Kasse 078- 1917

Mpr nr. A078001
Dato : 19170320
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Idet man hoslagt fremsender et af justitsministeriet udarbejdet udkast til budget for Statens Sindssygehospitaler skal man til efterretning meddele, at Sindssygehospitalet ved Århus forslag til budget for 1918-19 vil være at affatte i overensstemmelse med det nævnte udkast. Budgetforslaget skal indsendes i 2 eksemplarer, hvoraf i hvert fald det ene skal være affattet i en sådan form at det kan trykkes som anmærkning til finanslovsforslaget.

Mpr nr. A078002
Dato : 19170317
Forfatter:Mølvad, Lisette
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Feriejob. 3 medicinstuderende ansøger om feriejob, men får besked på, at man ikke mangler kandidater i ferien. Den ene Lisette Mølvad, bliver dog senere på året ansat som kandidat

 

    078-001-002

Mpr nr. A078003
Dato : 19170522
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Plejer ved hospitalet Søren Chr. Sørensen er indvalgt i skole- og sundhedskommissionen i Vejlby, hvorfor han ansøger om at blive fritaget for sine pligter, når han skal til møde således at hospitalet betaler udgifterne til en afløser, hvilket man ansøger justitsministeriet om og får tilladelse til.

Mpr nr. A078004
Dato : 19170412
Forfatter:Neve, G, dr med
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Ædruelighedskommission. I anledning af indenrigsministeriet hertil oversendt andragende fra 2'ædrulighedskommission, skal man herved til efterretning meddele, at det tillades dr. med. g. Neve efter nærmere aftale med hospitalets overlæge og til de tider, som af denne skønnes passende, at undersøge sygdomsforholdene hos hospitalets patienter med hensyn til de spørgsmål der er af betydning for den nævnte kommissions arbejde.

Mpr nr. A078005
Dato : 19170331
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale: midlertidig ændring af forskrifter med hensyn til tjenesten i patientlokalerne. Indtil videre står patienterne op kl 7, det første måltid gives kl 8, derefter gives der middagsmad som serveres for III forplejnings- klasse kl 12 for I og II forplejningsklasse kl 12 1/2, om søn- og helligdage dog kl 11 3/4 og 12 1/2.

Mpr nr. A078006
Dato : 19170331
Forfatter:Mosel, G, købmand
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brev. Der er fundet et brev ved snedkerværkstedet adresseret til hr. købmand G. Mosel Heibergsgade 2 Århus, som overlægen herved oversender. Indholdet af brevet fremgår ikke af sagen.

 

    078-003-006

Mpr nr. A078007
Dato : 19170329
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Konseilspræsideiet har tilskrevet justitsministeriet således: Under henvisning til de for tiden herskende vanskeligheder ved papirforsyningen skal man tjenesteligt anmode justitsministeriet og under samme hørende institutioner om udvise den størst mulig sparsommelighed ved brugen af papir. Det er tilladt at skrive skrivelse på mindre formater end i loven forskrevet.

Mpr nr. A078008
Dato : 19170407
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Håndværkere. Hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien indsender et andragende om højere løn til håndværkerne, snedker, tømrer og murer, der for øjeblikket oppebærer 1200 kr. årligt, alderstillæg 300 kr. og godtgørelse for bolig, brændsel og belysning 330 kr., hvortil man ønsker lagt et midlertidigt tillæg.

Mpr nr. A078009
Dato : 19170515
Forfatter:Møller, M. J. 2den reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2. reservelæge. I henhold til det fra Dem modtagne telegram ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 2den reservelæge ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. juni d.å. at regne med løn 2400 kr. årlig stigende efter hver 3. års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt familiebolig brændsel og belysning. Hr. praktiserende læge M. J. Møller, Nørrefarigsgade 57, I København.

