Kasse 076- 1916

Mpr nr. A076001
Dato : 19171010
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Gældende for oktober kvartal d.å. Justitsministeriet anmoder Finansministeriet om at udbetale kr. 5650 på forventet efterbevilling som dyrtidstillæg på Århus Amtstue. Beløbet skal udbetales til ansatte på Sindssygehospitalet. Liste over ansattes navn og stilling samt beløb til udbetaling findes på ovennævnte nummer.

 

    076-001

Mpr nr. A076002
Dato : 19170202
Forfatter:Sørensen, Martin Hansen, elev Enevoldsen, Jensine Laurine Ingeborg, elev Krag, Møller
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejeelever. Breve vedrørende eleverne Martin Hansen Sørensen og Jensine Laurine Ingeborg Enevoldsens bortgang fra hospitalet (kontraktbrud), fra direktionen til sagfører Krag Møller, Århus og hans svar. Der krævedes en erstatning på 38,33 kr. vedrørende Jensine Enevoldsen Martin Hansen lykkedes det ikke at finde. Brevene er dateret 30 nov. 1916, 13. jan. 1917 og 02. feb. 1917. Til brev af 13. jan. 1917 mangler afskrift vedrørende indklagedes undskyldende bemærkninger i politiretten. Sagen blev hævet ved overenskomst og afsluttes med at sagføreren fremsender nota. Denne findes ikke vedlagt.

Mpr nr. A076003
Dato : 19161129
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Driftsregnskab. Finansministeriet påpeger at der volder vanskeligheder, at der optages driftsindtægter og udgifter der ikke vedrører driften er sindssygehospitalerne. Der skal derfor laves en særlig ekstrakt vedrørende disse indtægter og udgifter.

Mpr nr. A076004
Dato : 19161206
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pladsforhold. Brev fra direktionen til justitsministeriet vedrørende pladsforholdene. Hospitalet er indrettet til at tage 468 patienter. Justitsministeriet har givet tilladelse til der forekommer en overbelægning på 15% indtil sindssygehospitalet ved Middelfart var opført. Siden slutningen af 80erne anses hospitalet at have plads til 540 patienter. For nærværende er der 271 mænd og 248 kvinder, i alt 519 patienter. Årsagen er at det ikke har været mulig at få plejepersonalet fuldtalligt.

 

    076-002-004

Mpr nr. A076005
Dato : 19170219
Forfatter:Brask, assistent
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Pga. at der ikke har meldt sig nogen ansøger til en ledig sygeplejerskestilling, har Justitsministeriet besluttet efter henstilling fra direktionen, at det er i orden, at der antages en ekstra opsynspige, samt at assistent frk. Brask varetager sygeplejerskens stilling. Frk. Brask skal have udbetalt det beløb, der spares ved at ingen sygeplejerske er ansat, nemlig kr. 13,33. Herudover er der tale om lønninger for husjomfru og honorar til forstanderinden (det sidste blev afslået).

Mpr nr. A076006
Dato : 19161201
Forfatter:Poulsen, Pauli, fhv plejer Kjær, overplejera Hallager, overlæge
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Brev fra fhv. plejer Pauli Poulsen til plejerforeningen hvori han hævder, at der var truffet mundtlig aftale om at han skulle være reserve med en måneds gensidig opsigelse. Aftalen skulle være truffet med overplejer Kjær. Han var nu opsagt med øjeblikkelig virkning. Brevet i kopi sendt til overlæge Hallager, der svarer at sagen ikke vedkommer ham

Mpr nr. A076007
Dato : 19161109
Emnegruppe: Administration
Tekst: Årbog. Brev fra Den alm. danske lægeforening vedrørende rettelser til 1917-udgaven af Lægeforeningens Årbog.

 

    076-005-007

Mpr nr. A076008
Dato : 19161215
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Indlemmelse af Vejlby kommune i Århus Købstad. I brev til justitsministeriet anbefales det, at indlemmelse ikke sker, da hospitalet ikke ville have gavn af det. I øvrigt ville personale og patienter komme til at betale større skatter, hvorfor det kunne blive svært at få de forskellige pladser tilfredsstillende besat.

