Kasse 077- 1916

Mpr nr. A077001
Dato : 19160130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård - elektricitetsforsyning. Århus-Randers-Kaløvigegnens elektricitetsforsyning skriver til direktionen angående at få lagt elektricitet ind på Råmosegård. Elektricitet kan lægges ind med øjeblikkelig virkning, men betingelserne kan først fastslås når hele egnen omkring Råmosegård er tegnet til selskabet.

Mpr nr. A077002
Dato : 19160322
Forfatter:Hansen, Harry S E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der findes flere forskellige ansøgninger til en kandidatplads. Harry S. E. Hansen får pladsen på II forplejningsklasse til en løn af 100 kr. og fri station.

Mpr nr. A077003
Dato : 19160306
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen, som svarer, angående sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland har taget sagen op. Fri lægehjælp og medicin har været ydet til alle ansatte med husstand når det kunne ydes af hospitalets læger jfr. reglerne fra 1. april 1916 udfærdiget af Justitsministeriet den 1. oktober 1915. Før ansættelse forlanges lægeattest. Viser det sig at han/hun kommer til at lide af tuberkulose kommer vedkommende ind under Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse af 1. april 1912. Mht. specialistbehandling og behandling på andre sygehuse har hospitalet betalt i enkelte tilfælde, idet der i hvert enkelt tilfælde er taget hensyn til om sygdommen er opstået i hospitalets tjeneste og til helbredsmulighederne for den pågældende.

 

    077-001-003

Mpr nr. A077004
Dato : 19160303
Forfatter:Overlægen
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Tryksag. Breve fra overlægen til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket, København og Statsbiblioteket Århus angående en tryksag der er lavet første halvår 1916. Desuden sender man et særtryk lavet i 1914 om sindssygehospitaler. Brev er sendt til Statsbiblioteket for af få særtrykket fra 1914.

Mpr nr. A077005
Dato : 1916
Forfatter:Kohl, Agnes Winther, Anna, syerske
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Indlæggelse pga. skarlagensfeber. Syerske Anna Winther er indlagt på hospitalet på grund af skarlagensfeber. Underskrevet Agnes Kohl.

Mpr nr. A077006
Dato : 19160311
Forfatter:Basballe, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Inlæggelspapirer. Indlæggelsparirerne for Thomas Basballe, jn. nr. 8929, indlagt på 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A077007
Dato : 19160318
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Hospitalsforvalterens ansvar. Justitsministeriet skriver til direktionen angående en kontorassistent, når denne i hospitalsforvalterens fraværelse eller forfald udfører dennes forretninger derunder indbefattet kasserervirksomhed ved udførelsen af disse forretninger fungerer på eget eller på hospitalsforvalterens ansvar. Han fungerer på hospitalsforvalterens ansvar.

 

    077-004-007

Mpr nr. A077008
Dato : 19160205
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidatpladser. 2 kandidatpladser er opslået ledige på 01. marts 1916. Forskellige ansøgninger ligger under dette journalnummer.

Mpr nr. A077009
Dato : 1916
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Journalnummeret indeholder et hæfte med oplysninger om folketællingen 1916, Embeds- og Bestillingsmænd samt tyende.

 

    077-008-009

Mpr nr. A077010
Dato : 19160125
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketællingen - patienterne. Der findes et cirkulære til amtslige amtmænd gældende for landkommunerne samt folketællingslister over patienterne.

 

    077-010

Mpr nr. A077011
Dato : 19160425
Forfatter:Mønsted, Otto Company, Vcuum Oli
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Garantierklæring vedrørende margarine (olier). Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at underskrive garantierklæring til Vuum Oli Company. Erklæringen er en direkte følge af krigen. Olierne (margarinen) leveres af Otto Mønsted.

Mpr nr. A077012
Dato : 19160106
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Lungetuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvor mange patienter, der er på hospitalet som lider af lungetuberkulose. Desuden bedes oplyst på hvilket stadium patienterne befinder sig. Der er 2 patienter med brysttilfælde.

Mpr nr. A077013
Dato : 19160320
Forfatter:Nielsen, Anton C, konsul
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Salg af krat tilhørende hospitalet. Justitsministeriet skriver til direktionen at konsul Anton C Nielsen af Århus ikke kan købe krattet da der for tiden ikke bør sælges.

 

    077-011-013

Mpr nr. A077014
Dato : 1916
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Stedlig løn til arbejdere. En del arbejdere ved hospitalet har lavet en forespørgsel om de ikke burde have den stedlige løn udenfor hospitalet uden fradrag af dyrtidstillæg. Justitsministeriet giver dem ret og fremover skal den stedlige løn udenfor hospitalet være gældende.