 

    078-007-009

Mpr nr. A078010
Dato : 19170305
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Wassermann-Reaktion. Ved undersøgelse på Bispebjerg Hospital er der fundet 2% positiv wassermann reaktion ved patienter, hvor dette er det eneste tegn på syfilis. For at få overblik over dette og stille en tidlig diagnose vil serum instituttet for et år stille sig til rådighed for en undersøgelse af samtlige indlagte, hvilket vil gælde de hospitaler, der er interesseret. Hospitaler skal betale den sum, der er betalt i 1916 for undersøgelse med Wassermann-reaktion, hvilket for sindssygehospitalet ved Århus er 73 kr.

Mpr nr. A078011
Dato : 19170425
Forfatter:Ratin, Bakteriologisk Laboratorium
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium Ratin tilbyder at udlægge rottegift i 1 år for en sum af 120 kr., hvilket tilbud direktionen får godkendt af justitsministeriet.

Mpr nr. A078012
Dato : 19170301
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Belysningsvæsnets beholdninger af brændsel til fremstilling af gas er begrænsede, hvorfor alle forbrugerne opfordres til at spare.

 

    078-010-012

Mpr nr. A078013
Dato : 19170316
Forfatter:Guldstad, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved for et tidsrum af 3 år som 1. reservelæge ved Sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. april 1917 at regne med 2800 kr. årlig, stigende efter hver 3 års tjeneste med 200 kr. til 3600 kr. samt familiebolig, brændsel og belysning. Hr. reservelæge Gulstad, Sindssygehospitalet, Århus.

Mpr nr. A078014
Dato : 19170212
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Da det under forhåndsværende omstændigheder vil være nødvendigt at udvise den yderste sparsommelighed med landets beholdninger af brændsel, tillader man sig herved tjenstlig at anmode justitsministeriet om at ville foranledige, at brændsels- og lysforbruget i de under samme sorterende institutioner indskrænkes mest muligt. Brev fra indenrigsministeriet til justitsministeriet.

Mpr nr. A078015
Dato : 19170220
Forfatter:Pedersen, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen M Pedersen, Blegdamshospitalet E I Øresundshospitalet med. afd. Kommunehospitalet afd 4 5 6 Blegdamshospitalet Eksamenskarakter ug-.

 

    078-013-015

Mpr nr. A078016
Dato : 19170205
Forfatter:Jensen Wernege, H E
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerelev. H. E. Jensen Wernege beklager sig over et være afskediget i utide. Han er fundet uegnet til opgaven af plejemoderen, hvorfor han fik frist til 1. marts, men han holdt allerede den 1. februar og fik halv måneds løn, 12,50 kr. men nu ønsker han udbetalt løn til 1. marts 1 måneds kost penge. Overlægen mener ham legalt afskediget.

Mpr nr. A078017
Dato : 19170203
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændselsbeholdning. I henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 1. ds. indberettes tjenstligt at hospitalets beholdninger af kul og cinders den 2. ds. om aftenen beløb sig til kul........................6100hl cinders ....................139hl Af koks og briketter var der intet i behold. Det antages at de tilstedeværende beholdninger vil være tilstrækkelige til midten af april måned d. å..

Mpr. A078018
Tekst: Ingen.

 

    078-016-018

Mpr nr. A078019
Dato : 19170202
Forfatter:Lisbjerg, Marie
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeplejerske. Der bliver en stilling ledig som sygeplejerske den 1. april 1917, som lønnes med 500 kr. årlig stigende for hver tre års tjeneste med 100 kr. til 900 kr. samt fri station i II forplejningsklasse. Pensionsret. Vedkommende skal i begyndelsen fungere som plejeassistent. frk. Marie Lisbjerg, Nykøbing Sjælland.

Mpr nr. A078020
Dato : 19170202
Forfatter:Sørensen, O S, landinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Landinspektør O. S. Sørensen forespørger om man overfør en vej på matr. nr. 44e til matrikelkortet, samtykke skal indhentes fra hospitalet, da dette er ejer af pågældende grund.

Mpr nr. A078021
Dato : 19170123
Forfatter:Florents, Edmund
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Koncert. Edmund Florents sanger tilbyder en koncert, men man frabeder sig.