Mpr nr. A076009
Forfatter:Larsen, Peter Chr, plejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Plejer. - Kontraktbrud. Brev til Sindssygehospitalet i Middelfart vedrørende plejer Peter Chr. Larsen, som anmodede om at blive løst fra sin tjeneste straks efter at være vendt tilbage fra sikringsstyrkerne. Dette blev ham nægtet, men han forlod alligevel sin plads. Han blev sagsøgt for kr. 270 (3 mdr. løn med kostgodtgørelse m.v. efter emolumentreglementet). Der blev indgået forlig om 90 kr. plus skadesløse sagsomkostninger.

Mpr nr. A076010
Dato : 19161209
Forfatter:Lynge, Erik, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Ansøgning om ansættelse som lægekandidat fra Erik Lynge. Desuden breve vedrørende kandidatopslaget, samt et brev hvori Erik Lynge beder om bekræftelse på at han var ansat ved sindssygehospitalet fra 1. feb. 1917 og i 7 måneder.

 

    076-008-010

Mpr nr. A076011
Dato : 19161031
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktionen meddeler justitsministeriet, at man har solgt en syg hest til en hesteslagter for 425 kr. Hesten blev benyttet til kørsel med madaffald, brændsel, skarnkassers indhold m.v. Som erstatning for den solgte hest har man indkøbt en ny for kr. 1600. Herudover angives hvilke konti, man har posteret indtægten og udgiften på. Man kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om man vil overskride den på landbrug bevilgede sum pga. de 1600 kr. til indkøbet af den nye hest.

Mpr nr. A076012
Dato : 19161031
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdom og afskedigelsesregler for funktionærer. Justitsministeriet har tilskreven direktionerne for sindssygehospitalerne i Nykøbing Sjælland og i Århus om reglerne ved funktionærers sygdom. Hvis helbredelse er sandsynlig, er man berettiget til at lade en syg funktionærer forblive i tjenesten 1 år. Man kan afskedige den pågældende med sædvanligt opsigelsesvarsel mod at yde løn til opsigelsesdagen samt kostpenge iht. Tyendelov for Kongeriget Danmark af 10 maj 1854 og lov om det offentlige fattigvæsen af 9. april 1891. Er der tale om bestillingsmænd, som er berettiget til pension eller Lov om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse, skal indstillingen ske til justitsministeriet.

Mpr nr. A076013
Dato : 19160930
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid for natpersonale. Natpersonalet ansøger om, at den sidste times tjeneste bortfalder* således at deres tjeneste kommer til at ligne dagpersonalets. Den sidste time arbejder de sammen med dagpersonalet. Arbejdstiden ønskes at ophøre ved dagpersonalets komme. Overlægen svarer at det ikke er muligt, men nok ønskeligt.

Mpr nr. A076014
Dato : 19160927
Forfatter:Sørensen, Sørine Jensine, tjenestepige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Tjenestepige Sørine Jensine Sørensen, Trustrup, anmoder om at blive tilkendt kostpenge på mindst 1 kr., pr. dag i forbindelse med sygdom: tuberkulose, indtil indlæggelse på sanatorium kan finde sted. Overlægen meddeler i brev at der er tale om et afslag, da hun ikke er blevet i sin tjeneste på Råmosegård.

 

    076-011-014

Mpr nr. A076015
Dato : 19160926
Forfatter:Andersen, Emmy, elev
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Elev. Pga. sygdom indlægges Emmy Andersen på amtssygehuset. Der er to bilag. Brev fra overlægen til Vejlby Sogneråd, som meddeler at hun ikke er medlem af sygekasse og derfor næppe har råd til at betale udgiften ved opholdet på amtssygehuset.

Mpr nr. A076016
Dato : 19160901
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Rettelser udbedes inden 21. oktober til statshåndbogen.

Mpr nr. A076017
Dato : 19160829
Forfatter:Rasmussen, sygeplejerske Winther, Astrid Søster
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sygeplejersken, frk. Rasmussen, har opsagt sin stilling pr. 01 december, hvorfor man ønsker at avertere stillingen ledig, men samtidig vil man have meddelt gagens størrelse, begyndelsesløn samt hvor hurtigt og hvor højt den kan stige. Desuden spørges om følgende: Der skulle være tillagt patienterne på Råmosegård en arbejdsfortjeneste på indtil kr. 200 om året. Det har man intet set til i det forløbne regnskabsår. Der foreslås at forstanderinden forvalter disse penge, da de kunne være en opmunting for patienterne. Efter at have fastslået at Søster Astrid Winther er fuldt uddannet sygeplejerske ansættes hun på Råmosegård med en årlig løn af 400 kr. og fri station. Lønnen stiger hver 3. år med 100 kr. til 600 kr. og der er 3 måneders gensidig opsigelsesfrist.