Mpr nr. A077015
Dato : 1916 01
Forfatter:Henrichsen, Hans, rådgivende ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Rådgivende ingeniør. Hans Henrichsen tilbyder sin assistance som rådførende ingeniør indenfor varme- og ventilationsanlæg, varmtvandsforsyning sanitære og andre rørledningsanlæg, tørrestuer, dampkøkkener, samt anlæg for luftrensning og luftbefugtning. Der findes ikke noget svar.

Mpr nr. A077016
Dato : 19291212
Forfatter:Svendsen, Dagmar Kristine Emilie, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natsygeplejerske. - anbefalinger. Sindssygeanstalten ved Stege forespørger hospitalet i Århus om frk. Dagmar Kristine Emilie Svendsen er velegnet som plejerske henholdsvis dag og nat. Desuden skal hun være beskæftiget på mands og kvindeafdelingerne. Man spørger, om hun er god og venlig mod patienterne og om hun er af god konstitution. Hospitalet giver hende en god anbefaling: Hun kan klart anbefales.

Mpr nr. A077017
Dato : 19180607
Forfatter:Pedersen, Erna Eleonora
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fortrolige oplysninger. Aansvageanstalternes funktionærforeningers Pladsanvisningsbureau udbeder sig fortrolige oplysninger om frk. Erna Eleonora Pedersens forhold. Hospitalet afslår.

 

    077-014-017

Mpr nr. A077018
Dato : 1916
Forfatter:Elever
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elevkontrakter. Elevkontrakter og korrespondance i forbindelse med disses indgåelse: ansøgninger, opgørelser over manglende stillinger (se sidste del) anbefalinger m.v..

 

    077-018-1

Mpr nr. A077018
Dato : 1916
Forfatter:Elever
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elevkontrakter. Elevkontrakter og korrespondance i forbindelse med disses indgåelse: ansøgninger, opgørelser over manglende stillinger (se sidste del) anbefalinger m.v..

 

    077-018-2

Mpr nr. A077018
Dato : 1916
Forfatter:Elever
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elevkontrakter. Elevkontrakter og korrespondance i forbindelse med disses indgåelse: ansøgninger, opgørelser over manglende stillinger (se sidste del) anbefalinger m.v..

 

    077-018-3

Mpr nr. A077019
Dato : 19160106
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Sindssyg straffefange. Justitsministeriet har skrevet til direktionen for Sindssygehospitalet i Middelfart. Det meddeles, at sindssyge forbedringsfanger skal anbringes på det hospital, hvorunder de oprindeligt er hjemmehørende og ikke på det hospital, hvorunder Horsens Tugthus hører, nemlig Århus.

Mpr nr. A077020
Dato : 19150103
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen i anledning af at landstingets udvalg angående forslag til lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler har udbedt sig en hel del oplysninger fra sundhedsstyrelsen, nemlig: lønsatser for elever, fridage og feriedage for personalet samt om det er muligt at frasælge jord. Udover ekstraudskriften fra landstingets udvalg findes et forslag til den pågældende lov. Mht. spørgsmål om at frasælge en del af arealet, gør man opmærksom på at man vil få en hel del gamle villaer og grunde helt ind på livet.

Mpr nr. A077021
Dato : 19160805
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værnepligtige, fritaget for tjeneste. Direktionen skriver til krigsministeriet om værnepligtige der pga. deres tjeneste er fritaget. Hospitalet skal give oplysning om sådanne personer har fratrådt deres tjeneste. Hospitalet meddeler at det ikke er tilfældet.

 

    077-019-021

Mpr nr. A077022
Dato : 19161108
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Det statistiske Departement, Stats-brandforsikringsfonden skriver til hospitalet og henleder opmærksomheden på det den 3. oktober udstedte tillæg til vedtægt for Stats-Brandforsikringsfonden. 1 eksemplar af denne er indeholdt under dette journalnummer. I brevet har man trukket flere punkter fra dette tillæg frem. Desuden findes et brev fra Stats-Brandforsikringsfonden til Sindssygehospitalet i Middelfart, hvor man gør opmærksom på at fonden selv vil tage foranstaltninger til at foretage omvurderinger for de i fonden indtegnede risikoer og at nærmere besked og vejledning vil tilgå de pågældende institutioner.

