslag hvor man ønsker en kandidat den 1. marts 1916. Der er ingen akter, der viser, hvem der blev ansat.

Mpr nr. A074021
Dato : 19151222
Forfatter:Jensen, Hans Jørgen, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Indlæggelse på amtssygehuset. Hans Jørgen Jensen, vedlagt tilbagemelding af samme.

 

    074-019-021

Mpr nr. A074022
Dato : 19151220
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Matrikelkort. Ministeriet har lånt et matrikelkort over hospitalet og ikke leveret det tilbage, hvorfor man i 1920 anmoder om tilbagevendelsen af kortet. Kortet bedes tilbagesendt, da der er blevet bygget forskellige veje, som man skal have indtegnet, og derfor har landinspektøren udbedt sig kortet.

Mpr nr. A074023
Dato : 19151215
Forfatter:Jensen, Christen skrædder
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Skrædder. Christen Jensen, der har været ansat siden januar 1895, ønsker afsked ved udgangen af januar 1916. Han dør i 1921, hvorefter der bliver ansøgt om enkepension til hans kone.

Mpr nr. A074024
Dato : 19151116
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Herved beder jeg om at få tilsendt en erklæring på tro og love om, at det brændsel, der af statsbanerne afgives til Århus Sindssygehospital, udelukkende er til brug for sindssygehospitalet. Uden en sådan erklæring vil der nemlig for tiden ikke kunne gives kul til hospitalet.

 

    074-022.024

Mpr nr. A074025
Dato : 19151224
Forfatter:Bojlen, Knud B, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De hermed som lægekandidat ved sindssygeanstalten ved Århus, fra den 1. februar 1916 at regne med en løn af 100 kr. månedlig og fri station i II forplejningsklasse. Stud. med. Knud B. Bojlen, Vejlefjord Sanatorium. Senere skriver kandidaten, at han ikke kan møde, da han er blevet ansat ved sct. Hans, og herfra kan han følge forelæsninger i København.

Mpr nr. A074026
Dato : 19151208
Forfatter:Nissen, dr Elmquist
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Ved at tilstille Dem hoslagte udfyldte blanketter angående patienters anbringelse i familiepleje beder jeg Dem indhente plejehjemmenes tilståelse for, at de har modtaget de vedkommende patienter i familiepleje, hvorefter erklæringerne bedes mig tilstillede. Til brug ved fremtidige udflytninger af patienter samt patienternes udflytning fra Raamosegaard og Dalstrup og fra hospitalet fremsender jeg et antal blanketter med anmodning til Dem om at indsende nye erklæringer fra plejehjemmene, hver gang en patient flyttes til et nyt plejehjem. Fra Overlægen til dr. Nissen og Elmquist.

Mpr nr. A074027
Dato : 19150525
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. ...Afgørelsen af om der skal betales nedsat betaling eller fuld betaling for de pågældende patienter (straffede, værgepatienter, kvindehjælpens pt. og militære autoriteters patienter)... må bero på, om vedkommende patient selv er uformuende eller ikke, men i det tilfælde, hvor der er forhåndsformodning for vedkommendes uformueenhed, således med hensyn til patienter, der indlægges for strafanstalternes regning, værgerådenes og kvindehjælpens regning, ikke er nødvendigt, at der foreligger uformuenheds attest for patienten, for så vidt det på anden fyldestgørende måde f.eks ved en attestation fra den pågældende institution, er oplyst, at patienten er uformuende, hvorimod der som regel bør fordres sædvanlig uformuenheds attest for patienter, der indlægges for de militære autoriteters regning. Ministeriet til direktionen.

 

    074-025-027

Mpr nr. A074028
Dato : 19160110
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. På trods af krigen har fængselsvæsnet hidtil kunnet levere sko til aftalte priser, men nu er beholdningen af billigt læder sluppet op, hvorfor man ser sig nødsaget til at sætte prisen op med 115-125 øre pr. par sko. Direktionen indvilliger i at betale den større pris så længe det er nødvendigt.

Mpr nr. A074029
Dato : 19151125
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der indsendes en opgørelse til brandforsikringsfonden om værdien af hospitalets løsøre pr. 1. april 1915. den samlede værdi er 426.426,98 kr.


Mpr nr. A074030
Dato : 19151124
Forfatter:Thorup, Kirstine, vaskeripige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Indlæggelse. Vaskeripige Kirstine Thorup indlægges på amtssygehuset.

 

    074-028-030

Mpr nr. A074031
Dato : 19151130
Forfatter:Hingsberg, Axel, vikar som kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Vikar for kontorassistent. Axel Hingsberg, villa Familiely, Risskov, får stillingen med en månedlig løn af 70 kr. og fri station i II forplejningsklasse, ansættelsen ophører når anstaltens kontorassistent bliver hjemsendt fra militærtjeneste.

Mpr nr. A074032
Dato : 19160104
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Man spørger om bogen Vejledning i Sindssyge- pleje skal udleveres gratis til elever eller mod betaling. Sundhedsstyrelsen meddeler, at bogen skal udleveres gratis, men afleveres igen ved endt undervisning, hvilket allerede skulle være direktionen bekendtgjort i 1911.

Mpr. nr. A074033-034-035
er ikke i kassen.

 

    074-031-032