 

    076-015-017

Mpr nr. A076018
Dato : 19160823
Forfatter:Andersen, Andrea Frederikke, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Ansættelse af husjomfru. Andrea Frederikke Andersen ansættes (hun er 37 år) til en løn på kr. 400 stigende med 50 kr. hvert 3. år til 550 kr. samt fri station og en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. 16. marts 1920 anmoder hun af helbredshensyn om at måtte fratræde denne plads allerede pr. 1. maj. Andragendet anbefales.

Mpr nr. A076019
Dato : 19160906
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Løn og stillingsbetegnelser for karle. Justitsministeriet beder direktionen oplyse, hvilken løn og anciennitet hver enkelt ved sindssygehospitalet ansat karl har samt hvori vedkommende virksomhed består. Der findes en opgørelse over løn og godtgørelser samt ancienniteten for de enkelte karle, samt hvor de beskæftiger sig med.

Mpr nr. A076020
Dato : 19160531
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Vedtaget af direktionen. Beskrivelse af hvem der ansætter og afskediger personalet på Råmosegård. De fleste ansættelser og afskedigelser foretages af lægen. Det underordnede plejepersonale og personale i økonomien af forstanderinden. Der er 3 måneders opsigelsesfrist for personalet undtaget lægen og forstanderinden der har 6 måneders opsigelsesfrist (gensidig).

 

    076-018-020

Mpr nr. A076021
Dato : 19160814
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejeforholdene på sindssygehospitalerne. Direktionen skriver til justitsministeriet angående vanskelighederne med at få tilstrækkelig personale. Der har været vanskeligt i nogen tid og man ved at flere ønsker at slutte til 1. november eller også til foråret såfremt plejeforholdene ikke bliver bedre såvel angår løn som tilstrækkeligt personale. I en lov står der at elevernes løn som sættes af justitsministeriet. Man sammenligner den løn en tjenestekarl kan få på landet, nemlig 500 til 600 kr. for en 16-18 årig med plejepersonalets løn. Brevet afsluttes med at elevlønnen skal (bør) forhøjes fra 240 til 300 kr. for kvindelige elever og 325 til 400 for mandlige. De dårlige plejeforhold på hospitalet har medført at der stilles større krav til personalet - mere arbejde og mindre fritid. På enkelte andre hospitaler har man ikke haft kapacitet til at anvende samtlige afdelinger.

Mpr nr. A076022
Dato : 19160731
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Smitsomme sygdomme. Cirkulære til overpræsidenten og samtlige amtmænd. Regler vedrørende smitsomme (epidemiske) sygdomme og hvem der skal betale for deres kur. Udgivet af justitsministeriet.

Mpr nr. A076023
Dato : 19161215
Forfatter:Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Fyrbøder/plejer - alderstillæg. Justitsministeriet meddeler at der ikke kan bevilliges alderstillæg til fyrbøder C. J. H. Willumsen, der har været ansat som fyrbøder ved sindssygehospitalet siden 1. september d.å. selv om han har været ansat som plejer fra 1. november 1912 til 28. februar 1915.

 

    076-021-023

Mpr nr. Mpr nr. A076024
Dato : 19160817
Forfatter:Hallager, F K, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Overlægens rejse. Justitsministeriet meddeler at overlæge F. K. Hallager har tilladelse til i tiden fra den 19. d.m. til 1. oktober d.å. begge dage medregnede at foretage en rejse her i landet imod at hans embede midlertidig bestyres på hans an- og tilsvar af 1. reservelæge ved hospitalet.

Mpr nr. A076025
Dato : 19160805
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Pension og løn til efterladte ved død. På finansministeriets foranledning anmoder justitsministeriet direktionen om at udfylde lister over ansatte ved døden afgåede tjenestemænd, der har efter ladt sig enke eller uforsørgede børn under 18 år. Listerne skal bruges i forbindelse med tilvejebringelse af lovhjemmel for at tjenestemænds efterladte i de nærmeste måneder efter den pågældendes død får ret til at oppebære hans sidste lønning eller pension. Listerne vil blive brugt til at skønne over merudgiften.