 

    078-019-021

Mpr nr. A078022
Dato : 19170627
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Fra forskellige plejehjem er der anmodet om, at plejepengene bliver sat op på grund af dyrtiden i forbindelse med krigen. Andragnet tiltrædes af direktionen, men ikke af justitsministeriet.

Mpr nr. A078023
Dato : 19160203
Forfatter:Svenningsen, Hans Ludvig Christian, maskinarbejder Poulsen, Peter Raabjerg, skomager Nielsen, Peter, fhv landmand Nielsen, Frederik Peter, patient Laursen, Mette Kirstine, patient Riis, overlæge

Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Behandlingsdømte fra Århus. I skrivelse af 22. f.m. har hr. byfogden udbedt sig oplysninger om, hvilke patienter der fra Århus købstads jurisdiktion henligger på sindssygehospital ved Århus i henhold til dom eller administrativ resolution. Jeg skal i den anledning meddele at maskinarbejder Hans Ludvig Christian Svenningsen i henhold til Århus Amts resolution af 25. febr. 1910 blev indlagt på hospitalet den 26. marts 1910. Den 14. febr. 1916 forlod han hospitalet og er ikke senere vendt tilbage.Han er ikke udskrevet. At skomagermester Peter Raabjerg Poulsen blev indlagt i hospitalet den 12. nov. 1913. Patienten, om hvis forbliven i Århus Stiftsamt har udstedt dekret, er med justitsministeriets tilladelse af 9. jan 1917 udskrevet på 6 måneders prøve fra den 28. f.m. at regne. At fhv landmand Peter Nielsen den 19. januar 1915 blev indlagt i hospitalet i henhold til Århus Stiftsamts resolution af 29. dec. 1914, at Frederik Peter Nielsen blev indlagt i hospital den 3. aug. 1915. Århus Stiftsamt har under 19. oktober 1915 resolveret, at patienten som sindssyg og farlig for sine omgivelser vil være at anbringe på et sindssygehospital, at Mette Kirstine Laursen, som den 28. juli 1916 ved politiets foranstaltning blev indlagt i hospitalet, af overlæge Riis erklæret farlig for sig selv og sine omgivelser.

Mpr nr. A078024
Dato : 19170119
Forfatter:Jessen, Alexander Petersen, F N Petersen, N M Laursen, Mette
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Epilepsi. Justitsministeriet forespørger, hvor mange epileptikere, der er på statens sindssygehospitaler og som trænger til hospitalsbehandling. Man svarer der er 4 mandlige og 1 kvindelig i Århus: Alexander Jessen, F. N. Petersen, N. M. Petersen, Mette Laursen.

 

    078-022-024

Mpr nr. A078025
Dato : 19170119
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Der skal holde møde om regnskabsaffattelsen hvorfor bogholderen kaldes til møde i ministeriet.

Mpr nr. A078026
Dato : 19170303
Forfatter:Jensen, Lønborg, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets køkken fra den 1. april d.å. at regne med løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station på II forplejningsklasse samt gensidig opsigelsfrist på 3 måneder. Med hensyn til Deres tjeneste er De pligtig at følge den instruks som vil blive givet Dem. Køkkenassistent frk. Lønborg Jensen, Sindssygehospitalet, Nykøbing Sjælland.

 

    078-025-026

Mpr nr. A078027
Dato : 19170118
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Skatterådet ønsker oplyst, hvor stor lønninger, der er udbetalt, til fastlæggelse af skatten.

Mpr nr. A078028
Dato : 19170201
Forfatter:Simonsen, Vilhelme, overplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Overplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. februar 1917 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hvert 3 års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse samt med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Frk. Vilhelme Simonsen, sindssygehospitalet ved Århus.

 

    078-027-028

Mpr nr. A078029
Dato : 19181101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejere. Kontrakter og elevkontrakter for plejerelever fra 1917. De personer, der er blevet ansatte er mærket med ansat samt ansættelsesdatoen.

 

    078-029-1

Mpr nr. A078029
Dato : 19181101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejere. Kontrakter og elevkontrakter for plejerelever fra 1917. De personer, der er blevet ansatte er mærket med ansat samt ansættelsesdatoen.