Mpr nr. A077023
Dato : 19170416
Forfatter:Lauridsen, C P, landbrugskonsulent Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp af 1 marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Havers og landbrugs drift i regnskabsmæssig henseende. Direktionen skriver til Justitsministeriet og meddeler dem at man fremover vil opføre landbrugets drift efter Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs udgivne modelregnskab og at man har taget kontakt med landbrugskonsulent C. P. Lauridsen, Vejlby. Årsagen er at man ikke tidligere har kunnet adskille hospitalets drift fra landbrugets (det var iht. en budgetordning). Justitsministeriet giver i brev af 23. juni direktionen lov til at gøre som den ønsker. C. P. Lauridsen har lavet en status og en fortegnelse over materiel pr. 1/4 1917 til bogholderen.ændringen fremkommer efter ønske fra kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende driften af Sindssygehospitalerne. Der findes et brev fra overlægen til formanden for Kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende priser på køkkenaffald sammenlignet med priserne i Viborg. Herudover findes en afskrift af et brev fra C. P. Lauridsen med hans ændringsforslag til hospitalets landbrug. Der er også et brev fra Kommissionen af l marts 1915 til Justitsministeriet dateret 22. maj 1916. Der er en afskrift af et brev fra Peder Nielsen Lisbjerg Terp dateret 13/5 1916 som er blevet anmodet af Kommissionens formand om at give en udtalelse om landbrugets drift på hospitalet i Århus.

 

    077-022-023

Mpr nr. A077024
Dato : 19170212
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Alderstillæg til gartnere. Justitsministeriet skriver til direktionen om at man på gartnernes vegne ved hospitalerne i Århus, Vordingborg, Viborg og Middelfart har udbedt sig 4 alderstillæg a 200 kr. i stedet for nuværende 4 alderstillæg a 100 kr. Justitsministeriet afslår at tage sagen op.

Mpr nr. A077025
Dato : 19161219
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Forbud mod rug og hvede som fodring - køkkenaffald. Indenrigsministeriet har givet justitsministeriet besked om at tidligere forbud mod at anvende rug og hvede til fodring ikke gælder for hospitalernes madaffald. Dette må anvendes til svinefoder eller afhændes til omegnens beboere. Der skal dog anvendes størst mulig omhu således at det kun er brødrester fra måltiderne der anvendes som svinefoder.

Mpr nr. A077026
Dato : 1916
Emnegruppe: bibliotek Tekst: Bibliotekers ret til et frieksemplarer. Bekendtgørelse angående gennemførelsen af lov nr 66 af 2den maj 1902 om offentlige bibliotekers ret til frieksemplarer af tryksager m.m. og lov nr 181 af 17de maj 1916 0m Statens Avissamling i Århus. Der er et eksemplar af bekendtgørelsen.

 

    077-024-026

Mpr nr. A077027
Dato : 19161229
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg Lov/breve. Direktionen meddeler justitsministeriet at der ikke er personer, der er berettigede til dyrtidstillæg i tiden 1. nov. f.å. 31. okt. d.å. justitsministeriet ønsker i brev af 20. dec. 1916 at vide om der er nogle personer der har ret til dyrtidstillæg iht. lovens afsnit IV. Der er vedlagt lov : lov om dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A077028
Dato : 19170924
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Direktionen skriver til justitsministeriet om personer, der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet og anses for at være berettigede til at oppebære dyrtidstillæg af 2. dec. 1916 afsnit II. Justitsministeriet anmoder i brev af 3. okt. 1917 finansministeriet om at anvise til betaling på Århus Amtstue 520 kr. til personer der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet. Et lignende brev af 12. januar 1917 indeholder en liste over personerne, i alt 13 stk. som hver får udbetalt 40 kr. Der findes en fortegnelse lavet af hospitalet over disse personer. Der findes et eksemplar af Lov om Dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

 

    077-027-028

Mpr nr. A077029
Dato : 19161208
Forfatter:Jespersen, O P , og sønner
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Måtter, lavet på hospitalet. O. P. Jespersen og sønner, København forhører sig om de eventuelt kunne blive forhandlere af de måtter der bliver lavet på hospitalet. Hospitalet ser sig ikke stand til at entrere med det pågældende firma, da patienternes arbejde er baseret på nyttegørelsen for hospitalet.

Mpr nr. A077030
Dato : 19200323
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring mod ulykkestilfælde. Man sender fra justitsministeriet en bekendtgørelse vedrørende ordningen af statens pligt til at yde sine tjenestemænd og arbejdere erstatning efter lov af 6. juli 1916 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Samtidig gør man opmærksom på, at det ikke fremover er nødvendigt at indsende indberetning om ethvert ulykkestilfælde. Et eksemplar af bekendtgørelsen. Brev af 26. jan. 1921 fra justitsministeriet til direktionen: fremover er forsikringen villig til ved ekspedition af ulykkesforsikringsattester og honorarer at anvende tilsvarende regler som er indgået mellem lægeforeningens attestudvalg og dansk ulykkesforsikrings-forbund. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1919. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1917: samtlige indgåede kontrakter om forsikring af tjenestemænd og arbejdere mod følger af ulykkestilfælde må betragtes som bortfaldet efter at den pågældende risiko er overtaget af staten, iht. bekendtgørelse af 29. marts d.å. 23 april 1917 anmoder justitsministeriet direktionen om at indsende besked om ethvert ulykkestilfælde.

    077-029-030