Mpr nr. A076026
Dato : 19160803
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Forbrug af gas. Direktionen skriver til justitsministeriet som svar på forespørgsel af 25. juli. Justitsministeriet beder oplyst om forbruget af gas ved sindssygehospitalet i hver enkelt måned i tiden den 1. juli f. å. til den 30 f. m. samt hvor stort patientantallet har været i de pågældende måneder samt hvortil gas har været anvendt. Gennemsnitspatientantallet fra juli 1915 til juni 1916 er 517,86. Gassen har været anvendt som kogegas af hospitalets funktionærer, til strygning på strygestuen samt på laboratoriet og sektionsstuen.

 

    076-024-026

Mpr nr. A076027
Dato : 19160729
Forfatter:Elmqvist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Pga. sundhedstilstanden (maveonde, hævede ben m.v.) foreslår læge Elmqvist overlægen, at der oprettes en ekstra sygestue til de patienter som ofte har brug for at ligge ned. Overlægen tiltræder forslaget.

Mpr nr. A076028
Dato : 19160726
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Hospitalsforvalternes kontante kassebeholdning. Justitsministeriet henleder direktionens opmærksomhed på dens pligt til at påse at hospitalsforvalterens kontante pengebeholdning (kasse-beh.) ikke overstiger den af ham stillede sikkerhed. Direktionen har en almindelig pligt til at påse, at fællesregulativets bestemmelse overholdes af de underordnende funktionærer.

Mpr nr. A076029
Dato : 19160408
Forfatter:Møller, Ane Marie, patient Mikkelsen, Søren Møller, vognmand
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Personlige patientforhold. Den 16 og 17 juni 1916 erklæres Ane Marie Møller for at være sindssyg og velegnet til behandling af læge i Horsens. Hun bliver optaget på 3. klasse og betalingen er 1 kr. 25 øre daglig eller 456 kr. 35 øre årlig. Hendes mand, vognmand Søren Møller Mikkelsen Horsens, varetager betalingen. Attesteret 8. august 1916 af Horsens Byfogedkontor. 9. november 1920 er betalingen fastsat til 3 kr. 50 daglig og 1277 kr. 5o øre årlig. Den 5. september 1922 overgår patienten til at blive uformuende patient og forsørgelsen varetages af hospitalet til den gældende takstmæssige betaling af 2 kr. pr dag.

 

    076-027-029

Mpr nr. A076030
Dato : 19160815
Forfatter:Sørensen, Christen, læge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Læge Christen Sørensen ansættes pr. 1. oktober 1916 som kandidat på II forplejningsklasse med en løn 100 kr. månedlig og fri station.

Mpr nr. A076031
Dato : 19160720
Forfatter:Jensen, Laurine Kristine Margrethe
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Anbringelse på andet hospital end hvor hjemmehørende. Justitsministeriet har skrevet til amtmanden for Holbæk Amt. Spørgsmålet er hvorvidt Laurine Kristine Margrethe Jensen kan blive anbragt på sindssygehospitalet i Nykøbing på Sjælland eller skal forblive på Sct. Hans hospital. Hun skal blive, da hun er hjemmehørende i København. For at kunne komme ind på andet hospital skal dette ske på 1. eller 2. klasse. Hospitalet i Nykøbing har kun en forplejningsklasse svarende til de andre hospitalers 3. klasse.

Mpr nr. A076032
Dato : 19160718
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Sindssyge overflyttet far fængsler. Personer, overflyttede fra fængsler, som er sindssyge, kan beholdes på sindssygehospitalet. Der er 8 personer, som menes kvalificerede til at komme på sikringsanstalt. (Meget svært at læse)

 

    076-030-032

Mpr nr. A076033
Dato : 19161123
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Værdien af løsøre på hospitalet. Direktionen indberetter værdien af løsøret pr. 1. april 1916 til Det statistiske Departement, Stats- og Brandforsikringsfonden Der findes en fuldstændig opgørelse på brevet. Værdi pr. l. april 1915 og pr. 1 april 1916.

Mpr nr. A076034
Dato : 19160708
Forfatter:Nielsen, Niels Carl Rasmus, maskinist
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinist ved hospitalet. Sagen vedrører maskinist Niels Carl Rasmus Nielsen, der er ansat ved hospitalet til februar 1920, hvor han blev ansat i Århus Kommunes tjeneste. Der er et brev fra justitsministeriet vedrørende pensioner (enke- og livsforsikring). Det drejer sig om tilbageholdelse i lønnen til bidrag til Statsanstalten for Livsforsikring. Desuden er der en sag om hans ansættelse som maskinassistent. Direktionen anbefaler dette, men justitsministeriet siger nej.