 

    078-029-2

Mpr nr. A078029
Dato : 19181101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejere. Kontrakter og elevkontrakter for plejerelever fra 1917. De personer, der er blevet ansatte er mærket med ansat samt ansættelsesdatoen.

 

    078-029-3

Mpr nr. A078029
Dato : 19181101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejere. Kontrakter og elevkontrakter for plejerelever fra 1917. De personer, der er blevet ansatte er mærket med ansat samt ansættelsesdatoen.

 

    078-029-4

Mpr nr. A078030
Dato : 19170116
Forfatter:Nielsen, Niels O, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forespørgsel om personale. Plejer Niels O Nielsen er gået ud af hospitalets tjeneste og en ukendt spørger om hans tjeneste og moralske vandel. Overlægen svarer, at ingen utilfredshed har været med ham, men han havde vanskeligt ved at arbejde sammen med de andre plejere, fordi han var medlem af Frelsens Hær.

Mpr nr. A078031
Dato : 19170112
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man indsender eksemplarer af de ved hospitalet trykte tryksager til bibliotekerne.

Mpr nr. A078032
Dato : 19170105
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. I anledning af et derom indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæg ved sindssygehospitalet ved Århus dr. med F. K. Hallager tilladelse til i tiden fra den 8. d. m. til den 17 d. m. begge dage medregnede, at foretage en rejse heri landet, imod at hans embede midlertidig bestyres at 1. reservelæge ved hospitalet. Da jeg på grund af forskellige omstændigheder nødig vil være borte fra hospitalet i de nærmeste dage, tillader jeg mig at anmode om, at mig tilstede permission må gælde dagene fra lørdag den 13. til mandag 22. d.m.

Mpr nr. A078033
Dato : 19170101
Forfatter:Ellehauge, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles herved, at stud. med. Ellehauge fra d.d. at regne er ansat som lægekandidat her ved hospitalet med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i II forplejningsklasse.

Mpr nr. A078034
Dato : 19170517
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Lægebehandling. I anledning af at N N fattigkommission, hvem betalingen for en patients ophold på sindssygehospital påhviler, har vægret sig ved at refundere et beløb af 30 kr. der af hospitalet er udbetalt til byens sygehuslæge som honorar for på hospitalet at fortage en udenfor hospitalets egen læges kompetence liggende kirurgisk behandling, har justitsministeriet, da spørgsmålet har været forelagt dette, resolveret, at det må anses for rettest, at udgifter som de nævnte forrettes af sindssygehospitalet

 

    078-030-034

Mpr nr. A078035
Dato : 19201210
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen forespørger ministeriet i anledning af affattelse af regnskaber for avls- og havevæsen.

Mpr nr. A078036
Dato : 19181022
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien ved statens sindssygehospitaler har ansøgt og forhandlingsret i lighed med plejerforeningen. Justitsministeriet svarer, at man er sindet at konferere med foreningen i spørgsmål, der vedrører denne.

 

    078-035-036

Mpr nr. A078037
Dato : 19180111
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. I anledning af arbejdsløsheden anmoder man om, at alle kontrakter med fængselsvæsenet suspenderes, således at det ledige arbejde kan komme private virksomheder til gode. Videre skal man iværksætte alle bevilligede arbejder ved statsinstitutioner.

Mpr nr. A078038
Dato : 19171227
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værnepligt. En lønningskommission arbejder med spørgsmålet om funktionærer og tjenestemænds forhold ved frivillig tjeneste som befalingsmænd i hæren og man stiller forskellige spørgsmål til hospitalet, der svarer: -Der findes ingen regler for tjenestemændenes lønningsforhold for den tid, gør frivillig tjeneste som militære befalingsmænd. -Ansøgning fra tjenestemænd om frivillig befalingsmandstjeneste har ikke foreligget. -Der foreligger ikke, under normale forhold, regler for lønninger til tjenestemænd, der udtages til befalingsmænd.