 

    076-033-034

Mpr nr. A076035
Dato : 19170301
Forfatter:Hansen pihl, Frederik Christian, plejer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejer - alderdomsunderstøttelse (pension). Der er indrømmet plejer Frederik Christian Hansen Pihl en pension. (alderdomsunderstøttelse) på kr. 128,04 årlig fra 1. september f.å. Der findes et pensionsskema og øvrige dokumenter vedrørende sagen.

 

    076-035

Mpr nr. A076036
Dato : 19160307
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Funktionærers vasketøj. Justitsministeriet har tilskrevet direktionen ved sindssygeanstalten i Nykøbing Sjælland angående indkøb af maskinrulle til funktionærernes vasketøj på 1917/18 budgettet. Man har optaget 1100 kr. til indkøb af rullen. Justitsministeriet giver afslag og siger samtidig, at der ikke kan foretages ekstra kørsler med hospitalets vogne til transport af funktionærernes vasketøj.

Mpr nr. A076037
Dato : 19160701
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Tyendeløn. Direktøren for Københavns hospitalsvæsen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for at få materiale som kan benyttes til bedømmelse af betimeligheden af at forhøje tyendelønnen i Københavns kommunale hospitaler. Han anmoder om oplysning om lønnens størrelse for mandlige og kvindeligt tyende (begyndelsesløn, stigning og slutløn) og tyendets gennemsnitlige alder ved antagelsen indenfor det sidste år, samt meddele ham om reglerne for tyendelønnen er undergået nogen forandring eller forestår en sådan. Hospitalet meddelelser direktøren at der ikke er nogen ensartet lønningsskala for kvindeligt tydende ( sy- stryge-, vaskeri-,stue-,og køkkenpiger). Begyndelseslønnen har i finansåret 1915/1916 varieret fra kr. 12 til kr. 20 månedlig. Slutlønnen har ligeledes varieret højeste slutløn var 24 kr. Den gennemsnitlige alder ved antagelsen i 1915/1916 var 20 år. For mandligt tyende, bestående af 2 gartnerkarle, var begyndelseslønnen 25 kr. månedlig. Slutlønnen andrager 33 kr. 33 øre. Gennemsnitlig alder var 17 år.

Mpr nr. A076038
Dato : 19161014
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Udførsel af 500 kg blårgarn fra England. Korrespondance vedrørende opnåelse af udførselstilladelse fra den engelske regering af 500 kg blårgarn. Garnet skal anvendes til strikning af gulvklude. Strikningen foretages af hospitalets patienter. 14 oktober meddeler justitsministeriet at sagen er gået i orden og varerne afskibet.

 

    076-036-038

Mpr nr. A076039
Dato : 19170126
Forfatter:Jørgensen, J, maskinmester, Viborg
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Maskinmestre og maskinassistenter - lønforhøjelse. Justitsministeriet rykker for svar på brev fra 9. november f. å., hvori man udbad sig en udtalelse om andragende fra maskinmester på sindssygehospitalet i Viborg J. Jørgensen på samtlige maskinmesters og maskinassistenters vegne om lønforhøjelse for disse. Den 7. februar 1917 tiltræder og anbefaler direktionen på grundlag af vedlagte papirer at lønforhøjelsen finder sted. Der finder oversigt over hvad de enkelte ansatte ved sindssygehospitalerne tjener, (bør tjene).

 

    076-039

Mpr nr. A076040
Dato : 19190904
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg for nattjeneste. Diskussion mellem direktionen og justitsministeriet om hvem der kan oppebære et pensionsgivende løntillæg for nattjeneste. Diskussionen finder sted i perioden 1916 til september 1919.

 

    076-040

Mpr nr. A076041
Dato : 19160713
Forfatter:Hahnemann, Victor, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Victor Hahnemann ansøger om stilling som lægekandidat. Han ansættes til en månedlig løn af 100 kr. og fri station på II forplejningsklasse.

Mpr nr. A076042
Dato : 19160630
Forfatter:Christensen, fuldmægtig Nielsen, K L, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Vikarplads på kontoret. Man har antaget kontorist K. L. Nielsen til midlertidig tjeneste som kontorassistent ved hospitalets kontor med en månedlig løn af 75 kr. og fri station, således at hans tjeneste ophører, når fuldmægtig Christensen bliver hjemsendt fra sikringsstyrken.

 

    076-041-042

Mpr nr. A076043
Dato : 19160628
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Prisen på madaffald. Regnskab for avlsvæsen. Overlægen skriver til kontorchef Lundbye, Formand for kommissionen af 1. marts 1915, og giver en begrundelse for, hvorfor han har vægret sig ved at underskrive en passus i forslaget til betænkning, nemlig at når man lægger de priser der er betalt for madaffald i Viborg til grund, skønnes det, at de 12,69 ha af Århus hospitalets jordbeliggende, der er under landbrugsmæssig dyrkning, i finansåret 1913/14 har givet et underskud af ca 8000 kr. Tønderne i Viborg er petroleumstønder medens det i Århus er korntønder Overlægen sammenligner priserne for madaffald i Middelfart og Vordingborg, med priserne i Viborg. Der er et regnskab for avlsvæsen for 1914/15 indlagt i omslaget.

 

    076-043

Mpr nr. A076044
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget for 1917/18. overslag over indtægter og udgifter ved Sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1917 til 31. marts 1918 beregnet efter et patienttal af 830 nemlig: I hospitalet........... 530 I familiepleje......... 137 I plejecentralen Råmosegd 65 I - Dalstrup 98 - I alt 830.

 

    076-044

Mpr nr. A076045
Dato : 19170426
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: 1918/1918. Justitsministeriet skriver at iht. finansloven for finansåret 1917-18 er der til udgift og indtægt ved Århus sindssygehospital påregnet følgende beløb. Herefter følger udgifter og indtægter.

Mpr nr. A076046
Dato : 19180402
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver at ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1917-18 er hospitalets budget ændret på følgende måde: herefter kommer ændringerne.

Mpr nr. A076047
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Håndskreven opgørelse over indtægter og udgifter ved Sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1917/18. Der er 2 bilag med samme overskrift.

Mpr nr. A076048
Dato : 19170518
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Budget 1917/18. Skrivelser mellem sindssygehospitalet i Vordingborg og justitsministeriet vedrørende løn, alderstillæg og personligt tillæg og plejepersonalet.

 

    076-045-048

Mpr nr. A076049
Dato : 19170621
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til direktionen angående feriegodtgørelse for personalet på Råmosegård, at de der har fri forplejning skal gives en godtgørelse på for forstanderindens, assistentens, sygeplejerskens og husjomfruens vedkommende 360 kr. årligt og for plejerskers og pigers vedkommende i forhold til 240 kr. årligt. Brev fra direktionen hvori der forespørges justitsministeriet om reglerne for feriegodtgørelse på Råmosegård når der er tale om fri forplejning.

Mpr nr. A076050
Dato : 19170515
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver til direktionen, at denne har ret til at lønne fyrbøderne med en løn af 900 kr. årligt stigende hvert 3. år med 100 til 1200 kr. samt fri bolig brændsel og belysning i overensstemmelse med emolumentreglementet.

Mpr nr. A076051
Dato : 19170410
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Justitsministeriet skriver til direktionen, at denne kan udbetale en efter ferietidens længde fastsat godtgørelse i overensstemmelse med* emolumentreglementet for funktionærer der har fri forplejning.

Mpr nr. A076052
Dato : 19170424
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Budget 1917/18. Lønninger til karle. Justitsministeriet angiver i breve af 10. april og 24. april lønninger til fastansatte karle ved hospitalet.

Mpr nr. A076053
Dato : 19170829
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Budget 1917/18. Råmosegård. Direktionen indberetter til justitsministeriet at der pga. petroleummangel har været nødvendigt at indrette en hestegang til oppumpning af vand på Råmosegård, hvorved der har været en udgift på kr. 500 dels leje „f en hest til at trække pumpen. Udgiften hertil har været 4 kr. pr. dag.

 

    076-049-053

Mpr nr. A076054
Dato : 19171013
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Overskridelser af diverse konti. Direktionen skriver til justitsministeriet om overskridelser på følgende konti: 1. medhjælp. 2. brændsel og belysning. 3. vask og renlighed 4. forplejning og bespisning samt familiepleje. 5 lægemidler.