Mpr nr. A078039
Dato : 19180131
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Ydelse foruden pengeløn. Ministeriet spørger: 1. efter hvilke regler lovbestemte eller administrativt bestemt regler gives de forskellige ydelser udenfor den faste pengeløn. 2. Hvilken er begrundelsen for at de forskellige ydelser udredes. 3. Hvilke andre ydelser, der har karakteren af godtgørelse for udgifter, findes der, efter hvilke regler gives de og 4. Hvad er begrundelsen for dem? 5. For så vidt overarbejdspenge ikke ydes oplysning om overarbejde forekommer.

 

    078-037-039

Mpr nr. A078040
Dato : 19180131
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenesteforhold. Ministeriet stiller følgende spørgsmål: a. betingelser for første antagelse i statstjenesten, derunder alderen ved denne. b. uddannelsen i tjenesten, derunder om uddannelsen sker jævnsides med og igennem udførelse af tjeneste for vedkommende institution. c. fagprøver og deres virkning, derunder oplysning om forskellige kursus og hvilke fag, fagprøverne omfatter, men ikke detailreglerne for kravene i de enkelte fag. d. Avancement, særlig for hver enkelt advancementgruppe iden for personale, derunder betingelserne for avancement og de former, hvorunder udvælgelsen til avancement forgår (forfremmelsesråd eller lignende). e. konduitelister, vidnesbyrd og i det hele de former, gennem hvilke administrationen bliver bekendt med de enkelte tjenestemænds kvalifikationer. f. indeholdelser i gagen, bortset fra lovgivningens regler om lønnings tilskud. g. vikariat, konstitution og reglerne herfor.

 

    078-040

Mpr nr. A078041
Dato : 19180129
Forfatter:Valentiner, Fanny, sygeplejerske Brock-Jørgensen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Der ansættes 2 sygeplejersker Ellen brock-Jørgensen, Kolding, og Fanny Valentiner, Nørre Søgade 29, København K. De ansættes fra 1. marts 1918 med en årlig løn af 600 kr. stigende hver tredie årstjeneste med 100 kr. til 1000 kr. og fri station på II forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

    078-041

Mpr nr. A078042
Dato : 19171203
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Lønningskommissionen af 1917 ønsker forskellige oplysninger om tjenestemænd i pensionsgivende stillinger, hvorfor man udsender et spørgeskema. Et eksemplar er vedlagt sagen. Disse skal udfyldes af administrationen, dels af arbejdstageren selv.

Mpr nr. A078043
Dato : 19171227
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Dansk sygeplejeråd. Sygeplejersker og oversygeplejersker søger om løntillæg, men får i første omgang afslag senere i 1918 får oversygeplejerskerne et tillæg. Man vil tillige søge at gøre lønninger ensartede inden for statshospitalerne, incl. somatiske hospitaler.

 

    078-042-043

Mpr nr. A078044
Dato : 19180215
Forfatter:Jensen, Elvira, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Elvira Jensen ansættes fra 1. marts 1918 med 600 kr. i løn stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

Mpr nr. A078045
Dato : 19171207
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Man indberetter værdien af løsøre og varer til det statistiske departement, stats- og brandforsikringsfonden, København K. i alt 463.305,68 kr.

Mpr nr. A078046
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Uniform. Kontoret for Fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at man i Nyborg fængsel fremstiller kasketter og ligeledes gerne vil levere til sindssygehospitalerne, hvorfor man udbeder sig prøver af de anvendte kasketter. Der er to typer med sort og hvis puld og der bruges 20 kasketter om året. Desuden vil man have en kuskekasket med snoet bånd, som ender i en sløjfe i nakken.

 

    078-044-046

Mpr nr. A078047
Dato : 19171124
Forfatter:Hauerslev, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Olga Hauerslev ansøger om plads som sygeplejerske. Man svarer, at hvis hun vil søge plads til marts eller april, kan hun undlade at sende ny ansøgning ind.

Mpr nr. A078048
Dato : 19171203
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. Justitsministeriet forespørger om der er arbejder, der kan sættes i gang til afhjælpning af arbejdsløshed. Direktionen svarer, at der ikke er nogen arbejder at sætte i gang.