Mpr nr. A076055
Dato : 19171710
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Finansloven. Justitsministeriet sender 5 eksemplarer af finansloven (forslag) til direktionen. Eksemplarerne mangler.

Mpr nr. A076056
Dato : 19160709
Forfatter:Koch, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Budget 1917/18. Ombygning af badeanlæg, samt centralvarmeanlæg Erklæringer fra ingeniør Svend Koch, Ceresvej 18, Kbh. V vedrørende diverse ombygninger af badeanlæg samt overskridelse af 1915/16-budgettet. Herudover diverse breve fra direktionen til justitsministeriet angående forskellige bygningsarbejder samt priserne på disse.

 

    076-054-056

Mpr nr. A076057
Dato : 1917
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Budget 1917/18. Overslag over indretning af loftsværelse i bygning for 2 gifte assistenter. Udarbejdet af K. Varming arkitekt.

Mpr nr. A076058
Dato : 19200503
Forfatter:Sørensen, Brun
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Bilag C til finanslovforslag 1917/18 (Afskrift af tilbud fra Brun & Sørensen) er udleveret til forvalteren 3/5 1920 og ikke tilbageleveret, der findes kun en seddel på det.

Mpr nr. A076060
Dato : 19160531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Direktionen fremsender sit budgetforslag til budgettet 1917/18. Man gør opmærksom på at varepriserne før verdenskrigen er lagt til grund. Desuden er der kommentarer til visse ny- og tilbygninger.

Mpr nr. A076061
Dato : 19160529
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Budget 1917/18. Direktionen skriver til justitsministeriet vedrørende ny lov, om den har ret til at udbetale penge til løn (personlige tillæg) og får telegrafisk svar som er bekræftende. Brev følger.

 

    076-057-061

Mpr nr. A076062
Dato : 19160327
Forfatter:Varming, arkitekt Koch, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Budget 1917/18. Brev fra direktionen til ingeniør Koch vedrørende et forslag til et nyt fyringsanlæg samt anvendelse af spildvarmen til Badevandet. Desuden er der et brev vedrørende det samme til arkitekt Varming.

Mpr nr. A076063
Dato : 19160427
Forfatter:Christensen, Chr, plejer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Justitsministeriet meddeler at varepriserne før verdenskrigen skal benyttes i budgetforslaget. Desuden findes der nogle foreløbige udregninger vedrørende budgettet. Desuden findes der et brev fra plejer Chr. Christensen af 17. marts 1916 vedrørende hans ønske om at få en mere tilsvarende bolig en den han har.

Mpr nr. A076064
Dato : 19170522
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Justitsministeriet beder i en række breve finansministeriet indbetale 50.000 kr. til hospitalets drift på sindssygehospitalets folio i Århus Privatbank.

 

    076-062-064

Mpr nr. A076065
Dato : 19190613
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1917/18. Direktionen skriver til justitsministeriet og oplyser på særskilt ark papir om hvor meget kul der er indkøbt af hospitalet i finansåret 1917-1918. Desuden oplyses også mærkerne på de indkøbte kul.

 

    076-065

Mpr nr. A076066
Dato : 19210312
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning af forplejede personer. Vedrørende bespisning findes der 50-60 aktstykker, alle med samme journalnummer. Man har bl. a. fundet frem til hvad det koster pr. dag at bespise såvel patienter som funktionærer og plejepersonale på de enkelte hospitaler såvel på de enkelte forplejningsklasser.

 

    076-066

Mpr nr. A076066
Dato : 19210312
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning af forplejede personer. Vedrørende bespisning findes der 50-60 aktstykker, alle med samme journalnummer. Man har bl. a. fundet frem til hvad det koster pr. dag at bespise såvel patienter som funktionærer og plejepersonale på de enkelte hospitaler såvel på de enkelte forplejningsklasser.

 

    076-066-1

Mpr nr. A076067
Dato : 1916
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Opgørelse af arealet (tdr. land). Der er tale om en opgørelse over, hvad arealet anvendtes til. Opgørelsen er i tdr. land og hartkorn for de enkelte matrikelnumre.

Mpr nr. A076068
Dato : 19160607
Forfatter:Olsen, J H, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer (barns sygehusophold). Plejer J. H. Olsen andrager om at få et beløb af 32 kr. 50 øre refunderet. Det drejer sig om hans barns sygehusophold. Justitsministeriet afslår.

Mpr nr. A076069
Dato : 19160507
Forfatter:Christiansen, C, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer (sct. Hans). Direktøren for Sct. Hans hospital anmoder om at en plejer C. Christiansen får lov til at indsætte sig i de indendørs arbejdende mandlige patienters beskæftigelse. Han får tilladelsen og får også en bolig stillet til rådighed.

 

    076-067-069

Mpr nr. A076070
Dato : 19161006
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Diverse skrivelser vedrørende dyrtidstillæg til personer ansat ved hospitalet.

 

    076-070

Mpr nr. A076071
Dato : 19160513
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personalets ferie. Brev fra direktionen til justitsministeriet vedrørende personalets ferie. Det skal ikke være meningen at personalet skal forblive på hospitalet fordi de ikke har råd til at tage ferie andet steds.

Mpr nr. A076072
Dato : 19160502
Forfatter:Koch, ingeniør Varming, arkitekt
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorar. Justitsministeriet beder direktionen udbetale honorar til de herrer Varming og Koch. Arkitekt Varming skal have 221 kr. 95 øre og Ingeniør Koch skal have 570 kr. 21 øre.

Mpr nr. A076073
Dato : 1916
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Årsberetning og Sindssygehospitalet ved Århus 1915.

 

    076-071-073

Mpr nr. A076074
Dato : 19160408
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning på hospitalet for personalet, og selvstændig husf. Direktionen skriver til justitsministeriet vedrørende nogle forslag til lov for plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Alt kvindeligt personale under forplejning på hospitalet. Hidtil har det kun været det mandlige personale der har ønsket at føre selvstændigt husførelse. Landstingets udvalg beder oplyst: 1. Hvilke regler der på sindssygehospitalerne gælder for plejepersonalets adgang til at etablere selvstændig husførelse udenfor hospitalet og i hvor stor udstrækning dette tillades. 2. Hvorledes sådanne udflyttede plejere i hvis hjem patienter optagne er stillede mht. evt. vederlag for patienterne.

Mpr nr. A076075
Dato : 19160401
Forfatter:Bech, Georg, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Georg Bech ansøger om lægekandidatstilling og ansættelse fra 1. juli til 30. september til en løn af 100 kr. plus fri station på II forplejningsklasse.

Mpr nr. A076076
Dato : 19160315
Forfatter:Gjessing, Fru Kamma Frk Nielsen, Oversygeplejerske
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Fund af 2 ure uden ejermænd Overlægen skriver til fru Kamma Gjessing, Jagtvej 2289, København, angående oversygeplejerske frk. Nielsens fund af 2 ure uden ejermænd. Fru Gjessings svar er vedlagt urene.

Mpr nr. A076077
Dato : 19160321
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. I brev til direktionen meddeles det at der har været en mindre ildløs pga. en overophedet kakkelovn. Desuden er der direktionens brev til brandforsikringen Beløbet er 36 kr. 75 øre.

 

    076-074-077

Mpr nr. A076078
Dato : 19160320
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Elever på 2. prøvehalvår - løn. Breve fra justitsministeriet og direktionen vedrørende ovennævnte emne.

Mpr nr. A076079
Dato : 19160309
Forfatter:Helweg, Agner, overlæge Vordingborg Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Brændsel til plejere. Agner Helweg skriver til doktor Hallager angående sindssygehospitalet i Århus behandling af udkørsel af brændsel til plejere der bor udenfor hospitalets område. Han vil gerne vide om der er fri udkørsel i Århus. Han er overlæge ved sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A076080
Dato : 19160727
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn vedrørende ubesat kandidatplads. Justitsministeriet meddeler direktionen at denne har ret til at udbetale kr. 300 til ligelig fordeling mellem de læger der har udført kandidatens arbejde.

 

    076-078-080

Mpr nr. A076081
Dato : 19160428
Forfatter:Petersen, Christian Edvard, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Anciennitetstillæg for plejer. Justitsministeriet meddeler direktionen at plejer Christian Evard Petersen, som i en vis periode har fungeret som reserveplejer (fra januar 1914) skal have anciennitet fra 1. april 1914.

Mpr nr. A076082
Dato : 19160914
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Finansministeriet meddeler at forskellige beløb kan udbetales ved Århus Amtstue som dyrtidshjælp til pensionister.

    076-081-082