Mpr nr. A078049
Dato : 19171130
Forfatter:Andersen, A, portner Gulstad, læge Hansen, Tage, professor
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Betaling for sygdomsbehandling. Direktionen indsender er andragende til justitsministeriet om, at der må ydes A Andersen, der er portner tilskud til massagebehandling på kommunehospitalet, ordineret af læge Gilstad og professor Tage-Hansen. Man svarer dog negativt fra ministeriet.

 

    078-047-049

Mpr nr. A078050
Dato : 19171126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Finansudvalget ønsker oplysning om belægning. Af ministeriets skrivelse af 3. november 1884 fremgår det, at der skal være 15 % overbelægning på hospitalet indtil sygehuset i Middelfart er færdigt. Det er det nu, men det har ikke været muligt at nedskære patienttallet. I plejecentralerne Dalstrup og Raamosegaard er der plads til hhv. 70 kvinder og 98 mænd, desuden er der patienter i familiepleje. Den øjeblikkelige belægning er: i hospitalet 252 mænd 257 kvinder i alt 509 Raamosegaard 62 do i alt 62 Dalstrup 97 do i alt 97 Familiepleje 44 do 84 do i alt 128 393 mænd 403 kvinder 1alt 796 Grunden til hospitalet ikke er fuldt belagt er, at der i den senere tid har været mange dødsfald, endvidere har der ikke været nogen synderlig overflytning fra modtagelsesafdelingerne. Plejecentralerne kan ikke altid være fuldt belagte, da de til enhver tid skal modtage familieplejepatienter.

Mpr nr. A078051
Dato : 19180501
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Dalstrup Plejehjem ser sig ikke i stand til at beklæde patienterne for 25 øre pr. dag da priserne er steget til de tredobbelte, man ønsker derfor betalingen sat op til 50 øre, men direktionen ser sig kun i stand til at forhøje det til 35 øre.

Mpr nr. A078052
Dato : 19171126
Forfatter:Andersen Dahl, Chatrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Chatrine Andersen Dahl ansøger om en stilling som sygeplejerske og bliver antaget til den 1. januar 1918. Hun får en årlig løn af 600 kr., stigende for hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. og fri station på 2. forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

 

    078-050-052

Mpr nr. A078053
Dato : 19171207
Forfatter:Christensen, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Laura Christensen, Ndr. Fasanvej 7, København F, bliver ansat fra 1. januar 1918 med en løn af 600 kr. og tillæg af 100 kr. for hver tre års tjeneste indtil 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder.

Mpr nr. A078054
Dato : 19171121
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Arbejder. Justitsministeriet forespørger om der er entreprenører, der har krævet højere betaling end den i licitationen fastsatte på grund af krigssituationen. Man svarer, at der ikke har været krav ud over det fastsatte.

Mpr nr. A078055
Dato : 19171103
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Julemærkekomiteen. Komiteen ansøger om tilladelse til at erhverve sig en grund, der tilhører sindssygehospitalet til bygning af et rekonvalcenthjem for børn. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til at afhænde det pågældende stykke jord (som er indtegnet på vedlagte matrikelkort), men ministeriet ønsker ikke at sælge.

 

    078-053-055

Mpr nr. A078056
Dato : 19170220
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Støtteforening. Man har dannet en forening, der skal støtte udskrevne patienter og vil i den anledning gerne have en oversigt over hvor mange, der er udskrevne og deres erhverv. Man ønsker at støtte økonomisk efter udskrivelsen. Mappe 850.

Mpr. nr. A078057
Tekst: Mangler i kassen.

Mpr nr. A078058
Dato : 19171212
Forfatter:Olsen, Marius Kristian Johan
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Elevløn. Marius Kristian Johan Olsen søger sig tillagt dyrtidstillæg, men ministeriet svarer, at dette ikke kan bevilliges, da vedkommende modtager kosten som en del af sin løn.

Mpr nr. A078059
Dato : 19171028
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Tyendeløn. Karle og piger fra vaskeriet søger om løntillæg, men kun pigerne bliver sat op til gennemsnitlig 300 kr. om året.

    078-056-059